BIBLIOGRAFIA PRAC KS. BISKUPA DRA KAZIMIERZA J. KOWALSKIEGO

Pełen tekst

(1)

BIBLIOGRAFIA PRAC

KS. BISKUPA DRA KAZIMIERZA J. KOWALSKIEGO O pracow ali

K S . W A C Ł A W E B O R O W IC Z I Z Y G M U N T H R A P K O W I C Z

Poniższy spis bibliograficzny obejm uje utw o ry drukow ane ks.

bpa K. Kowalskiego, w ydane w k ra ju i za granicą do połow y 1970 roku, przy czym staran o się o kom pletność zbieranych m a­

teriałów .

Pozycje bibliograficzne zostały uporządkow ane chronologicznie w edług d a t w ydania, co pozw ala n a zobrazow anie rozw oju tw ó r­

czości i działalności naukow ej czy p asterskiej Ks. B iskupa. W o b rę ­ bie poszczególnych lat na czoło w ysunięto opisy druków zw artych oraz arty k u łó w i rozpraw znajdujących się w w ydaw nictw ach zbiorow ych. P rzy końcu spisu wydzielono w ydaw nictw a ciągłe redagow ane przez ks. bpa Kowalskiego.

Opisy bibliograficzne staran o się sporządzać z autopsji; w n ie­

których jednakże przypadkach — ze względu na trudności zw ią­

zane z uzyskaniem danej pozycji — przejęto zapis z innej p u b li­

kacji.

Form ę opisów dostosowano do istniejących przepisów biblio­

graficznych z odchyleniam i uw zględniającym i specyfikę w y d aw ­ nictw a. S króty ty tu łó w czasopism uzgodniono z w ykazem opraco­

w anym w Instytucie B ibliograficznym B iblioteki N arodow ej (W ar­

szawa 1968). Dla ujednolicenia zapisów, skrótem „Rec.” oznaczano zarów no a rty k u ły recenzyjne, ja k rów nież om ówienia i obszerniej­

sze adnotacje bibliograficzne.

(2)

W y k a z s k r ó t ó w Annales Missiologicae (poprz. tyt.: Rocz­

niki Związku Akademickich Kół Mi­

syjnych)

Ateneum Kapłańskie

Collectanea Theologica (poprz. tyt.: Prze­

gląd Teologiczny) Głos Katolicki

Głos Seminarium Zagranicznego Kwartalnik Filozoficzny

Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej Miesięcznik Kościelny

Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Po­

znańskiej Misje Katolickie Myśl Rekolekcyjna

Nowa Biblioteka Kaznodziejska

Orędownik Diecezji Chełmińskiej (poprz.

tyt.: Miesięcznik Diecezji Chełmiń­

skiej)

Polski Przegląd Tomistyczny

Prace Komisji Filozoficznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Przegląd Filozoficzny Przegląd Homiletyczny Przegląd Katolicki Przegląd Powszechny Przegląd Teologiczny Przewodnik Katolicki Roczniki Katolickie

Roczniki Korporacji Studentów Uniwer­

sytetu Poznańskiego „Pomerania”

Boczniki Teologiczno-Kanoniczne Towa­

rzystwa Naukowego Katolickiego Uni­

wersytetu Lubelskiego

Boczniki Związku Akademickich Kół Mi­

syjnych

Ruch Charytatywny Ruch Filozoficzny Ruch Katolicki

Ruch Teologiczny. Dodatek do „Collecta­

nea Theologica”

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Szkoła Chrystusowa

Ann. missiol.

Aten. /capi.

Collect. theol.

Głos katol.

Głos Semin. Zagr.

Kwart, filoz.

Mies. Diec. ChełmiU.

Mies. kośc.

Mies. kośc. Archidiec. Pozn.

Misje katol.

Myśl rekol.

Nowa Bibl. kazn.

Oręd. Diec. Chełmiń.

Pol. Prz. tomist.

Pr. Komis. Filoz. Pozn.

TPN Prz. jiloz.

Prz. homil.

Prz. katol.

Prz. powsz.

Prz. teol.

Przew. katol.

Rocz-i katol.

Rocz-i Korpor. Stud. Uniw.

Pozn. „Pomerania”

Rocz-i teol.-kanon. TN KUL

Rocz-i Zw. Akad. Kół Mi­

syjnych Ruch charyt.

Ruch filoz.

Ruch katol.

Ruch teol. Dod. do „Col­

lect. theol.”

Spraw. Pozn. TPN Szk. Chryst.

Teologia Praktyczna Teol. prakt.

Tygodnik Powszechny Tyg. powsz.

Wiadomości dla Duchowieństwa Wiad. dla Duchów.

Współczesna Ambona Współcz. Ambona

1926

1. P odstaw ow e zasady filozofii Cieszkowskiego. K w art, filoz.

T. 4: 1926 s. 346—364, 422—447.

Toż. W: Filozofia A ugusta h r. Cieszkowskiego w św ietle za­

sad filozofii św. Tom asza z A kw inu. P oznań 1929.

2. K a rd y n a ł M ercier. K wart, filoz. T. 4: 1926 s. 365—369.

1927

3. R acja b y tu idei m isyjnej. Poznań 1927 ss. 10. B iblioteczka M isyjna 2.

Odczyt wygłoszony w Akademickim Kole Misyjnym w Po­

znaniu.

4. Sp. x. k ard y n ał M ercier jak o kapłan. (W pierw szą rocznicę śmierci). Wiad. dla Duchów. R. 14: 1927 s. 74—80.

5. Rec.: S t o c k l A., W e i n g a r t n e r J., H istoria filozofii w zarysie. P rzekł. polski oprać. F. K w iatkow ski. K raków 1927 ss. 509. — Aten. kapl. R. 13: 1927 t. 20 s. 200—202; Wiad. dla Duchów. R. 15: 1928 s. 124.

6. Rec.: S t ę p a J., N eokantow skie p róby realizm u a neoto- mizm. T. 1. L w ów [1927] ss. 154. — Aten. kapł. R. 13: 1927 t. 20 s. 514—515; Wiad. dla Duchów. R. 15: 1928 s. 124.

7. M iędzynarodow y A kadem icki K ongres M isyjny a ducho­

w ieństw o. Wiad. dla Duchów. R. 14: 1927 s. 200—202.

8. Rec.: K w i a t k o w s k i W., P alingeneza. P oznań 1927 ss. 55. — Wiad. dla Duchów. R. 14: 1927 s. 272—273.

8a. [V] Tydzień M isjologiczny w L ow anium [10—13 V III 1927 r.].

Misje katol. R. 46: 1927 n r 10 (538) szp. 463—470, ilustr.

Poświęcony zagadnieniu elity katolickiej w krajach misyjnych.

9. Rola podstaw ow ych p ra w d filozoficznych w odrodzeniu oso­

bistym i społecznym. Aten. kapł. R. 13: 1927 t. 20 s. 451—469.

Toż. W: Sw. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 65—92.

(3)

1928

10. K azanie na Nowy Rok. Nowa Bibl. kazn. T. 35: 1928 s. 420—

427.

11. T estam ent śp. ks. k ard y n ała M erciera dla kapłanów . (La F ra te rn ite sacerdotale des Am is de Jesus). Wiad. dla Duchów.

R. 15: 1928 s. 36—41.

12. Osobistość i filozofia św. Tom asza z A kw inu ideałam i now o­

czesnego katolika. Aten. kapł. R. 14: 1928 t. 22 s. 242—252.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 13—32.

13. Pożyteczność zasadniczych cech filozofii św. Tom asza dla w ychow aw ców i w ychow ania. Wiad. dla Duchów. R. 15: 1928 s. 65—69, 105—108.

Toż. rozszerz. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P o ­ znań 1935 s. 93—114.

14. Rec.: B a u d i n E., In tro d u ctio n generale a la philosophie.

P a ris 1927 ss. 277. — Prz. teol. R. 9: 1928 s. 185— 189.

15. Rec.: W e b e r t J., Essai de m etaphysiąue thom iste. P a ­ ris b. r. ss. 400. — Aten. kapł. R. 14: 1928 t. 21 s. 294—296.

16. S praw a Pom orza w św ietle chrześcijańskiej etyki społecznej.

Rocz-i Korpor. Stud. Uniw. Pozn. „Pomerania” R. 3: 1928 s. 147—149.

17. Rec.: G e n y P., C ritica de cognitionis hum anae valore dis- ąuisitio. Ed. nova. Romae 1927 ss. 415. — Aten. kapł. R. 14:

1928 t. 22 s. 210—212.

18. Rec.: D e B r u y n e E., S. Thom as d ’A qui*. Le m illieu.

L ’homm e. L a vision de monde. P aris-B ru x elles 1928 ss. 348. — Prz. teol. R. 9: 1928 s. 421—425.

1929

19. Filozofia A ugusta hr. Cieszkowskiego w św ietle zasad filozo­

fii św. Tomasza z A kw inu. S tudium porównawcze. P oznań 1929 ss. 246.

Rec.: B. C., Aten. kapł. R. 15: 1929 t. 23 s. 94—96; K w iatkow ­ ski F., Prz. powsz. R. 46: 1929 t. 181 s. 99—100; Ks. M. W., Wiad.

dla Duchów. R. 16: 1929 s. 25—26; Steuer A., Prz. teol. R. 10: 1929 s. 282—284; Salam ucha J., Prz. jiloz. R. 35: 1932 s. 152—154.

20. Isto ta i zadanie filozofii w edług zasad neotom izm u. P oznań 1929 ss. 47. P r. Komis. Teol. Pozn. TPN. T. 1 z. 3. Odb. P o ­ znań 1929 ss. 48.

R eferat w ygłoszony na posiedzeniu K om isji teol. Pozn. TPN w dn. 15 m aja 1928 r

Toż. W.: P odstaw y filozofii. Gniezno 1930 s. 6—73.

Rec.: [Jankowski A.] Ks. A. J. Aten. kapł. R. 15: 1929 t. 23 s. 515—516; K w iatkow ski F., Prz. powsz. R. 46: 1929 t. 182 s. 386;

[Czyrnek B.] O. B. Cz., Wiad. dla Duchów. R. 16: 1929 s. 236—

237; X. W. G., Prąd R. 16: 1929 t. 17 s. 351.

21. P row adzenie sem inarium naukow ego filozoficznego. W: P a ­ m iętnik P iątego Zjazdu [Związku Z akładów Teologicznych]

w Łodzi (3—5 IV 1929). K ielce 1929 s. 119—139.

R eferat w ygłoszony na zebraniu sekcji filoz. Zjazdu.

22. Teoria poznania, m etafizyka ogólna, estetyka. W: Z arys filo­

zofii. (Praca zbiorowa). T. 2, L ublin 1929 s. 15—97, 163— 176.

Rec.: W arszawski J., Prz. powsz. R. 47: 1930 t. 186 s. 358—360.

23. W artość filozofii św. Tom asza i św. A ugustyna dla życia um y­

słowego X X w ieku. W: V II Tydzień Społeczny Stow. Młodz.

Akad. „O drodzenie” w L ublinie 19—26 sierpnia 1928 r. L u ­ blin 1929 s. 3—30. Odb. L ublin 1929 ss. 30.

P rzedr. Prąd R. 16: 1929 t. 17 s. 3—21, 90—98.

Toż rozszerz, pt. N ajaktualniejsze zagadnienia filozofii św.

Tomasza i św. A ugustyna i w artość ich dla życia um ysło­

wego X X w ieku. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne.

P oznań 1935 s. 115—154.

24. K azanie na W ielkanoc. Nowa Bibl. kazn. T. 36: 1929 s. 165—

171.

25. Idea m isyjna w nauce Kościoła katolickiego. Prąd R. 16: 1929 t. 17 s. 26—43.

Toż pt. Idea m isyjna w nauce Kościoła katolickiego ze szcze­

gólnym uw zględnieniem św. Tom asza z A kw inu. W: Św. To­

masz z A kw inu a czasy obecne. Poznań 1935 s. 279—297.

26. K azanie na niedzielę X po Ziel. Św iątkach. Nowa Bibl. kazn.

T. 37: 1929 s. 16—23.

27. W pływ filozofii tom istycznej na współczesne odrodzenie k a ­ tolickie. (Z okazji 50-lecia w ydania encykliki „A eterni P a- tr is ” Leona X III). Prąd R. 16: 1929 t. 17 s. 161— 186.

Toż W: V III Tydzień Społeczny Stow. Młodz. Akad. „O dro­

dzenie”. L ublin 1930 s. 38—63.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 179—206.

Rec.: Urban J., Prz. powsz. R. 47: 1930 t. 186 s. 355.

28. Rec.: R u t k o w s k i F., K siądz W incenty K luczyński, arcy- biskup-m etropolita m ohylew ski, ad m in istrato r apostolski die­

cezji m ińskiej 1847—1917. P oznań 1929 ss. 73. — Aten. kapł.

R. 15: 1929 t. 24 s. 219—220.

(4)

29. P apiestw o in sty tu c ją Boską dla celów Bożych. K azanie o P a ­ piestw ie. Nowa Bibl. kazn. T. 37: 1929 s. 393— 401.

1930

30. K azania pasyjne. P oznań 1930 ss. 118.

Rec.: Sobalkow ski S., Prz. homil. R. 8: 1930 s. 230—231; Cie­

szyński N., Wiać., dla Duchów. R. 17: 1930 s. 122—123; K w iat­

kow ski F., Prz. powsz. R. 47: 1930 t. 186 s. 240—241; Aten. kap?.

R. 16: 1930 t. 25 s. 517.

31. P odstaw y filozofii. G niezno 1930 ss. 272. S tu d ia G nesnen- sia. [T.] 1.

Rec.: C ieszyński N., Rocz-i katol. T. 9: 1931 s. 528—529; Choj­

nacki P., Prąd R. 18: 1931 t. 20 s. 161—162; K w iatkow ski F., Prz.

powsz. R. 48: 1931 t. 189 s. 528—529; [Słom kowski A.] Sł., Wiad.

dla Duchów. R. 18: 1931 s. 160—161; Stępa J., Aten. kapł. R 17:

1931 t. 27 s. 292—295; Steuer A., Collect. theol. R. 12: 1931 s. 117—

120 (w jęz. niem.).

32. N auczanie i nauczyciel podług św. A ugustyna i św. Tom asza z A kw inu. W: Sw. A ugustyn. P rac a zbiorow a pod red.

S. Brossa. P oznań 1930 s. 77—98.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 155—178.

33. O trzech czynnikach K rólestw a Bożego: o spraw iedliw ości, o radości, o pokoju. Sżk. Chryst. R. 1: 1930 s. 113— 124, 195—

203. Odb. Lw ów 1931 ss. 29.

Toż. W: Sw. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 525—541.

Rec.: Ch., Ann. missiol. R. 5: 1932/33 s. 384; 1. p., Prąd R. 20:

1933 t. 24 s. 284.

33a. P ierw szy K ongres A. U. C. A. M.’u [Association U niv ersitaire C atholiąue pour l ’A ide au x Missions], Misje katol. R. 49:

1930 n r 6 (570) szp. 277—282.

Sprawozdanie z obrad K ongresu w Low anium (12—14 IV 1930 r.) poświęconego zagadnieniom społecznym i kulturze krajów m isyjnych w związku z pracą m isyjną.

34. P rzeg ląd lite ra tu ry tom istycznej ostatnich lat. Prz. filoz.

R. 33: 1930 s. 161—173.

35. Rec.: N iem aterialność duszy ludzkiej u św. A ugustyna. L u ­ b lin 1930 ss. 200. — Prąd R. 17: 1930 t. 18 s. 270—272.

36. M ałżeństw o jak o zw iązek i sakram ent. Prz. katol. R. 68: 1930 s. 371—373, 386—387.

Toż. W: Sw. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 255—267.

37. Rec.: M a s s o n J., Vie ch retienne et vie spirituelle. In tro -

duction a l ’etu d e de la theologie ascetiąue et m istiąue. P aris 1929 ss. 226. — Szk. Chryst. R. 1: 1930 s. 148— 149.

38. Rec.: R o m a n o w s k i H., Nowa filozofia.‘ K ry ty k a berg- sonizmu. L ublin 1930 ss. 194. — Prz. teol. R. 11: 1930 s. 332—

335.

39. M iędzynarodow y A kadem icki K ongres M isyjny w L ubljanie.

(Sprawozdanie). Prz. katol. R. 68: 1930 s. 598—601.

Toż. Rocz-i Zw. Akad. Kół Misyjnych R. 3: 1930/31 s. 274—

283.

40. Tydzień A ugustiański urządzony stara n ie m R zym skiej A ka­

dem ii św. Tom asza z A kw inu w Rzymie od 23—30 kw ietnia 1930 r. [Sprawozdanie]. Aten. kapł. R. 16: 1930 t. 26 s. 198—

208.

41. Rec.: C a y r e F., La contem plation augustinienne. P rincipes de la sp iritu alite de sain t A ugustin. P a ris 1927 ss. 337. — Prz. teol. R. 11: 1930 s. 539—547.

42. M isje zagraniczne Kościoła katolickiego a młodzież akade­

micka. Rocz-i Zw. Akad. Kół Misyjnych R. 3: 1930/31 s. 69—88.

43. Rola studium katolickiego w odrodzeniu współczesnym . Prąd R. 17: 1930 t. 19 s. 209—229.

Toż. W: Sw. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 221—243.

44. Rec.: S t o c k l - W e i n g a r t n e r - K w i a t k o w s k i , H i­

storia filozofii w zarysie. Wyd. 3 uzup. K rak ó w 1930 ss. 654. •—

Aten. kapł. R. 16: 1930 t. 26 s. 427—428.

45. O radości. K azanie na niedzielę III A dw entu. Nowa Bibl.

kazn. T. 39: 1930 s. 405—412.

46. Rec.: P i l e t F., L e secret m arial de la sain tete selon le B. L. M. G rignon de M ontfort. P a ris 1929 ss. 225. — Szk.

Chryst. R. 1: 1930 s. 331—332.

47. Rec.: S t ę p a J., Poznaw alność św iata rzeczyw istego w ośw ietleniu św. Tomasza. (Studium z zakresu teo rii pozna­

nia). Lw ów 1930 ss. 119. — Aten. kapł. R. 16: 1930 t. 26 s. 523—525.

1931

48. Nasz obowiązek m isyjny. Prz. katol. R. 39: 1931 s. 3—6.

49. Rec.: M ą c z k a Cz., O zorientow anie się w życiu. (Nauki re ­ kolekcyjne). Lw ów 1931 ss. 376. — Szk. Chryst. R. 2: 1931 t. 2 s. 141—143.

(5)

50. Rec.: N i c h o l K., Moje naw rócenie. Lw ów 1931 ss 1 2 7 __

Szk. C hryst. R. 2: 1931 t. 2 s. 143.

51* R.e^ : M a t e °7 Jezus, K ról Miłości. B raine-le-C om te (Bel­

gia) 1929 ss. 280. — Szk. C h ry st. R. 2: 1931 t. 2 s. 188— 189.

52. Dziś Św ięto Miłości. [Kazanie] Na Poniedziałek Św iąteczny N o w a Bibl. kazn. T. 40: 1931 s. 364371.

53. W artość niektórych zasadniczych p raw d filozoficznych dla życia katolika. Prąd R. 18: 1931 t. 20 s. 263__270.

Rec.. K o l i p i ń s k i S., K rótkie rozm yślania różańcowe.

Lw ów 1931 ss. 121. — Szk. C h ry st. R. 2: 1931 t. 2 s. 235.

55. O w artości drobnych n a pozór rzeczy w św iecie n ad p rzy ro ­ dzonym. [Kazanie] Na niedzielę III po Św iątkach. N o w a Bibl.

kazn. T. 40: 1931 s. 419—425.

56. N auka św. Tomasza o m iłosierdziu chrześcijańskim . Szk.

C h ryst. R. 2: 1931 t. 3 s. 15—34, 89—102. Odb. Lw ów 1931 ss. 36.

T ° ^ rW: ^ W‘ Tomasz 2 A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 415— 449.

K 1^eCiQ w arł0S^ WiCo o f ' ’ ^ h ° m i L R ' 10: 1932 S- 75: A t e n ■ k a P ł -

R. 18. 193- t. 30 s. 325; 1. p., Prąd R. 20: 1933 t. 24 s. 284.

57. Rec.: S a l a m u c h a J„ Pojęcie dedukcji u A ry sto telesa i sw. iom asza z A kw inu. W arszaw a 1931 ss. 130 __ Collect theol. R. 12: 1931 s. 265—270.

58 f j n ? ^ u g u ^ty^ 8 m istrzem życia duchownego. P rą d R. 18:

59. Zagadnienia estetyki tom istycznej. S p ra w . Pozn. T P N [R ] 5- 1931 s. 86—87.

, S ^ ZCZenie 7ef,eratu wygłoszonego 13 maja 1931 r. na nosie- dżemu Komisji teol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk.

60. Podstaw a chw ały u M atki Bożej i u nas. [Kazanie] Na u ro ­ czystość W niebowzięcia M aryi Panny. N o w a Bibl. kazn. T. 41:

1931 s. 76—85.

61. N auki rekolekcyjne (dla działaczy A kcji K atolickiej). I. O po­

trzebie ćwiczeń duchow nych. II. O cnocie teologicznej —

^ a ry ' A C hrystus K rólem rodzin chrześcijańskich.

IV. O A kcji K atolickiej. Ruch katol. R. 1: 1931 s 240__244 277—282, 349—355, 378—383.

Pseud.: Ks. Józef Powelski.

61a. IX Tydzień M isjologiczny [Low anium 27—30 V III 1931 r.1.

M isje katol. R. 50: 1931 n r 12 (588) szp. 566—569.

Poświęcony utrw aleniu w iary u nowonawróconych.

62' 1930 s s " 948S K 'w 30* i l 8 ° istnie nie 1 isto ta - Wyd. 2. Lw ów ss. -48. — U ia d . d la D uchów. R. 18: 1931 s. 258—260.

63. Rec.. S t r a u b i n g e r H., E infiihrung in die Religionsnhi- losophie F reib u rg i. B. 1929 ss. 132. - Filozofia religii R u S teol. Dod. do Collect. theol. R. 3: 1931 n r 4 s. 43—48.

64' t l i 3! ! ” Kościoła św iętego. Prąd R. 18:

1931 t 21 s. 193—204; R. 19: 1932 t. 22 s. 159—170.

s °575—599W' T° maSZ 2 A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 na X Tygodniu Społecznym Stow Katol Młodz. Akad. „Odrodzenie” w Lublinie (23—30 V III 1931).

65‘ Ca I° ^ I60,10! ] 02” 3 Wiary 3 d2iałalność m isyjna. Rocz-i Zw.

A k a d . K o l M is y jn y c h R. 4: 1931/32 s. 134154.

s'°329—351W T ° maSZ 2 A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 66. Rec.: Ż y c h l i ń s k i A., Życie w ew nętrzne. R ozw ażania teo-

s

2

S

1

— 2 2 4 W ° W SS‘ 3 6 4 ‘ “ S Z k • ° h r y S t ■ R ' 2 : 1 9 3 1 Ł 3

67. Rec.: G a r r i g o u - L a g r a n g e R , L A m o u r de D ieu et R. “ t . l T - 2 ^ 6 7 . ' IUViSy ^ " SS- 917‘ - * * C h ^

6 8 ‘ P ° 2 n a ń 1 9 3 1

Pseud.: Ks. J. Powelski.

1932

69. Dwa kazania eucharystyczne na tle hym nów św. Tom asza z A kw inu. Lw ów 1932 ss. 43.

Rec.: [Sobczyński A.] A. S„ Prz. homil. R. 10- 1932 s 153- Cn daczewski J., Prz. powsz. R 49- iqr> t 10* * „ i

R. 18: 1932 t. 30 s. 325. 195 S' 142; A ten• kaPł 70' n e S t m[Tn]ie3P iękna' G niezno' Lw ów 1932 ss. 97. S tu d ia Gnes-

Rec.: Steuer A., Collect. theol. R. 13- 1930 <= soo QQi, o QK P » « » i R. W T m 71. La p artic ip a tio n des Slaves a l ’oeuvre des missinn* w -

s er i o Ins eerp tat; o93oa lii d c,adeTf cus p r ° ^ » S S - 19322 a a nio C leri miss. p ro Jugoslavia 72' S ? n e n lekC? n e - -L ° P °trzebie uśw iadom ienia katolic-

• O posłuszeństw ie wobec woli Bożej. III. św . W oj-

(6)

ciech, p a tro n A kcji K atolickiej w Polsce. Ruch katol. R. 2:

1932 s. 22—28, 88—96, 114—118.

Pseud.: Ks. Józef Powelski.

73. O neotomizm ie. S p ra w . Pozn. T P N [R.] 6: 1932 s. 13— 15.

Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji fi­

loz. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk d. 13 lutego 1932 r.

74. Rec.: W i l p e r t A., Das P roblem d e r W ahrheitssicherung bei Thomas von A quin. M unster 1931 ss. 217. — Collect. theol.

R. 13: 1932 s. 248—251 (w jęz. franc.).

75. O społeczeństwie, w ładzy i autorytecie. Ruch katol. R. 2: 1932 s. 102—111.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 627—638.

76. M iłosierdzia chrześcijańskiego wrogowie. Szk. C h r ys t. R. 3:

1932 t. 4 s. 169—179; Nasza obrona przeciw ko w rogom m iło­

sierdzia. Ta m że t. 5 s. 28—40. Odb. Lw ów 1932 ss. 38.

Toż. W: Sw. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 499—522.

Rec.: I. B., Szk. Chryst. R. 3: 1932 s. 219.

77. Rec.: B o l e K., Życiorys bł. M ałgorzaty (królew ny-dom ini- kanki). Lw ów 1932 ss. 168. — Szk. C hryst. R. 3: 1932 t. 4 s. 257—258.

78. Rec.: S i w e k P., La psychophysiąue hum aine d ’apres A ris- tote. P aris 1930 ss. 210 — P rą d R. 19: 1932 t. 22 s. 344—345.

79. Pow szechne przykazanie czystości a w alka z pornografią.

Ruch katol. R. 2: 1932 s. 280—283.

Toż. W: W alka z pornografią. Poznań 1932 s. 30—33.

80. Rec.: S i w e k P., L ’am e et le corps d ’apres Spinoza. P a ris 1930 ss. 202. — Prąd R. 19: 1932 t. 23 s. 37—38.

81. D uchow ieństw o dla duchow ieństw a — hasło Papieskiego Dzieła Świętego P io tra Apostoła. Aten. kapł. R. 18: 1932 t. 30 s. 182—192. Odb. W łocław ek 1932 ss. 14.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. Poznań 1935 s. 369—381.

Rec.: [Kapitańczyk K.] K. K., A nn. missiol. R. 6: 1934 s. 313—

314.

82. Tomizm w arunkiem odrodzenia. Prąd R. 19: 1932 t. 23 s. 112—

131, 149—159.

Toż. W.: P ostaw a katolicka wobec kryzysu. L ublin 1933 s. 37—67.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 33—64.

R eferat odczytany na II Dniach Katolickich Zw. Pol. In teli­

gencji Katol. w W arszawie (13—15 VIII 1932).

83. P rak ty czn e w skazów ki duszpasterskie na tle ostatniego listu pasterskiego J. E. Ks. K a rd y n ała P rym asa. Wiad. dla D u c h ó w ..

R. 19: 1932 s. 293—303.

84. Rec.: M o n s a b r e J. L., Rozważania różańcowe. Lw ów 1932 ss. 453. — Szic. C h ry st. R. 3: 1932 t. 5 s. 174— 175.

85. Rec.: Ż u k i e w i c z K., Salve Regina. L w ów 1932 ss. 190. — Szk. C h ryst. R. 3: 1932 t. 5 s. 263.

86. Kościół K atolicki a inteligencja. (Nauka o działalności m isyj­

nej w teologii o K ościele św.). Ann. missiol. R. 5: 1932/33 s. 34—61, Res. Odb. G niezno 1932/33 ss. 30.

Toż. W: Sw. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935, s. 183—184.

