Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1948 z. 18

127  Download (0)

Full text

(1)

P R Z E P I S Y

Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

WYDAWNI CTWO M I N I S T E B S I WA A D M I N I S T R A C J I PUBLI CZNEJ

Zeszpt 18 W a rs z a u ja 1918 r.

Św i a d c z e n i a o s o b is t e i r z e c z o w e, z a k w a t e r o w a n i e w o j s k a, o b r o n a p r z e c i w l o t n i c z a i p r z e c iw g a z o w a, p r z y s p o s o b ie n ie z a w o d o w e, w. f.

i p . w . m ł o d z i e ż y.

T^n le ze gzy tu :

A. Ś W I A D C Z E N I A . Sir.

1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o świadcze­

niach osobistych. 3

2. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Opieki Społecz­

nej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1936 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o osobistych

świadczeniach wojennych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1939 r. o obowiązku rejestracji i do­

starczania danych do celów świadczeń osobistych. 15

4. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca

1939 r. o rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych. / 15 2. Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie uprawnień obywateli polskich, powoła­

nych w latach 1941 — 1945 r. przez władze Związku Socjalistycznych Republik Ra­

dzieckich do świadczeń osobistych.

2. Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagra­

nicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy o powszechnym obowiązku

świadczeń rzeczowych. 33

B. DOSTARCZANIE ŚRODKÓW PRZEWOZOWYCH N A RZECZ WOJSKA.

\ \

2- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku od­

stępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów

obrony Państwa. 60

9- Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów

mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. 66

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1927 r. o obowiązku

dostarczania środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju. 78

(2)

2 Przepisy z zakresu prawa administracyjnego N r 18 Str.

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 października 1929 r. o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym, zwierząt z uprzężą po­

ciągową oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem. 8l 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6

marca 1930 r. o obowiązku dostarczania samolotów jako środków przewozowych na rzecz

wojska w czasie pokoju. 83

13. Rozporządzenie Ministrólo: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicz­

nych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 24 lip -a 1930 r. o obowiązku dostarczania środ­

ków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz' wojska w czasie pokoju. 87 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29

lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania jako środków przewozowych na rzecz wojska

w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów. 89

C. ZAKW ATEROW ANIE WOJSKA I M A R Y N A R K I WOJENNEJ.

15. Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska i marynarki wojennej. 9l 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 24 marca 1927 r. o uprawnieniach

do otrzymania kwatery stałej, przejściowej lub nagłej przez formacje i osoby wojsko­

we oraz osoby cywilne pracujące w wojsku na stanowisku etatowym. 100 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 lutego 1928 r. w sprawie wyko­

nania art. 9 i 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. 10%

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 lipca 1928 r. w sprawie eksmisji

z kwater w drodze administracyjnej. 104

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. w sprawie w y­

konania a rt, 48 i 49 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie

pokoju. 106

D. OBRONA PRZECIW LOTNICZA I PRZECIWGAZOWA.

20. Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. 109 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotowaniu w czasie po.

koju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa. li d 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie

pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowa­

nia osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego. ll%

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu w czasie po­

koju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazow ej w dziedzinie budownictwa przemysłowego. 1^

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o obowiązkach osób fizycz­

nych i prawnych oraz władz i instytucji w dziedzinie przygotowania personelu obrony

przeciwlotniczej i przeciwgazowej w czasie pokoju. ' 11%

E. PRZYSPOSOBIENIE ZAWODOWE, W YCHOW ANIE FIZYCZNE I PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE MŁODZIEŻY.

25. Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechny m obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw

ku ltu ry fizycznej i sportu. Jl7

OBJAŚNIENIA.

Przewidziane w przepisach, objętych niniej -zym zeszytem, kompetencje M inistra Spraw Wojskowych przejął Minister Obrony Narodowej, kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych—

Minister Administracji Publicznej, a na Ziemiach Odzyskanych — Minister Ziem Odzyskanych, kompetencje Ministra Opieki Społecznej — M inister Pracy i Opieki Społecznej, a w sprawach zdrowia publicznego Minister Zdrowia, kompetencje Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego — Minister Oświaty w sprawach administracji oświaty, Minister Administracji Pu' blicznej, a na Ziemiach Odzyskanych Minister Ziem Odzyskanych — w sprawach wyznań reli­

gijnych oraz M inister K u ltu ry i Sztuki w sprawach zastrzeżonych do jego zakresu działania de­

kretem z dnia 15 września 1944 r. (Dz. U. R. P. N r 5, poz. i 5), kompetencje dowódców okręgów korpusów — dowódcy okręgów wojskowych, kompetencje policji państwowej — M ilicja Obywa­

telska, kompetencje Korpusu Ochrony Pogranicza — Wojska Ochrony Pogranicza. .

Funkcje wojewódzkiej władzy administracji ogólnej w miastach Warszawie i Łodzi pełnia Prezydenci tych miast.

Nazwy władz, których kompetencje przejęły inne władze, oraz przepisy nieaktualne podano drukiem rozstrzelonym.

Przepisy, zamieszczone w zeszycie, podano z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych do dnia 30 listopada 1948 r.

(3)

N r 18 Świadcz, osob. i rzecz., zakwater. wojska obr. przedw lotn. i p-gaz., przysp. zaw., W.F. i P.W. młodz, 3

1.

OBWIESZCZENIE

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH z dnia 14 czerwca 1939 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz­

porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych.

(Dz. U. R. P. z d,nia 26 czerwca 1939 r. Nr 55, poz. 354).

Na podstawie art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo­

spolitej o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. Nr. 48, poz. 308) ogłaszam w za­

łączniku do obwieszczenia niniejszego jedno­

lity tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczy­

pospolitej ż dnia 24 października 1934 r. o oso­

bistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P.

Nr. 95, poz. 858) z uwzględnieniem zmian, w y­

nikających z dekretu Prezydenta Rzeczypospo­

litej z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozpo­

rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o oso­

bistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R.

P. Nr. 48, poz. 308) i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów.

Załącznik do obw* Min.

Spraw Wojsk, z dnia 14 czerw­

ca 1939 r. (poz. 354).

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ o świadczeniach osobistych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnie­

niu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawa­

nia rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P.

Nr. 28, poz. 221) postanawiam co następuje:

Art. 1. „

1. Z chwilą wybuchu wojny lub zarządzenia mobilizacji powstaje z mocy samego prawa na obszarze całego Państwa obowiązek ludności Wykonywania na rzecz Państwa za wynagro­

dzeniem robót i usług, bezpośrednio lub po­

średnio potrzebnych do obrony Państwa (świad­

czenia osobiste).

2. Rada Ministrów może wprowadzić obo­

wiązek świadczeń osobistych na całym obsza­

rze Państwa lub jego części:

1) w przypadku, gdy tego wymaga nteres obrony Państwa stwierdzony uchwalą Ra­

dy Ministrów;

2) na wniosek M i n i s t r a S p r a w W e w ­ n ę t r z n y c h , gdy władze administracji ogól­

nej pośrednio współdziałające w zarządzonych ćwiczeniach wojskowych nie posiadają odpo­

wiednich środków własnych do wykonania za- dań, związanych z tym i ćwiczeniami.

Art. 2.

1. Obowiązek świadczeń osobistych trwa przez czas wojny aioo też przez czas pozosta­

wania wojska lub marynarki wojennej (ich części) w stanie zmob lizowanym. Term.n ustania tego obowiązku ogiaszd w drodze oo- wieszczenia M i n i s t e r b p r a w W o j s k o ­ w y c h .

2. W przypadku, określonym w art. 1 ust.

2 pkt. 1), ornwiazek świadczeń osoo.stycn trwa d j czasu jego ziue^iema przez Radę Ministrów.

3. OoowaązeK świadczeń osooisiycn w przy- padkacn, om eslonycn w airt. 1 ust. 2 pkt 2), trwa przez czas 38 godzin, licząc od cawni z^ioszemu się powinduego do wykonywania świadczenia. Jeńi sw-adczeme w tym okresie czasu me może być wykonane, ooowiązek świadczenia pizediuza się do czasu jego wyko­

nania.

Art. 3.

1. Świadczenie osobiste polega na wszelkie­

go rodzaju pracy ludzkiej, fizycznej i umysło­

wej.

2. Praca ta może być spełniana na rzecz władz rządowych lub samorządowych albo też na rzecz panstwowycn, samorządowych 1uq prywatnych instytucyj, orgamzacyj, przedsię­

biorstw oraz gospodarstw wrejskicn, które pracują w interesie oorony Państwa.

3. uo otsoo, powoianycn do wykonywania świadczeń osuoistycn na rzecz insiytueyj, or- ganizdcyj, przeosięoioistw oraz gospodarstw wiejskicn, stosuje się w zakresie wykonywania pracy — jeśli rozporządzenie mniejsze me sta­

nowi inaczej — przep.sy ustawodawstwa o pra­

cy w zakresie, usidlonym przez Ministrów:

S p r a w W o j s k o w y c h i O p i e k i S p o ­ ł e c z n e j w porozumieniu z zainteresowany­

m i m nistlPami.

Art. 4.

I. Do świadczeń osobistych obowiązani są wszyscy mieszkańcy Państwa pici obojga w wie^u od ukończonych lat 17 do ukończonych la t 60 z wyjątkiem:

1) osób pełniących czynną służbę wojsko­

wą;

2) osob zwolnionych od czynnej służby w oj­

skowej w myśl art. 12} ust. (2) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszech­

nym obowiązku wojskowym (Dz. U. R.

P. Nr. 25, poz. 220);

3) duchownych wymienionych w art. 50 ust. (1) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r.

o powszechnym obowiązku wojskowym;

4) posłów na Sejm i s e n a t o r ó w ;

5) sędziów i prokuratorów sądów powszech­

nych;

6) funkojonariuszów państwowych, pracow­

ników p. zedsiębiorstw państwowych:

„Polskie Koleje Państwowe“ oraz „Pol­

ska Poczta, Telegraf i Telefon“ , pracow­

ników Polskiego Monopolu Tytoniowego,

(4)

4 Przepisy 2 zakresu prawa administracyjnego N r 18 Państwowego Monopolu Spirytusowego

i Polskiego Monopolu Solnego, pracowni­

ków instytucyj ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy z wyjątkiem lekarzy i personelu pomocniczo - sanitarnego, p r a c o w n i k ó w F r a^n c u s k o - P o l s k i e g o T o w a r z y s t w a k o l e j o - w e g o S. A. w P a r y ż u , pracowników polskich przedsiębiorstw regularnej komu- n kacji powietrznej oraz pracowników lot­

nisk, otwartych do użytku publicznego, jak również pracowników obsługujących urządzenia przeznaczone do utrzymania bezpieczeństwa i porządku żeglugi po­

wietrznej;

7) osób korzystających z prawa zakrajowo- ści oraz zawodowego personelu obcych urzędów konsularnych i członków ach rodzin, jeżeli posiadają obywatelstwo państwa wysyłającego, z zastrzeżeniem

wzajemności.

2. M i n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h w porozumieniu z właściwymi ministrami mo­

że w drodze rozporządzenia podwyższyć dla pewnych kategoryj specjalistów granicę wie­

ku, określoną w ust. 1 do lat 65.

Art. 5.

1. Świadczenia osobiste wykonywa się na podstawie powołania, które przeprowadzają powiatowe władze administracji ogólnej.

2. Sposób i tryb przeprowadzenia powołania określi rozporządzenie M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h w porozumień u z M ni- strami S p r a w W o j s k o w y c h , i O p i e k i S p o ł e c z n e j ; rozporządzenie to m-że orze- kazać wykonywanie czynności, określonych w ust. 1, w całości lub w części zarządom gmin.

Art. 6. ^

1. Od wykonywania świadczeń osobistych należy zwolnić:

1) osoby niezdolne do wykonywania świad­

czeń osobistych wskutek choroby lub ułomno­

ści fizycznej;

2) cudzoziemców stosownie do wzajemności, opartej na umowie międzynarodowej lub fak­

tycznie istniejącej;

3) kobiety w czasie ciąży i przez 6 tygodni

«po odbyciu pirodu, kobiety karmiące, matki a inne kobiety, sprawujące pieczę mac erzyńską

nad dziećmi w wieku do ukończonych lat 13;

4) osoby, których powołanie do wykonywa­

nia świadczeń osobistych mogłoby uniemożli­

wić lub poważnie utrudnić wykonywanie przez nie świadczeń rzeczowych.

2. Od wykonywania świadczeń osobistych mogą być zwolnieni:

1) funkcjonariusze samorządowi i pracowni­

cy państwowych, samorządowych lub prywat­

nych instytucyj, organizacyj, przedsiębiorstw oraz gospodarstw wiejskich, które pracują w interesie obrony Państwa;

2) osoby, których powołanie do .świadczeń osobistych mogłoby spowodować zagrożenie bytu bądź ich rodziny, bądź też gospodarstwa, rękodzieła, przemysłu lub handlu, stanowią­

cego źródło ich utrzymania;

3) osoby odbywające studia;

4) osoby kierujące instytucjami użyteczności publicznej o charakterze leczniczym i opiekuń­

czym.

3. Szczegółowe warunki zwolnienia od wy­

konywania świadczeń osobistych, tryb postę­

powania oraz właściwość władz orzekających 0 zwolnieniu określi rozporządzenie M i n i ­ s t r a S p r a w W o j s k o w y c h i M i n i ­ s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , wydane w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami-

P. ustawę z dnia 28 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przed,miocie pracy młodcianych i kobiet (Dz. U. R. P. nr. 27, poz. 182).

Art. 7

1. Powołanych do świadczeń osobistych na­

leży używać tylko do robót, odpowiadających ich zwyczajnemu zatrudn eniu albo umysłowe'

mu lub fizycznemu uzdolnieniu.

2. Od tej zasady można odstąpić jedynie przypadkach nagłej konieczności, wywołanej działaniami wojennymi lub siłą wyższą, i tylko na czas rzeczywistej potrzeby.

Art. 8.

1. Osoby, powołane do świadczeń osobistych, mają na żądanie władzy stawić się do wyko­

nania świadczenia z posiadanymi w chwili p0' wołania własnymi narzędziami p ’acy, należący*

mi do nich środkami przewozowymi, tudzież inwentarzem pociągowym, niezbędnym dla ob­

sługi dostarczonych przez nie środków prze­

wozowych.

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Re"

form Rolnych, wydane w porozumieniu z M *' n i s t r e m S p r a w W o j s k o w y c h , określi»

które kategorie inwentarza pociągowego będ3 zwolnione od obowiązku ich dostarczania ce­

lem wykonania świadczeń.

Art. 9.

1. Powołanie do świadczeń osobistych n3' stępuje na podstawie zapotrzebowań zgłasza­

nych przez: ,

1) władze wojskowe, upoważnione do teg°

przez M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h » 2) władze podległe Ministrom: S p r a w We ­ w n ę t r z n y c h , Spraw Zagranicznych»

Skarbu, W y z n a ń R e l i g i j n y c h i O'.

ś w i e c e n i a P u b l i c z n e g o , Rolnictwa 1 Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Korrń1' nikaoji, O p i e k i S p o ł e c z n e j oraz PocZ

1 Telegrafów.

2. Rozporządzenie M i n i s t r a S p r a ^ W e w n ę t r z n y c h d M i n i s t r a S p r a ^ W o j s k o w y c h , wvdane w po^ozunre’11, z interesowanymi ministrami, określi właści­

wość władz (pkt 2)), zgłaszających zapotrzebo­

wania oraz tryb postępowania w tych sprawach-

(5)

N r . 18 Świadcz, osob i rzecz., zakwater. wojska, obr. przeciwlotn. i p-gaz., przysp. zaw. W.F. i P.W. młodz. 5

Art. 10.

W przypadku zgłoszenia jednoczesnego zapo­

trzebowania świadczeń osobistych przez władze wojskowe i inne władze państwowe — pierw­

szeństwo w zaspokojeniu zapotrzebowania służy władzom wojskowym.

% Art. 11.

1. Rada Ministrów może nałożyć już w czasie pokoju:

1) obowiązek zarejestrowania się — na osoby należące do pewnych zawodów i nie zwolnione w myśl przepisów rozporządzenia niniejszego od obowiązku świadczeń osobistych, jeśli uzna, że potrzebnych wiadomości, dotyczących tych osób, w innej drodze uzyskać nie można.

2) obowiązek dostarczania wszelkich danych, potrzebnych dla ustalenia, jaki personel i w ja­

kiej ilości potrzebny jest dla utrzymania pra­

widłowego funkcjonowania instytucyj, organi- zacyj, przedsiębiorstw .i gospodarstw wieisk ch, wymienionych w art. 3 .ust. 2 — na właściciel:

(zarządy) tych instytucyj, organizacyj, przed­

siębiorstw i gospodarstw.

2. Rozporządzenie M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h i M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , wydane w porozum'eiiu z interesowanymi ministrami, ov reśli wł adze, przeprowadzające rejestrację (pkt. 1)) i zebra­

nie danych (pkt. 2)) oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Art. 12.

1. Na osobach zarejestrowanych w myśl art.

11 ust. 1 pkt. 1) ciąży obowiązek meldunkowy.

2 Obowiązek meldunkowy obeimuje:

1) obowiązek zawiadamiania c zmianie n re j- sca zamieszkania;

2) dobowiązek zgłaszania się na wezwanie Władzy w sprawach świadczeń osobistych.

3. Rozporządzenie M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h w porozumieniu z właściwy­

ch ministrami określi władze, przed którym i obowiązek meldunkowy ma być dopełniony, sposób jego dopełnienia oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Art. 13.

1. Świadczenie osobiste wykonywa się za w y- hagrodzeniem. Obejmuje ono wynagrodzenie 2a pracę, za używanie w czasie wykonywania świadczenia własnych narzędzi, środków prze­

wozowych oraz inwentarza pociągowego, a dla Wykonywającego świadczenie poza miejscem zamieszkania lub pobytu — także koszt zakwa­

terowania.

2. Wynagrodzenie wypłaca się w pienią­

dzach. Za zgodą wykonywującego swiauczeu.e Wynagrodzenie może być wypłacone również W innej wartości.

3. Wtasciw^sc władz i tryb postępowania w sPrawach roszczeń o należności z tytułu w yna-i

grodzenia za świadczenia określi-rozporządze­

nie M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h i M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , wydane w porozumieniu z interesowanymi m i­

nistrami,

Art. 14.

1. Wynagrodzenia za świadczenia osobiste, wykonywane bezpośrednio na rzecz władz rządowych lub samorządowych, wypłacają te władze według zasad, które określi rozporzą­

dzenie M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h i M i n s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , wydane w porozumieaiu z interesowanymi mi­

nistrami.

2. Określenie wysokości stawek wynagro­

dzenia mogą przekazać interesowani ministro­

wie podległym władzom.

Art. 15.

1. Wynagrodzenie za świadczenia osobiste, wykonywane na rzecz państwowych, samorzą­

dowych lub prywatnych instytucyj, organiza­

cyj, przedsiębiorstw oraz gospodarstw w iej­

skich, wypłacają te instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa wiejskie

— w wysokości, ustalonej w układzie zbioro­

wym dla danego rodzaju pracy.

2. Jeżeli układ nie określa wysokości wyna­

grodzenia, ustala się je na podstawie przecię­

tnych zarobków, pobieranych w danej miejsco­

wości w danej gałęzi pracy. Władze właśewe do ustalenia wysokości wynagrodzenia określi rozporządzenie M i n i s t r a O p i e k i S p o ­ ł e c z n e j , wydane w porozumieniu z intere­

sowanymi ministrami.

Art. 16.

1. Powołany do świadczeń osobistych ma prawo do zwrotu rzeczywistych kosztów prze­

jazdu środkiem masowego przewozu z miejsca zamieszkania (pobytu) do nrejsca świadczenia i z powrotem, jeżeli od’ eglość miejsca zam esz- kania (pobytu) od miejsca świadczenia wynosi więcej niż 1CL km.

2. Zwrot kosztów przejazdu wypłacają władze, instytucje, organizacje, przedsiębior­

stwa lub gospodarstwa wiejskie, właściwe do wypłaty wynagrodzenia? za świadczenie.

3. Właśc wość władz i tryb postępowania w sprawach roszczeń z tytu łu należności o zwrot kosztów przejazdu określi rozporządzenie M i- n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h i M i ­ n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , w y­

dane w porozumieniu z interesowanymi m i­

nistrami.

Art. 17.

1. Za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę na­

rzędzi, środków przewozowych lub inwentarza pociągowego, dostarczonych w myśl art. 8 przez powołanego do świadczeń, należy się od­

szkodowanie, jeżeli zniszczenie, uszkodzenie lub- utrata nastąpiły bez jego winy.

(6)

6 Przepdsy z zakresu prawa administracyjnego N r. 18

2. Właściwość władz i tryb postępowania w tych sprawach określi rozporządzenie M i n i ­ s t r a S p r a w W o j s k o w y c h i M i n i ­ s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , wydane w porozumieniu z interesowanymi ministrami.

Art. 18.

1. Inwentarz pociągowy, dostarczony w myśl art. 8 przez powołanego do świadczeń osobi­

stych dla celów wykonania świadczenia, ko­

rzysta z bezpłatnej opieki sanitarno-wetery­

naryjnej i podkownictwa.

2. Wydatki z tego tytułu ponoszą władze, in­

stytucje, organizacje, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa wiejskie, korzystające ze świad­

czenia.

Art. 19.

1. Jeżeli wykonywający osobiste świadcze­

nia napotyka na trudności w uzyskaniu po­

żywienia dla siebie lub paszy dla inwentarza pociągowego, dostarczonego do obsługiwania środków przewozowych, korzystający ze świadczenia obow ązany jest dostarczyć mu na żądanie pożywienia w naturze dla niego lub paszy dla inwentarza, potrącając równowartość pożywienia lub paszy z należnego wynagrodze­

nia za świadczenie.

2. Normy pożywienia i paszy oraz sposób obliczenia równowartości określi rozporządze­

nie M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h i M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , wydane w porozumieniu z interesowanymi mi­

nistrami.

Art. 20.

1. Osoby, powołane do świadczeń osobistych i wykonywające je na rzecz władz rządowych lub samorządowych, korzystają w przypadku choroby, powstałej w czasie wykonywania świadczenia, na koszt Skarbu Państwa z bez­

płatnej pomocy lekarskiej, środków leczniczych i opatrunkowych oraz leczenia szpitalnego i u- trzymania.

