• Nie Znaleziono Wyników

„Poznaje się tylko to, co się oswoi”. Przyjaźń i miłość - na podstawie „Małego Księcia” Antoine’a de Saint- Exupéry’ego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "„Poznaje się tylko to, co się oswoi”. Przyjaźń i miłość - na podstawie „Małego Księcia” Antoine’a de Saint- Exupéry’ego"

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

„Poznaje się tylko to, co się oswoi”. Przyjaźń i miłość - na podstawie „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-

Exupéry’ego

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna treść „Małego Księcia”.

b) Umiejętności Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, czym dla bohatera była przyjaźń na podstawie więzi łączącej go z lisem,

• opowiedzieć historię miłości do Róży,

• wyjaśnić pojęcia asertywności i odnieść je do relacji przyjacielskich,

• scharakteryzować i poddać ocenie uczucie Księcia w stosunku do Róży,

• trafnie posłużyć się cytatem i zinterpretować go,

• posługiwać się językiem,

• w sposób bogaty i różnorodny wypowiedzieć się na temat roli miłości i przyjaźni w życiu każdego człowieka,

• czytać, rozumieć i wartościować utwór dzięki zdobytym na lekcji informacjom,

• określić podstawową problematykę tekstu,

• potrafi stworzyć czytelną notatkę lub notować w formie punktów, tabeli.

c) Postawy Uczeń:

• zna wartości przyjaźni,

• wie, jak ważne jest uczucie przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka,

• wie, jakie bariery przeszkadzają we wzajemnych, przyjacielskich relacjach.

2. Metoda i forma pracy

Heureza, praca z tekstem, elementy dyskusji, praca indywidualna i zbiorowa.

3. Środki dydaktyczne

Książka: „Mały Książę”

(2)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o zapisanie temat lekcji.

2. Uczniowie zastanawiają się nad wartością przyjaźni i miłości w życiu człowieka.

Wypisują na tablicy cechy przyjaźni (wspólnota, troska, akceptacja, pomoc, zainteresowania, radość, rozmowa) oraz cechy, jakie powinien posiadać dobry przyjaciel. Wypowiadają się na temat: Jaka powinna być miłość? (cierpliwa, dobra, bezinteresowna, bez zazdrości, trwała).

b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie opowiadają historię miłości Małego Księcia i Róży. Zastanawiają się nad siłą tego uczucia oraz jego cechami. Snują własne refleksje nad dojrzałością do miłości oraz nad postępowaniem Róży. Wyszukują w tekście fragmenty ilustrujące uczucie Róży i Księcia.

2. Uczniowie zastanawiają się nad wartością przyjaźni w życiu Małego Księcia.

Wypisują jej cechy. Charakteryzują Lisa jako przykład dobrego przyjaciela.

3. Wspólnie z nauczycielem zespół uczniów charakteryzuje pojecie asertywności, podaje jego cechy oraz odnosi je do relacji przyjacielskich.

Asertywność – brak uległości, stanowczość, zdecydowanie, wyrażanie swoich uczuć i przekonań bez lekceważenia poglądów innych osób.

4. Uczniowie zastanawiaj się w jakich sytuacjach zachowujemy się asertywnie (obrona swoich praw, wyrażanie opinii, uczuć, wyrażanie i przyjmowanie krytyki).

5. Uczniowie pisemnie charakteryzują zapisane przez nauczyciela cytaty:

„Wśród ludzi jest się także samotnym”

„Poznaje się tylko to, co się oswoi”

„Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać”

6. Nauczyciel odczytuje kilka wypowiedzi uczniów.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie uzupełniają psychozabawę dotyczącą przyjaźni znajdującą się na stronie internetowej http://www.astral.lodz.pl/wilaq/czyzdobywaszprzyjaciol.html.

5. Bibliografia

1. Hulewicz W., Teatr wyobraźni, PWN, Warszawa 1995.

2. Saint-Exupéry Antoine, Mały Książę, Pax, Warszawa 2000.

3. Psychozabawa dotycząca przyjaźni:

http://www.astral.lodz.pl/wilaq/czyzdobywaszprzyjaciol.html

6.Załączniki

brak

(3)

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Podczas lekcji uczeń poznaje pojęcie asertywności. Snuje refleksje nad wartością przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka. Uczy się interpretacji oraz analizy, doskonali umiejętność samodzielnej wypowiedzi. Charakteryzuje głównego bohatera. Poznaje historię jego miłości do Róży. Uświadamia sobie wagę przyjaźni Księcia z Lisem.

Do wypełnienia psychozabawy dotyczącej przyjaźni, niezbędny jest dostęp do komputerów z Internetem. Jeśli nie ma możliwości zorganizowania lekcji w takiej sali, można zadać

uczniom wypełnienie testu jako pracę domową.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli wiadomo, że wszystkich kuponów jest 185 250 786, to aby dowiedzieć się ile one wszystkie kosztują należy ich ilość pomnożyć przez cenę jednego kuponu; 4

Tegoroczna edycja będzie składała się z dwóch niezależnych nurtów: matematycznego z elementami programowania, zatytułowanego Od zera do grafiki komputerowej, oraz

nie spalił? Przeczytaj słowa przy szej do najtańszej.. Karta pracy do e-Doświadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena Król. Klasa II Tydzień 8

3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu uchybie- nia godności członka Stowarzyszenia albo na podstawie uchwały Walnego Zebrania

- kontroluje czas pracy na każdym polu, to jest ogłasza jej początek i koniec;4. - rozdaje każdorazowo przed ogłoszeniem czasu pracy, na każdym etapie, odpowiednią kartkę

Mały Książę wie teraz, że jego róża jest wyjątkowa, bo chłopiec poświęcał jej czas.. Lis mówi, że ludzie zapomnieli o

Le présent volume réunit la majeure partie des communications pré- sentées lors du colloque international « Termes et relations dans les textes spécialisés »

Pomysł napisania Małego Księcia zrodził się prawdopodobnie latem 1941 roku, podczas pobytu Antoine’a de Saint-Exupéry w szpitalu w Los Angeles.. Pisarz, borykający się wówczas

*Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgamy się po lodzie na rzece lub stawie.!. PODCZAS

oraz przesłanie na mojego maila kingabartnickasp5@gmail.com odpowiedzi na pytania (rozgrzewka na dobry początek). 1/ Woda występuje w przyrodzie w trzech

Uczniowie zostają podzieleni na 6 par (grup) i dostają po1 temacie do dyskusji. Kiedy są gotowi, prezentują swoje krótkie dyskusje na forum klasy. Po każdej dyskusji nauczyciel prosi

Następnie uczniowie na głos odczytują różne zwroty z fiszki nr 9 (activités lexicales 2), które wyrażają uczucia.. Nauczyciel prosi, by tutaj również, nawet w sposób

Nauczyciel rozdaje uczniom Karty pracy (Karta pracy) i prosi, aby na podstawie omówionych fragmentów tekstu literackiego opracowali poradnik “Jak znaleźć przyjaciela”. Uczniowie

Nauczyciel rozdaje parom uczniów kartki z zagadkami, które opisują podróżujących bohaterów literackich (załącznik 1). Uczniowie wpisują na nich imiona.. Po rozmowie

We thus evaluate the J-factor with free boundary conditions and 3.4 nm capture radius for both parameter models, i.e., models “A” and “W.” As Figure 9 shows, while the

Фонди бібліотеки За роки функціонування Бібліотеки створено унікальний національний фонд вітчизняних та світових галузевих

Na kartach ksi­Čki znajdziemy równieČ barwne postaci tych, którzy przewin¿li si¿ przez dom rodzinny autorki przy ulicy Piotra Kmity: niani Katarzyny, jej m¿Ča Józefa Ro-

The results obtained by them, at the level of 1.33 sten scores above the middle of the scale, indicate a significant intensification of the inconsistent attitude

The outcome of  the  conducted analysis showed that alcohol dependent people differ from the non-dependent in having lower scores in the range of all variables concerning identity

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn.. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję nr [...], którą utrzymało w

calculations showed that high concentrations of Fe in the monoclinic phase cost energies about 0.82 to 0.95 eV per unit cell for the two chemical compositions as shown in Table

Krew czyli czerwone promienie oznaczają, że Jezus chce nam dać swoją miłość, wzbudzić nadzieję zmartwychwstania, wzmocnić nasze życie by stało się święte, dodać nam

śmieję się wtedy, gdy przeszłość się marzy, gdy chcę płakać bez