- i - - i to przesada i - - - jej -

Download (0)

Full text

(1)

Dr hab. ZenonO16g

Zaldad Literatury Polskiej

XX

Wieku Uniwersytet Rzeszowski

Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Rog6i,,Dziecirisfwo

po

Jalcie

- poefyka i aksjologia w kontekscie polskiej literatury wsp6lczesnej"

Przedstawiona

do oceny

praca doktorska

mgr Lucyny

Rog6Z

jest

obszern4 objgtoSciowo

rozprawE

analityczno-interpretacyjn4

dorobku pisarskiego

cztercch

polskich

autor6w: Stefana Chwina, Aleksandra Jurewtcza,

Adama

Zagajewskiego

i

Pawla

Huelle - tw6rc6w, kt6rych za

Malgorzat4 Czenniriska

(i jej

artykglem z pocz4tk6w lat 90. Centrum

i

lcresy w prozie pisarzy urodzonych

po

wojnie) wiq;ze siE z pojgciem pokolenia ,,urodzonego po Jalcie". To punkt wyjscia

i

punkt dojScia projektu naukowego Doktorantki.

Analizie (w

r62nych proporcjach) poddane zostaly wybrane

teksty

wymienionych autor6w,

ich

dob6r

jest celowy,

podporz4dkowany przyjgtej koncepcji

rczpraw -

Krdtka historia pewnego Zartu, Hanemann, Zloty pelikan, Esther, Dolina Radoici

- to

Chwin; Lida, Pan

869

nie slyszy gluchych, Zapiski ze str626wki

i

Dzieri przed koricem

iwiata -

Jurewicz;

Dwa

miasta, Jechat do

Lwowa,

W cudzym

pigknie, obrona zarliwoici i Lekka przesada to zagajewski; i Huelle

z Opowiadaniami

na

czas przeprowadzki, Mercedes

-

Benz.

Z tist|w do Hrabala i

Spiewai

ogrody. Taki wyb6r

sugeruje

od

pocz4tku najwaZniejs

ze

zalo2enia pracy badawczej mgr

L.

Rog6Z, kt6ra stawia sobie za cel gtr6wny rekonstrukcjg doSwiadczeri egzystencjalnych, wynikaj4cych z prze2ywania utraty jednych przesttzem (znanych lub rekonstruowanych przestrzeni dzieciristwa, odtwarzanych

z

opowieSci

rodzic6w), i

oswajania nowych, kt6re narzucila historia

i

,,porzqdek" pojaltariski. Zaku2dym razem bEdzieto nierozh4cznapara'. miejsce utracone

i

miejsce nowe; dlaZagajewskiego bEdzie

to Lw6w i

Gliwice, dla Chwina

- Wilno i

Gdaf,sk, dla JurewiczaLida

i

Gdarisk, dla Huellego

- Lw6w i Gdafsk.

Dlatego

tak

istotny

w

recepcji Rog6Z staje sig klucz

(2)

geografrczny i topograficzny.Wszystkie wybrane utwory lqczy nietylko czas powstania (gl6wnie lata 80.

i

90.

XX wieku),

ale takaejak pisze Autorka

-

,,literacki

mit

>pigtna po Jalcie< G. 8)

i

pragnienie okreslenia wlasnej tozsamodci

w

nowej, skomplikowanej,

niezr ozumialej do korica

-

rzeczywisto6ci.

Z punktu

widzenia obranych kierunk6w

wywodu (ale

takze jego jakoSci) na podkreSlenie zasluguje wstgpne rczpoznanie strategii pisarskich

w

analizowanych utworach'

W

punkcie wyjScia przewodnikiem staje

sig

typologia

strategii

lirycznej

stworzona ptzez Edwarda Balcerzana

w I

tomie Poezji potskiej

w latach

J939-1965 (z 1982

roku) zkluczow4

,,frgurq" swiadka. Dalej bgdzie

to

propozycja oglIdu poprzez strategie to2samoSciowe

(z

Ryszardem

Nyczem jako

przewodnikiem), nastgpnie strategig narracji migracyjnych (zaHann4 Gosk), strategig ,,sztuki pamigci,, (glownie za Malgotzatq Czermiriskq, aIe

takle

Leszkiem Szarug6, Przemyslawem Czaplit'rskim, KatarzynE Kaniowskq, Stanislawem Uliaszem), a

w

koricu

-

strategig retoryki rzeczy

(za JoannE Szydlowsk4). Ustalenia

te

zostaNy wykorzy stane przez Doktorantkg do pr6b

(w

wigkszoSci

udanych)

rczpoznania

nieprostej, obroslej wieloma

definicjami problematyki zwiqzanej ztolsamosci4 jako pojgciem okreslaj4cym relacje

,ju',

"innymi

Iud1mi, z miejscami, histori4, dziedzictwem, zbudowaniem toZsamoSci indywidualnej

i

spolecznej,

i z

zagroheniem utraty tozsamoSci

- tu

bardzo celne wykorzystanie badan socjologicznych

nad tym

zjawiskiem

(s.

56-65),

a

tak2e charakterystyki zjawiska

migracji powojennej (z

rozrohnieniem

migracji przymusowej i

dobrowolnej, ptowadz4cej do uksztahowania sig nowej spolecznoSci miast, w kt6re ,,wpisani', zostali

bohaterowie analizowanych utwor6w, jak r6wnie2 bogatego nurtu

nanacji migracyjnych (prozy kresowej), kt6ry

to

nurt wsp6ltworz1w r6znym wymiarze, obok analizowanych

w pracy tw6rc6w takle takie

nazwiska,

jak Zbigniew

Zakiewicz,

WodzimietzPaLniewski, Wodzimierz Odojewski, Czeslaw Milosz Tadeusz Konwicki czy Andrzej Chciuk.

W

czgSci kolejnej

(rozdzial2,

podrozdzial2) zatylttlowanej Kategorie pamigci Autorka trafnie analizuje

i

interpretuje wybrane

utwory

Jurewicza(m.in. Zycie

i

liryka,

Pan 869 nie

slucha gluchych,

Prawdziwa batlada o miloflci, Popi6t i wiatr) w

kontekScie ,,pamigci zwielokrotnionej", kt6ra prowadzi do mitologizacji

i

sakralizacji przestrzenr utraconej; ,,zapamigtana przestrzeri

-

pisze Rog62

-

pozostala

na

zawsze

lvysp? szczgSliw4 pisarza, symbolem pierwotnego porz4dku ru4dzonego niezmiennymi prawami" (s. 105)' Te same narzgdzia zastosuje Doktorantka

w

nastgpnych czgsciach

(3)

anality cznych, poSwigconych Zagajewskiemu (,, Spr 6buj op i ew a

t

o kal e cz o ny iw i at "), Chwinowi (Archeologiapamigci)

i

Huellemu (Nigdy nie jechale do Lwowa). Konkluzje, kt6re stawia, sq ze wszech miar trafne .

O

zbiorze Dwa miasta pisze, ze bohaterowie ich

,,wiod4 podw6jn4

egzystencjg, dwuczasow4

i

dwuprzestrzennq,

rczdarci

migdzy poniemieckie mieszkanra

i

wczorajsze wspomnienia"

(s. 109). I

dodaje: ,,Galerie

rodzinnych postaci i kreg znajomych, ich charaktery i biografie,

cenne,

>arystokratyczne<< przedmioty, kt6re

z

mitycznego

Lwowa

zdolali przywieL(,

ze

sob6,

tworz4

substancjg,

w kt6rej

materializuje

sig duch

pozostawionego

na

wschodzie miasta" (s.

jw.). o chwinie -

przypominajqc Kr1tkq historig pewnego zartu

-

powie,

2e ,,przedstawia on swoje dzieciristwo jako proces odkrywania kolejnych warstw czastr,

kt6re utworzyly

pojaNtarisk4

rzeczwistosi" (s.

114). Eksplikowane

utwory

(proza, poezja

i

esej) pokazttjq

r6wnoleglosi

istnienia

,,malej

ojczyzny,,

i

nowego, obcego miejsca/miasta, ze swoj4 histori4 i mieszkaricami.

Doktorantka prezentuje jeszcze

jedn4,

interesuj4c4 odslong

w

rozdziale 2.

(podrozdziaL

3:

Swiat rzeczy).

pokazuje, jak

rzeczy staj4

sig

Lqcznikami pomigdzy bohaterem

a

ptzestrzeniq; rzeczylprzedmioty s4 pierwszym

i

konie cznym elementem lqczqcym czlowieka

z

otaczaj1ca rzeczywistoSci4, one takae pozwalaj4 bohaterowi

w

okreSleniu swojej to2samoSci, ale

i

tozsamoSci miasta. Przedmioty sE zawsze blisko czlowieka,

w

zasiggu jego r4k lub oczu, maja,przede wszystkim wartoSd symboliczn4.

Uratowane, przeniesione

w

nowe miejsce

-

staj4 sig znakiem przeszloftci. ,,symbolem utraconego

raju" - tak zatyiiluje jeden z punkt6w tego

podrozdziatu

Autorka -

namiastk4, czqstkq Swiata, kt6ry bezpowrotnie odszedl

- to

Wr6aniaj4ce znamig prozy

i

wierszy Jurewicza.

W

szczeg6lny spos6b relacjg bohater

-

rzeczbuduje proza Stefana Chwina

-

,,klasyka poezji tzeczy" we wsp6lczesnej Iiteraturze polskiej

-

tak nazywa

Chwina Jetzy Jarugbski

w

artykule Historia zapisana w rzeczach

z

2006 roku. Rzeczy zastane

w

nowym, obcym miejscu, przechodzqce z r$< do r4k, objawiai4 sig

jako

kod specjalny,

w kt6rym

zapisana zostaha przeszLoll, ale

i

,,niewidzialna sre(, zwi4zk6w, kt6ra organizuje Swiat ludzki, nadaje kierunek przeplywowi czasu, tworzy konstrukcjg noSn4" (s. 147). Wyczulenie na przedmiot stalo sig znakiem rozpoznawczymtej prozy,

by

wskaza(, cho6by na powie6d Hanemann W utworach Huellego z kolei, rzeczy, a

w

wyj4tkowy spos6b fotografie, s4katalizatorem wspomniefl, nadaj4 znaczenie temu, co

ulotne,

przeszle, podtrzymuj4 atmosferg

,,raju

utraconego',. przedmioty zastane

w

nowym miejscu pozwalaj4 odczytywa6

jego

historiq na wz6r palimpsestu. przestrzeri

(4)

zamyka

w

sobie tajemnic9; odkrywana na

nowo,

zakorzenia bohatera, przywi4zuje go do obcego dot4d miasta. Jeszcze inaczej relacja czlowiek

-

rzecz budowana jesL przez

Zagajewskiego,

przy wielu

cechach zbre2nych

z

pisarzami ,,urodzonymi

po

Jalcie,,, Doktorantka zauwtza,2e autor Dwdch miast buduje ,,przejmujqco sensualn 1wizjE peLni istnienia, obrazy mieszai4cych sig

ze

sob4 rzeczy, pami4tek, szczegolow

(...),

kt6re

glosz1 sw4

pojedynczoll"

(punkt Rzeczy arystolcratyczne, s. 163).

Rozdzial

3

(Kreacje przestrzeni) poSwigca Autorka problematyce przestrzeni, bez kt6rej

- jako

istotnego elementu Swiata przedstawionego

- nie

moglaby istnie6

literatura ,,malych ojczyzn",

i -

trzeba doda6 koniecznie: nie

tylko

literatura ,,malych

oiczyzn", ale

literatura

w

og6le. Kategoria przestrzeni

jest

kategori4 kulturowQ, co przes4dza

o tym, ze jest

niezbywaln4 czgsciq

ludzkiej

egzystencji.

problem - w

kontekstachteoretycznym

i

literackim

-

zostaje zaprezentowany w kolejnych odslonach (ptozdtozdzialachlpunktach?): Przestrzeri

Kres6w

Wschodnich, Zakorzenienie, Mala ojczyzna, ,,Pogranicze"

jako

kategoria interpretacyjna ,,malych ojczyzn". zasadniczq czg{ciq

tego tozdzialu w intencji Autorki rczprary

miahy

stai sig

podrozdzialy:

Przestrzeri poruszona, Genius

loci, ,,Tam" i ,,t.t,t"

perspektlwa quasi-emigracyjna.

Pierwsza

z

wymienionych

- co

stwierdzam

z

przykrosciq

- nie

spelnia rygor6w

kompletnolci tez, uzasadnienia zal pozostajq na wysokim stopniu og6lnoSci, i jako taka

moglaby zostal

bEdL

to

rozszerzona,

bydf

wlqczona

(bez szkody dla

porz4dku wywod6w, to jedynie 4 strony tekstu) do czgsci nastgpnej.

W

prozie pisarzy,,urodzonych po Jalcie" sposob6w kreowania przestrzeni jest

wiele,

ptzytoczE

za

Lucynq Rog62 kluczowe: miasto

jako

tekst

kultury i

polifonia

miejsc, miasto palimpsest, magia miasta,

w

poszukiwaniu

loci

amoeni, Gdarisk

w perspektywie przedwojennych

gdanszczan

Gdarisk jako locus horridus,

Slady poniemieckie, pomigdzy rearnym a wyobrazonym, imagologia (nie: imamologia), Lida jako genius

loci.

Znajduj4

te

sposoby odzwierciedlenie

w

odrgbnych partiach,

co

z jednej strony porz4dkuje wywody, aIe

-

z drugiej

-

powoduje, co prawda nieliczne, ale jednak

-

powt6rzenia.

Ostatnie rozdzialy

rozprary

Lucyny Rog62: Bohater

jako

homo viator (4) oraz W kontekScie pogranicza

kultur i

lcresowych dyskurs|w

(5)

odslaniaj4 jeszcze inne aspekty analizowanych

juL utwor6w

Chwina, Zagajewskiego, Jurewicza

i

Huellego.

Wyodrgbniony zostaje bowiem motyw podr6lylwgdr6wki/tulaczki

-

realizowany przez pisarzy

na

t62ne sposoby

i

nios4cy

za kaldym

razem rnne znaczenia, albo

- iak w

(5)

ostatnim tozdziale

-

gdy oSwietla sig problem z perspektywy kresowych dyskurs6w

i

dopelnienia

poprzez

umieszczenie analizowanej

literatury w

kontekScie kategorii pogranicza kultur.

Kontekst historyczny r ozpr

aW

Istotne

z

zamierzonej perspektywy badawczej sq konteksty, kt6rych znajomoSi gwarantuje

nie tylko

naukowe ,,rozczfianie" problemu badawczego,

ale tak2e

daje mo2liwoS6 ujgd interdyscyplinarnych,

i

pozwalabadac

w4tki

graniczne. Kontekstem najwaZniejszyrn

jest tutaj - co

naturalne

- historia,

przybli?ajqca dzieje narodu

w

okresie

II wojny

Swiatowej, rzutuj4ca

na losy

poszczegolnych

rodzin i

jednostek;

kontekst ze wszech miar konieczny do zrozumieniai analizy zjawisk natury spolecznej,

ekonomicznej, geopolitycznej, are takze literackiej, bo w

badaniu

motywu/tematr.r/problemu ,,dzieciflstwa

po

Jalcie"

w

polskiej prozie wsp6lczesnej nie moZna

pomijai

fakt6w iwydarzefr, kt6re doprowadzily do tego, Le

- jak

sig szacuje

-

213 obywateli

II

Rzeczypospolitej

w okresie

dzialan wojennych

i

niedlugo

po

ich zakohczeniu

musialo zmieni(, na stale swoje miejsce

zamieszkania. ,,Sprawg wschodni4"

(od

1918

roku),

drogg

do

porozumiefr

jattariskich Autorka

rczprawy prezentuje

w spos6b tzeczory i

syntetyczny,

wlaSciwie wykorzystuj4c

Lrodla oSwietlaj4ce

temat z wielu

stron

i

materialy historyczne dostgpne

w

publikacjach naukowych (na marginesie: ksi4Zka Serhija Plokhy'ego/Plochyja nosi

tytul:

Jatta cena pokoju (nie: spokoju), i tlumaczyNiqz angielskiego Robert Bartotd).

Kompozycj

arozprary

Obszeme studium Lucyny Rog62 sklada sig

z 5

rozdzialow; przyponmg tytuly:

Jalta

jako

problem historyczno-polityczny,

W

krggu

strategii

artystycznych, Kreacje ptzesttzeni. Bohater jako homo

viator, W

kontekScie pogranicza

kultur i

kresowych

dyskurs6w.

w oczywisty

spos6b vrryznaczaj1 one

-

gl6wne

w4tki

badawcze oraz

konieczne konteksty. RozlegloS6

i

og6lnoS6

tak

sformulowanych zasadniczych czgsci rczpraW wymagala od

jej

Autorki dalszego, bardziej precyzyjnego ustrukturowania, co zmaterializowalo sig w podziale na numerowane

i

osobno tytulowane podrozdzialy. I na takim podziale tresci daloby sig z pewnoSci4 poprzesta6, tymbardziej ze

w

ten spos6b wyodrgbnionych cz4stek tekstu

jest w

poszczegolnych czgsciach r6Lna hczba, np.

w

rozdziare

2 i 3

znajdziemy

ich

po

trzy, w 4 -

jeden, ale

w

1

i 5

nie ma

ich

wcale.

(6)

Autorka jednak na dwurzgdowym podziale nie pozostaje, wprowadza kolejny

-

trzecj

iuz

rzqd treSci

-

punkty. Niekonsekwentnie jednak, bo o ile mozna zabregten uzasadnii

w rozdzialach 2-3, to

wprowadzenie

punkt6w w

rozdzialach pozbawionych podrozdzial6w

jest

blgdem, podobnie

jak

wyodrgbnienie

w

rozdziale

4

jednego

podrozdzialu

i 2

punkt6w

- w tym

przypadku rozdzial

jako

element wyzszego rzgdu powinien pozostad niepodzielny

lub

nalezaNo go rozbid na co najmniej

2

podrozdziaNy.

Blgdem jest r6wnie2 ,,punktowe"

wprowadzenie

do rozdzial6w. Sumuj4c: zby

drobiazgowe dzielenie tresci nie musi prowadzi(, do przejrzystoSci calego ukladu, wrQcz przeciwnie.

W

rozprawie Lucyny Rog6z,

w

podziale tresci znajdziemy ok. 70 tytul6w wewngtrznych

-

tozdzial6w, podrozdzial6w, punkt6w, to o wiele

za

duao, nawet na tak obszem4 rozptawQ (359 stron).

Uwagi szczegoLowe

Ptzy

bardzo

widocznej

starannoSci

i

rzetelnoSci Doktorantki,

jesli idzie

o

redagowanie, ksztalt stylistyczny

i

formalny rozprary, tu

i

6wdzie znalazly sig jednak niepoprawne formy jEzykowe, niekonsekwentne zapisy, powtorzenia, wszystkie zostaly zaznaczone w egzemplatzLLtecenzenckim. PozwolE sobie niekt6re znichwskazac.

- pisownia nazwisk dwuczlonolvych;

-

pisownia zloAen typu: literacko-antropologiczny, historyczno-socjologiczny, polsko- niemiecko -austriacka;

-

przypisy: Autorka

nie

zdecydowaNa sig na jedn4 formulg: polska

czy

Lacinska, st4d

r62ne warianty; jeSli wystgpuje 2r6dlo poSrednie, to jednak nale2y wskazai,

Le

cTtuje sig ,,2a" kims (s. 3r, 37

,

48, 165,265); nume racja przypis6w niekonsekwentn a (rozdzial

2)'

nieuzwglgdniaj4ca podziaNu

tresci na jednostki

niaszego

rzgdu:

podrozdziaNy

i

punkty;

- nieliczne (ale jednak) powt6rzenia: cytat z Lidy Jurewicza (s. 1g7, 252, 3r5);

- klopot zwlqczeniem do polskiej skladni pojgcia genius loci (s.245,2g2);

- rzeczowy: s.293

-

chodzi o piesri Serdeczna matko:

-

adresy bibliograficzne dotycz4ce obcych autor6w wymagaj4

w

niekt6rych miejscach uzupetrnienia o nazwi ska tLtxnaczy .

(7)

Podsumowanie

Autorka rozpravfY ,,Dziecifstwo po Jalcie

-

poetyka

i

aksjologia

w

kontekScie polskiej literatury wsp6lczesnej" pokazala,

2e

dysponuje uksztaltowanym warsztatem badawczym. stosuje konsekwentnie obrane narzgdzia analizy problemu

- ze

znakomitq

w tym

zakresie ptzewagq poetyki przestrzeri (zaBlhbiet4 Rybick4 mo1na by rzec: od poetyki przestrzeni do

polityki

miejsca), trafnie wnioskuj4c, Lekategorie przestrzenne

sA atrakcyjnymi

narugdziami analitycznymi

w

badaniu

relacji

tozsamoSciowych, podobnie jak kategoria miejsca, zaczerpniEta

z

geografti humanisty cznej.

Rozprawa

mgr Lucyny Rog6z spelnia z

powodzeniem

rygory

ustawowe

stawiane pracy doktorskiej, wnioskujg zatem o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etap6w przewodu.

Rzesz6w 19 pa1dziemika 2015 r.

h,1^

Figure

Updating...

References

Related subjects :