2. Osoby, wykonywające świadczenia osobi­

ste na rzecz państwowych, samorządowych lub prywatnych instytucyj, organizacyj, przedsię­

biorstw albo gospodarstw wiejskich, podlegają na równi z pracownikami danego zakładu p>acy obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choro­

by i macierzyństwa, bądź też na równi z pra­

cownikami korzystają ze świadczeń w przypad_

ku choroby i macierzyństwa bezpośrednio ze strony zakładu pracy. Jeżeli jednak uszkod-e- nie zdrowia nastąpiło wskutek bezpośredniego oddziaływania wydarzeń wojennych w czasie wykonywania świadczenia, leczenie tych osób odbywa się na koszt Skarbu Państwa.

Art. 21.

1. Osoby, wykonywające świadczenia osobiste na rzecz władz rządowych lub samorządowych, k-óre doznały uszkodzenia zdrowia, powodują­

cego utratę zdolności zarobkowej z powodu choroby lub kalectwa, nabytych w czasie i

wskutek wykonywania tych świadczeń, będą uważane za inwalidów wojennych lub inwali­

dów wojskowych, i służy im prawo do zaopa­

trzenia inwalidzkiego w trybie i na zasadach, określonych w przepisach normujących zaopa­

trzeń e inwalidzkie osób, które doznały uszko­

dzenia zdrowia na skutek służby wojskowej.

2. Osoby, wykonywające świadczenia osobiste na rzecz państwowych, samorządowych lub pry­

watnych instytucyj, organizacyj, przedsię­

biorstw lub gospodarstw wiejskich, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego oraz ubezp eczenia od wypadków i chorób zawodo­

wych—na równi z pracownikami danego zakła­

du pracy. Osobom tym służy jednak prawo do zaopatrzenia inwalidzkiego w myśl ust. 1, jeżeli doznały uszkodzenia zdrowia, powodującego utratę zdolność' zarobkowej, wskutek bezpo­

średniego oddziaływania wydarzeń wojennych w czasie wykonywania świadczenia. Z tytułu jednego uszkodzenia zdrowia* można pobierać tylko jedno zaopatrzeni, odszkodawarie lub rentę, przy czym w razie zbiegu uprawnień z tytułu tego samego uszkodzenia zdrowia służy osobom uprawnionym prawo wyboru upraw­

nienia korzystniejszego.

[ Art. 22.

Jeżeli wykonywający świadczenia osobiste pon ósł śmierć z powodu bezpośredmch ddałań wojennych w czasie wykonywania świadczenia osobistego, pozostała po nim rodzina ma prawo do. zaopatrzenia w trybie i na zasadach, określo­

nych w przepisach normujących zaopatrzenie imwaldzkie osób, które doznały uszkodzenia

’zdrowia lub okaleczenia na skutek służby- woj­

skowej.

Art. 23.

1. Rodzinom osób. powołanych do świadczeń osobistych na czas dłuższy niż dwa ty g o d n i, służy prawo do zasiłków, przewidzianych dla rodzin osób, odbywających czynną służbę woj­

skową, według tych samych norm i zasad.

2. Prawo do zasiłku nie służy rodzinom osób, któi-e za świadczenia osobiste pobierają wyna­

grodzenie według zasad określonych w art. 15- Art. 24.

1. Powołani do świadczeń osobistych obowią­

zani są w czasie spełniania tego obow ądtu do posłuchu rozkazom i poleceniom przełożonych w zakresie wykonywania robót i usług, objętych obowiązkiem świadczenia.

2. W razie naruszenia tego obowiązku, wv'<5' nywający świadczenia osobiste na rzecz władzy wojskowej podlegają ukaraniu dyscyp inarnemh przez wojskowych przełożonych dyscyplinar­

nych i według wojskowych p-zeoisów dvscvoh- narnych, a wykonywający je na rzecz innych władz rządowych lub samorządowych albo ^ państwowych, samorządowych lub prywatnych

(7)

N r . 18 Świadcz, osob. i rzecz., zakwater. wojska, obr. przeciwlotn i p-gaz., przysp. zaw., W.F. iP .W . młodz. 7

instytucyj, organizacyj, przedsiębiorstw albo gospodarstw wiejskich — ukaraniu w myśl art.

30 przez powiatowe władze administracji ogólnej.

Art. 25.

1. Decyzje władz, wydawane w wykonaniu postanowień'rozporządzenia nin ejszego, są na­

tychmiast wykonalne, jeżeli w decyzji nie jest Wskazany termin późniejszy. Wniesienie odwo­

łania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej de­

cyzji, jeżeli władza nie postanowi inaczej.

2. Roszczenia o należności z tytułu wynagro­

dzenia za świadczenia (art. 13), zwrotu kosztów Przejazdu (art. 16) i odszkodowania (art. 17) fftogą być dochodzone w drodze powództwa są­

dowego w ciągu dni 30 od dnia doręczeń a de­

cyzji właściwej władzy, wydanej w I instancji.

Art. 26.

Wszelkie pisma d dokumenty w sprawach do­

tyczących świadczeń osobistych są wolne od

°płat skarbowych.

Art. 27.

1. W czasie wojny N a c z e l n y W ó d z hia prawo stawiania Rządowi wiążących postu­

latów w sprawach świadczeń osobistych oraz Prawo zgłaszania zapotrzebowań na świadcze­

nia osobiste na obszarze całego Państwa. Pra- zgłaszania zapotrzebowań służy również Władzom (organom) wojskowym, wskazanym Przez N a c z e l n e g o Wo d z a .

2. N a c z e l n y W ó d z może zastrzec so- Pie wykonanie na obszarze operacyjnym wszy- stkich lub pewnych uprawnień, które na pod­

stawie rozporządzenia niniejszego służą poszcze­

gólnym ministrom.

. 3. w czasie wojny, w razie nagłej potrzeby ub na obszarze operacyjnym, na którym władze Administracyjne na skutek działań woiennyoh funkcjonują, mogą władze, uprawnione do

^głaszania zap >trzebowań, k erować zapotrzebo­

wania do zarządu gminy. Gdyby i ten sposób nie pewności, że świadczenie będzie wykonane, I*k>gą władze, uprawnione do zgłaszania zapo- ,rzebowań, same przeprowadzić powołanie do sWiadn/eń osobistych.

4. N a c z e l n y W ó d z drogą zarząd mm a j °że określić również inne zmiany, poza ov reś-

0flymi w ust. 3( jakie należy stosować przy

^ykonaniu rozporządzenia niniejszego na ob­

orze operacyjnym.

0 Ustawo Ko^sivfucvina z dnia 19 lutfigo 1947 r.

h Ustroju i zakresie działania naiwyższvch organów bg^oyoospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 71) h ^ewiduie stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojska

Oskiego.

Art. 28.

* -pco uchyla się od obowiązku osobistego Ktr jW'adczeoia lub od wykonania zarządzeń, wvda- ch na zasadne art. 11. tonTe^a karne a-e^tu

^ W esięcy lub grzywny do 3. 0 0 0 zł., albo W tym karom łącznie.

"tosownie do art. 1 dekretu z dnia 26 kwietnia

1943 r, o podwyższeni grzywien, kar p :ehieżnych, kar porządkowych i nawiązek (Dz. U. R. P. Nr 24, poz.

161) górna gran:ca grzywien przew izianych w ntaiej- s-^-m rozporządzeniu została pod.wyższona pięćdziesię­

ciokrotnie.

Art. 29.

Kto nie spełnia obowiązku meldunkowego, określonego w art. 12, lub nie zgłasza się na we­

zwanie właściwej władzy, mrTega ka^ze areszhi do miesiąca lub grzywny do 1. 0 0 0 zł. albo obu tym karom łącznie.

P. uwagę do art. 28.

Art. 39.

1. Kto nie wykona rozkazu lub polecenia przełożonego w czasie soełnian a obowiązku świadczenia osobistego w zakresie w vk mania robót lub usług objętych tym obowiązkiem, po­

dlega karze aresztu do mieś ąca lub grzywny do 1. 0 0 0 zł. albo tym karom łącznie.

2. Jeżeli wskutek niewykonania rozkazu lub polecenia wynikła szkoda lub niebezpieczeń­

stwo znacznej szkody, sorawca Dodlega ka-ze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3. 0 0 0 zł. — albo obu,tym karom łącznie.

P. uwagę do art. 28.

Art. 31.

Kto, będąc przełóż mym w zakresie robót i usług, objętych obowiazk;em ¿wmdczema, na­

dużywa swego stanowiska lub je wykorzystuje bądź na szkodę intemsu public cnego, bądź w y­

rządzając jakąkolwiek krzywdę swemu pod­

władnemu, podlega, n:eza’ eżnie od odpowie­

dzialności karnej na zasadach ogólnych karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3. 0 0 0 zł. — albo obu tym karom łącznie.

P. uwagę do art. 28.

Art. 32.

Do orzekania o przestępstwach, p-z>=w i dzia­

nych w art. 28, 29, 30 i 31, powołane są powia­

towe władze administracji ogólnej, jeś i nie za­

chodzi przypadek dyscyolinarnego ukarania przewidzianego rozporządzeniem niniejszym.

Art. 33.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego poru- cza się Ministrom: S p r a w W o j s k o w y c h , S p r a w W e w n ę t r z n y c h , Skarbu, Prze­

mysłu i Handlu Komunikacji, Rolnictwa i Re- form Rolnych, O p i e k i S p o ł e c z n e j onaz Poczt i Telegrafów — każdomu we właściwym mu zakresie działania i w porozumieniu z inte­

resowanymi ministrami.

Art. 34.

1. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Róv/noczesme tracą moc obowiązującą:

ustawa z dnia 25 li per 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 401) i r oporządzenie Prezydenta Rzeczypo­

spolitej z dnia I-go czerwca 1927 r. (Dz. U.R.P.

N r 51, poz. 456).

(8)

8 Przepisy z zakresu prawa administracyjnego N r. 18

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW:

SPRAW WOJSKOWYCH, SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH

z dnia 27 stycznia 1936 r.

vv porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagra­

nicznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komu- munikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczy­

pospolitej z dnia 24 października 1934 r. o oso­

bistych świadczeniach wojennych.

(Dz. U. R. P. z dnia 5 marca 1936 r., Nr 17, poz 152).

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 6, ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 3, art. 16, art.18 ust. 2 i art. 30 rozporządzenia Prezydenta Rze­

czypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U.R.P.

N r 95, poz. 858) zarządza się co następuje:

§ 1. (1) A rtyku ły powołane w rozporządze­

niu niniejszym bez bliższego określenia oznacza­

ją artykuły rozporządzenia Prezydenta Rzeczy­

pospolitej z dnia 24 października 1934 r. o o s o ­ b i s t y c h ś w i a d c z e n i e n i a c h w o ­ j e n n y c h (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 858).

(2) Paragrafy, powołane w rozporządzeniu n i­

niejszym oznaczają przepisy rozporządzenia n i­

niejszego.

T ytuł rozp. Prezydenta R. P. W jednolitym tekście, brzmi: „o świadczeniach osobistych“ .

Do art. 1.

§ 2. (1) Powstanie obowiązku osobistych świadczeń wojennych z mocy samego prawa (art. 1 ust. 1) podaje powiatowa władza admini­

stracji ogólnej do publicznej wiadomości, wska­

zując dzień, od którego ten obowiązek wchodzi w życie.

(2) Podanie do publicznej wiadomości nastę­

puje w drodze obwieszczeń, które należy rozpla­

katować w siedzibie powiatowych władz admi­

nistracji ogólnej oraz w siedzibie zarządów gmin. Poza tym podanie do publicznej wiado­

mości powstania obowiązku osobistych świad­

czeń wojennych może nastąpić przez ogłoszenie w sposób przyjęty zwyczajowo w danej m iej­

scowości.

§ 3. (1) Wprowadzenie obowiązku osobi­

stych świadczeń wojennych z mocy rozporzą­

dzenia Rady Ministrów (art. 1 ust. 2) podaje się bądź to do publicznej wiadomości w sposób, określony w § 2, bądź też tylko do wiadomości interesowanych za pomocą pism (nakazów), skierowanych bezpośrednio do obowiązanych do osobistych świadczeń wojennych.

(3) O sposobie podania do wiadomości wpro­

wadzenia obowiązku osobistych świadczeń wo­

jennych na podstawie art. 1 ust. 2 rozstrzyga M i n i s t e r S p r a w W o j s k ow y c h w po­

rozumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W e ­ w n ę t r z n y c h .

§ 4. W obwieszczeniach, ogłoszeniach oraz w pismach dotyczących obowiązku osobistych świadczeń wojennych, należy wskazać na odp°' wiedzialność kamą i dyscyplinarną z powodu niedopełnienia obowiązku osobistego świadcze­

nia.

Do art. 2.

§ 5. Ustanie obowiązku osobistych świad­

czeń wojennych będzie ogłaszane w dz enndku urzędowym „M onitor Polski“ .

Do art. 3.

§ 6. (1) Powołany do osobistych świadczeń wojennych na rzecz władz rządowych lub sa­

morządowych, obowiązany jest do wykonywa­

nia prac, zleconych mu przez władzę, na rzecz której świadczenie jest wykonywane, bez względu na istniejące ograniczenia, wynikają­

ce z obowiązującego ustawodawstwa o pracy- (2) Do osób, powołanych do wykonywania oso­

bistych świadczeń wojennych na rzecz państwo' wych, samorządowych lub prywatnych instytu- cyj, organizacyj, przedsiębiorstw oraz gospo­

darstw wiejskich, stosuje się w zakresie wyko­

nywania pracy przepisy ustawodawstwa o pra' cy, o ile Ministrowie: S p r a w W o j s k o ­ w y c h i O p i e k i S p o ł e c z n e j w por0'

¡zumieniu z interesowanymi ministrami n:®

Wprowadzą w drodze szczególnego zarządy nia wstrzymania mocy obowiązującej niekt°' rych przepisów tego ustawodawstwa dla P°sZ^

czególnych gałęzi pracy lub poszczególny011

okręgów. «

(3) Zarządzenia, o których mowa w ust. ' będą ogłaszane w dzienniku urzędowym nitor Polski“ .

Do art. 4.

§ 7. (1) Osoby powołane do czynnej słuzW wojskowej lub do wojskowej służby pom^u.

czej są wolne od obowiązku osobistych świa czeń wojennych od dnia, na który zostały P

wołane do służby. ^

(2) Za służbę wojskową w rozumieniu art.

należy uważać również: ^

a) wojskową służbę kolejową, pełnioną * podstawie obowiązujących przepisów 0 ..

lejach w czasie wojny lub grożącego Pa stwu niebezpieczeństwa, ,cjj

wojskową służbę łączności w telegra!

i telefonach lub wojskową służbę w P a ­ tach, pełnioną na podstawie obowiązuj j cych przepisów o pocztach, telegrafa0 telefonach w czasie wojny lub grożą0 0 Państwu niebezpieczeństw^* _ c) wojskową służbę drogową lub wojsk ^

Służbę żeglugi śródlądowej, pełniony 0 podstawie obowiązujących przepis0 b)

(9)

N r . 18 Świadcz, osob i rzecz., zakwater. wojska, obr. przeciwlotn. i p-gaz., przysp. zaw . W .F .iP .W . młodz. 9

drogach lądowych i drogach wodnych śródlądowych w czasie wojny lub grożące­

go Państwu niebezpieczeństwa.

§ 8. (1) Osoby wolne z mocy samego prawa od osobistych świadczeń wojennych nie podle­

gają powołaniu do tych świadczeń.

(2) Wystarczającym dowodem dla stw :erdze- nia istnienia okoliczności, uzasadniających nie- powoływanie tych osób do osobistych świad­

czeń wojennych jest:

a) co do osób, powołanych do czynnej służby wojskowej, lub wojskowej służby pomoc­

niczej — karta powołania do służby, a je­

żeli powołanie nastąpiło w drodze publicz­

nych obwieszczeń, inny dokument (ksią­

żeczka wojskowa, dowód osobisty, akt uro­

dzenia itp.);

b) co do osób zwolnionych od służby wojsko­

wej na podstawie reklamacji — karta zwolnienia wystawiona przez P. K. U.;

c) co do duchownych — zaświadczenie w y­

stawione przez powiatowe władze admini­

stracji ogólnej;

d) co do posłów na sejm i s e n a t o r ó w — legitymacja poselska wystawiona przez Biuro sejmu l u b l e g i t y m a c j a se- t o r s k | i , w y s t a w i o n a p r z e z B i u r o s e n a t u ;

e) co do sędziów i prokuratorów sądów pow­

szechnych oraz funkcjonariuszów pań­

stwowych — legitymacja służbowa wysta­

wiona przez władzę przełożoną;

f) co do pracowników przedsiębiorstw pań­

stwowych: „Polskie Koleje Państwowe“

oraz „Polska Poczta, Telegraf i Telefon“

_ legitymacja służbowa lub zaświadcze­

nie wystawione przez władzę przełożoną pracownika;

g) co do pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Państwowego Monopolu Spirytusowego i Polskiego Monopolu Sol­

nego — zaświadczenie dyrekcji właściwe­

go monopolu lub właściwego zakładu mp-

nopolowego; _ .

h) co do osób, wymienionych w art. 4 pkt. 7 __ legitymacja wystawiona przez M ini-

sterstwo Spraw Zagranicznych. _ (3) Zwolnienie od obowiązku osobistych świadczeń wojennych z mocy ^ samego prawa trwa przez czas istnienia okoliczności, uzasad­

niających to zwolnienie.

W miejsce P. K. U. wchodzą obecnie R. K. U.

7 Do art. 5.

§ 9. (1) Powołanie do osobistych świadczeń wojennych uskuteczniają: . _ . a) powiatowe władze admims^raoii ogólnej _ w miejscowościach będących siedzibą tych władz;

b) zarządy gmin — w innych miejscowo- ściach

(2) Na obszarze, objętym stanem wojennym, powołanie do' osobistych świadczeń wojennych

przeprowadzają władze administracji cywilnej lub wojskowej, określone w zarządzeniu N a ­ c z e l n e g o W o d z a .

(3) W miejscowościach położonych na obsza­

rze wojennym, w których nie urzędują ani wła­

dze administracji ogómej lub samorządowej, ani też władze administracji wojskowej — po­

wołanie do osobistych świadczeń wojennych uskuteczniają bezpośrednio dowódcy (kierowni­

cy) poszczególnych oddziałów lub zakładów w oj­

skowych.

P. uw. do art. 27 rozp. Prezydenta R. P. o świad­

czeniach osobistych (poz. 1 niniejszego zeszytu).

§ 10. (1) Powołanie do osobistych świadczeń wojennych powinno, być zasadniczo pisemne i skierowane do indywidualnie oznaczonej oso­

by; w przypadkach niecierpiącej zwłoki może być ono ustne, uskutecznione w sposób, odpo­

wiadający okolicznościom.

(2) Powołanie następuje w formie nakazu władzy powołującej, w którym należy podać:

a) miejsce i czas (dzień, godzina), w których należy się stawić dla wykonania świadcze­

b) z jakim i narzędziami pracy lub środkami nia;

przewozowymi i inwentarzem należy się stawić do wykonania świadczenia;

c) pouczenie o skutkach prawnych niesta­

wiennictwa do świadczenia oraz niewyko­

nywania obowiązków w czasie trwania świadczenia.'

§ 11. (1) Władza powołująca do osobistych świadczeń wojennych, wyznaczając powołane­

mu termin do stawienia się, powinna oznaczyć go w miarę możności tak, by powołanemu po­

zostawić odpowiedni czas dla załatwienia spraw osobistych.

(2) Przy określaniu tego terminu należy mieć na względzie stosunki rodzinne i majątkowe 00- wołanego, przypuszczalny przeciąg czasu świadczenia, rodzaj czynności, miejsce wyko­

nania świadczenia, jak również, czy zapotrze­

bowanie osobistych świadczeń wojennych doty­

czy nagłego wykonania świadczenia, czy też nie.(3) Przy powoływaniu do wykonywania oso­

bistych świadczeń osób, zatrudnionych w szpi­

talach publicznych oraz w tych zakładach lecz­

niczych i opiekuńczych, które wojewódzka w ła­

dza administracji ogólnej uzna za mające cha­

rakter instytucyj użyteczności publicznej, na­

leży mieć na uwadze tę okoliczność, aby przez takie powołanie działalność tych zakładów lecz­

niczych i. opiekuńczych nie była w znacznym stopniu ograniczona lub utrudniona.

§ 12. Przy powoływaniu do osobistych świadczeń wojennych należy w miarę możności kierować się zasadą równomiernego obciążana ludności świadczeniami.

§ 13. (1) W celu równormemego obciążenia ludności świadczeniami, władze, określone w § 9 ust. 1 mogą, w razie potrzeby z chwilą powsta­

(10)

10 Przepisy z zakresu prawa administracyjnego N r. 18

nia warunków, określonych w art. 1 założyć w y­

kazy imienne osób, obowiązanych do osobistych świadczeń wojennych; w wykazach należy w y­

szczególnić posiadany przez te osoby inwentarz żywy i martwy (konie, środki lokomocji).

(2) Sposób prowadzenia wykazów zależy od uznania władzy; sporządzającej te wykazy.

Da art. 6.

§ 14. (1) Wykazanie istnienia okoliczności, u- zasadndających zwolnienie od obowiązku osobi­

stych świadczeń wojennych w myśl art. 6 jest obowiązkiem interesowanego.

(2) Wykazanie warunków powodujących .zwolnienie .może nastąpić, zarówno przed po­

wołaniem do osobistych świadczeń wojennych, jako też w czasie wykonywania świadczenia.

§ 15. (1) W celu uzyskania zwolnienia od o- osobistych świadczeń wojennych powinny oso­

by, wymienione w art. ti ust. 1, przedstawić władzy powołującej do osobistych świadczeń wojennych następujące dokumenty:

a) osoby chore, dotknięte ułomnością fizycz­

ną oraz kobiety, będące w ciąży, świadec­

two lekarza urzędowego (cywilnego lub wojskowego), a w braku takiego lekarza w miejscu pobytu tych osób, świadectwo innego lekarza, stwierdzające niezdolność tych osób do wykonywania świadczenia;

b) kobiety, co do których nie upłynęło 6 ty ­ godni po odbyciu przez nie porodu, kob e- ty karmiące oraz matki, wychowujące dzieci w wieku do ukończonych lat 13 — zaświadczenie, wystawione: w gminach miejskich przez zarząd gminy — a w gmi- wiejskich przez sołtysów;

c) osoby, wymienione w pkt. 4 — zaświad­

czenie władzy, powołującej do rzeczowych świadczeń wojennych;

d) cudzoziemcy — ważny paszport, wydany przez władze państwa ojczystego, stwier­

dzający przynależność okaziciela do tego państwa.

M i n i s t e r S p r a w W e w n ę t r z ­ n y c h w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych poda do wiadomości powiato­

wych władz administracji ogólne] te państwa, których obywatele są w myśl art. 6 ust. 1 pkt. 2 zwolnieni od obowiązku osobistych świadczeń wojennych.

(2) Wymienione w ust. 1 lit. a), b), c), doku­

menty powinny podawać, przez ]aki cza; bę­

dzie trwała przeszkoda w powoływaniu danej osoby do osobistych świadczeń wojennych.

P. uw. do art. 6 rozp. Prezydenta R. P. o świadcze­

nia osobistych — poz. 1 ninie]szego zeszytu.

§ 18. (1) Władzą właściwą do zwolnienia od obowiązku osobistych świadczeń wojennych osób wymienionych w art. 6 ust. 1 jest władza powołująca do osobistych świadczeń wojen­

nych.

(2) Jeżeli powodem zwolnienia jest niezdol­

ność do wykonywania osobistego świadczenia

wskutek choroby lub ułomności fizycznej, może zwolnić od osobistego świadczenia również ko­

rzystający z osobistego świadczenia, zawiada­

miając o tym władze wskazaną w ust. 1.

§ 17. (1) Osoby, ubiegające się na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 o zwolnienie od obo­

wiązku osobistych świadczeń wojennych, po­

winny wnieść do powiatowej władzy admini­

stracji ogólnej, właściwej ze względu na m iej­

sce zamieszkania lub pobytu, podania o zwoln e- nie od tego obowiązku, dołączając do tych po­

dań następujące dokumenty:

a) osoby, wymienione w pkt. 2 — zaświad­

czenie, wystawione: w gminach miejskich przez zarząd gminy, a w gminach w ie l­

kich przez sołtysów;

b) osoby odbywające studia — zaświadczenie kierowników odnośnych zakładów nauko­

wych;

c) osoby, wymienione w pkt. 4 — zaświad­

czenie, wystawione przez zarząd gminy.

(2) O zwolnienie osób, wymienionych w art.

6 ust. 2 pkt. 1. zgłaszają zbiorowe wnioski kie­

rownicy państwowych, samorządowych lub Pry­

watnych instytucyj, organizacyj, przedsię­

biorstw oraz gospodarstw wiejskich, pracują­

cych w interesie obrony Państwa, a o ile cho­

dzi o funkcjonariuszów samorządowych — or­

gan zarządzający związku samorządowego, działającego jednosobowo.

§ 18. (1) Powiatowe władze administracji o- gólnej^ rozstrzygają sprawy zwolnień w trybie, przewidzianym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1922 r. o po­

stępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P.

Nr. 36, poz. 341).

(2) Od decyzji powiatowej władzy administra­

cji ogólnej, odmawiającej zwolnienia, służy in­

teresowanemu odwołanie, które nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji .

§ 19. (1) Władza, udzielająca zwolnienia, w y­

stawia zainteresowanemu zaświadczenie.

(2) W zaświadczeniu tym należy p ^ h ć , na ja­

ki czas i z jakiego powoda następuje zwolnienie.

Do a^-t. 7.

§ 20. Decyzja do jakich robót należy użyć powołanego do osobistych świadczeń wojennych należy:

a) przy wykonywaniu osobistych świadczeń wojennych na rzecz władz rządowych i sa­

morządowych — do organu wykonywu- jącego z ramienia tych władz nadzór nad wykonywaniem osobistych świadczeń wojennych;

b) przy wykonywaniu osobistych świadczeń wojennych na rzecz państwowych, samo­

rządowych lub prywatnych in 4ytucyj>

organizacyj. orzedsięb;orstw oraz gospo­

darstw wiejskich — do korzystającego ze świadczeń, przy czym powiatowym w i ­ dzom administracji ogólnej przysługuje prawo kontroli w zakresie używania oho-

(11)

N r. 18 Świadcz, osob i rzecz., zakwater. wojska, obr. przeciwlotn. i p-gaz., przysp. zaw., W .F. i P.W. młodz. 11 wiązanych do osobistych świadczeń wo­

jennych do właściwych prac.

Do art. 8.

§ 21. (1) Narzędzia, środki lokomocja i in ­ wentarz z jakim i mają się stawie powołani do osobistych świadczeń wojennych wyszcze­

gólnia się w zapotrzebowaniach, kierowanych do władz, powołujących do osobistych świad­

czeń wojennych.

(2) Nieposiadanie własnych narzędzi przez po­

wołanego ma być stwierdzone w gminach m iej­

skich przez zarząd gminy — a w gminach w iej­

skich przez sołtysów.

§ 22. Obowiązek stawienia się do świadczeń z inwentarzem pociągowym nie obejmuje nastę­

pującego inwentarza:

a) koni, stanowiących własność prywatną, a przeznaczonych do przewożenia poczty, na podstawie umowy, jeżeli istnienie takiej umowy stwierdzono dokumentem pisem­

nym, potwierdzonym przez właściwą dy­

rekcję okręgu poczt i telegrafów;

b) koni, stanowiących własność prywatną, przeznaczonych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów, jeżeli okolicz­

ność powyższa stwierdzona zostanie przez powiatową władzę administracji ogó'nej wydaniem odpowiedniego poświadczenia.

Poświadczenie to może być zastąpione przez nakaz, wydany na podstawce art. 6 i 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo­

spolitej z dnia 20 października 1927 r.

o dostarczaniu środków przewozowych dla wykonywania budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów (Dz. U. R. P. n r 95, p-z. 845); .

c) ogierów i klaczy, wpisanych do ksiąg stad- nych koni, prowadzonych zgodne z posta­

nowieniami ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni (D z. U.

R. P. n r 3 2, p o z. 2 8 4);

d) ogierów i klaczy, wpisanych do ksiąg ogie­

rów i klaczy zarodowych, jeżeli okolicz­

ność ta zostanie stwierdzona odp-w ed- nim zaświadczeniem i z b y r o l n i -

c z e j *,

e) klaczy wysokoźrebnych d klaczy ze źre oię tarni w wieku do 4 nresięcy, o ile okolicz­

ności te zostaną stw e^dzone zaświadcze­

niem właściwego zarządu gminnego (m.ej- sk^ e^o) *

f) zwierząt pracujących w kopaniach stale pod z;emią, jeżeli okoliczność ta zostanie stwierdzona ' zaświadczeniem właściwego

okręgowego urzędu górniczego;

g) koni zadeklarowanych do przysposobienia wojskowego konnego i wcielonych do w oj­

skowej służby pomocniczej konnej.

. I- Jednolity tekst ustawy o nadzorze nad hodowlą

‘°ni ogłoszony został w Dz. U. R. P- z 1940 r. Dr

‘°z. 154,

2. Izby rolnicze zniesione zostały dekretem z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych (Dz. U.

R. P. N r 47, poz. 265). Czynności zniesionych izb rol­

niczych przekazane zostały wojewódzkim władzom administracji ogólnej M inistrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz stowarzyszeniu,.Związek Samopomocy Chłopskiej“ (rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 17 października 1946 r . — Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 357).

Do art. 9.

§ 23. (1) Następujące władze są właściwe do zgłaszania zapotrzebowań na osobiste świadcze­

nia wojenne:

1) w zakresie administracji wojskowej — ko­

mendanci garnizonów, a poza obszarem garnizonu dowódcy (kierownicy) praeby- wających przejściowo w danej miejsco­

wości oddziałów i zakładów wojskowych;

2) w zakresie a d m i n i s t r a c j i s p r a w w e w n ę t r z n y c h — wojewódzkie i po­

wiatowe władze administracji ogólnej, or­

gana p o l i c j i p a ń s t w o w e j oraz zarządy gmin;

3) w zakresie administracji przemysłu i han-

4)

dlu:a) w ogólnym przemyśle wojennym — urzędy wojewódzkie,

b) w ścisłym przemyśle wojennym — kierownictwa zakładów,

c) w zakresie marynarki handlowej, por­

tów morskich oraz przedsiębiorstw, znajdujących się w portach morskich—

dyrektor urzędu morskiego;

w zakładzie administracji rolnictwa i re­

form rolnych:

a) powiatowe władze administracji ogól­

nej,

h Ir i p rn w n i y .a lr ła r ló w

chowu koni,

c) dyrektorzy lasów państwowych*), d) nadleśniczowie*),

e) kierownicy jednostek organizacyjnych szczególnych;

5) w zakresie administracji Ministerstwa Ko­

m unikacji: I

a) w przedsiębiorstwie państwowym „Pol­

skie Koleje Państwowe“ :

— Dyrektorzy Kolei Państwowych,

— Naczelnicy Oddziałów Kolei Państwo­

wych, ,

— Naczelnicy (zawiadowcy) wykonaw­

czych jednostek służbowych;

b) w administracji dróg kołowych:

— wojewódzkiią władze administracji o- gólnej,

— kierownicy powiatowych zarządów drogowych;

c) w administracji dróg wodnych śródlą­

dowych:

— wojewódzkie władze administracji o- gólnej**),

— kierownicy państwowych zarządów wodnych;

6) w zakresie administracji opieki społecznej:

(12)

12 Przepisy z zakresu prawa administracyjnego N r. 18 wojewódzkie władze administracji ogól­

nej;

7) w zakresie administracji poczt i telegra­

fów:

— dyrektorzy departamentów i biur M i- sterstwa Poczt i Telegrafów,

—■ dyrektorzy okręgów Poczt d Telegra­

fów,

— naczelnicy obwodowych urzędów pocz- towo-teleko-munikacyjnych lub po­

cztowych,

— naczelnicy rejonowych urzędów telefo- niczno-telegraficznych (telekomunika­

cyjnych);

8) w zakresie administracji skarbowej:

— Dyrekcje Polskiego Monopolu Tytonio­

wego, Państwowego Monopolu Spiry­

tusowego i Polskiego Monopolu Solne­

go oraz kierownicy zakładów monopo­

lowych.

(2) W sprawch dotyczących obrony przeciw­

lotniczej i przeciwgazowej zgłaszają zapotrzebo­

wania na osobiste świadczenia wojenne komen­

danci (dowódcy) obrony przeciwlotniczej i prze­

ciwgazowej.

Na miejsce „adm inistracji spraw wewnętrznych'“

wchodzi obecnie administracja z zakresu działania Mm.stra Adm inistracji Publicznej.

*) Dyrektorzy lasów państwowych i nadleśniczowie są obecnie funkcjonariuszami z zakresu administracji Mimsterstwa Leśnwtwa.

**) P. rozp. Ministra Komunikacji z dnia 27 lipca 1948 r. o utworzeniu dyrekcji okręgowych dróg wod­

nych i podległych im organów (Dz. U. R. P. Nr. 48, poz. 362).

§ 24. Na obszarze objętym stanem wojennym zgłaszają zapotrzebowania na osobiste świadcze­

nia wojenne władze administracji cywilnej lub wojskowej, określone w zarządzeniu N a c z e l ­ n e g o Wo d z a .

P. uw. do art. 27 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych (poz. 1 niniejszego zeszy­

tu).

§ 23. (1) Zapotrzebowania należy zgłaszać pisemnie, podając w nich następujące dane:

a) ilość osób, potrzebnych do wykonania świadczenia ze wskazaniem fachowości;

b) miejsce, dzień i godzinę, w których mają się stawić powołani do wykonania tego świadczenia;

c) z jakim i narzędziami lub środkami prze­

wozowymi i inwentarzem mają się stawić powołani do wykonania świadczenia;

d) jakie ewentualnie i gdzie będą dostawione środki przewozowe celem przewiezienia powołanych na miejsce świadczenia;

e) przypuszczalny przeciąg czasu świadcze­

nia.

(2) W przypadkach, niecierpiących zwłoki można zgłosić zapotrzebowanie telegraficznie lub telefonicznie — zgłoszenie to jednak nale­

ży następnie potwierdzić pisemnie, podając da­

ne, wyszczególnione w ust. (1).

§ 26. (1) Zapotrzebowania należy kierować

do władz właściwych do powoływania do osobi­

stych świadczeń wojennych, urzędujących w miejscowościach, położonych najbliżej miejsca, w którym świadczenie ma ty ć wykonane.

(2) Przepis § 12 stosuje się odpowiednio d°

wystawiania zapotrzebowań na osobiste świad­

czenia wojenne.

§ 27. (1) Władza wojskowa, przed zgłosze­

niem zapotrzebowania do osobistych świadczeń wojennych — powinna rozważyć, czy ze wzglC"

du na rodzaj i jakość prac, które mają być wy- konane — należy zgłosić zapotrzebowania na osobiste świadczenia wojenne, czy też zapewnić sobie niezbędną pomoc dla wykonania zadania na podstawie innych obowiązujących przepisów.

(2) W tym względzie należy kierować się za­

sadą, że do osobistych świadczeń wojennych na­

leży powoływać tylko w tych przypadkach, gdy praca mająca być przedmiotem świadcze­

nia ma być krótkotrwałą i nie wymagając^

przygotowania fachowego lub zawodowego, o ' z gdy nie będzie zachodzić potrzeba zorganizo­

wania powołanych w oddziały zwarte.

Do art. 10.

§ 28. (1) W przypadku zgłoszenia jednocze­

snego zapotrzebowania świadczeń osobistych przez dwie lub więcej władz państwowych (n e' wojskowych) o pierwszeństwie rozstrzyga ter­

min doręczenia zapotrzebowania władzy, powo­

łującej do osobistych świadczeń wojennych, ie' żeli obydwa świadczenia nie mogą być jedno­

cześnie zaspokojone. Władza, powołująca d°

osobistych świadczeń, powinna jednak w każ­

dym przypadku rozważyć względy rzeczowe, które spowodowały zapotrzebowania i beZ względu na termin wpływu pokryć zanotrzebo- wanie bardziej naglące z punktu widzenia V1' trzeb państwowych. Dotyczy to w szczególnoś­

ci zapotrzebowań zgłaszanych w sprawach obr°' ny przeciwlotniczej i przeciwgazowej.

(2) Władza, powołująca do osobistych świad­

czeń wojennych, zawiadamia natychmiast o n'e' możności zaspokojenia zapotrzebowania władza która zapotrzebowanie zgłosiła.

Do art. 12, 13, 14 i 24 ust. 2 *).

§ 29. (1) Wynagrodzenie za wykonywany osobistych świadczeń wojennych na rzecz w’ ad rządowych lub samorządowych stanowią staW* 1 wynagrodzenia dla poszczególnych gałęzi praCw Stawki te ustalają na podstawie ooinii okręń'1' wych inspektorów pracy wojewódzkie władze administracji ogólnej w porozumieniu z właś01' wymi d o w ó d c a m i o k r ę g u k o r p u s ^ (dowódcą Floty na terenie mu podległym) i lZ bami skarbowymi.

(2) Stawki obejmują wynagrodzenie za jede dzień świadczenia przy określonej ilości godzn^

(3) Celem usta’ enia stawki wynagrodzenia z osobiste świadczenia robotników niewykwąm kowanych będą brane za podstawę przecięć1

*) A rt. 13, 14, 15 ł 25 ust. 2 jednolitego tekstu-

Figure

Updating...

References

Related subjects :