• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego "

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 semestr I

LP Data Dzień

tygodnia

Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala Imię i nazwisko prowadzącego

zajęcia

Imię i nazwisko asystenta

1. 8 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

2. 8 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

3. 15 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać wynalazcą? – ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

4. 15 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać wynalazcą? – ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

5. 22 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak uważnie/krytycznie czytać książki?” – krytyczne czytanie

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

6. 22 X

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak uważnie/krytycznie czytać książki?” – krytyczne czytanie

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

7. 29 X

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa

Dr Beata Sufa 16.00-

16.45

1 204

8. 29 X

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa

Dr Beata Sufa 17.00-

17.45

1 204

9. 5 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Mówimy i słuchamy się – ćwiczenia komunikacyjne

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

10. 5 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Mówimy i słuchamy się – ćwiczenia komunikacyjne

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

11. 12 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać naukowcem? – ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

(2)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12. 12 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać naukowcem? – ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Dr Anna Szkolak-Stępień 14.30- 16.00

2 16

13. 19 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Uniwersytecki savoir- vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Dr Anna Szkolak-Stępień 13.00- 14.30

2 16

14. 19 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Uniwersytecki savoir- vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Dr Anna Szkolak-Stępień ? 2 ?

15. 26 XI

2018r.

poniedziałek UP, budynek główny, ul.

Podchorążych 2

Organizacja i przeprowadzenie zajęć podczas wydarzenia: "Dzień na Uniwersytecie".

Kl. 1-7 20 "Dzień na Uniwersytecie" - wycieczka

Dr Anna Szkolak-Stępień;

przedstawiciel JM Rektora;

Samorządu Studentów; Biuro Promocji; Dział Rekrutacji; 6 nauczycieli akademickich

12.00 – 17.00

4 312

16. 3 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 16.00- 16.45

1 204

17. 3 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 17.45

1 204

18. 10 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Świat pieniądza-

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa

Dr Anna Szkolak-Stępień 16.00- 16.45

1 204

19. 10 XII

2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Świat pieniądza-

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa

Dr Anna Szkolak-Stępień 17.00- 17.45

1 204

20. 7 I

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 Jak rozwijać pasje i zdolności?

Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP

16.00- 17.30

2 212

21. 7 I

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 ? Dziedzina muzyki Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 16.00- 16.45

1 204

22. 7 I

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 ? Dziedzina muzyki Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 17.00- 17.45

1 204

Cytaty

Powiązane dokumenty

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. dzieci stawianie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych z rozwijaniem umiejętności społecznych

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji dziecka (ZSOI

na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy