• Nie Znaleziono Wyników

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Struktura dokumentacji projektowej.

Działania, których celem jest opracowanie czegoś nowego, np. nowej sieci komputerowej, wymagające nierutynowego podejścia, nazywa się projektem. Wiele zadań w dziedzinie informatyki jest realizowanych jako projekty, np. napisanie nowego programu komputerowego, stworzenie bazy danych lub strony internetowej. Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:

datę rozpoczęcia,

specyficzne cele i limity,

ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realizatorów,

budżet,

rozkład czynności i datę ich ukończenia.

Projekty mogą być przedsięwzięciami bardzo skomplikowanymi, narażonymi na ryzyko niepowodzenia. Aby ograniczyć ryzyko, należy cały przebieg projektu dokładnie zaplanować i udokumentować, tak aby każdy z zainteresowanych realizacją projektu mógł uzyskać wszystkie niezbędne do realizacji informacje.

Realizacja projektu składa się z następujących faz:

audytu (rozpoznania wymagań użytkownika),

definiowania wymagań użytkownika,

projektowania systemu,

implementacji systemu,

instalacji i testowania systemu oraz usuwania błędów,

pielęgnacji i dalszego rozwoju systemu.

Dokumentacja projektu powinna być kompletna i uwzględniać wszystkie aspekty jego realizacji, miedzy innymi:

nazwę pracowni projektowej, w której był sporządzony lub nazwisko projektanta,

tytuł projektu,

datę wykonania,

ponumerowany spis rysunków i tabel,

wykaz używanych w projekcie skrótów, np. MDF, IDF itp.,

spis treści,

krótki opis projektu i podstawę prawną jego stworzenia, np. kopia umowy o dzieło,

cel projektu, np. „budowa sieci w szkole”,

(2)

zakres dokumentacji, np. „dokumentacja przedstawia wymagania dotyczące tych elementów sieci, które umożliwiają jej prawidłowe działanie”,

założenia projektu - sformułowane na podstawie audytu,

dokumentację techniczną projektu:

o plany budynków z zaznaczeniem punktów abonencłdch, tras kabli, punktów rozdzielczych itp.,

o karty katalogowe każdego elementu użytego do budowy sieci,

o schemat logiczny połączeń sprzętu,

o dokumentacja centralnego punktu sieci i punktów rozdzielczych,

o dokumentacja rejonów okablowania,

o projekt koncepcyjny sieci i innych wyspecjalizowanych instalacji, np. klimatyzacji, systemu gaśniczego,

o numeracja gniazd w panelach krosowych (patch panels) i punktach abonenckich,

o opis procedur odbioru okablowania,

o wyniki testów i pomiarów,

o spis komponentów i ich rozmieszczenie,

o protokół odbioru,

o kosztorys.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyszłość ta związana jest, jak się wydaje, z możliwością zachowania idei swoistości ludzkiej świadomości, działania i praktyki (jako jawnych dla samych siebie),

Określono, ile czasu trwają poszczególne czynności oraz jakie zasoby i koszty są z nimi związane.. Informacje dotyczące przedsięwzięcia zestawiono

NNiiee pprrzzyy-- jjęęttoo uucchhwwaałł ddoottyycczząąccyycchh sspprraaww oossoo-- bboowwyycchh,, m m..iinn..:: pprrzzyyzznnaanniiaa pprraaww wwyykkoonnyywwaanniiaa

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się

Załącznik nr 2 – schemat dla nauczyciela – Czym bracia Lwie Serce zasłużyli sobie na miano człowieka. walczą o

Teoretycznie możliwa jest również odwrotna sytuacja, zatem nawet wyniki badań typu self-report, w których zakwestionowany został związek między ubóstwem, bezrobociem

Ten przykład to ilustracja szerszego zjawiska, jakim jest kurczenie się oferty publicznej ochrony zdrowia i poszerzanie prywatnej.. Jest to

Brak zainteresowania twórcą i dziełem zdumiewa jeszcze bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że w rodzimej Serbii pozycja Nenadicia jako lite- rata została już