• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 9.11.2017r. 2017/2018 K J P W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 9.11.2017r. 2017/2018 K J P W"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

J

ĘZYKA

P

OLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

STOPIEŃ SZKOLNY

9.11.2017r.

1. Test konkursowy zawiera 30 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Tekst 1.

Duszę się miewa.

Nikt nie ma jej bez przerwy i na zawsze.

Dzień za dniem, rok za rokiem może bez niej minąć.

Czasem tylko w zachwytach i lękach dzieciństwa

zagnieżdża się na dłużej.

Czasem tylko w zdziwieniu, że jesteśmy starzy.

Rzadko nam asystuje podczas zajęć żmudnych, jak przesuwanie mebli, dźwiganie walizek,

czy przemierzanie drogi w ciasnych butach.

Przy wypełnianiu ankiet i siekaniu mięsa

z reguły ma wychodne.

Na tysiąc naszych rozmów uczestniczy w jednej a i to niekoniecznie, bo woli milczenie.

Kiedy ciało zaczyna nas boleć i boleć, cichcem schodzi z dyżuru.

Jest wybredna: niechętnie widzi nas w tłumie, mierzi ją nasza walka o byle przewagę

i terkot interesów.

Radość i smutek

to nie są dla niej dwa różne uczucia.

Tylko w ich połączeniu jest przy nas obecna.

Możemy na nią liczyć

kiedy niczego nie jesteśmy pewni, a wszystkiego ciekawi.

Z przedmiotów materialnych lubi zegary z wahadłem i lustra, które pracują gorliwie, nawet, gdy nikt nie patrzy.

Nie mówi skąd przybywa i kiedy znowu nam zniknie,

ale wyraźnie czeka na takie pytania.

Wygląda na to, że tak jak ona nam, również i my

jesteśmy jej na coś potrzebni.

Wisława Szymborska, Trochę o duszy

(3)

Zadanie 1. (1 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, – jeśli jest fałszywe.

Podmiotem lirycznym wiersza są dusza i człowiek. P F Monolog liryczny ma formę charakterystyki. P F Osoba mówiąca w utworze Szymborskiej to podmiot liryczny zbiorowy. P F Zadanie 2. (1 p.)

Intencją wypowiedzi w Tekście 1. jest

A) pochwała ludzkiego życia. C) negacja zachowań duszy.

B) akceptacja ludzkich słabości. D) skłonienie do refleksji nad ludzką naturą.

Zadanie 3. (1 p.)

W jaki sposób podmiot liryczny mówi o bohaterze tekstu?

A) Z zachwytem. B) Poważnie. C) Sarkastycznie. D) Z podziwem.

Zadanie 4. (4 p.)

Na podstawie Tekstu 1. napisz cztery zdania charakteryzujące duszę. Pamiętaj o poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

………

………

………

………

………

………

………

………

Zadanie 5. (3 p.)

Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy i przykłady użytych w Tekście 1. środków stylistycznych oraz określając pełnione przez nie funkcje.

środek poetycki przykład funkcja epitet

Czasem tylko w zachwytach i lękach dzieciństwa

zagnieżdża się na dłużej.

Nadanie pojęciu cech ludzkich w celu opisania jego specyfiki w taki sposób, by stało się bliskie odbiorcy.

(4)

Zadanie 6. (2 p.)

Ułóż zdania z frazeologizmami tak, by oddać ich znaczenie.

- Mieć duszę na ramieniu.

……….

………...

- Zaprzedać duszę diabłu.

……….

……….

- Bratnia dusza.

………..

………..

- Czego dusza zapragnie.

………

………

Zadanie 7. (1 p.)

W wypowiedzeniu Wygląda na to, że jesteśmy jej na coś potrzebni występuje zdanie podrzędne

A) podmiotowe. B) dopełnieniowe. C) przydawkowe. D) orzecznikowe.

Tekst 2.

Hola, hola, nie tak zrobię — Wszystko to są z mydła bańki — Lepszą zemstę przysposobię, Ale trzeba zażyć z mańki.

Bylem syna dostał w siatkę, Mam dla niego dobrą klatkę;

A tatulem się nie straszę, Potem o tem…

Tekst 3.

Żyłam na świecie; lecz, ach! nie dla świata!

Myśl moja, nazbyt skrzydlata,

Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni.

Za lekkim zefirkiem goni,

Za muszką, za kraśnym wiankiem, Za motylkiem, za barankiem;

Ale nigdy za kochankiem.[…]

Do tych pasterzy goniłam stada, Którzy mą wielbili krasę;

Lecz żadnego nie kochałam.[…]

Tak pośród pierzchliwej fali Wieczną przelatując drogę, Ani wzbić się pod niebiosa, Ani ziemi dotknąć nie mogę.

(5)

Zadanie 8. (2 p.) Uzupełnij tabelę.

