• Nie Znaleziono Wyników

[List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji pierwszej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji pierwszej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim]"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

\&l/

W

R.ECToR

UNIVERSITATI S IAGEtLONICAE

CRACOVIENSIS

Krakow, 28 września 200] r.

Jego

Magnificencja

Prof. dr hab.

Michał Kisielewicz

Rektor Uniw e rsytetu Zielono górskie go

Wielce Szanowny Panie Profesor7e,

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w uroczystoŚciach pragnę na ręce

Jego

Magnificencji złożyc

najserdeczniejsze

gratulacje w

imieniu własnym

oraz całej

WspolnoĘ

Akademickiej

Uniwersytetu

Jagiellońskiego z okazji inauguracji działalności

Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Powołanie do zycia uczelni zielonogorskiej to zasługa wielu osób,

którym

przyświecała idea stworzenia na zachodnich ziemiach polskich silnego

ośrodka akademickiego skupiającego

potencjał i

doświadczenie

działających tu

wcześniej uczelni.

(Jniwersytet

Jagieltoński

od wiekow był

Matka

Zywicielką powstających w Rzeczypospolitej

nowych

uniwersytetów

i także dziś chce zapewnić o życzliwości Akademii

Krakowskiej dla powstającej uczelni. Zyczę więc, by Uniwersytet w

Zielonej

Gorze uzyskał mocną pozycję w

polskim i

europejskim

życiu

naukowo-badawczym

i

edukacyjnym.

Pragnę

rownocześnie

zapewnić, ze

inauguracj

a działalności nowego uniwersytetu to święto nie

tylko zielonogorskiego środowiska naukowego, ale i całej nauki polskiej.

Jeszcze raz

proszę Jego Magntficencję i całą

Wspolnotę

Akademicką

Uniwersytetu

Zielonogórskiego o przyjęcie najlepszych życzeń sukcesów w dalszym rozwoju

uczelni oraz radości,

jaką

niesie ze sobą odkrywanie prawdy o świecie i człowieku.

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

tel. +(48 12) 42? 66 89,42? 10 33 w. 1143, 1170, fax +(48 I?) 4Z2 63 06,42? 3Z ?9

ffi W:

B

Z

z2> ^) o|o-,,,} 1

*

l]

/*_

Prof. dr hab.

FranciszrŹ Ztriko

e-mail: rektor@adm.uj.edu.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

i całej Ziemi Lubuskiej. Rozpoczyna się pieni-są- rok akademicki na Uniwersltecie Zielonogolskim. To nie jesr zwykły początek zajęc, jedna z utoczystości,

Dovol'te ffii, aby som Vóm t;imto poprial prijemnu atmosferu poćas slóvnosti, v novom śkolskom roku vel'a aktivnych a schopn;ich śtudentov a Vóm osobne vel'a

LIł'ry,m clclnitlsły,m i uroc:lshm dłlitt :łlrac{lm,się

Życzymy Państwu, aby nowy rok akademicki otworzył nowe możIiwości rozwoju kolejnego polskiego lJniwersytetu, przynoszqc Państwu wiele sukcesów we wszystkich sferach

Niech Ci, którzy będą w Jego murach PrzebYwali kształcą ię nie Ętko ku doskonaleniu nauĘ ale niech takŻe przyŚwieca im zasada bezinteresownego dzielenia się z

Magnificencji pierlaszemu Rektorowi, odważnym Sencltonl Politechniki zielonogorskiei i wyższej szkołYl pedagogiczne.j oraz calej sprieczności akademickiej * gratulĘę noy,ej

Dzisiejsza i nauguracja Roku Akademickiego jest wyd arzeniem historycznym, rozpoczynającym nową epokę lubuskiego środowiska naukowego, lubuskiej młodzieży akademickiej i

Jest w tym tukże Punu wielki