Rozmawiamy o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.

Download (0)

Full text

(1)

Rozmawiamy o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń :

• zna terminy: zwyczaj, tradycja,

• wie, jakie są elementy kartki z życzeniami,

• zna pochodzenie i znaczenie symboli wielkanocnych,

• zna pisownię nazw świąt i obrzędów.

b) Umiejętności Uczeń:

• potrafi wyjaśnić wyżej wymienione pojęcia,

• potrafi zredagować życzenia świąteczne,

• wykorzystuje wiedzę w praktyce.

2. Metoda i forma pracy

Praca samodzielna, metoda heurystyczna, dyskusja.

3. Środki dydaktyczne

• kartki papieru lub brystolu, kredki, nożyczki, papier kolorowy, klej.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że na lekcji zajmą się zwyczjajmi i tradycjami wielkanocnymi.

Uczniowie wyjaśniają, co to jest Wielkanoc. Nauczyciel może wspomnieć o pogańskich początkach tego święta ( jako ciekawostka).

b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo “Wielkanoc”. Uczniowie pracują metodą “mind

mapping”(“mapy mentalnej”), zapisując swoje skojarzenia z tym pojęciem. Mapa mentalna pojęcia Wielkanoc zostaje zapisana w zeszytach (od słowa “Wielkanoc” odchodzą strzałki ze skojarzeniami uczniów).

1

(2)

2. Uczniowie rozmawiają z nauczycielem o poszczególnych elementach “mind mapping”: czyli o zwyczajach takich, jak: śniadanie wielkanocne ( uczniowie mogą wymienić lub wypisać tradycyjne potrawy), śmigus – dyngus, wykonywanie pisanek, koszyczki ze święconką, straż przy Grobie, zajączek wielkanocny, święcenie palemek, wysyłanie kartek z życzeniami, itd.;

2. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, dlaczego do koszyczka ze święconką wkłada się, np. jajka (jako barwne pisanki), zielone gałązki mirtu, itd. Wspólnie starają się wyjaśnić ich symboliczne znaczenie. Uczniowie mogą także spróbować wyjaśnić znaczenie innych zwyczajów, np. śmigusa – dyngusa.

3. Nauczyciel prosi, aby uczniowie opowiedzieli, w jaki sposób w ich domach obchodzi się te święta.

Jeżeli w klasie są dzieci innego wyznania, dobrze, aby one także się wypowiedziały na ten temat (integracja zespołu klasowego). Nauczyciel może także zapytać, czy uczniom znane są zwyczaje wielkanocne innych narodów i ewentualnie napomknąć o nich w ramach ciekawostki, np. kawalkada wielkanocna w Niemczech i Szwajcarii i inne.

4. Nauczyciel prosi uczniów, aby zwrócili uwagę na sposób zapisania na tablicy nazw świąt i

zwyczajów. Uczniowie zwracają uwagę na zapis wielką literą (nazwa święta, np. Wielkanoc) i zapis małą literą (nazwa zwyczaju, np. śmigus – dyngus). Nauczyciel wprowadza regułę ortograficzną. Prosi uczniów, aby ułożyli zdania z następującymi wyrażeniami: Wielkanoc, Niedziela Palmowa, pisanki, śmigus-dyngus. Uczniowie następnie odczytują ułożone przez siebie zdania.

5. Następnie uczniowie pzrypominają wiadomości o pisaniu kartek z życzeniami. Wymieniają znane im już rodzaje: kartki z życzeniami imieninowymi, kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi, itd.;

wspólnie z nauczycielem zbierają BANK SŁÓWEK niezbędnych do napisania kartki świątecznej.

Razem tworzą i zapisują na tablicy wzorcową, przykładową kartkę świąteczną.

c) Faza podsumowująca

1. Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie przyniesionych materiałów: papieru, wycinanek, nożyczek, klaeju, kredek.

2. Uczniowie samodzielnie wykonują kartkę świąteczną dla wybranej osoby, np. może być to kolega lub koleżanka z klasy. Na gotowych kartkach wypisują życzenia świąteczne.

3. Na koniec uczniowie prezentują kolegom i nauczycielowi swoje prace i wymieniają się kartkami.

5. Bibliografia

1 Dobrowolska H., Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2006.

2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 min.

2

(3)

8. Uwagi do scenariusza

brak

3

Figure

Updating...

References

Related subjects :