Imię i nazwisko autora

Tytuł utworu, z którego pochodzi

fragment

Kto mówi w podanym fragmencie?

O czym mówi?

Tekst 2.

Tekst 3.

Zadanie 9. (2 p.)

Do jakiego rodzaju literackiego należą teksty 2. i 3.? Podaj cztery jego cechy charakterystyczne.

Rodzaj literacki - ………

Cechy charakterystyczne:

- ……….……….……….

- ………

- ………

- ………

Zadanie 10. (3 p.)

Z Tekstu 3. wypisz po jednym przykładzie podanych części mowy. Podkreśl te, które nie są samodzielnymi częściami zdania.

czasownik – ………...

rzeczownik – ………...

przymiotnik – ………...

zaimek przymiotny – ………...

zaimek przysłowny – ………...

spójnik – ………...

partykuła – ………...

wykrzyknik – ………...

Zadanie 11. (3 p.)

Uzupełnij tabelę, wpisując synonimy, antonimy i wyrazy pokrewne podanych słów.

synonim antonim wyraz pokrewny wielbić

życie wieczny

(6)

Zadanie 12. (7 p.)

Zredaguj 6-8-zdaniową notatkę do kroniki towarzyskiej. Przedstaw w niej przebieg konfliktu między głównymi bohaterami utworu, którego fragment stanowi Tekst 2.

Pamiętaj o poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

……….

Tekst 4.

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!

Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, Choć się najwysszej wzbije, a proste promienie Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie, Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają, Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.

Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.

A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.

Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.

Jan Kochanowski, Na lipę

(7)

Zadanie 13. (2 p.)

Kim jest podmiot liryczny w Tekście 4.? Jakie poglądy wyraża?

………

………

………..

Zadanie 14. (1 p.)

Wypisz wers, w którym podmiot liryczny Tekstu 4. zwraca się do odbiorcy. Objaśnij, w jakim celu?

………

………..

Zadanie 15. (1 p.)

Udowodnij, że Tekst 4. ma charakter osobisty (związany z autorem).

………

………..

Zadanie 16. (1 p.)

Z Teksu 4. wypisz dwa pierwsze czasowniki i określ ich tryb.

………

………..

Zadanie 17. (2 p.)

Udowodnij, że wyraz lipa jest homonimem.

………

………..

Zadanie 18. (2 p.)

Co decyduje o rytmiczności Tekstu 4.? Wymień co najmniej dwa elementy.

- ………

- ………

Zadanie 19. (1 p.)

W tabeli zamieszczono informacje dotyczące fraszki, jako gatunku literackiego. Zaznacz P, jeśli odpowiedź jest poprawna lub F, jeśli fałszywa.

Nazwa fraszka wywodzi się z języka włoskiego. P F Fraszki były pisane tylko w renesansie. P F Z każdej fraszki wypływa morał. P F Ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. P F

(8)

Tekst 5.

„Mnie to kadzą" - rzekł hardzie do swego rodzeństwa Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa.

Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił - Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił.

Ignacy Krasicki, Szczur i kot

Zadanie 20. (2 p.)

Streść fabułę Tekstu 5. w formie dwóch zdań.

………

………

………..

Zadanie 21. (1 p.)

W tabeli zamieszczono informacje dotyczące Ignacego Krasickiego. Zaznacz P, jeśli odpowiedź jest poprawna lub F, jeśli fałszywa.

Żył i tworzył w epoce odrodzenia. P F Pisał poematy heroikomiczne oraz satyry. P F Był stałym bywalcem na dworze królewskim. P F Przez wiele lat żył na emigracji w Paryżu. P F Studiował teologię i był księdzem. P F W swojej twórczości nigdy nie użył pseudonimu. P F

Zadanie 22. (2 p.)

Jakie cechy alegoryczne można przypisać bohaterom tekstu? Dopisz jedną cechę do postaci.

………

………

Zadanie 23. (1 p.)

Jaki rodzaj mowy występuje w Tekście 5.?

A) zależna B) niezależna C) pozornie zależna Zadanie 24. (1 p.)

Zapisz łącznie bądź osobno.

na (przeciw) ……….. (na) wzajem ………..

na (pewno) ……… (na) przeciwko ………..

Zadanie 25. (1 p.)

Imiesłowy przymiotnikowe bierne to:

A) wygłoszony, czytany, podkreślone, przemyślane.

B) tańcząc, szyty, zmyślony, ścięty.

C) zielony, lśniący, nabity, zrobiony.

D) stalowy, gorący, wisząca, grającego.

(9)

Zadanie 26. (2 p.)

Poniższą wypowiedź uzupełnij znakami interpunkcyjnymi.

Wreszcie po dwóch godzinach czekania pełny autobus rusza z dworca. Na wyboistej drodze potrząsani pasażerowie budzą się do życia. A to ktoś sięga po biszkopta a to obiera banana.

Ludzie rozglądają się wycierają spocone twarze dokładnie składają mokre chustki. Szofer cały czas coś mówi jedną ręką trzyma kierownicę drugą gestykuluje. Wszyscy raz po raz zanoszą się śmiechem on najgłośniej inni ciszej może tylko z grzeczności, bo tak wypada?

Ryszard Kapuściński, Heban

Zadanie 27. (4 p.)

Wymień po dwa różne gatunki literackie należące do liryki, epiki i dramatu. Podaj tytuły utworów wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

rodzaj literacki gatunek literacki tytuł autor (imię i nazwisko)

Zadanie 28. (2 p.)

Narysuj wykres podanego wypowiedzenia, przedstawiając zależności między zdaniami składowymi. Nazwij poszczególne ich typy.

Obudziwszy się, chłopiec zauważył, że okno było otwarte, więc je zamknął, bo bał się przeziębić.

(10)

Zadanie 29. (1 p.)

Popraw błędy językowe w zdaniach.

Wieczorem w domu nie było prądu i nie mogłem obejrzeć meczy.

………

Zobaczyła wczoraj na wystawie śliczny bryloczek.

………

Nauczenie się tych słówek zajęło mi miesiąc czasu.

………

Zadanie 30. (3 p.)

Sformułuj trzy argumenty (w formie zdań pojedynczych lub złożonych) uzasadniające tezę, że warto sięgać po literaturę minionych epok.

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………..………...

(11)

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pokazać, że również w wyjściowym prostokącie długość jednego z boków musi być liczbą całkowitą.. Wyrazić współczynniki Fouriera funkcji h za pomocą

Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Satyra Żona modna to

Il s’est levé très rapidement, il s’est lavé et il s’est habillé, mais il n’a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner.. Il a donc manqué un rendez-vous

zastosowaniu ironii.. Podaj trzy cechy tego gatunku literackiego i zilustruje je przykładami z utworu Adama Mickiewicza. Młodzieniec złożył przysięgę dziewczynie,

" Tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je ne me rappelle pas, Papa et Maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en

Podaj trzy argumenty poparte przykładami z Syzyfowych prac, które świadczą o tym, że jest to utwór realistyczny.. Odpowiedzi udziel w formie trzech

Le client: Bonjour, une table pour deux personnes, s'il vous plaît.. Le client:

To ten, którego po śmierci brata w Oświęcimiu udało się wydobyć, to ten, którego Krysia zamykała, aby się kuł; Tomek, wesołość przelewająca się przez brzegi, inicjator

Wysłuchaj go uważnie, a następnie, na podstawie informacji zawartych w usłyszanym tekście, zaznacz krzyżykiem w tabeli, które zdania są prawdziwe (VRAI), a

To już zupełnie przestało mu się podobać, zaczął więc przepychać się między płaszczami to w jedną, to w drugą stronę, nawołując:.

Więc też, kiedy go Fortuna omyli, Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.. Lecz na szczęście wszelakie Serce ma

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się

Uwaga: wymagana jest pełna poprawność zapisanych zdań.

Do jakiego tekstu z zakresu lektur konkursowych odwołuje się podmiot liryczny poniższego wiersza.. Uzasadnij

……… (1.) dans les lieux publics dans la plupart des pays francophones en Europe occidentale : jouer dans la rue, se divertir, fumer à l’extérieur, danser dans les

Oczy mieli, lecz byli jak ślepcy. Słysząc, nie słyszeli. b) Odwołując się do fragmentu Prometeusza, wyjaśnij przenośny sens sformułowania: Oczy mieli, lecz byli jak

Udowodnij, że piosenka Cała Polska czyta dzieciom doskonale wpisuje się w przesłanie kampanii.. Swoją wypowiedź poprzyj odpowiednim cytatem

Schematy przedstawiają właściwości ciał lub modele różnych zjawisk odbywających się na poziomie cząsteczkowym. Jaka jest to odległość w terenie?.. Miejsce

Jeżeli jego objawy nasilają się, należy zgłosić się do lekarza zajmującego się schorzeniami skóry, czyli.. bezpłciowo

Il (prendre) ……… le métro pour aller à la maison.. Elles (boire) ……… du café

Przeczytaj pytania dziennikarza na temat wakacjiw Saint Malo, a następnie dopasuj do nich odpowiedzi, których udzielił turysta, wpisując przyporządkowane im litery do

Juste après avoir mangé, il est revenu dans sa chambre et il a vite fait son lit.. Il a mangé du pain grillé et il a bu

Wskaż co najmniej trzy cechy wspólne narratorów książek Ewy Nowak Yellow Bahama w prążki i Melchiora Wańkowicza Szczenięce lata oraz po trzy, decydujące o