Rec.: Hain S., Wiad. dla Duchów. R. 20: 1933 s. 183—184.

1933

87. M etaphysicae Thom isticae et aspirationes m entis m odernae sive m etaphysicae thom ism i ad tendentias philosophiae mo­

dernae relatio. W: S bornik M ezinarodnich Tom istickych Kon- ferenci w P raze. Sestavil Metodej H aban. Olomouc 1933 s. 53—68. Nadb.

88. Zło. W: Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowodw orski. T. 33.

W łocławek 1933 s. 254—257.

89. K ongres tom istyczny w P radze (6—8 X 1932). S p ra w . P o zn. T P N [R.] 7: 1933 s. 7—9.

Streszczenie sprawozdania.

90. N auki rekolekcyjne. (Dla działaczek A kcji K atolickiej).

[I] N auka w stępna. P otrzeb a ćwiczeń duchow nych. — Część pierw sza: P odstaw y A kcji K atolickiej (różaniec radosny).

[II] W iara św. fundam entem A kcji K atolickiej. [III] Poko- ra — podstaw ą A kcji K atolickiej. [IV] L aska uśw ięcająca — zasadą zasługi A kcji K atolickiej. [V] Życie u k ry te w C h ry stu ­ sie — p u nktem w yjścia A kcji K atolickiej. — Część druga:

O fiarny czyn A kcji K atolickiej (różaniec bolesny). [VI] T a­

jem nica niepraw ości — grzech. [VII] P okuta i um artw ienie.

[VIII] U śm iercenie skutków grzechu pierw orodnego przez cnoty k ardynalne [IX] K rólew ska droga K rzyża świętego.

Ruch katol. R. 3: 1933 s. 32—38, 81—88, 131—138, 171—177, 272—281, 323—328, 365—370, 511—518, 557—562.

91. Rec.: C o h a u s z O., Die F rom m igkeit Jesu C hristi. K irnach-

(7)

-V illingen (Baden) 1930 ss. 315. — S zk. C hryst. R. 4: 1933 t. 6 s. 45—46.

92. D uch św. „Sercem ” Kościoła św. Szk. C h ry st. R. 4: 1933 t. 6 s. 18—22.

93. D uch św. „Sercem ” naszego życia duchownego. Szk. C h ryst.

R. 4: 1933 t. 6 s. 67—76.

94. Rec.: La societe de M arie [M arianistes] Coli. ,,Les ordres re- ligieux”. P a ris 1930 ss. 176. — Szk. C h ry st. R. 4: 1933 t. 6 s. 95—96.

95. Rec.: G a r r i g o u - L a g r a n g e R., La Providence et la Confiance en Dieu. F idelite et abandon. P aris 1932 ss. 410. — Szk. C hryst. R. 4: 1933 t. 6 s. 139—140.

96. Odrodzenie nasze w m iłosierdziu. Ruch charyt. 1933.

97. Obecny stan filozofii neoscholastycznej w Polsce. Wiad. dla D uchów. R. 20: 1933 s. 131—144.

98. Rec.: G o ś c i c k i B., Z agadnienia m etafizyki. S tudium filo- zoficzno-psychologiczne. P oznań 1932 ss. 349. — Collect. theol.

R. 14: 1933 s. 261—265.

99. N ajśw iętsza M aryja P an n a — M atką M iłosierdzia. Szk.

C h ryst. R. 4: 1933 t. 6 s. 195—211.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. Poznań 1935 s. 471—483.

100. M iłosierdzie na w zór N. M. P an n y czyli caritas m ariańska.

Szk. C hryst. R. 4: 1933 t. 6 249—269.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 483—497.

101. Rec.: Elżbieta od T rójcy św. k arm elitan k a bosa (1880—1906).

W spomnienia. Lw ów [1933] ss. 336. — Szk. C h ry st. R. 4: 1933 t. 6 s. 241—242.

102. C hrystus P a n m istrzem duchow ym jednostki. Szk. C hryst.

R. 4: 1933 t. 7 s. 104—125, 166— 173.

Toż. W.: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 555—574.

103. Społeczne życie państw ow e jako udział w A kcji K atolickiej.

Ruch katol. R. 3: 1933 s. 408—413.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. Poznań 1935 s. 639—645.

104. Rec.: C i v a r d i L., P odręcznik A kcji K atolickiej. I Zasady.

P oznań 1933 ss. 274. — Ruch teol. Dod. do „Collect. theol.”

R. 3: 1933 s. 522.

105. Rec.: Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowodw orski. T. 33.

W łocławek 1933 ss. 490. — P rą d R. 20: 1933 t. 25 s. 235—236.

106. Rec.: A nnales Missiologice. R. 5: 1932/33. — P rą d R. 20: 1933 t. 25 s. 283.

107. Rec.: S i w e k P., A ristotelis De anim a lib ri tres, G raece et L atine. (Textus e t docum enta ...). Romae 1933 ss. 358. — Prąd R. 20: 1933 t. 25 s. 282—283.

1934

108. A ktualność św. D om inika (na 700-lecie kanonizacji 1234—

1934). Gniezno 1934 ss. 22.

109. N auki rekolekcyjne o A kcji K atolickiej. (Dla działaczek A kcji K atolickiej). P oznań 1934 ss. 102. Bibl. R ekolekcyjna A. K.

N r 5.

Rec.: [Górnisiewicz A.] O. Ant. Z. K., Szk. Chryst. R. 5: 1934 t. 8 s. 303—304; K w iatkow ski F., Prz. powsz. R 51: 1934 t. 202 s. 103—105; [Sobczyński A.] Ks. A. Sobcz., Prz. homil. R. 12: 1934 s. 183; Ks. T. K., Homo Dei 1934 s 119; [Wyszyński S.] S. W., A ten.

kapł. R. 21: 1935 t. 35 s. 196—197.

110. Apostolstw o m iłosierdzia chrześcijańskiego. N auka rekolek­

cyjna dla działaczek Arkcjil K a to lic k ie j 1. Ruch katol. R. 4:

1934 s. 34—38.

111. C hrystocentryczny ch a ra k te r życia chrześcijańskiego. Prąd R. 21: 1934 t. 26 s. 3—27.

112. Uczestniczenie we mszy św. Glos Semin. Zagr. R. 2: 1934 s. 6—9.

113. Rec.: K r z e s i ń s k i A., Une nouvelle philosophie de l ’im- m anence. P aris 1931 ss. 134. — Aten. kapl. R. 20: 1934 t. 33 s. 82—83.

114. Rec.: R y m a r k i e w i c z ó w n a M., Filozofia L iberta. T. 2:

Epistem ologia. Filozofia przyrody. Poznań 1933 P r. Komis, filoz. Pozn. TPN. T. 4 s. 1—95. — Prz. filoz. R. 37: 1934 s. 96—97.

315. F ry d e ry k O zanam w zorem pracow nika na niw ie m iłosierdzia chrześcijańskiego. S zk. C h ry st. R. 5: 1934 t. 8 s. 63—75, 104—

110, 163—169.

116. Powszechność K rólestw a C hrystusowego. N auka rekolekcyj­

n a dla działaczek A[kcji] K[atolickiej], Ruch katol. R. 4: 1934 s. 75—79.

117. Rec.: G a r r i g o u - L a g r a n g e R., Le realism e du p rin -

3 — N a s z a P r z e s z ło ś ć t. X X X IV

(8)

cipę de finalite. P aris 1932 ss. 366. — Aten. kapł. R. 20: 1934 t. 33 s. 200—202.

118. Rec.: K o s t e c k i R., Św. A lb ert W ielki, w yznaw ca, biskup i doktor Kościoła. Lw ów 1934 ss. 178. — Szk. C h ry st. R. 5:

1934 t. 8 s. 94—95.

119. Współczesne odrodzenie m etafizyki a tomizm. A ten. kapł.

R. 20: 1934 t. 33 s. 239—248.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 207—243.

R eferat wygłoszony n a V II Zjeździe Związku Zakładów Teo­

logicznych w Polsce (Wilno 1934).

120. C nota teologiczna nadziei a misje. Ann. missiol. R. 6: 1934 s. 35—51, Res.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 353—368.

Rec.: Koblicki J., Aten. kapł. R. 20: 1934 t. 33 s. 514—515;

[Słomkowski A.] Sł., Mies. kośc. R. 49: 1934 s. 235.

121. Bóg początkiem i celem naszym. Szk. C h ry st. R. 5: 1934 t. 8 s. 213—224.

122. O wielkoduszności. Szk. C h ry st. R. 5: 1934 t. 9 s. 245—256.

123. Rec.: P a s t u s z k a J., Filozofia współczesna. T. 1. W arsza­

w a 1934 ss. 167. — P rą d R. 21: 1934 t. 26 s. 239—240.

124. Rec.: De W u l f M., In itiatio n a la philosophie thom iste.

L ouvain 1932 ss. 198. — A ten . kapł. R. 20: 1934 t. 33 s. 506—

507.

125. Rec.: R o m a n o w s k i H., Filozofia cyw ilizacji. P ra w a re a l­

ne cyw ilizacji, jej ideały, ty p y i pochód. W arszaw a 1934 ss. 438. — A ten. kapł. R. 20:1934 t. 33 530—532.

126. Odpowiedzialność inteligencji katolickiej wobec Kościoła k a ­ tolickiego, Prąd R. 21: 1934 t. 27 s. 65—79.

127. Jed n i bądźm y w iarą i m iłością Kościoła. [Kazanie] Na n ie­

dzielę X V III po Św iątkach. N ow a Bibl. kazn. T. 47: 1934 s. 158—165.

128. Podstaw y filozofii i ich zadanie w obecnych czasach. Prz.

filoz. R. 37: 1934 s. 354—361.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 s. 245—254.

Odczyt wygłoszony na V III Międzynarodowym Zjeździe Filo­

zoficznym w Pradze (2—7 IX 1934).

129. Znaczenie O dkupienia dla życia jednostek, rodzin i społe­

czeństw. Ruch katol. R. 4: 1934 s. 422—427.

130. V III M iędzynarodow y K ongres Filozoficzny w P radze. Prz.

pow sz. R. 51: 1934 t. 204 s. 136—140.

131. A ktualność św iętego D om inika dla współczesnej A kcji K ato­

lickiej. (Z pow odu 700-lecia kanonizacji). P rą d R. 21: 1934 t. 27 s. 209—216.

132. Z adania mężów katolickich w apostolstw ie A kcji K atolickiej.

Ruch katol. R. 4: 1934 s. 521—524.

Polem.: Suchocka M.: Mężczyzna i kobieta. Tamże R. 5: 1935 s. 118—124; Ks. K. K.: Odpowiedź na arty k u ł „Mężczyzna i ko­

bieta”. Tamże s. 124—129.

133. Rec.: S a w i c k i F., Filozofia miłości. P oznań 1934 ss. 116.—

Ruch katol. R. 4: 1934 s. 538—539.

1935

134. Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. P oznań 1935 ss. 662- Res. S tudia G nesnensia [T.] 10.

Rec.: [Szymański A.] A. S., Prąd R. 23: 1936 t. 30 s. 197—198;

[Kiciński J.] J. K., Prz. homil. R. 14: 1936 s. 184; Górnisiewicz A.:

Ideały Piusa X I a tomizm według ks. prof. Kowalskiego. Szk.

Chryst. R. 7: 1936 t. 13 s. 162—170; [Jankow ski A.] A. J., A ten.

kapł. R. 22: 1936 t. 38 s. 209.

135. A rgum entatio apodictica ad dem onstrandam distinctionem realem et positivam in te r essentiam et esse in om nibus enti- bus finitis. W: Nasza Myśl Teologiczna T. 2. P am iętn ik II Z jazdu Naukowego [Polskiego Tow. Teologicznego] w W ar­

szawie,’ w sierpniu 1933 r. W arszaw a 1935 s. 309—316.

136. Red. i przedm .: M agister Thom as Doctor Communis. Księga P am iątkow a M iędzynarodowego K ongresu Filozofii Tomi- stycznej w P oznaniu (28—30 VIII 1934). Z ebrał i przedm ow ą poprzedził ... Gniezno 1935 ss XXX, 499. Przedm . s. V II—

XIV.

Rec.: Homo Dei R. 4: 1935 s. 173; [Szymański A.] Ks. A. S., Prąd R. 22: 1935 t. 29 s. 57—58; Górnisiewicz A., Szk. Chryst. R. 6:

1935 t. 11 s. 134—135; K w iatkow ski F., Prz. powsz. R. 52: 1935 t. 208 s. 250; Zb., Mies. kośc. R. 50: 1935 s. 382—383.

137. E tyka społeczna św. Tom asza z A kw inu a współczesne p ro ­ blem y rasow e m isji zagranicznych. A n n . m issio l. R. 7: 1935 s. 60—88, Res.

Toż. W: Św. Tomasz z A kw inu a czasy obecne. Poznań 1935 s. 383—412.

Toż. W: M agister Thomas. Gniezno 1935 s. 259—290, Res.

138. Rodzina a apostolstw o świeckich. W: K atolicyzm a rodzina.

Poznań 1935 s. 29—36.

(9)

139. W arunki propagandy idei m isyjnej w śród inteligencji. Ann.

missiól. R. 7: 1935 s. 309—317.

Rec.: Mies. kośc. R. 50: 1935 s. 336.

140. Rec.: L ’A ction C atholiąue aux missions. C om pte-rendu de la X Sem aine de Missiologie de L ouvain 1932. — Ann. missiol.

R. 7: 1935 s. 428.

141. Rec.: L ’Education ch retien n e aux Missions. C om pte-rendu de la X I Sem aine de Missiologie de L ouvain 1933 ss. 342. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 428.

142. Rec.: K r e d u s M., L ’Inde proionde. T oukaram , L ouvain 1933 ss. 38. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 432—433.

143. Rec.: C h a r l e s P., La prestig ieu x Vicomte. Revue de U A u - cam R. 8: 1933. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 434.

144. Rec.: C h a r l e s P., Circulez. Revue dc U A u cam R. 9:

1934. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 434—435.

145. Rec.: C h a r l e s P., La m ystiąue de 1’adaptation. Revue de U A u ca m R. 9: 1934. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 435—43G.

146. Rec.: C h a r l e s P., La p rie re de L ’Aucam. Revue de U A u ­ cam R. 9: 1934. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 436—438.

147. Rec.: C h a r l e s P., A rc en ciel. Revue de U A ucam R. 9:

1934. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 438—440.

148. Rec.: T y s z k i e w i c z S., S p iritu a lite et sain tete russe P ra - voslave. Gregorianum XV: 1934. — Ann. missiol. R. 7: 1935 s. 443.

149. Rec.: G a r r i g o u - L a g r a n g e R., T rzy naw rócenia i trzy drogi. Poznań 1934 ss. 151. — Prz. powsz. R. 52: 1935 t. 205 s. 118— 119.

150. Rec.: P e n i d o M. T. L., Dieu dans le bergsonism e (Ques- tions disputees). P aris 1934 ss. 261. — Collect. theol. R. 16:

1935 s. 116—119.

151. Rec.: F a b e r W., Dobroć. P oznań 1934 ss. 79. — Ruch. ka­

tol. R. 5: 1935 s. 87.

152. Rec.: M a r i a R e n a t a s., L itu rg ia a sztuka. P oznań 1934 ss. 212. — Ruch katol. R. 5: 1935 s. 87.

153. Dzieło odkupienia a nasze życie. K onferencja religijna. Ruch katol. R. 5: 1935 s. 131— 137.

154. Rec.: X., Zasługi Kościoła dla ludzkości. P oznań 1935 ss. 16 — Ruch katol. R. 5: 1935 s. 139.

155. Rec.: K r z e s i ń s k i A., K u ltu ra nowoczesna i jej tragizm .

T. 1. W arszaw a-K raków 1934 ss. 161. — Aten. kapł. R. 21:

1935 t. 35 s. 198—199.

156. Rec.: D w o r a k K , Z arys psychologii em pirycznej. Kielce 1933 ss. 223. — Collect. theol. R. 16: 1935 s. 132—133.

157. Rec.: W e r y ń s k i H., C hrystus i święci. M iejsce P iastow e 1935 ss. 19. — Aten. kapl. R. 21: 1935 t. 35 s. 311.

158. Cześć Najśw. Serca P an a Jezusa a A kcja K atolicka. Ruch katol. R. 5: 1935 s. 263—267.

159. N adprzyrodzone podstaw y akcji katolickiej. Ruch katol. R. 5:

1935 s. 289—299. Odb. P oznań 1935 ss. 15. B iblioteczka A kcji K atol. T. 15.

Rec.: Mies. kośc. R. 50: 1935 s. 284. [Binnek R.] R. B., Mies.

Diec. Chełmiń. R. 79: 1936 s. 298—299.

160. O m ęstw ie chrześcijańskim . Szk. Chryst. R. 6: 1935 t. 11 s. 44—57. Odb. Lw ów 1935 ss. 16.

161. Rec.: Ż y c h l i ń s k i A., T ajem nica Słowa Wcielonego. P o ­ znań 1935 ss. 268. — Prz. powsz. R. 52: 1935 t. 208 s. 103—104.

162. Rec.: Z i e j ą J., W ierzę. Poznań 1935 ss. 83. — Prz. powsz..

R. 52: 1935 t. 208 s. 104— 105.

163. M iędzynarodow y K ongres Filozofii Tom istycznej w P ozna­

niu. Collect. theol. R. 16: 1935 t. 4 s. 134—i39.

Toż. W: M agister Thom as. Gniezno 1935 s. V II—XIV.

164. Theologia nostri aevi. Filozofia. Collect. theol. R. 16: 1935 t. 4 s. 407—421.

O m ówienie w spółczesnych kierunków filozofii, zw łaszcza neo- tom istycznej.

1936

165. Teorie o pięknie i sztuce w tom izmie i neotomizm ie. Poznań 1936 ss. 63. Bibl. „K u ltu ry ” n r 1.

Rec.: Liedtke A., Mies. Diec. Chełmiń. R. 79: 1936 s. 782;:

G. W., Mies. kośc. R. 51: 1936 s. 378; [Górski K.] Dr K. G., Prąd R. 23: 1936 t. 31 s. 236—237.

166. Mowa żałobna na pogrzebie śp. ks. K. Rolewskiego w ypo­

w iedziana w katedrze poznańskiej 16 m arca 1936 r. P otulice 1936 ss. 16.

167. J a k powołać do życia i prow adzić w p arafiach k ad ry mężów.

W: P am iętn ik I Zjazdu A systentów Kościelnych A kcji K ato ­ lickiej archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w P o zn an iu dnia 17—18 III 1936 r. P oznań 1936 s. 34—40.

(10)

168. S akram entalizm życia chrześcijańskiego. A ten. kapł. R. 22:

1936 t. 37 s. 1—9.

169. Rec.: B r o s s S., Miłość, m ałżeństw o, rodzina. P oznań 1935 ss. 91. — Ruch katol. R. 6: 1936 s. 42.

170. E stetyka tom izm u średniow iecznego. K u ltu r a R. 1: 1936 n r 2 s. 2.

171. Św. Tomasz z A kw inu o pięknie. K u ltu r a R. 1: 1936 n r 7 s. 7.

172. E stetyka Szkoły Low ańskiej. K u ltu r a R. 1: 1936 n r 8 s. 5.

173. M aritain o pięknie. K u ltu r a R. 1: 1936 n r 11 s. 1.

174. E stetyka Edgares de B ruynes. K u ltu r a R. 1: 1936 n r 10 s. 3.

175. O posłuszeństwie. Szk. C h ryst. R. 8: 1936 t. 12 s. 72—84.

176. R ekolekcje w system ie św. Tom asza z A kw inu. Prz. katol.

1936 s. 70—71, 102—104. Odb. W arszaw a 1936 s. 5—23.

Rec.: Tom., Szk. Chryst. R. 8: 1937 t. 15 s. 94.

177. Rec.: S a w i c k i F., Filozofia życia. P oznań 1936 ss. 170. — Ruch katol. R. 6: 1936 s. 232—233.

178. Rec.: B e r t r a m A., C haryzm aty duszy i p ra cy k ap łań ­ skiej. Tłum. S. G relew ski. P oznań 1936 ss. 322. — Ruch katol.

R. 6: 1936 s. 233.

179. [Jeunesse O uvriere C hretienne] J. O. C. Z asady i ruch w y ­ daw niczy. Ruch katol. R. 6: 1936 s. 273.

180. Obowiązek i ch a rak ter pracy dla Kościoła. Prąd R. 23: 1936 t. 31 s. 12—25. Odb. L ublin 1936 ss. 14.

Rec.: Rejowicz W., Prz. powsz. R. 53: 1936 t. 212 s. 238; Homo Dei R. 6: 1937 s. 164—165.

181. Rec.: M iscellanea theologica. (P raca zbiorowa). W arszaw a 1936 ss. 286. — Ruch katol. R. 6: 1936 s. 378.

182. Rec.: B o c h e ń s k i F., De cognitione existentiae Dei p er viam cansalitatis — re la te ad fidem catholicam . P oznań 1936 ss. 244. — Mies. kośc. R. 51: 1936 ss. 299.

183. Rec.: G ł a d y s z B., Cassiodore e t l ’organisation de 1’ecole m ediovale. Lw ów 1936 ss. 16. — Ruch katol. R. 6: 1936 s. 416.

184. L ’action m issionnaire e t la vie religieuse de F etudiant. Ann.

missiol. R. 8: 1936 s. 23—37. Odb. P otulice 1937 ss. 15.

Rec.: Eborowicz W., Gregoriana 1937 s. 33.

185. Rola A kcji K atolickiej w w ychow aniu nowego ty p u człowie­

ka. Ruch katol. R. 6: 1936 s. 503—517.

186. M etoda neotom istycznej filozofii m oralnej. Prz. filoz. R. 39:

1936 s. 469—470.

187. Na uroczystość Bożego N arodzenia z pasterzam i u żłóbka betlejem skiego. [Kazanie]. N o w a Bibl. kazn. T. 51: 1936 s. 420—426.

1937

188. Neotom istyczne postaw ienie problem u poznania. W: P am ięt­

nik V III Zjazdu w Częstochowie. K raków 1937 s. 47—66.

R eferat na Zjeździe Związku Zakładów Teol. w Polsce.

189. W yniki ostatniego M iędzynarodowego Zjazdu Tom istycznego w Rzym ie w r. 1936. Sp ra w . Pozn. TPN [R.] 11: 1937 s. 2, 11 1 2.

Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji teol. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk dn, 19 lutego 1936 r.

190. De principiis v itae organicae. W: A cta II C ongressus Thomis- tici Internationalis. Torino 1937 s. 197—219.

Rec.: Chojnacki P., A ten. kapł. R. 23: 1937 t. 39 s. 289.

191. W ychow anie apostoła świeckiego w parafialn ej A kcji K a to ­ lickiej. W: P am iętn ik II Zjazdu A systentów Kościelnych A kcji K atolickiej. P oznań 1937 s. 44—53.

192. A rgum entatio apodictica ad dem onstrandam distinctionem realem et positivam in te r essentiam et esse in om nibus enti- bus finitis. S tudia Philosophica Vol. 2: 1937 s. 459—460.

193. Les fondem ents de la philosophie m orale. Collect. theol. R. 18:

1937 s. 51—62.

Rec.: Deman, B ulletin Thom iste 1937—38 (5) s. 425.

194. Rec.: D r u ż b a c k a D., La princesse Iren e Puzyna. P aris- -W arszaw a ss. 92. — K u ltu r a R. 2: 1937 n r 3 s. 4; Mies. kośc.

R. 52: 1937 s. 312.

195. Rec.: J a n o s z a n k a M., W ielki T ercjarz. Moje w spom nie­

nia o Jac k u M alczewskim. Poznań b. r. ss. 301. — Mies. kośc.

R. 52: 1937 s. 29—30.

196. Rec.: F o n d a l i ń s k i J., K oedukacja w św ietle badań współczesnej psychologii. Poznań 1937 ss. 303. — Mies. kośc.

R. 52: 1937 s. 30.

197. Rec.: A d a m s k i S., A kcja K atolicka młodzieży. Poznań 1936 ss. 29. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 31.

198. Rec.: H a l e r s k i A., Hallo! Hallo! P ro testan ci a Polskie Radio. Cieszyn 1935 ss. 79. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 31.

199. Rec.: K a n t a k K., R uch naukow y w zakonach św. F ra n ­ ciszka. P oznań 1936 ss. 18. (Odb. z R oc zn ików K a tol. na r. L936). — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 31.

(11)

200. Rec.: Ż u r o w s k a F., E w angelia w pracy społecznej. P o­

znań 1936 ss. 219. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 31.

201. Rec.: P o s e l s k i A., D roga do praw d y historycznej. Cie­

szyn 1935 ss. 69. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 31—32.

202. Rec.: V aterlesungen des B reviers. IV. A bteilung. Som m er u. H erbstteil. II. P ro p riu m Sanctorum . F reib u rg 1936 ss. 443.—

Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 32.

203. Rec.: W i ł l i b r o r d V., Serce niezaspokojone. P oznań 1930 ss. 347. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 32.

204. Rec.: A d a m K., Jezus C hrystus. Poznań 1936 ss. 438. — Ruch katol. R. 7: 1937 s. 38.

205. Rec.: F a u l h a b e r M., Żydostw o i chrystianizm . Poznań 1936 ss. 91. — Kultura R. 2: 1937 n r 3 s. 4.

206. Rec.: Rodzina. P am iętn ik I K atolickiego S tudium o rodzinie w P oznaniu 2—6 IX 1935. P oznań 1936 ss. 495. — Mies. kośc.

R. 52: 1937 s. 64.

207. O um iarkow aniu. Szk. Chryst. R. 8: 1937 t. 14 s. 65-—77.

208. Rec.: K w i a t k o w s k i W., Sw. Tomasz i scholastyka w ośw ietleniu o. P iotra Sem enenki, K raków 1936 ss. 280. — Aten. kapl. R. 23: 1937 t. 39 s. 194.

209. Rola ks. k ard y n ała M erciera w odrodzeniu tomizmu. Aten.

kapl. R. 23: 1937 t. 39 s. 209—222. Odb. W łocławek 1937 ss. 16.

210. Rec.: D r u ż b a c k a D., M odlitw a, której nas nauczył Syn Boży. K atow ice 1936 ss. 61. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 96.

211. Rec.: C h o j n a c k i P., Zadanie logiki w spółczesnej i filo­

zofii pod w zględem stru k tu ry naukow ej W ilno 1934 ss. 30. — Aten. kapł. R. 23: 1937 t. 39 s. 305.

212. Sacerdotem oportet praeesse. Homo Dei R. 6: 1937 s. 81—89.

213. Lapides vivi. Homo Dei R. 6: 1937 s. 179— 187.

214. Rec.: B e r n a c k i Ł., L a doctrine de l’Eglise chez le Car­

dinal Hosius. P aris 1936 ss. 290. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 192.

215. Rec.: Ks. A. S., J a n o s z a n k a M., Dziecię i Jezus. M odli­

tew n ik dla dzieci. K atow ice 1935 ss. 47. — Mies. kośc. R. 52:

1937 s. 192.

216. Rec.: J o r e t D., Dziecięctwo duchowe. Lw ów b. r. ss. 162.—

Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 222—223.

217. Rec.: L i p p e r t P., O człow ieku dobrym . P oznań 1936 ss. 188. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 223.

218. Rec.: M a j e w s k i W., H igiena i etyka postu w św ietle w ie­

dzy. W arszaw a 1936 ss. 51. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 223.

219. Rec.: S t ę p a J., K uszenie nowoczesnego człowieka. Poznań 1937 ss. 96. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 261 262.

220. Rec.: E b o r o w i c z W., O. K o lu m b a n M arm ion. Lw ów 1937 ss. 20. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 262.

221. Rec.: D e p t u ł a W., S tatu t, regulam iny, in stru k cje K a to ­ lickiego S tow arzyszenia Mężów oraz obow iązujące p aństw o­

w e przepisy praw ne. W arszaw a b. r. ss. 79. Mies. kośc.

R. 52: 1937 s. 262. »

222. Rec.: W ó y c i c k i A , P rac a społeczna w parafii. Poznań 1937 ss. 199. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 261.

223. De artis tran sc en d en talitate secundum tex tu s divi Thomae.

Angelicum Vol. 14: 1937 s. 345—354.

Rec. R. P., Bulletin Thomiste 1937—38 (5) s. 514—515.

224. Sacerdotem oportet offerre. Homo Dei R. 6: 1937 s. 277—287, 225. R egnum Dei non est in serm one sed in v irtu te. Myśl rekol.

R. 1: 1937 s. 133—138.

226. Odrodzenie osobiste człow ieka w arunkiem odrodzenia spo­

łecznego. Ruch katol. R. 7: 1937 s. 405—413.

227. D uszpasterstw o inteligencji. Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 296—

299, 431—434.

228. K oedukacja jako problem m oralny. W: K atolicka Myśl W y­

chowawcza. P am iętn ik II S tudium K atolickiego w W ilnie w dn. 28 V III—1 IX 1937 r. Poznań 1937 s. 522—536.

229. S acerdotem oportet benedicere. Homo Dei R. 6: 1937 s. 410—

420.

230. Rec.: B e r n a r d R., T ajem nica M aryi. M acierzyństw o łaski N ajśw iętszej P anny, jego podstaw y i w ielkie zadania. Lw ów 1937 ss. 536. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 366.

231. Rec.: J o l i v e t R., Le problem e du m ai d ’apres sain t Au- gustin. P aris 1936 ss. 167. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 366.

232. Rec.: S z y m a ń s k i A., W iadomości w stępne. (Nauka — Filozofia — Religia T. 9). L u b lin-U niw ersytet 1937 ss. 172. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 364.

233. Domine, T u scis, quia amo Te. Homo Dei R. 6: 1937 s. 487—

497.

234. Rec.: P l a t e r - Z y b e r k A., N auka o charak terze sakra-

(12)

m entalnym w edług św. Tomasza z A kw inu. W arszaw a 1937 ss. 132. — Mies. kośc. R. 52: 1937 s. 445—446.

235. Rec.: S ł o w i ń s k i M., Co wnosi w życie polskie A kcja K atolicka mężczyzn? K atow ice 1937 ss. 40. — Mies. kośc.

R. 52: 1937 s. 446.

1938

236. K atolickie p lany reform y społecznej a ustrój rolny w Polsce.

P oznań 1938 ss. 15. B iblioteczka Akcji K atol. N r 81.

Rec.: Ks. J. P., Mies. kośc. R. 53: 1938 s. 203.

237. K w estia żydow ska w średniow ieczu w edług św. Tomasza z A kw inu. W arszaw a 1938 ss. 35. Bibl. A kcji K atol. Nowa S eria N r 5.

Rec.: Prąd R. 25: 1938 t. 36 s. 72—73; Homo Del R. 7: 1938 s. 563.

238. N adprzyrodzona cnota miłości jako udział w D uchu św.

a akcja katolicka. W arszaw a 1938 ss.

239. S piritu s sanctitatis. K onferencje dla duchow ieństw a. Tuchów 1938 ss. 48. Odb. z Homo Del.

Rec.: Prz. homil. R. 16: 1938 s. 285; Mies. kośc. R. 53: 1938 s. 288; Bieszk., Mies. Diec. Chełmiń. R. 81: 1938 s. 676—677.

240. Poganie X X w ieku. W: K sięga P am iątkow a II K ongresu Zw iązku M isyjnego D uchow ieństw a w Polsce. Płock 1938 s. 18—34.

241. Sum m a Teologiczna p ra cy nad inteligencją katolicką. W: K a ­ p łan w śród ludzi. W arszaw a 1938 s. 185—197.

242. M aria P au lin a Jaricot, założycielka Dzieła R ozkrzew iania W iary. Szk. Chryst. R. 9: 1938 t. 16 s. 45—52.

243. Osobowość asystenta kościelnego. Homo Dei R. 7: 1938 s. 12—19.

244. M aritain praw ow ierny. Kultura R. 3: 1938 n r 9 s. 3.

245. Rec.: A d a m s k i W., K u ltu ra i jej dziedziny. Poznań 1938 ss. 83. — K lasyfikacja zagadnień k u ltu ry . Kultura R. 3: 1938 n r 11/12 s. 13.

246. W ychowanie apostoła świeckiego w parafialn ej A kcji K ato ­ lickiej. Homo Dei R. 7: 1938 s. 107—115.

247. Rec.: M y s t k o w s k i S., S praw a u n ijn a w Polsce odro­

dzonej. W arszaw a 1938 ss. 56. — Mies. kośc. R. 53: 1938 s. 158.

248. S ystem etyczny św. Tom asza a ety k a współczesnego pozyty­

wizmu. Verbum T. 3: 1938 s. 418—443.

249. Spraw iedliw ość osobista i społeczna duchow ieństw a. Homo Dei R. 7: 1938 s. 196—202.

250. Rec.: K atolicka Myśl Społeczna. P am iętn ik III K atolickiego S tudium w W arszawie. P oznań 1938 ss. 460. — Mies. kośc.

R. 53: 1938 s. 203.

251. Rec.: S w i d e r s k i L., A tlas m isji katolickich. Płock 1937 ss. 35, m ap 21. — Mies. kośc. R. 3: 1938 s. 199—200.

252. Rec.: A d a m s k i S., P a ra fia ln a A kcja K atolicka. Poznań 1938 ss. 45. — Mies. kośc. R. 3: 1938 s. 286.

253. Rec.: N i e s i o ł o w s k i A., K atolicyzm a totalizm . Poznań 1938 ss. 112. — Mies. kośc. R. 3: 1938 s. 286,

254. Rec.: P i w o w a r c z y k J., K atolicyzm a reform a rolna.

Poznań 1938 ss. 36. — Mies. kośc. R. 3: 1938 s. 286.

255. Pionierow ie now ej filozofii katolickiej. K ultura R. 3: 1938 n r 35 s. 3.

256. Rec.: Na dwie rocznice. G o ł ę b i o w s k i K., Nad mogiłą Założyciela. C z a p l i ń s k i W., Półtoraw iecze od przybycia redem ptorystów do Polski. Tuchów 1937 ss. 40. — Mies. kośc.

R. 3: 1938 s. 317—318.

257. Rec.: R e i n s t a d l e r S., E elem enta philosophiae scholasticae.

T. 1—2. B. m. r. ss. 552 + 563. — Mies. kośc. R. 53: 1938 s. 317.

258. Zagajenie I K rajow ego K ongresu Papieskiego Dzieła Roz­

krzew iania W iary w P oznaniu w dniu 13 w rześnia 1938 r.

Ann. missiol. R. 10: 1938 s. 115—119.

259. W ezwanie Synodu do laik atu katolickiego w Polsce. Ruch katol. R. 8: 1938 s. 406—416.

260. W iara zw ycięska i zbawcza. Na uroczystość Trzech Króli.

[Kazanie]. Nowa Bibl. kazn. T. 55: 1938 s. 430— 436.

1939

261. A ktualność św. Tom asza w dążeniu do pełni życia katolic­

kiego na podstaw ie uchw ał Synodu P lenarnego. W arszaw a 1939 ss. 26. Inst. Wyższej K ult. R eligijnej N r 18.

262. P roblem y filozofii chrześcijańskiej. Poznań 1939 ss. 32. Inst.

Wyższej K ult. R eligijnej w Poznaniu.

263. K ilka uw ag o zagadnieniu substancji. Pol. Prz. tomist. R. 1:

1939 s. 5—24.

264. Rec.: J a ł b r z y k o w s k i R., U źródeł sak ram en taln y ch ła-

(13)

ski i miłości Bożej. W ilno [1938] ss. 516. — Teol. prak t. R. 1:

1939 s. 72.

265. Rec.: M e y e r P. W. , N e y e r P., Lebendige Seelsorge.

Bd 1. F reib u rg 1937 ss. 368. — Teol. pra kt. R. 1: 1939 s. 77—

78.

266. Rec.: P a s t u s z k a J., Psychologia indyw idualna. L u b lin 1938 ss. 160. — Teol. pra k t. R. 1: 1939 s. 78—79.

267. M iłosierdzie chrześcijańskie przygotow aniem i uzupełnieniem spraw iedliw ości społecznej. Teol. p ra k t. R. 1: 1939 s. 149—159.

268. Rec.: Boże mój, Trójco, k tó rą uw ielbiam . M odlitw a siostry E lżbiety od T rójcy św., karm elitanki. Lw ów b. r. ss. 244. —

Teol. prak t. R. 1: 1939 s. 168—169.

269. Rec.: A d a m c z y k S., Tom istyczna teoria poznania zm y­

słowego. T arnów 1938 ss. 113. — Pol. Prz. tom ist. R. 1: 1939 s. 185—187.

270. Rec.: K w i a t k o w s k i F., Z pogranicza filozofii i teologii.

K rak ó w 1938 ss. 568. — Teol. pra k t. R. 1: 1939 s. 268.

271. Rec.: H o l z n e r J., P aulus. E in H eldenleben im D ienste C hristi. F reib u rg 1937 ss. 456. — Teol. prakt. R. 1: 1939 s. 269.

272. Rec.: P r a u z i ń s k i L., U l r i c h A., W m arszu i bitw ie.

Szlakiem pow stańców w ielkopolskich 1914—1920. P oznań 1939 s. 231. — Teol. pra kt. R. 1: 1939 s. 274.

273. Rec.: Za G w iazdką św. Dom inika. W arszaw a 1939 ss. 57. — Teol. prak t. R. 1: 1939 s. 275.

274. Rec.: K o r n i ł o w i c z W., C hrześcijańska odbudow a św iata w św ietle nauki o Ciele M istycznym . W arszaw a 1938 ss. 67. — Aten. kapł. R. 25: 1939 t. 44 s. 94—95.

1946

275. Śp. ks. A leksander Żychliński 1 20 X II 1945 roku. W yjątki z mowy żałobnej wygłoszonej w Bazylice G nieźnieńskiej w czasie uroczystości pogrzebow ej. Glos katol. R. 2: 1946 n r 3 s. 19.

276. Poglądy nowoczesne o energii atom ow ej a nau k a filozoficzna o m aterii i form ie. S p r a w . Pozn. T P N [R.] 13: 1945/46 s. 5, 57.

Streszczenie referatu wygłoszonego 16 m aja 1946 r.

277. ... biskup nom inat chełm iński czcigodnym kapłanom diece­

zji pozdrow ienie i błogosław ieństw o w P anu. [Orędzie], Oręd.

Diec. Chełm iń. R. 2(84): 1946 s. 62.

278. ... biskup nom inat chełm iński w szystkim w iern y m diecezji pozdrow ienie i błogosław ieństw o w P an u [Orędzie], Oręd.

Diec. Chełmiń. R. 2 (84): 1946 s. 69.

279. ... biskup nom inat chełm iński ukochanej w C hrystusie m ło­

dzieży diecezji pozdrow ienie i błogosław ieństw o w P anu.

[Orędzie], Oręd. Diec. Chełmiń. R. 2 (84): 1946 s. 76.

1947

280. C hrystus arcykapłan. P oznań 1947 ss. 19.

281. N ajśw iętsza M aryja P anna. Szkice rozw ażań m iesięcznych dla dusz M aryi poświęconych. P oznań 1947 ss. 104.

282. Regina cleri. Szkice n au k rekolekcyjnych dla kapłanów . Po- tulice 1947 ss. 134.

283. Dzień K apłana. [Odezwa]. Oręd. Diec. Chełmiń. R. 3 (85): 1947 s. 17.

284. U nia A postolska kapłanów . [Odezwa], Oręd. Diec. Chełmiń.

R. 3 (85): 1947 s. 18—20.

285. Sw. W ojciech z łask i Bogarodzicy-Dziewicy apostoł pełni C hrystusow ej. K azanie wygłoszone na uroczystych nieszpo­

ra c h obchodu 950-lecia śm ierci męczeńskiej św. W ojciecha w G nieźnie dnia 27 k w ietn ia 1947 roku. Oręd. Diec. Chełmiń.

R. 3 (85): 1947 s. 230—240.

286. K ap łan a M aryja. Homo Dei R. 16: 1947 s. 129— 137.

287. Dzień K atolickiego U niw ersytetu Lubelskiego. [Odezwa].

Oręd. Diec. Chełm iń. R. 3 (85): 1947 s. 191—192.

288. III Tydzień M iłosierdzia od 5— 12 października 1947 roku pod hasłem „R atujm y człow ieka”. [Odezwa], Ored. Diec. Chełmiń.

R. 3 (85): 1947 s. 380—381.

289. Na Różańcową. [Kazanie] — X IX niedziela po Św iątkach.

W spółcz. A m bon a R. 2: 1947 s. 619—625.

290. Pośw ięcenie się Boskiem u Sercu Jezusow em u. [Odezwa], Oręd. Diec. Chełmiń. R. 3 (85): 1947 s. 514—515.

1948

291. M odły o pokój. [Odezwa], Oręd. Diec. Chełmiń. R. 4 (86h 1948 s. 14—15.

292. W ielkopostna akcja trzeźw ości w dniach od 15 do 22 lutego 1948. [Odezwa], Oręd. Diec. Chełmiń. R. 4 (86): 1948 s. 16.

(14)

293. W znowienie Stow arzyszenia K apłanów „Sodalitas Ig n a tia n a ” w diecezji chełm ińskiej. [Odezwa], Oręd. Diec. C h ełm iń R 4 (86): 1948 s. 82—83.

294. IV Tydzień M iłosierdzia pod hasłem „C aritas rodzinie”

w dniach od 3 do 10 października 1948. [Odezwa], Oręd. Diec Chełm iń. R. 4 (86): 1948 s. 245—247.

295. K a rd y n ał prym as H lond n a Śląsku i w P oznaniu Tya. p o w s z R. 4: 1948 n r 49 s. 4.

1949

296. M a r i a L e o n i a s., K a rd y n a ł M ercier. Przedm ow a... K a­

tow ice 1949 s. 5—9.

297. D ziesiąta rocznica koronacji oraz pięćdziesiąta rocznica św ię­

ceń kapłańskich Ojca św iętego (12 III i 2 IV 1949). [Odezwa].

Oręd. Diec. Chełm iń. R. 5 (87): 1949 s. 14—15.

298. Serce P rym asa. K azanie w ygłoszone dnia 22 listopada 1948 roku w Bazylice G nieźnieńskiej z okazji złożenia serca śp.

księdza pry m asa A ugusta H londa. Oręd. Diec. C hełm iń. R 5 (87): 1949 s. 58—62.

1950

299. Rocznica w yboru i koronacji Ojca świętego. [Odezwa], Oręd.

Diec. Chełm iń. R. 6 (88): 1950 s. 58.

300. A dw entow a i w ielkanocna ak cja trzeźwości. [Odezwa], O ręd.

Diec. C hełm iń. R. 6 (88): 1950 s. 58—59.

301. K ru c ja ta m szy św. M aryjnych. [Odezwa], Oręd. Diec. C h ełm iń R. 6 (88): 1950 s. 147— 148.

302. Mowa żałobna na pogrzebie śp. ks. biskupa A dolfa Szelążka.

O ręd. Diec. C hełm iń. R. 6 (88): 1950 s. 173— 174.

303. K azanie na uroczystość ogłoszenia dogm atu W niebow zięcia z duszą i ciałem N ajśw . M aryi P anny, M atki Boskiej. O r ę d . Diec. Chełmiń. R. 6 (88): 1950 s. 352—357.

1957

304. W znow ienie w ydaw nictw a „O rędow nik D iecezji C hełm iń­

sk ie j”. O ręd. Diec. C hełm iń. R. 8 (90): 1957 s. 1.

305. M owa żałobna w ygłoszona n a pogrzebie śp. ks. m etro p o lity

D ym ka w k atedrze poznańskiej 26 października 1956. Mies. kosc. A rchidiec. Pozn. R. 8: 1957 s. 44__49.

306. W ielkopostny list p astersk i o uczestnictw ie w e m szy św ietei Oręd. Diec. Chełmiń. R. 8 (90): 1957 s. 8— 14.

307. Orędzie pasterskie o potrzebie szczególnej trzeźw ości w o kre­

sie W ielkiego Postu. O ręd. Diec. Chełmiń. R. 8 (90)- 1957 s. 14— 15.

308. W yjaśnienie do kon sty tu cji „C hristus D om inus” o poście eucharystycznym . Oręd. Diec. Chełm iń. R 8 (90)- 1957 s. 94—97.

309. O dnow ienie ślubów Ja n a K azim ierza. [Odezwa]. O ręd Diec Chełmiń. R. 8 (90): 1957 s. 42.

310. Niedziela B iblijna. [Odezwa], Oręd. Diec. Chełm iń. R 8 (90V 1957 s. 97—98.

311. Odezwa do duchow ieństw a w spraw ie K atolickiego U n iw er­

sy te tu Lubelskiego. Oręd. Diec. Chełm iń. R. 8 (90V 1957 s. 101— 102.

312. Odnow ienie ślubów jasnogórskich. Orędzie ... do odczytania zgrom adzonem u Ludow i Bożem u na uroczystości paschalnej.

Oręd. Diec. Chełmiń. R. 8 (90): 1957 s. 128.

313. K azanie ... wygłoszone na szczycie Jasnej G óry w dniu 3 m a­

ja 1957 roku. Oręd. Diec. C hem iń. R. 8 (90): 1957 s. 256__262.

314. S etn a rocznica św ięta N ajśw . S erca Jezusowego. [Odezwa do kapłanów ], Oręd. Diec. C hełm iń. R. 8 (90): 1957 s. 195 315. V e titu r vestis laicalis. [Odezwa do kapłanów ], O ręd. Diec.

C hełm iń. R. 8 (90): 1957 s. 196— 197.

316. W spraw ie zachow ania postu eucharystycznego. [Odezwał Oręd. Diec. C hełm iń. R. 8 (90): 1957 s. 197.

317. K azanie ... n a 700-lecie śm ierci św. Jacka. K azanie wygłoszone na uroczystym nabożeństw ie w bazylice OO. D om inikanów w K rakow ie dnia 18 sierp n ia 1957 roku. Oręd. Diec. C h ełm iń R. 8 (90): 1957 s. 332—337.

318. Odezwa ... [na X III T ydzień M iłosierdzia 1957 r.]. O ręd Diec Chełm iń. R. 8 (90): 1957 s. 289—290.

319. D ziesięciolecie b isk u p stw a J. E. ks. biskupa B e rn a rd a C za­

plińskiego, su fra g an a chełm ińskiego. Oręd. Diec. C hełm iń.

(90): 1957 s. 467— 468. Z działu: K ro n ik a D iecezjalna.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :