• Nie Znaleziono Wyników

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

mgr Marta Wasil

(2)

Przymus ubezpieczenia

W Polsce przymusowe ubezpieczenie społeczne ma swoje źródło w art. 67 KRP. Adresatem tego artykułu jest państwo, ponieważ to na nim właśnie spoczywa obowiązek urzeczywistnienia tego prawa.

Przymus uczestnicwa w systemie ubezpieczeń społecznych to coś więcej niż obowiązek ubzpieczenia się znany prawu gospodarczemu. Obowiązek ubezpieczenia się należy rozumieć jako konieczność skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia przez wskazaną osobę.

Niezbędna dla transferu ryzyka na ubezpieczyciela jest też zapłacenie składki.

Przymus ubezpieczenia społecznego różni się od obowiązku ubezpieczenia społecznego momentem przejęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Przy obowiązku ubezpieczenia się niewykonanie tego obowiązku będzie oznaczać brak ochrony.

W ubezpieczeniu społecznym natomiast przejęcie ryzyka

realizuje się z mocy ustawy poprzez wskazanie przez nią

kręgu osób objętych przymusem ubzpieczenia

społecznego.

(3)

Powstanie ubezpieczenia społecznego

Stosunek ubezpieczenia społecznego powstaje jednocześnie z uzyskaniem tzw. tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu na wypadek zajścia określonego ryzyka. Do transferu ryzka na instytucję ubezpieczenia społecznego nie jest zatem niezbędne zgłoszenie się ani zapłacenia składki. Te czynności mają charakter jedynie techniczny.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest

z reguły obwarowane określonymi warunkami. Spełnienia ich

będzie oznaczać udzielenie ochrony także wówczas, gdy dana

osoba ubezpieczona nie zgłosiła się do ubezpieczenia albo nie

zapłaciła składki. Okoliczności te mogą, co prawda wpłynąć

na rozmiar udzielonej ochrony, tj. na wysokość świadczenia,

ale nie na konieczność jej udzielenia.

(4)

Zakres obowiązku ubezpieczenia społecznego

Krąg osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego ustaliła ustawa z 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „usus”).

Ustawa nie wymaga od osób mających tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia, aby posiadały polskie obywatelstwo, ale aby na obszarze RP były osobami wymienionymi w art. 6 ust. 1-2a, art. 6a oraz art. 6b.

Wyłączeni z tego kręgu są tylko obywatele państw obcych, których pobyt na terenie RP nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni m.in. w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych czy placówkach konsularnych.

USUS wprowadziła koncpecję podziału ubezpieczenia według rodzaju chronionego ryzyka, tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe

i wypadkowe.

(5)

Zakres obowiązku ubezpieczenia społecznego c.d.

Obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego podlegają osoby mające którykolwiek tytuł wymieniony w ustawie.

Analogicznie jest ujęty obowiązek ubezpieczenia rentowego. Są to jednak dwa odrębne rodzaje ubezpieczenia objęte odrębnymi składkami wpływającymi do odrębnych funduszy. Jednakże identyczność obu tych obowiązków uzasadnia ich nierozerwalne połączenie.

Krąg osób objętych ubezpieczeniem chorobowym został podzielonych na 3 grupy (art. 11 usus):

obowiązkowo ubezpieczonych,

mogących dobrowolnie wejść do ubezpieczenia,

wyłączonych z ubezpieczenia chorobowego.

(6)

Ubezpieczenie chorobowe

1. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe tylko dla:

pracowników,

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

osób odbywajacych zastępczą służbę wojskową. 

2. Dobrowolnie, czyli na swój wniosek do tego ubezpieczenia mogą przystąpić:

osoby wykonujące pracę nakładczą,

osoby, które zawarły umowę zlecenia (pod warunkiem, że nie została ona zawarta między tymi samymi podmiotami, które są także stronami umowy o pracę),

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

duchowni.

Odstąpienie od zasady przymusu w odniesieniu do ubezpieczenia chorobowego dokonano w interesie osób posiadających wymienione w art. 11 usus tytuły. Ustawodawca pozostawił zatem decyzję tym wymienionym podmiotom.

