UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Pełen tekst

(1)

1

Załącznik nr 4 do Regulaminu przetargu na wynajem lokalu użytkowego w budynku Centrum Historii Zajezdnia

Znak sprawy DA.250.15.2019.AS

(PROJEKT)

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

zawarta w dniu ………….. 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy

Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184, wpisanym do rejestru……. posiadającym NIP: 899-259 74-58, reprezentowanym przez

………., zwanym w dalszej części umowy ,,Wynajmującym”

a

* gdy Najemcą jest spółka prawa handlowego:

..., z siedzibą w ...

przy ulicy ..., (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ..., REGON: ..., reprezentowaną przez ..., zwaną dalej „Najemcą”,

* gdy Najemcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panem/Panią ..., zamieszkałym/ą w ...………. (kod pocztowy), przy ulicy ..., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ..., adres wykonywania działalności gospodarczej: ……….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:

..., NIP: ..., REGON: ……….., zwanym/ą dalej

„Najemcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:

Panem/Panią ..., zamieszkałym/ą w ...………. (kod pocztowy), przy ulicy ..., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ..., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ..., NIP: ..., REGON:

………..,

Panem/Panią ..., zamieszkałym/ą w ...………. (kod pocztowy), przy ulicy ..., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ..., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ..., NIP: ..., REGON: ………..,

(…)

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą

………, na podstawie umowy z dnia ………….………., NIP: ………….……….,

(2)

2

REGON: ………..., reprezentowanymi przez ……….…………, zwanymi dalej „Najemcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

§ 1

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania, lokal użytkowy o powierzchni 109,94 m2 znajdujący się na parterze budynku Centrum Historii Zajezdnia posadowionym na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184, składający się z:

a) Sali konsumpcyjnej – 62,01 m2

b) Zaplecza lokalu – komunikacja 7,25 m2 c) Zaplecza lokalu – szatnia 3,01 m2 d) Zaplecza lokalu – wc 4,25 m2 e) Zaplecza lokalu – magazyn 9,94 m2 f) Zaplecza lokalu – przygotowalnia 10,2 m2 g) Zaplecza lokalu – zmywalnia 5,59 m2

h) Śmietnika – 7,69 m2 (dodatkowe pomieszczenie z kontenerami na odpady poza lokalem użytkowym)

wraz z wyposażeniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz prawem do korzystania z części wspólnych budynku takich jak hol i toalety oraz prawem do korzystania z powierzchni na zewnątrz lokalu w postaci ogródka gastronomicznego o powierzchni 455,75 m2 (dalej: „Lokal”), w celu świadczenia usług gastronomicznych zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Szkic Lokalu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Przez Lokal przeprowadzona jest droga pożarowa (36,84 m2), która nie jest przedmiotem najmu i nie jest wliczana do powierzchni Lokalu. Droga pożarowa nie może być zastawiana.

4. Szkic powierzchni na zewnątrz budynku z zaznaczeniem części przekazanej do korzystania przez Najemcę stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Przekazanie Lokalu Najemcy przez Wynajmującego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

6. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w terminie do … dni od dnia podpisania umowy.

§ 2 1. Najemca zobowiązuje się:

a) używać Lokal z należytą starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z niniejszej umowy,

b) prowadzić działalność w Lokalu zgodnie z przepisami prawa (w tym przepisami sanitarnymi, standardami przygotowania i podawania posiłków), w sposób niezakłócający działalności Wynajmującego,

(3)

3

c) utrzymywać Lokal w należytym stanie technicznym, a także do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i remontów niezbędnych do zachowania Lokalu w stanie niepogorszonym, w tym napraw związanych z używaniem Lokalu, naprawienia szkód, jakie powstały po stronie Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy,

d) utrzymywać czystość i porządek Lokalu, części wspólnych budynku oraz powierzchni na zewnątrz budynku, udostępnionych do korzystania, w szczególności poprzez codzienne sprzątanie pomieszczeń, usuwanie odpadów organicznych i odpowiednie przechowywanie produktów spożywczych,

e) utrzymywać czystość pomieszczenia, w którym znajdują się kontenery na odpady;

f) utrzymywać czystość na placu, na terenie wyznaczonym na prowadzenie ogródka gastronomicznego – zbierać odpady i opróżniać kosze na śmieci;

g) niezwłocznie informować Wynajmującego o wszelkich zakłóceniach i awariach, których usunięcie lub naprawa należy do obowiązków Wynajmującego, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za szkodę, a także do natychmiastowego podejmowania niezbędnych działań celem uniknięcia dalszych szkód w przedmiocie najmu,

h) przestrzegać przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych, i) zabezpieczać i chronić mienie będące jego własnością na swój koszt,

j) przestrzegać bezwzględnego zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, a także akcesoriów do nich,

k) zaopatrzenia Lokalu w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności wskazanej w § 1 umowy,

l) dbałości o estetykę Lokalu i podawanych posiłków.

2. Najemca zobowiązuje się do posiadania w czasie trwania umowy ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, a wymagana suma gwarancyjna winna wynosić nie mniej niż … (słownie: …). Najemca przedstawi polisę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik nr 6 do umowy. Najemca zobowiązuje się do przekazywania każdorazowo aktualnego dokumentu potwierdzającego ww. ubezpieczenie.

3. Najemca ubezpiecza Lokal od ognia i innych zdarzeń losowych.

4. Wszelkie przeróbki i prace adaptacyjne w Lokalu mogą odbywać się po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Wynajmującego. Najemca oświadcza, że zrzeka się zwrotu nakładów i ulepszeń poczynionych na przedmiot najmu.

5. Zmiana koncepcji prowadzenia lokalu oraz istotna zmiana menu określonych w załączniku nr 2 wymaga każdorazowo pisemnej pod rygorem nieważności zgody Wynajmującego.

6. Najemca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług gastronomicznych od dnia … i w tym celu zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do dochowania tego terminu, w szczególności do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń. Wynajmujący zobowiązuje się do współpracy z Najemcą w celu umożliwienia mu rozpoczęcia prowadzenia działalności w przedmiotowym Lokalu.

7. Najemca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych w sposób adekwatny do potrzeb i zainteresowania osób odwiedzających Centrum Historii Zajezdnia oraz

(4)

4

uczestniczących w imprezach organizowanych przez Wynajmującego, tak aby jego działalność była przede wszystkim działalnością subsydiarną dla działalności Wynajmującego.

8. Najemca będzie świadczył usługi gastronomiczne co najmniej w godzinach otwarcia Centrum Historii Zajezdnia z zastrzeżeniem, że w przypadku organizowanych przez Wynajmującego imprez na terenie Centrum Historii Zajezdnia, Najemca na wniosek Wynajmującego zgłoszony co najmniej na 3 dni przed imprezą, dostosuje godziny świadczenia usług do czasu trwania imprezy.

9. Najemca ma prawo do organizowania w Lokalu imprez okolicznościowych zamkniętych tylko za pisemną zgodą Wynajmującego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.

10. W przypadku zorganizowania zamkniętej imprezy okolicznościowej bez pisemnej zgody i wiedzy Wynajmującego Najemca zapłaci karę w wysokości dwukrotności miesięcznej stawki czynszu.

11. Usługi gastronomiczne powinny być świadczone zgodnie z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla tego typu działalności.

12. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest:

a) niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego na piśmie,

b) udostępnić Wynajmującemu swobodny dostęp do lokalu w zakresie umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu – najpóźniej … dni po zawiadomieniu, a w przypadku awarii niezwłocznie.

W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie, Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub zaniechania Najemcy.

13. Najemca nie może rozporządzać przedmiotem najmu bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Wynajmującego, w szczególności nie może oddawać go w całości lub w części w podnajem lub do korzystania osobom trzecim na podstawie innych tytułów prawnych.

14. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Lokal Wynajmującemu w niepogorszonym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji. Zwrot Lokalu nastąpi na podstawie protokołu przekazania określającego stan Lokalu.

15. Wynajmujący może żądać przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego jeżeli Najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody Wynajmującego. Koszt przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego obciąża Najemcę.

16. Z uwagi na charakter miejsca i jego wizerunek, Wynajmujący zwraca szczególną uwagę, że nazwa lokalu, jego wystrój, treści reklamowe i organizowane w nim przez Najemcę działania, nie mogą propagować ustrojów totalitarnych, ani afirmować ich historycznych reprezentacji. W szczególności Wynajmujący nie dopuszcza, by w nazwie lokalu pojawiały się odniesienia do nazw III Rzeszy Niemieckiej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innych państw dawnego bloku wschodniego, a także Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Robotniczej i innych partii komunistycznych i faszystowskich, a także nazwisk i pseudonimów

(5)

5

powszechnie znanych przywódców państw o charakterze totalitarnym i twórców ideologii stanowiącej podłoże późniejszych systemów totalitarnych. Złamanie tego zakazu jest podstawą do odrzucenia oferty, a jeśli nastąpi w czasie trwania umowy – podstawą do jej wypowiedzenia.

§ 3 1. Wynajmujący zobowiązuje się do:

a) umożliwienia Najemcy i jego kontrahentom (wskazanym przez Najemcę w oddzielnym piśmie) wwozu i wywozu z terenu należącego do Wynajmującego towarów stanowiących własność Najemcy lub jego kontrahentów, potrzebnych do prowadzenia działalności przewidzianej niniejszą umową,

b) utrzymywania budynku, w którym znajduje się Lokal oraz przyległego terenu w należytym stanie technicznym i estetycznym.

2. Wynajmujący ma prawo przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Najemcę uregulowanych umową i przepisami prawa zasad używania Lokalu.

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli uchybień w zakresie sposobu wykonywania niniejszej umowy przez Najemcę, bądź przestrzegania prawa, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, Wynajmujący ma prawo do pisemnego wezwania Najemcy do usunięcia uchybień, w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dostępu do zajmowanego przez Najemcę Lokalu w przypadku zdarzeń losowych mogących w istotny sposób zakłócić normalne funkcjonowanie nieruchomości, w której znajduje się Lokal lub stworzyć zagrożenie dla użytkowników nieruchomości. W tym celu Wynajmujący pozostawia w swoim posiadaniu jeden komplet kluczy do Lokalu.

§ 4

Najemca oświadcza, że stan techniczny Lokalu nie budzi zastrzeżeń i opisany jest szczegółowo w Protokole zdawczo-odbiorczym. Stan Lokalu opisany w protokole zdawczo - odbiorczym, o którym mowa w § 1 będzie stanowił podstawę do rozliczenia Najemcy po zakończeniu umowy najmu.

§ 5

1. Z tytułu najmu Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz w kwocie ……. zł netto (słownie: ….) powiększonej o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury przez Wynajmującego, tj. w kwocie ……. zł brutto (słownie: ….).

2. Wartość czynszu najmu nie zawiera w sobie opłat z tytułu eksploatacji Lokalu, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.

3. Czynsz najmu w wysokości wskazanej w ust. 1 będzie płatny przez Najemcę od dnia wydania Lokalu Najemcy.

4. Płatność czynszu będzie następować z góry, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego każdorazowo wskazany na fakturze Wynajmującego, w terminie

(6)

6

wskazanym na fakturze. Wynajmujący zobowiązuje się doręczać Najemcy faktury w terminie do 7. dnia danego miesiąca kalendarzowego.

5. Najemca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...i upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury bez podpisu Najemcy.

6. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Najemcę jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy Wynajmujący obciążać będzie Najemcę odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi za każdy dzień opóźnienia.

7. Za dzień dokonania płatności wynikających z niniejszej umowy najmu Strony uznają datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.

8. Wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, obwieszczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. Zmiana wysokości stawki czynszu najmu, o której mowa wyżej, nie stanowi zmiany umowy, i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia Wynajmującego.

9. W przypadku gdy okres najmu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość czynszu ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

§ 6

1. Najemca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wynajmującego miesięczną opłatę stanowiącą zwrot kosztów eksploatacyjnych, związanych z użytkowaniem Lokalu - opłaty za centralne ogrzewanie, dostawy ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, , podatku od nieruchomości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni i w cenach jednostkowych dostawców tych mediów.

2. Wysokość opłat eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, ustala się w oparciu o dokumenty, w tym faktury, wystawione na Wynajmującego, dokumentujące koszty przypadające proporcjonalnie na 1 m2 powierzchni najmowanej. Podstawą ustalenia proporcji jest procentowy udział powierzchni najmowanej przez Najemcę do ogólnej powierzchni, do której odnoszą się dokumenty kosztowe wystawione na Wynajmującego.

Szczegółowa kalkulacja wysokości opłat związanych z eksploatacją najmowanego lokalu jest przedstawiona w załączniku nr 7 do umowy.

3. W przypadku zmiany opłat eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 w okresie trwania umowy, Wynajmujący będzie powiadamiał o tym Najemcę na piśmie przedstawiając raz na kwartał kalkulację wysokości opłat związanych z eksploatacją najmowanego lokalu (brak konieczności zmiany postanowień umowy) wraz z dokumentem rozliczającym wystawionym wg nowej kalkulacji, który będzie traktowany przez strony jako załącznik do umowy.

4. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego.

5. Opłaty, Najemca wpłaca na rachunek Wynajmującego, w terminie … dni od otrzymania faktury.

6. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie należności, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

(7)

7

7. Opłaty eksploatacyjne Najemca zobowiązany jest uiszczać od dnia wydania mu Lokalu, tj.

od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

8. Najemca zobowiązany jest złożyć deklaracje dotyczącą odbioru nieczystości stałych do Ekostystem Sp. z o.o

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, okres od dnia ………… do dnia

………..

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wynajmujący może rozwiązać umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:

a) Najemca używa pomieszczenia w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, określonym w umowie, w tym dopuszcza do powstania szkód, niszczy urządzenia w budynku przeznaczone do wspólnego korzystania lub w jakikolwiek sposób zakłóca działalność prowadzoną przez Wynajmującego,

b) kwota zaległości za zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych przekracza wysokość dwóch okresów płatności i nie została zapłacona w całości w dodatkowym terminie wskazanym na piśmie przez Wynajmującego,

c) Najemca oddał pomieszczenia w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub części bez wymaganej zgody Wynajmującego,

d) Najemca nie dochował obowiązku uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na:

przeprowadzenie prac remontowych, wprowadzenia zmian w koncepcji prowadzenia Lokalu bądź istotnych zmian menu,

e) gdy suma kar umownych nałożonych na Najemcę zgodnie z § 9 w okresie 2 miesięcy przekroczy równowartość dwumiesięcznego czynszu,

f) gdy Najemca prowadzi w Lokalu inną działalność niż dopuszczoną umową,

g) gdy Najemca nie rozpoczął świadczenia usług gastronomicznych w terminie o którym mowa w § 2 ust. 7,

h) gdy Najemca nie usuwa uchybień stwierdzonych przez Wynajmującego podczas kontroli w zakreślonym terminie,

i) w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2 umowy,

j) w przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę innych postanowień umowy bądź przepisów prawa.

4. Wypowiedzenie umowy w przypadkach określonych w ust. 3 wymaga zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.

5. W przypadku wygaśnięcia umowy, rozwiązania jej lub jednostronnego wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu ostatniego dnia obowiązywania niniejszej umowy. W przeciwnym razie z tytułu bezumownego używania Lokalu Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości 20% miesięcznej stawki czynszu, określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Niezależnie od powyższego Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłat eksploatacyjnych za cały okres bezumownego korzystania.

(8)

8

6. Najemca do dnia zwrotnego wydania Lokalu opróżni Lokal z przedmiotów stanowiących jego własność. Przedmioty, które nie zostaną usunięte przez Najemcę, zostaną spisane w protokole odbioru Lokalu. Własność przedmiotów opisanych w zdaniu pierwszym przechodzi na Wynajmującego po upływie 3 dni od wezwania Najemcy do ich odbioru.

§ 8

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) gdy Najemca odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 – kara umowna wynosić będzie … zł (słownie:…) za każde wezwanie Najemcy do podpisania protokołu,

b) gdy Najemca nie rozpocznie działalności w terminie określonym w § 2 ust. 7 – kara umowna wynosić będzie … zł (słownie: …) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) gdy Najemca nie będzie przestrzegał warunków świadczenia usług określonych w umowie bądź przepisach prawa – kara umowna wynosić będzie … zł. (słownie:

…) za każdy jeden przypadek naruszenia,

d) gdy Wynajmujący rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Najemcy zgodnie z § 8 – kara umowna wynosić będzie … zł. (słownie: …),

e) gdy Najemca nie będzie przestrzegał innych niż wymienione w lit. a – d regulacji umownych, pomimo wezwania go przez Wynajmującego do zastosowania się do regulacji umownych – kara umowna wynosić będzie … zł. (słownie: …) za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy.

f) Zgodnie z § 1 pkt 8 projektu umowy.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności Najemcy oraz awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, co. i elektrycznej spowodowanej działaniem Najemcy, osoby trzeciej lub siły wyższej.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów do Lokalu wynikłe z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

4. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, gdy jej wysokość przekracza wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.

§ 9

1. Najemca dokona wpłaty kaucji na rzecz Wynajmującego w wysokości dwukrotności czynszu, celem zabezpieczenia opłat z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz za ewentualne szkody w Lokalu, nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem.

2. Kaucja wpłacona zostanie przez Najemcę do dnia wydania Lokalu Najemcy. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.

3. Kaucja bez oprocentowania, zostanie zwrócona Najemcy w terminie 7 dni od dnia zwrotnego wydania Lokalu Wynajmującemu, po potrąceniu ewentualnych należności Wynajmującego.

4. Wpłacona przez Najemcę kaucja może zostać zaliczona w poczet zadłużenia.

(9)

9

§ 10

1. Ze strony Wynajmującego osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty i nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy jest……….…., tel.

………, e-mail………

2. Ze strony Najemcy osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty i nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy będzie ..., tel.: ...e- mail: ...

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy i nie będzie wymagać aneksu do niniejszej umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywać się będzie poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do drugiej Strony.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i przesyłana listem poleconym albo pocztą kurierską na adres drugiej Strony.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

4. Wszelkie wierzytelności Najemcy powstałe w związku z Umową lub w wyniku jej realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego przeniesione przez Najemcę na osoby trzecie ani uregulowane w drodze potrącenia.

5. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1– Wykaz wyposażenia Lokalu;

Załącznik nr 2 – Koncepcja prowadzenia Lokalu i proponowane menu;

Załącznik nr 3 – Szkic Lokalu;

Załącznik nr 4 – Szkic powierzchni przed budynkiem;

Załącznik nr 5 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;

Załącznik nr 6 – Polisa ubezpieczeniowa;

Załącznik nr 7 – Kalkulacja opłat eksploatacyjnych.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……….…… ….………..

Wynajmujący Najemca

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :