• Nie Znaleziono Wyników

P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

FIRMA USŁUGOWO–HANDLOWA „DAMAR”

Jacek Piech, 58–500 JELENIA GÓRA, ul. Bolesława Prusa 2/4, tel. 075 64 32 995, 608 332 048, e-mail: jacek.piech@interia.pl

P R O J E K T D O C E L O W E J

O R G A N I Z A C J I R U C H U

Temat opracowania:

Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2744D w Płoszczynie gm. Jeżów Sudecki

Płoszczyna - droga powiatowa Nr 2744D (dz. Nr 242/3)

Przewidywany termin wykonania oznakowania – do 30 listopada 2021 roku

Inwestor: Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg Powiatowych ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra

Projektant: Jacek Piech -

imię, nazwisko: numer uprawnień: pieczęć, podpis:

Jelenia Góra, 02.06.2020 r.

(2)

Zawartość opracowania:

I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA:

1. Zatwierdzenie organizacji ruchu 2. Opinia do projektu

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

4. Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu 5. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania

6. Projektowane oznakowanie pionowe

7. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu 8. Nazwisko i podpis Projektanta

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. Rysunek nr 1 „Plan orientacyjny” w skali 1:10000

2. Rysunek nr 2 „Projekt organizacji ruchu – Plan sytuacyjny” w skali 1:500

(3)

I. CZ ĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

(4)

II. CZ ĘŚĆ OPISOWA

(5)

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2744D w Płoszczynie gm.

Jeżów Sudecki.

Celem opracowania niniejszego projektu jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu, która będzie określać zasady dla uczestników ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.

2. Podstawa opracowania:

 ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2020.470 t.j.),

 ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110 t.j.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.),

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.).

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Organizacja ruchu docelowego dotyczy drogi powiatowej Nr 2744D w Płoszczynie.

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Gminie Jeżów Sudecki. Jest to teren o charakterze zabudowy mieszkaniowej i rolnej. Natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku jest średnie.

W pasie drogowym drogi powiatowej występuje uzbrojenie podziemne, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, gazowej, sieć wodociągowa, energetyczna.

W chwili obecnej droga powiatowa ma następujące parametry techniczne:

 klasa drogi – „Z”,

 ruch – dwukierunkowy,

 szerokość projektowana jezdni – 5,70 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi,

 nawierzchnia jezdni – mieszanka mineralno-asfaltowa,

 szerokość dodatkowych pasów ruchu – nie posiada,

 szerokość chodnika – nie posiada,

 szerokość pasa zieleni – nie posiada.

4. Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu:

Na podstawie § 5, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.) określono przewidywany termin wykonania przedmiotowego oznakowania w okresie do 30 listopada 2021 r.

(6)

5. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania:

Na drodze powiatowej objętej niniejszym projektem występuje w chwili obecnej oznakowanie pokazane na Rysunku Nr 2.

6. Projektowane oznakowanie pionowe:

W zakresie oznakowania pionowego projektuje się oznakowanie przedstawione na Rysunku nr 2. Projektuje się wykonanie znaków pionowych średnich. Znaki należy wykonać na folii 1 typu.

Projektuje się znaki, które oznakowywać będą dwie lokalizacje progów wyspowych:

 znak: A-11a wraz z T-1 (30 m) i B-33 (30 km/h).

 korektę znaków B-33 (40 km/h) wraz ze znakiem A-12a.

Znaki pionowe należy umieścić tak aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m. Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi (wystający krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta), zgodnie z poniższym schematem:

Do oznakowania pionowego należy zastosować tylko materiały atestowane. Ponadto znaki posiadać muszą certyfikat bezpieczeństwa oraz aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Szczegółowe warunki techniczne określa Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.).

7. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Projektuje się próg wyspowy z kostki kamiennej granitowej 9/11 surowołupanej w ilości 2 szt. U-16c w formie wydzielonych wysp umieszczonych na jezdni o ograniczonej prędkości przejazdu 25–30 km/h. Projektowany próg wykonany będzie w formie trapezu wg.

poniższego schematu:

(7)

Dopuszcza się wyniesienie progu w dwóch wariantach:

a) bez pogrubienia podbudowy (z dostosowaniem jej do kształtu progu)

b) z pogrubieniem podbudowy

8. Nazwisko i podpis Projektanta:

Jacek Piech

(8)

III. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA

(9)

Rys. Nr 1

Plan orientacyjny PŁOSZCZYNA

skala 1:10 000

dro ga po

wiatow

a Nr 2744D

(10)

droga pow

iatowa -Nr 2744D

B-33 A-12a

D-15

D-1

U-8b

D-1

B-33 A-12a D-1

A-7 P

gw ysp

ow y U-16c ×

2 sz t.

A-12a B-33

A-1

30 1a B-33 T-1

- Lokalizacja znaków drogowych Oznaczenia:

- Projektowane oznakowanie pionowe - Istniejące oznakowanie pionowe

- Projektowany próg wyspowy U-16c z kostki kamiennej (2,0×2,0m)

N

D-1

A-1 1a

30 T-1

B-33

A-11a

Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg Powiatowych ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra

1:500

Płoszczyna - droga powiatowa Nr 2744D (dz. Nr 242/3) Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2744D w Płoszczynie gm. Jeżów Sudecki

Projekt organizacji ruchu Plan sytuacyjny

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

Rysunek:

Stadium:

Podpis:

Skala rysunku: Data: Numer rysunku:

Zatwierdzenie 02 06. .2020r. 2

Jacek Piech

Cytaty

Powiązane dokumenty

Projekcie – należy przez to rozumieć projekt: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży

skonalenia i uzacnienia, — z drugiej strony historyczna literatura odtwarzając przeszłość narodu, jest jego, że się wyrażę, życiodawczym żywiołem: wszystko

Lica znaków pionowych należy wykonać z folii odblaskowej typ 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

Realizację etapu robót budowalnych wyznaczono od ulicy Zagrodowej oraz od ulicy Lucjana Rydla za pomocą znaków U-20b wraz z tabliczką „nie dotyczy mieszkańców ulicy Zimowej oraz

Skutki braku wyłączenia sędziego, co do którego zaszły przesłanki odsunięcia od orzekania z mocy ustawy są doniosłe, stanowią bowiem odpowiednio w procedurze

24 Definicja wskaźnika Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), Załącznik 2b, op.. Pracujący to

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Z upełnie inaczej jednak m ożna ocenić człow ieka, um ierającego n a gruźlicę, któ rej się isam nabaw ił przez lek ­ kom yślność lub lekcew ażenie tej