(7)

Ubezpieczenie chorobowe c.d.

3. Nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego:

funkcjonariusze Służby Celnej,

posłowie i senatorowie,

osoby pobierające stypendia.

 

Te podmioty zostały wyłączone z obowiązku ubezpieczenia chorobowego, ponieważ albo mają zapewnione prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy albo nie są osobami czynnymi zawodowo, a więc nie grozi im utrata dochodu w razie czasowej niezdolności do pracy

z powodu choroby.

(8)

Krąg osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego

Ustawodawca w przypadku tego ubezpieczenia posłużył się odwrotną metodą niż przy ubezpieczeniu chorobowym. O ile bowiem w odniesienie do u.choroboweg wylicza, które osoby z wymienionych w katalogu art. 6 ust. 1- 2a usus podlegają ubezpieczeniu chorobowem obowiązkowo, a które mogą wejść dobrowolnie do tego ubezpieczenia alb zstały z niego wyłączone,

o tyle w odniesieniu do ubezpieczenia

wypadkowego ustawodawca w art. 12 ust. 1

usus odwołuje się do katalogu z art. 6 usus a w

art. 12 ust. 2 usus wskazuje tylko osoby, które

z ubezpieczenia wypadkowego zostały

wyłączone.

(9)

Krąg osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego c.d.

Z ubezpieczenia wypadkowego zostały wyłączone następujące podmioty:

osoby wykonujące pracę nakładczą,

osoby będące żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową,

osoby przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych oraz osoby pobierające różnego rodzaju świadczenia socjalne,

bezrobotni,a także

osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie art. 7 usus.

Wyłączenia z ubezpieczenia wypadkowego dotycza zatem

tytułów, których posiadanie nie wiąże się z ryzykiem zajścia

wypadku przy pracy albo z chorobą zawodową, albo

ubezpieczenie to jest niepotrzebne z innych względów.

(10)

Omówienie wybranych tytułów obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

USUS powiązała obowiązek ubezpieczenia nie tylko z działalnością zapewniającą środki utrzymania, ale też z faktem otrzymywania tych środków, także z innych źródeł niż własna działalność.

Katalog osób podlegająćych obowiązkowi

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jest

zawarty w art. 6 ust. 1-2a i art. 6a usus. Należy

zwrócić uwagę na osoby sprawujące opiekę nad

dzieckiem, które nie spełniają warunków,

o których mowa w art. 6a, podlegają obowiązkowi

tylko w zakresie ubezpieczenia emerytalnego (art. 6b

usus).

(11)

Stosunek pracy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 usus obowiązkowi ubezpieczenia podlegają osoby, które są pracownikami,

z wyjątkiem prokuratorów.

Pracownikiem jest każdy, kto pozostaje w stosunku pracy, niezależnie od nazwy zawartej umowy. Stosunek ten powstaje na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielnczej umowy o pracę.

Powstanie stosunku pracy powoduje jednoczesne powstanie stosunku ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że pracownik podlega ochrnie od godz. 00:00 dnia, w którym powstał stosunek pracy, niezależnie od faktu zgłoszenia go do ubezpieczenia lub zapłacenia składki albo stawienia się do pracy.

W art. 22 par. 1 kp znajduje się definicja legalna stosunku

pracy. Natomiast par. 2 i 3 tegoż zartykułu wskazuje, kto

może być pracownikiem.

(12)

Stosunek pracy c.d.

Z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zostali wyłączeni pracownicy będący jednocześnie prokuratorami. Podmiotowego wyłączenia nie mają sędziowie.

Należy pamiętać, że stosunek pracy jest tytułem bezwzględnym do obowiązku ubezpieczenia społecznego, co oznacza konieczność opłacania składki od wynagrodzenia z każdego stosunku pracy, niezależnie od podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu (także bezwzględnego) i niezależnie od objęcia danej osoby innym systemem zabezpieczenia społecznego.

Ponadto, małżonek osoby prowadzącej pozarolniczą

działalność, a także wspólnicy spółek cywilnych nie mogą

być ubezpieczeni jako pracownicy, nawet jeśli mają umowę

o pracę!!!

(13)

Osoba uznana za pracownika

Obowiązek ubezpieczenia społecznego na zasadach, jakim podlega pracownik obejmuje często osoby, które nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy.

Przeniesienie zasad ubezpieczenia społecznego pracownikw na inne osoby dokonuje się przy pomocy konstrukcji uznania za pracownika.

Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się także

osobę wykonującą pracę na podstawie umowy

agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy

o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła

z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz

pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

(14)

Osoba uznana za pracownika c.d.

Przesłanką uznania za pracownika jest praca „na rzecz pracodawcy”.

Działanie na „cudzą rzecz” to określenie prawnicze, które oznacza, że w wyniku zawartej umowy jeden podmiot działa na rzecz drugiego podmiotu, czyli przysparza mu określonych korzyści.

Działanie na cudzą rzec musi wynikać zawsze z zawartej umowy o pracę albo umowy zlecenia. W sensie prawnym nie można działać na rzecz osoby, z którą nie została zawarta jedna z tych umów. Działa się na rzecz drugiej strony umowy, tj. pracodawcy lub zleceniodawcy. Nie można więc, mając zawartą umowę zlecenia z jednym podmiotem, działać w wyniku tej umowy na rzcz innego podmiotu.

Określenie „jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz

pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy” to zwrot ustawowy

mający specyficzne znaczenie. Nie odwołuje się on do stanów prawnych,

ale opisuje sytuację faktyczną, w której należy zastosować konstrukcję

uznania za pracownika. Jest nią istnienie trójkata umów, tj. Umowy o

pracę, umowy zlecenia między pracownikiem a osobą trzecia i umowy o

podwykonawstwo między pracodawcą i zleceniodawcą.

(15)

Osoba uznana za pracownika c.d.

Na podstawie art. 8 ust. 2A nie powstaje więc problem, czyim pracownikiem jest osoba uznana za pracownika, bo konstrukcja ta służy wyłącznie odwołaniu zwolnienia zleceniodawcy

z obowiązku odpowrowadzania skłaki od umowy zlecenia zawartej

„obok” umowy o pracę.

Art. 8 ust. 2A usus ustala warunki do odstąpienia od zasady, zgodnie z którą przy zbiegu umowy o pracę i umowy zlecenia ta ostatnia zwolniona jest z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Warunkami tymi są:

1.

zawarcie umowy zlecenia/dzieło przez podmioty pozostające w stosunku pracy,albo

2.

zawarcie przez pracownika dodatkowo umowy zlecenia/o dzieł z osobą trzecią,

3.

powiązanie pracodawcy i zleceniodawcy.

Ustawodawca w takim przypadku wiąże skutki zawarcia takiej umowy zlecenia/o dzieło, takie jak przy umowie o pracę.

W efekcie powstaje obowiązek zgłoszenia takiej osoby do wszystkich

ubezpieczeń, tak jak pracownika.

(16)

Wykonywanie pracy nakładczej

Umowa o pracę nakładczą jest rodzajem umowy cywilnoprawnej.

Stosuje się do tej umowy przepisy o zleceniu. Umowa o pracę nakładczą polega na wykonywaniu pracy na rzecz i ryzyko nakładcy za pomocą materiałów i środków przez niego dostarczonych i według jego wskazań, za wynagrodzeniem zależnym od ilości i jakości pracy.

Obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlega każda osoba, która taką umowę zawarła, niezależnie od wysokości ustalonego wynagrodzenia. Jeżeli osoba wykonująca pracę nakładczą uzyskuje wynagrodzenia za tę racę wysokości 50% wynagrodzenia, to nabywa uprawnienia prawcownicze na podstawie rozporządzenia RM z dnia 31.12.1975 r. W sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakladczą. Te 50% wynagrodzenia nie jest jednak warunkiem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 usus.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę nakładczą

obejmuje tylko ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ubezpieczenie

choroboe jest możliwe na wniosek zainteresowanego. Osoba

wykonujaca prace nakładczą nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia

wypadkowego.

(17)

Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych

Obowiązek ubezpieczenia z tego tytułu obejmuje:

członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

członków innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

członków spółdzielni kółek rolniczych, którzy wykonują pracę na rzcz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarzają na jej rzecz produkty rolne

w prowadzonym przez siebie gospodarstwie.

Na równi z członkami spółdzielni produkcyjnej traktuje się osoy, które wykonuja pracę w spółdzielni produkcyjnej lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni.

Ten tytuł prawny jest objęty bezwzględnym obowiązkiem ubezpieczenia, co oznacza, że w zbiegu z innym tytułem zawsze podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego

i rentowego.

(18)

Wykonywanie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

Obowiązek ubezpieczenia obejmuje osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy KC dotyczące zlecenia.

Obowiązek ubezpieczenia obejmuje w tym wypadku ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe z tych umów jest dobrowolne.

Omawiane umowy są zwalniane z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, jeżeli występują obok tzw. Tytułu bezwzględnego, z którego podstawa wymiaru składki nie jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W razie zbiegu z innymi tytułami niż bezwzgledne

o obowiązku ubezpieczenia decydują reguły dotyczące zbiegu

tytułów okreslone w art. 9 usus.

(19)

Wykonywanie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia c.d.

Niezależnie od zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego umowy zlecenia zbiegającej się z innym tytułem ustawodawca wyłączył z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego umowy zlecenia wykonywanie przez studentów i uczniów szkół ponapodstawowych. Student i uczeń wyłączny z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu wykonywania umowy zlecenia może wejść do tego ubezpieczenia dobrowolnie na podstawie art. 7 usus. Wobec połączenia ubezpieczenia wypadkowego z obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego student i uczeń nie mają ubezpieczenia wypadkowego.

Wykonywanie umowy zlecenie może oznaczać obowiązek

ubezpieczenia zleceniobiorcy, taki jak pracownika, jeżeli umowa

zlecenia została zawarta z własnym pracodawcą albo z innym

podmiotem, i jeśli w wyniku tej umowy wykonywania jest praca

na rzecz pracodawcy.

(20)

Prowadzenie pozarolniczej działalności

Posiadanie tytułu „prowadzenie pozarolniczej działalności” oznacza obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego.

Z obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym łączy się możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego.

Dobrowolne ubezpieczenie chrobowe nie jest natmiast możliwe w razie zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia z tytułu „prowadzenie pozarolniczej działalności” w sytuacji zbiegu z innym tytułem do ubezpieczenia.

Art. 8 ust. 6 usus uznaje za osobe prowadzącą pozarolniczą działalność:

osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,

twórcę i artystę,

osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty.

(21)

Prowadzenie pozarolniczej działalności c.d.

Pojęcie „pozarolnicza działalność” odnosi się do wszystkich pięcu wymienionych grup, natomiast pojęcie

„pozarolnicza działalność gospodarcza”, to regulacja dotyczy tylko osób prowadząćych ten rodzaj działalności.

Pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły.

Obowiązkowi ubezpieczenia na tej podstawie podlegają

tylko osoby fizyczne.

(22)

Twórca i artysta

Twórcą jest osoba, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

Artystą jest osoba wykonująca zarobkowo działalność

artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej,

reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej

i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki,

instrumentalistyka, kostiumografii,scenografii,a także w

dziedzinie produkcji audiowizualnej, reżyserów,

scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku,

montażystów i kaskaderów.

(23)

Wolny zawód i prowadzenie niepublicznej placówki

Wolnym zawodem jest w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za wolny zawód uważa się działalność wykonywaną w szczególności przez: lekarzy, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, położne, felczerów, pielęgniarki, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy oraz księgowych.

Wymienione osoby podlegają obowiązki ubezpieczenia z tytułu

„prowadzenia pozarolniczej działalnośći”, jeżeli nie wykonują zawodu w ramach stosunku pracy, ale wykonują go indywidualnie.

Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na

podstawie przepisów o systemie oświaty nie jest osobą prowadzącą

działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej, w związku z czym zachodziła konieczność odrębnego

włączenia jej do tytułu „prowadzenia pozarolniczej działalności”.

(24)

Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej, zlecenia lub pozarolniczej

działalności

Prowadzenie pozarolniczej działalności oraz wykonywanie umów zlecenia lub agencyjnej może się odbywać przy współpracy członków rodziny.

Osoba współpracująca to określony status społeczny, z którym łączy się obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Krąg osób ubezpieczonych z tytułu współpracy zakreśla art. 8 ust. 11 usus. Są to osoby, które:

są w określonym stopniu pokrewieństwa zosobą prowadzącą działalność,

pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym,

współpracującą, tzn. faktycznie przejawiają aktywność zawodową.

Spełnienie tych warunków oznacza ex lege istnienie tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia, z którym wiąże się konieczność odprowadzenia składki emerytalnej i rentowej.

Osobą współpracującą może być wyłącznie: małżonek, dzieci własne,

dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i

ojczym oraz osoby przysposabiające.

(25)

Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej, zlecenia lub pozarolniczej

działalności c.d.

Pozostawanie we wsólnym gospodarstwie domowym nie jest równoznaczne z tym samym adresem zamieszkania.

Zwrot ten oznacza, że dany członek rodziny ma zaspokajane potrzeby ze środków będących w dyspozycji

rodziny i wytworzonych

w wyniku prowadzonej działalności. Tytułem do zaspokajania tych potrzeb są określne więzi i udział w wytwarzaniu tych środków.

Przypisanie członkowi rodziny tytułu „współpraca”

oznacza, że z małżonkiem albo z innym członkiem rodziny będącym osobą współpracującą, nie trzeba zawierać już umowy o współpracę. Inaczej mówiąc, członek rodziny albo jest osobą współpracującą

i wówczas podlega ubezpieczeniu, albo nie współpracuje i

nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia na tej podstawie.

(26)

Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej, zlecenia lub pozarolniczej

działalności c.d.

Zawarcie przez osobę współpracująca umowy o pracę albo umowy zlecenia jest możliwe tylko z innym podmiotem.

Jeżeli osoba spełniejąca warunki określone w art. 8 ust. 11 usus jednocześnie zawrze umowę o pracę, to jej sytuację będzie określał art. 9 usus regulujący zbieg tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Wówczas zgodnie z ust. 1 tego przepisu obowiązek będize

dotyczył umowy

o pracę. Z tytułu „współpraca” możliwe będzie

ubezpieczone dobrowolne. Jednakże jeżeli umowa

o pracę (z innym podmiotem) będzie zawarta za

wynagrodzeniem niższym niż kwota minimalnego

wynagrodzenia, wówczas obowiązek ubezpieczenia

dotyczyć też będzie tytułu „współpraca” (art. 9 ust. 1a

usus).

(27)

Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej, zlecenia lub pozarolniczej

działalności c.d.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja osoby współpracującej, która jednocześnie zawarła umowę zlecenia z innym podmiotem.

Zgodnie z regułami zbiegu obowiązek będzie dotyczył tytułu pierwszego w czasie (jest nim współpraca). Jeżeli czlonek rodziny nie będzie współpracował z osobą prowadzącą działalność albo z osobą wykonującą umowę zlecenia, to nie mając statusu osoby współpracującej, będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia tylko z tytułu umowy zawartej z innym podmiotem.

Osoba współpracująca podlega obowiązkowi ubezpieczenia tak, jak

osoba z którą współpracuje. Podstawę wymiaru składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentow za osobę współpracującą z

osobą prowadzącą działalność pozarolniczą stanowi zadeklarowana

kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia za pracę,a podstawę wymiaru składki za osobę

współpracującą z osobą wykonująca umowę zlecenie –

zadeklarowana kwota, nie niższa niż kwota minimalnego

wynagrodzenia za pracę (art. 18 ust. 7 i 8 usus).

(28)

Dziękuję za uwagę!

Cytaty

Powiązane dokumenty

jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie właściwe dla umowy o dzieło, a strony ustaliły brak odpłatności, umowa taka nie może stanowić umowy o dzieło, ale umowę zlecenia

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody,

• Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody,

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy , lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której

,, Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie