Ruslan. R. 11, č. 131 (1907)

Download (0)

Full text

(1)

»

Ч. 131. Льзів, середа дня ІЗ. (2 6 .) червня 1907. Річник XI.

Передплата

от »РУСЛАНА* виносі

в Аветриї:

5Ж ііл п а рів. . » мр.

V П*.В року . 10 м р КВ Чверть ’імку о к«р 1-70 мер

Зс. грап. дею:

вїгив рік 16 рублів або 36 франків от вів року 8 рублів

або 18 ф р а к» » Ооодввоке число во 10 сот

• їілраега мв отв і душ*" м» а аг йпаьмеиі мплосін . віри ■«- ли.іьмет, бо русо» мв серде і віра русва.< — 3 Р у с а а в о в п і пса :ьи » М ііінінкрви чі

Вихадйть у Льввві що див крім неділь і руских сьвят О 5 ‘|, ГОД. пополудня.

Редакцій, адміністрацію і експеднция »Руслана< під я. 1. пл. Дтмбревскеге (Хврун- щмииі. Експедицпя місцева в Аґенциї Соколовского ■ пасажі Гавсмана.

Рукописи звертай сялимв вапопоредие застережене.—

Реклимациї неоііечатанів вільні від порта. — Оголо- піеня звичайні приймають ся по ціні 20 с. від стріч ки. а в «Надісланім* 40 с.

від стрічки. Подяки і при­

ватні донесевя по ЗО сот.

чіл стпічки.

й і л е в і . і ' — .

Пери крокв р о г а йм у.

(X) Перші кроки парламентарного клюбу руского, на котрий руский нарід покладав такі великі надії, не можна на­

звати щасливими. Передовсім зробили напионал-демократи і радикали рускій суспільности немилу несподіванку, що в суперечности до замірів і постанов у Львові висловлених на довірочних збо­

рах і в дневникарстві. встрнли знов у консолїдацию з москвофільською пяткою.

Бажало ся всяким політикам консолїда- цийним п е р е х и т р и т и москвофілів, а рускій суспільности замилити очи тим, що нібито москвофіли згодити ся без застереженя на ироґрамову основу ру­

ского клюбу (що до с а м о с т і й н о - с т и і о к р е м і ш н о с т и н а ц и о- п а л ь н о ї нашого народу). Був се са­

мообман консолїдацийних політиків в рускім клюбі і ми на се зараз вказали, що о д е н з п о с л і в , котрий писав допись про се до »Дїла«, хибно думає, що >з с е г о в и х о д и т ь , що москво- фільскі посли признали істнованє мало- рускої народности ітд.«. Наш погляд по­

тверджують в недільнім числі »Галича­

нина* самі москвофільскі посли, бо виразно заявляють, що они с т о я т ь н а с т а ­ н о в и щ і і с т о р и ч н о ї є д н о с т и руского народу з москвовским і не при­

знають єго национальної окремішности.

Зараз отже в починах самих повстав розлад, др. Марков і Глїбовицкий висту­

пили з клюбу (»Дїло подає телєґраму клюбову, що лише Марков виступив — хоч се річи не зміняє), а розлад сей бу­

де викликувати дальшу кириню в клюбі і спиняти єго ясне национальне ста­

новище.

Проти сего виступив також в субо­

тнім >Дїлї» проф. Г р у ні і в с к и й, одначе хоч згоджуємо ся з єго вивода­

ми, приневолені ми в і н т е р е с ї і с т о ­ р и ч н о ї п р а в д и зазначити, що проф.

Грушевский не все вірний був висловле­

ним у своїй суботній статі поглядам.

Спершу був він противником всякої кон­

солїдациї з москвофілами і навіть писав про те статі (хоч безіменні) вважаючи консолїдацию продовжуканем житя мо­

сквофілам і проневі рством национальній ідеї україньско-рускій, але в 1897 р. і опісля доказував (очивидно вговоре­

ний львівскими консолїдацийниками), що м и к о н с о л ї д а ц и є ю з а б є м о м о с к в о ф і л і в і аж опісля знов ста­

нув проти консолїдациї, коли на Україні почала ся конституцийна доба.

Задача нової юрюмоі раді.

(Дальше).

Вельми теплою і сердешною була згадка підхожого віком монарха в пре­

стольній річи про довершене з почином єго володарства знесене наньщини, а ся мила згадка відобє ся сердешним відго­

моном в широких верствах населеня.

В звязи з еею милою згадкою вка зав монарх на потребу с у с п і л ь н и х р е ф о р м а іменно о б е з п е ч е н я н а с т а р і с т ь і н а с л у ч а й н е - з д і б н о с т и д о п р а ц і , про улі- пшеня о б е з п е ч е н ь р о б і т н и - к і в, розширеня сего на моряків, по­

праву охорони робітників і обмежене ні­

чної роботи женщиии. Тим способом монарх заняв становище суспільного во лодаря і сею престольною річию осягнув незвичайний особистий успіх. Се можли­

Руский клюб вн’С, як відомо, д е р- ж а в н о п р а в н у з а с т о р о г у за прикладом Чехів і Сербо-Хорватів в державній раді. Одначе і тут не оправ­

дав надій, які покладала на него руска суспільність. Можна було сподївати ся, що клюб, в котрім здсідає 14 адвокатів, 2 унїв. професорів, 3 професорів сере- дних шкіл, здобуде ся на основно обро­

блений ісгорично-иравний вивід такої держдвно-правної застороги, як се зро били н. пр. Хорвати. Тим часом руский клюб збув се побіжно кількома реченими так, що справедливо нсепольске Зіомго поглузовало собі, що та засторога напи­

сана на коліні. Булаб она о много ио- важнїйшою і мала би значінє істори­

чного акту, колиб з нею не вязано справи виборів і надуживань старостів і т. д. Се належало обробити в окремім внесеню наглім, котре повинно бути умо­

тивоване основно описаними подіями.

Нещасливо на наш погляд вихопили ся деякі члени клюбу з своїми симпа- тиями для нїмецких поступовців, а з ан- типатиями до славяньских сторонництв.

Академічна молодїж руска, ческа і сло віньска в Празі ухвалює домагати ся засновин славяньских університетів (че- ского, словіньского і руского), очивидно буде домагати ся пособлюваня тих до­

магань від Чехів, Словенців і Хорватів, а наші посли з гори вже заявляють ся проти якого небудь союза з славяньски- ми сторонництвами. Чиж можуть сподї­

вати ся помочи для руского університе­

ту — а може числять на Н ім ц ів ? ' По­

бачимо!

во було лише володареви, котрий мало що не шістьдесять літ править кермою держави, зобразити такими чертами сус­

пільний розвиток населеня в звязи із своєю особистою дїяльностю за час шіетьдесятилїтного володарства. Визво ленє селяньства до степеня власно- вільних, повноправних горожан, надане їм загального права виборчого, а до того всего обезпеченє на сдучай старости і немочи — всего того міг довершити тілько монарх, котрому доля судила кер­

мувати державою стілько десяток літ, а огляд сеї многоважної в далекосяглі по­

дії доби повинен був тронути ксжде серце, котре є ще приступне для люд- ских почувань. Навіть социялїсти, котрі н. пр. в нїмецкім парламенті усувають ся від всяких манїфестаций династичних, не посьміли усунути ся від торжествен- ного відкрита нової сесиї державної ра­

ди і явили ся в престольній салі, навіть ті найкрайнїїїші жинла приневолені були признати вітцївску дбалість монарха для широких верств народних, котрі він зро­

бив повноправними горожанами,

А так само, як престольна річ звер­

нула бачне око на потребу суспільно по­

літичних реформ, вказала і на потребу пособлюваня п р о м и с л у , до чого причинять ся неперечно заключені т о р ­ г о в і д о г о в о р и , улекшуючи систе­

матично в и в і з промислових і сирих плодів, зазначила потребу п о д в и г н е- н я х л і б о р о б е т в а улекиїенем о- сооистого і реального кредиту і попра­

вою гудівлї худоби.

Визискуване населеня, якого допу­

скають ся вуглярні барони незвичайним підвисшуванєм цін вугля, викликує ко­

нечну потребу ліпшого використуваня державних копалень, щоби тим способом покрити потреби на всякі випадки вла­

сних підприємств державних і в тім на­

прямі престольна річ обіцює заряду. В звязи з тим змаганєм вказує престольна річ також на дальше удержавлене зелїз- ниць, помножене потрібних для перевозу засобів і розширене зелїзничої еїти мі­

сцевої.

Незвичайно важне значінє мають ті уступи престольної річи, котрі відносять ся до в з а є м и н з У г о р щ и н о ю і до з а г р а н и ч н о і п о л і т и к и.

Престольна річ зазначує з вели­

ким притиском н а й с е р д е ч н ї й ш і в з а є м и н и з с о ю з н и м и д е р- ж а в а м и, що дає австро угорскій мо­

нархії спромогу доводити до вирівнаня можливих непорозумінь і тим способом до тривкого удержаня европейского ми­

ра. Але як раз се буде лише можливим

(2)

2 австрииско-угорскіи монархи стати кріп-

кою підпорою сьвітового мира, наколи она відповідно розвине і с к р і п и т ь с в о ю о р у ж н у с и л у . Монарх з а ­ значив тим способом, що межинародне становище монархії вимагає конечно від­

повідного потребам часу розвитку армії, позаяк усякий застій на тім полі був би небезпечний. Відомо однак загально, що перепоною сего розвитку, скріплена і помножена війска не є Австрия, котра перед кількома роками була навіть у- хвалила збільшений конгінґент рекрутів, лише Угорщина, котра на сї потреби війскові хоче призволити за високу ціну, далекосяглих национальних уступок.

Сей уступ престольної річи викли кав в Угорщині загальне зворушене і невдоволенє, а все дневникарство, осо­

бливо сторонництво независимцїв, вису­

ває у с л і в я, від яких Угорщина ро­

бить зависимим збільшене війскової си ли. Таке саме зворушене поміж незави- симцями викликав уступ престольної річи про а в с т р о-у г о р с к у у г о д у і в з а є м и н и з У г о р щ и н о ю . Престольна річ зазначуе неначе крайні границі, посеред яких має бути уложений лад взаємин поміж обидвома державами монархії. Передовсім повинна відповідно «переказаним формам* бути уладжена угода, для котрої в торгових договорах положено несхитні підвалини Сими переказаними формами вважає престольна річ удержанє д е л є ґ а ц и й і дуалістичної системи витворенії сами ми Уграми. З великим притиском дома- гає ся престольна річ, що серед всяких обставин провідною гадкою повинен бути праґматичною санкциєю утворений і ви пробований політичний союз між оби­

двома державами, котрий має бути збе­

режений, ненарушимо для грядучих по­

колінь. Згадка про грядучі поколїня вказує на те, що висловлені престоль­

ною річию засади правлена мають бути міродатні не лише для теперішнього мо­

нарха, але й для будучих володарів.

Корона кладе отже головну вагу на н е- р о з д ї л ь н і с т ь і с п і л ь н у о б о- р о н у м о н а р х і ї на основі дуалі­

зму. Навіть н а р о д и о-г о с п о д а р- с к і в з а є м и н и між обидвома дер­

жавами монархії не повинні бути до то ­ го ступня ослаблені, іцоби з сего в бу- дучинї могла вийти яка шкода для пра­

гматичної с п і л ь н о с т и м о н а р - х і ї. Тим способом престольна річ вка­

зує на конечну і неминучу звязь між цловим розділом і політичним поділом, між народо-господарскою а війсковою спільностю.

Сей уступ, котрий народо-господар- ску спільність монархії ставить яко ви­

плив праґматичної санкциї, викликав ве­

лике невдоволенє посеред мадярских не­

зависимцїв. Они добачають в тім нару- шенє угорского державного права і у- годового закона з 1867 р., хоч се ви­

словлено лише в формі бажаня.

Можна отже сумнївати ся, чи супро­

ти того, що самі Мадяри визначають ся такими відсередними змаганями, самі при­

кладають руки до підорваня підвалин ду­

алізму, дасть ся удержати спільність нроґматичною санкциєю зазначена, чи не належалоб привернути давну єдність

монархії на основі рівноправних народів.

Мадяри-независимцї намагають ся як раз дуалізм визискати в цїли розділу монар­

хії, розширяючи щ ораз дальше свої на- циональні домагачя, котрі стоять в су­

перечності! з добром і цїлостю монархії.

Гнобленє і заневоленє немадярских на-

родностий в Угорщині мадярскими олї-!щ о вже були єго приучили ся дома і счинини нову «здєлку*. Послухаймож, що про неї каже проф. Грушевский:

„Ми ніколи не вважали оправданими ком­

проміси з москвофільством, кокетованє з ним, покриване єго покровом благодати укра- їньства. Не маючи тїни ворожнечі против на- родности і культури великорускої, звязані ті­

сними моральними звязками й живими сим- патиями з свободолюбними, поступовими те­

чіями великорускої суспільності!, ми не вва­

жали ніколи можливим толерувати москво­

фільство, як проповідь національного рене- ґацтва, національної смерти україньского на­

роду. Не вважали можливим дивити ся на него як на невинну примху деяких, зрештою мовляв вповні добрих і своїй суспільності!

корисних людей — бо ясно бачили, що мо­

сквофільство не тільки в д т я гае й марнує сили нашої суспільности, але шкодить активно на кождім кроці культурному й політичному розвоєви україньского народу, кидаючи пере­

шкоди на єго дорозі та подаючи що хвиля руки найлютїйшим ворогам україньского від­

родженії. Тому всяку „консолідацію*1 з москво­

фільством ми вважали страшенно шкідливою завеїгди, навіть тоді, коли знавці провінцио- нального житя запевняли, що слабо осьвідо- млені народні маси й загал суспільности ніби то не хоче бачити розділу між україньством і москвофільством, жадає, щоб «всі Русини«

йшли разом против спільного ворога — поль- скої «суспільної єрархії». Ми були переконані, що обовяззк сьвідомої часги україньскої су­

спільности проясняти на сім пункті погляди нашого загалу і народних мас, а не йти за такими директивами, колиб вони дійсно .були, тому що всякі союзи з москвофільством, чи єго толєрованє тільки зміцняє його, даючи єму право на істнованє в очах широкого з а ­ галу. Національна і політична сьвідомість на­

шого народу, очевидно, лишила ся неповною, невироблепою, коли на сім пункті зіставлю- вано її в неясности, і ся неясність штучно ' підтримувала ся самою тою конеолїдацяйною політикою Українців.

Тепер, по останній перебутій кампанії, проведеній сьвідомою частию нашого пароду цілком окремо від москвофілів, під окликами далекими від всяких національних компромі­

сів, відпали всі давнїйші аргументи за ком­

промісами з москвофільством. Народ показав велику національну сьвідомість. З другого бо­

ку безоглядна, неперебірчива до крайности боротьба, яку повело москвофільство против україньства, показала єго в справдешнім сьві- тлї. Москвофільство відкрило свою слабість і чисельну і моральну, виявило свій занепад

— неминучий зрештою з розвоєм народнії сьвідомоети, зі зростом житєвих сил, бож бу­

ло явищем хоробливим, проявом занепаду на­

шого народу. І якаж потреба ще раз скріпля- ... __- г р и єго тепер новим союзом, затемнювати на- яку підносить тепер пуолично шановний . . ’

, _ родну сьвідомість, представляючи москвофіль-

професор. Однак тодішні консолїдатори ских дїячів С0Юзниками й однодумцями Укра- воліли закинути нам кириню, якісь утаєні їнцїв, що стають, мовляв, на ґрунті тоїж са- ЦЇли, винайти якихсь клерикалів і польо- мої ідеї культурної чи національної окреміш- нофілів — радше розєднити народний ■ ности україньского народу (яка страшенна на- табор, чим признати ся до своєї злочин- 'Р ї га над ДЇйсностю’), а ріжнять ся від Д кра- но'і похибки: нехтованя національної ідеї ’1" 1’” " " Т в «Ррторяднях деталях? І том, _ : останні збори україньскої національної демо- злукою з кацап іми. Однак поколи . наше кратичної партиі рішучо запротестували „ро.

кликанє »во пустині* зачало находити від- тив всяких компромісів з москвофільством й гомін. Консолїдациі ставали чим аз тяж- обовязали своїх послів завязати иарляментар- ші, а інїциятори чимраз більше ховали ся ний клюб иа виразно-національній підставі та стидаючись своїх »здєлок*, чимраз н е - |зазначити се в самій назві клюбу, назвавши сьміливійше реагували на наші ревеляциї'® '0 ’ УкРАаїньским‘- икгаіпівсЬ, щоб раз на за-

всігди обминути можливість якихось неноро- ґархами доходить вже до неможливости.

Тимто понука до самозбереженя монархії ' вимагає, щоби ті п е р е к а з а н і ф о р - м и дуалістичні заступити державною конституциєю основаною на союзі рівно­

правних народів.

Мадяоскі верховладники посягають тепер на запоручену законами автоно­

мію Хорватів, намагають ся головно хор- ватским грошем збудовані зелїзницї пе­

ремінити на мадярску власність і змадя- ризувати, а насильним викиданєм воло- ского посла Вайди з сойму виставили собі Мадяри перед усім сьвітом сьвідоц- тво крайної нетерпимости і насили і ски­

нули вже личину вольнодумцїв, яких ролю відгривали перед Европою, подібно як і нїмецкі вольнодумцї в Анстриї Про­

ти сеї насильної верховлади мадярскої виступають не лише розбуджені і що­

раз б'льш е сьвідомі немаднрекі наро- дности і Волохи, Сербо-Хорзати, Саси і Словаки, але також социяльні демокра­

ти на улицях Пешту голосно протесту­

ють проти сеї «політичної народності!«

себ то верховладного сторонництва ма- дярского, котре собі присвоїло право, промовляти іменем усеї Угорщини.

З австро-угорскою угодою і взаєми­

нами між Австриєю а Угорщиною повин­

но бути в звязи рішене внутрішнє на- циональне питанє в Угорщині. О скіль- ко нова державна рада зрозуміє сю свою задачу, о скілько она покаже ся в дїй- сности, а не лише на словах н а р о ­ д н и м п а р л а м е н т о м , покаже ся небавом. При австро-угорскій угоді по­

винна она зложити сей іспит, а коли се­

го не зуміє, не буде мала права звати ся н а р о д н и м п а р л а м е н т о м .

(Конець буде).

Геть з рутеньством!

Під таким заголовком замістив проф.

М. Грушевский сгатю в «Ділі*, у якій висказав велику правду та лише помилив ся в адресі'. Бо сю статю по єі змістови належало прислати у редакцию «Руслана*.

Миж від ряду ліг товклр заєдно на ро­

зум нашій суспільности ту саму правду,

і ночували ся до обонязку оправдувана.

І здавало ся на останку, що наша від

літ п р о п аго ван а ідея б е з з г л я д н о ї борби ступку в назві, щоб дати можність москвофі- з москвофілами взяла верх. Вибори ви­

казали їх безсильність між народом з з одної сторони, а з другої їх дияволь- ску завзятість против всього, що українь- ске. Аж отеє головні консолїдатори, ви­

їхавш и, до Відня, далеко від галицкого ґрунту затратили того крихіткд сорому,

зумінь чи кривих толковань на сій точці.

Клюб поступив собі инакше : зробив у-

(3)

з лам належати до нього. Єго члени етарають

ся представити се як новий тріумф українь­

скої ідеї — що москвофіли війшли в клюб, який ставить собі завданем оборону інтересів самостійного, культурного й політичного роз- вою україньскої народносги, а уступку, зро­

блену москвофілам, представляє незначною.

Та з таким поглядом не можна згодити ся, як не можна оправдати й самого сього кроку клюбу.

Незалежно навіть від оцінки зробленої уступки, треба вважати дуже сумнівним на­

бутком се, що москвофіли вступили до укра­

їньского клюбу. Одноцїльний клюб з 25 по­

слів Українців, без сумніву, був би безперечно морально сильнїйшим, міг би розвинути більшу енергію, виступати більш отверто й принці- піяльно, ніж такий ріж.іомастний, позбавлений єдности через включене зовсім сторонного тіла. Нумеричний здобуток є г о 'зо в с ім фор­

мальний, бо без сумніву, в справах, які під­

ходять під погляди москвофільських послів чи москвофільского загалу, посли-москвофіли й так ішлиб солідарно з україньскимн послами.

В справах же, які під москвофільскі погляди не підходять, присутність москвофілів в укра- їньскім клюбі буде все тягнути єго до ком­

промісів, буде'Здержувати розмах україньских постулатів, стягати єго до данного рутеньского рівня. Так з погляду нарляментарної тактики.

А з становища загальної нолїтвки — се нове затемнюване національної сьвідомости по не давнім єї проблеску, баламучене нашого, зага­

лу на пункті відносин ло москвофільства і спомаганє москвофільству, реабілітоване єго повагою нашого клюбу, затиране ріжницї між тими, що на кождім кроці поборюють укра- їньство, і тими, що єго боронять. Національна деморалїзация!

І сей «здобуток» куплено ще й устуикою

— виводить дальше проф. Грушевський — Єї називають неважною; але як можна на­

звати се неважною уступкою там, де йшло про зазначене нашої національної окремішно сти, нашої національної марки перед широким сьвітом? Ясна річ, що в неважній справі мо сквофіли й не добив їли ся б уступки, — річ важна справді. З термінами «руський», ги- НіепізсЬ, «малоруський», «україаьский» звя- зана ціла скаля національного поступу, ціла еволюция национальної україньскої ідеї, і коли назване клюбу україньским, икгаіпізсЬ, означає, що в н мав бути речником новочас- ного україньского руху перед широким сьві- том, назване єго руским, гиіЬепізсЬ, вертає нас назад в перейдені стадиї рабского, ком- промісового рутеньства. Маємо по давному КвіЬепепкІиЬ — так як би нічого не зміни­

ло ся в нас за останні десятилїтя. «Руський клюб» по нашому. Одні будуть писати се «ру­

ський», а инші з двома с, „русский", і можна буде далі говорити, що в Австриї ніяких Укра­

їнців нема, а є тільки «русскіе». А Німець далі буде питати: НиіЬепеп ипЗ Н и тап еп , із ґз еіпегіеі? (се чув я сам на власні уха, живучи під Дрезном), і певно вже через думку єго не перейде, що сї австрийскі Рутени — те саме, що Українці в Росиї, — ті Українці що то ціною такого завзятя, боротьби з ска­

женою опозициєю саме тепер пробили свому імени дорогу в Европу й заманїфестували перед нею свою в іціональність.

Сформоване в теперішній хвилі „українь- ского“ (икгаіпізсЬ) клюбу в віденьскім парла­

менті булоб величавою манїфестациєю ново часного україньского руху, єдности українь­

ского народу, солїдарности україньства австрий- ского і росийского, і се скріпилоб моральні сили як того так і другого — як україньского руху в Росиї, так і нашого иационального по­

ступу в Австриї. Я і инші бесідники виразно вказували на сю сторону справи в дискусиї, коли дебатувала ся отея справа на зборах партиї, — і віденьским послам вона була зві­

сна, коли вони рішали справу. А вони таки завязали клюб руско-рутеньскцй, і замість україньскої ідеї заманїфестували традициї ста­

рого галицкого рутеньства.

Та єму нема вже місця в житю австрий-

скої відродженої, оновленої України. І тому кличемо з цілою силою: «Геть зрутенством!»

А що сей вплив галицких подій на закордонну Україну не є ані імігом ані примхою одиниць, нехай послужить на доказ стати україньского гіисатели і ді­

яча д. бфремова в останнім числі »Кі- євскихь Откликовт.», (які наново стали, виходити), де висловлює ся ось як про квестию участи москвофілів в «українь- скім клюбі«:

До сего часу, поки парляментска орґа- нїзация Українців називала себе „руским клю- бом", москвоф ли могли брати в йоєму участь.

Не те тепер, коли парляментска орґавїзация офіцияльно приняла назву «україньского клю­

бу», щоб підкреслити свою солідарність з пе- тербурскою „україньскою громадою" в думі.

Участь москвофілів в такій орґанїзациї є ціл­

ком неможлива через підкреслюване того на- ционального принціпу, якого москвофіли не визнають; в противнім разі, се означалоб, що москвофіли зрікають ся головного пункту своєї програми. З другого боку, певна ре- акцийність москвофілів не гармонїзувалаб з демократичним, в цілому, напрямом клюбу.

Такого кроку з боку україньских послів

— каже дальше д. Єфремов — не можна не вітати, бо від прапором загальноросийскої ідеї москвофіли провадять в Галичині реа- кцийні змаганя, означені таким самим отвер- тим чорносотенним характером, як і змаганя рідних їм по духу >истинно-русских« орґанї- заций у нас. Ніяка пожиточна праця на ко­

ристь народних мас з подібними спільниками не булаб можливою, й давно вже політичні й инші обставини вимагали, щоб найрішучій- ше одмежуватись од них.

Сї уваги писані очинидно єще пе­

ред йововою вістию. що ось то зродила с.я у Відни нова русько-русско-малору- ско-україньска амфібія, і тому они ви­

глядають прямо мов на сьміх, мов гірка сатира. Щ ож тепер напишуть нам укра- їньскі піонїри, коли довідають ся, що замість україньскої твердині побудовано у віденьскім парламенті якесь дивовижне

«вавилоньскоє столпотвореніє* ?...

Цроеімо в ід ш и т и п е р е м и т у . Н о в и и к и.

— Календар. В с е р е д у : руско-кат.: Аки- лини муч.; римо кат.: Ноана і Павла. — В ч е т в е р : руско-кат.: Єлисея, Методия; римо- кат.: Володислава.

— Концерт в честь Преосьв. Еп. о. Сотера Ортиньского відбув ся вчера в духовній семі нариї у Львові заходом богослрвів-Украївцїв,

На концерті явили ся: ректорат дух. семіна- риї під проводом о. д ра Ж ука іп согроге, о. мітрат Туркевнч, архівар Ватикальскої бі­

бліотеки, незвичайно популярний в Римі чо­

ловік „папа" Франко, оден сирийский сьвя щеник, а зі сьвітских людий др. Евген Озар- кевич, др. К. Студиньский і др. Ів. Копач.

Преосьвящ. Епископа привитав сердечною промовою питомець Волод. Довгович, в якій зазначав радість, що на епископскім престо­

лі в Америці засяде чоловік не лише визна­

чний заслугами на церковнім поли, але й глу- боко відданий народній справі. Се є запору­

кою, що дїял ність Епископа на сім станови- ску буде богата в успіхи. В слід за там ви­

ступили тричи хори богословів під умілою у- правою питомця Евг. Цегельского. Орхестра питомцїв під проводом талановитого музика пит. Яцка Заяця запродуковала два поважні твори, а пит. Мартинів відограв на флєтї о- ден концертовий твір в фортепяновім супроводі пит. Пасї чиньского. Коли хор питомцїв співав

в супроводі орхестрп Лисенкову пісню: „Боже великий, єдиний, Русь-Україну храни!" всі учасники повстали з місць і вислухали єї стоячи. Останку точку виповнила прекрасна, богата змістом, високо поетична промова го­

лови читальні україньских богословів, пит.

Держируки, в якій прощав Епископа при єго виїзді з рідної землі, а пращав так щиро, що Епископ Ортиньский розплакав ся. Крізь сле- зи подякував Епископ питомцям за пращанє, висказав надію, що свобода американьскої землі перелетить небавом облаками до нашої нещасної країни, візвав, щоби і деякі зпо- між питомцїв готовили ся до служби між своїми хоч не на своїй землі. Концерт закін­

чив ся піснею: „Пречистая Діво Мати’ а при відході попращали питомцї Епископа имном

„Ще не вмерла Україна". Після концерту го­

стив о. ректор в своїм домі названих вгорі гостин. Промовляли Еп. Ортиньский, о. др.

Ж ук, о. мітрат Туркевич, др. Озаркевич і др.

Копач. Зі всіх промов пробивала ся жива радість, що Провидїнє найшло епископа в о- собі о. Ортиньского, чоловіка визначної праці, талану і горячої прихильности для народної рускої справи. Нехайже бажаня, які складано вчера Еписконови, мостять Єму дорогу на а- мериканіскій землі! А Бог нехай сповнить всі Єго задушевні наміри!

— Руский те а тр під дирекциєю п. Иосифа Стадника переїздить з днем 26. с. м. до Со- каля.

— З Долини. Заг. збори «Селяньскої Ради»

будуть в четвер 27. с. м. о 11. год. в салі по­

вітової ради в Долині.

— Союз молочарских спілок в Стрию оиові- щує, що крім головного складу продажі! і експорту масла в Стрию отворено дня 20. с. м, другий склад продажи масла у Львові в домі

«Просьвіти», Ринок 10.

— Стипендиї. Намісник надав опорожнені стипендиї з наукового фонду, призначені для Русинів, в річних квотах по 210 К: Дмитрови Ґреґолиньскому, слухачеви фільософії в К р а ­ кові і отсим слухачам львівского університе­

ту: Алексеєви Юл. Когсіїкови, Яросл. Коло- мийцеви, Ем. Андр. Вальницкому, правникам і Луці Турчинови, слухачови фільософії.

— З львівского університету. Деканом бого- словского виділу на 1907/8 рік вибрано кс.

д-ра Матїя Сєнятицкого, деканом правничого виділу д-ра Альфреда Гальбана, а деканом медичного виділу д-ра Станислава Бондзинь- ского.

— Галицкий сейм буде скликаний на до­

кінчене весняної сесиї дня 10. вересня с. р.

і буде радити около трех тижнів. Та додат­

кова сесия буде призначена на ухвалене ви­

борчої ординациї до сойму та на поладнанє деяких важнїйших справ, які на весняній се­

сиї задля браку часу не війшли на дневний порядок нарад сойму. Прелїмінар буджету на 1908. рік не прийде під наради, а мабудь бу­

де ухвалена буджетова провізория, бо новий сойм, що вийде з нових виборів, буде міг зібрати ся аж на весну 1908. року.

— Нові університети. В Празі було в неді­

лю віче слухачів ческої політехніки. Ухвалено резолюцию за заложенєм чегкого універси­

тету в Берні, україньского у Львові, словінь- ского в Люблянї та італїйского в полудневім Тиролї. Ту резолюцию ухвалено вислати на руки президиї палати послів, президента ка­

бінету бар. Бека і міністра просьвіти д-ра Мархета.

— Прогульна до Бубнища. Наші карпатскі гори наділила природа незрівнаною красою і поезиєю. Богатство гірских форм пристроєних пестрим килимом ростинного сьвіта, подає широку скалю чудових образів, якими упоїть ся око найвибагливійшого туриста. Так щож, коли лише немногим з нас судилось зуміти оцінити цілу красу наших гір і подивляти зблизька їх велич Однак відрадно приходить ся ствердити поступ і в тім наїїрягиі. Остання прогульна „Сокола" і «Географічного кружка україньских академиків до Бубнища виїхала зі Львова товариством, яке числило 27 осіб.

Між ними були три пані зі Львова і, дна про- гульконцї з Цїінанівіцини. Виїхано серед злив-

Figure

Updating...

References

Related subjects :