• Nie Znaleziono Wyników

Gallbladder carcinoma – an unusual cause of haemobilia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gallbladder carcinoma – an unusual cause of haemobilia"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5)

R

Raak k p pêêcch heerrzzyyk kaa ¿¿óó³³cciioow weeg goo jjaak koo rrzzaad dk kaa p prrzzyycczzyyn naa h heem moob biilliiii

Gallbladder carcinoma – an unusual cause of haemobilia

Gustaw Lech, Tomasz Guzel, Ireneusz Wojciech Krasnodębski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5): 273–276

S

Słłoowwaa kklluucczzoowwee:: haemobilia, hemobilia, rak pęcherzyka żółciowego, nowotwór pęcherzyka żółciowego.

K

Keeyy wwoorrddss:: haemobilia, hemobilia, gallbladder carcinoma, gallbladder neoplasm.

A

Addrreess ddoo kkoorreessppoonnddeennccjjii:: dr n. med. Gustaw Lech, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-797 Warszawa, tel. +48 22 599 24 82, faks +48 22 599 20 57, e-mail: gustaw.lech@wum.edu.pl

Opis przypadku/Case report

S

Sttrreesszzcczzeen niiee

Hemobilia jest rzadką i trudną do zdiagnozowania przyczyną krwawienia do światła przewodu pokarmowego, natomiast krwawienie z guza nowotworowego pęcherzyka żółciowego stanowi bardzo rzadką przyczynę hemobilii. Przedstawiono opis przypadku 70-letniej kobiety leczonej z powodu nawracających krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego o etiologii nieustalonej w pełni przed operacją.

Liczne badania diagnostyczne nie pozwalały na ustalenie pewnego rozpoznania. Cholecystektomia wykazała obecność guza pęcherzyka żółciowego ze skrzepami w jego świetle.

W pracy omówiono proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz przedstawiono charakterystykę chorych na hemobilię spowodowaną rakiem pęcherzyka żółciowego.

A Ab bssttrraacctt

Haemobilia is a rare and difficult to diagnose cause of gastrointestinal tract bleeding and hemorrhage from gallbladder carcinoma is particularly rare reason of haemobilia. We report a case of 70 years old woman treated because of recurrent GI bleeding not diagnosed before surgical procedure, although different diagnostic procedures were performed. Cholecystectomy was performed which revealed a gallbladder tumor with blood clots within its lumen. A diagnostic and therapeutic process of patient with haemobilia caused by gallbladder carcinoma is described and discussed in our paper.

W Wssttêêp p

Krwawienie z guza nowotworowego pęcherzyka żółciowego jest bardzo rzadką i trudną do zdiagnozo- wania przyczyną krwawienia do światła przewodu po- karmowego. Wśród przyczyn hemobilii wymienia się:

tępe i penetrujące urazy wątroby i dróg żółciowych, urazy jatrogenne, malformacje naczyniowe, kamicę pę- cherzyka żółciowego, stany zapalne pęcherzyka żółcio- wego i trzustki oraz guzy nowotworowe. Jeszcze w la- tach 70. ubiegłego wieku zdecydowanie najczęstszą przyczyną hemobilii były urazy wątroby i dróg żółcio- wych, obecnie w związku z rozwojem inwazyjnych me- tod diagnostyczno-leczniczych na pierwsze miejsce wy- suwają się przyczyny jatrogenne. Guzy nowotworowe stanowią tylko kilka procent spośród wszystkich przy- czyn hemobilii, a w liczbie tej nowotwory złośliwe pę- cherzyka żółciowego stanowią mniejszość w porówna- niu z guzami dróg żółciowych czy wątroby.

O

Op piiss p prrzzyyp paad dk ku u

Przedstawiono opis przypadku 70-letniej chorej z powtarzającymi się od kilku tygodni krwawieniami z górnego odcinka przewodu pokarmowego w postaci smolistych stolców. Chora została początkowo hospita- lizowana na oddziale chorób wewnętrznych z powodu znacznego stopnia niedokrwistości (Hgb 6 g%), pogor- szenia stanu ogólnego i duszności spoczynkowej.

W trakcie pobytu w szpitalu kilkakrotnie krwawiła z przewodu pokarmowego – była leczona objawowo, wymagała dwukrotnych przetoczeń masy erytrocytar- nej, co przejściowo poprawiało jej stan ogólny. Stężenia bilirubiny, AspAT, AlAT, GGTP, CA 19,9 i AFP we krwi ob- wodowej były w granicach normy. W poszukiwaniu przyczyny krwawienia wykonano badanie metodą to- mografii komputerowej (TK) jamy brzusznej, w której stwierdzono powiększony pęcherzyk żółciowy, o gład- kich zewnętrznych zarysach, wypełniony złogami i gę-

(2)

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5) 274

274 Gustaw Lech, Tomasz Guzel, Ireneusz Wojciech Krasnodębski

stą treścią ocenioną początkowo jako ropa. Za pomocą badania ultrasonograficznego (USG) potwierdzono obecność niejednorodnych odbić tkankowych w świetle pęcherzyka żółciowego, sugerujących obecność guza lub gęstej żółci. Wielokrotnie wykonywane badania en- doskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

nie uwidaczniały źródła krwawienia, poza jednym, w którym stwierdzono okresowy wypływ świeżej krwi z brodawki Vatera. W badaniu USG metodą Dopplera naczyń układu wrotnego nie wykazano nieprawidłowo- ści. W arteriografii pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej z odchyleń od normy stwierdzono zwężenie po- czątkowego odcinka pnia trzewnego powyżej 50% oraz obecność w obrębie ściany pęcherzyka żółciowego licz- nych drobnych, krętych naczyń. Nie uwidoczniono ob- szarów nieprawidłowego unaczynienia w obrębie wą- troby, cech przetok tętniczo-żylnych czy innego rodzaju patologicznego unaczynienia. Wszystkie wykonane ba- dania obrazowe i endoskopowe nie pozwalały na jedno- znaczne ustalenie przyczyny nawracających krwawień do światła przewodu pokarmowego.

Chora po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki, bez ustalonej przyczyny anemizacji, z podejrzeniem okreso- wej hemobilii i patologii pęcherzyka żółciowego została przeniesiona do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroentero- logicznej i Żywienia Akademii Medycznej (obecnie Klini- ka Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkolo- gicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) w celu leczenia operacyjnego kamicy pęcherzyka żółcio- wego połączonego z próbą ustalenia przyczyny nawra- cających krwawień do światła przewodu pokarmowego.

Po przygotowaniu chorą poddano laparotomii, rozpo- znając egzofityczny guz pęcherzyka żółciowego rosnący w kierunku jamy otrzewnej, nienaciekający wątroby. Po wypreparowaniu pęcherzyka żółciowego oklejonego siecią i krezką zagięcia wątrobowego okrężnicy w ma- kroskopowo zdrowych granicach wykonano cholecy- stektomię. Nie stwierdzono powiększonych węzłów chłonnych w okolicy więzadła wątrobowo-dwunastni- czego, dwunastnicy i obu krzywizn żołądka. Po rozcięciu wyciętego preparatu poza złogami uwidoczniono liczne skrzepy całkowicie wypełniające światło pęcherzyka żółciowego. W ostatecznym badaniu histopatologicz- nym wykazano obecność raka gruczołowego w ścianie pęcherzyka żółciowego. Guz został oceniony jako wy- cięty w granicach makroskopowo i mikroskopowo zdro- wych (resekcja R0). Przebieg pooperacyjny był niepowi- kłany. Chorą wypisano do domu w stanie ogólnym dość dobrym, z prawidłowo gojącą się raną operacyjną.

O

Om móów wiieen niiee

Autorzy wyszukali w bazie danych Medline wszyst- kie anglojęzyczne doniesienia na temat hemobilii spo- wodowanej guzami nowotworowymi pęcherzyka żół- ciowego. Z uzyskanych danych wynika, że do 2008 r.

opisano 27 chorych z krwawieniem do dróg żółciowych spowodowanym rakiem pęcherzyka żółciowego. Jedyny przypadek, który został opublikowany w piśmiennic- twie polskim, pochodzi z 1969 r. [1].

RRyycc.. 11.. Obraz TK z pęcherzykiem żółciowym wy- pełnionym złogami i skrzepami krwi

FFiigg.. 11.. CT scan: gallbladder filled up by gall- stones and blood clots

R

Ryycc.. 22.. Obraz USG raka pęcherzyka żółciowego ze złogami i skrzepami krwi

FFiigg.. 22.. Gallbladder carcinoma with gallstones and blood clots in ultrasound imaging

(3)

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5) 275

Rak pęcherzyka żółciowego – rzadka przyczyna hemobilii 275

Opisana przez Quinckego typowa triada objawów hemobilii to: ból w nadbrzuszu, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego i żółtaczka. Postawie- nie trafnej diagnozy wyłącznie na podstawie objawów klinicznych jest jednak bardzo trudne, gdyż wymienio- ne objawy występują jednocześnie tylko u 22–38% cho- rych [2, 3]. Chora opisywana przez autorów niniejszego opracowania nie miała żółtaczki. Na nowotworową przyczynę hemobilii może ponadto wskazywać wyczu- walny opór w prawym nadbrzuszu, nudności, wymioty oraz utrata masy ciała. Krwawienie w przebiegu guza nowotworowego pęcherzyka żółciowego może przyj- mować postać intensywnego, często nawracającego krwawienia do przewodu pokarmowego z typowymi objawami. Krwawienie o mniejszym nasileniu może po- wodować przewlekłą niedokrwistość i skrzepy w ze- wnątrzwątrobowych drogach żółciowych. Powstałe skrzepy mogą zostać rozpuszczone przez żółć lub prze- pasażowane do dwunastnicy, ale częściej utrzymują się i powodują żółtaczkę [1, 4, 5].

Ustalenie przyczyny anemizacji u chorego z objawa- mi krwawienia do światła przewodu pokarmowego przy braku ewidentnych przyczyn w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego jest bardzo trudne i często wymaga wielu powtarzanych badań dia- gnostycznych. Opisywany przypadek potwierdza trud- ności w zdiagnozowaniu przyczyny hemobilii przed le- czeniem operacyjnym. Badaniem z wyboru w tych przypadkach jest gastroduodenoskopia. Gdy krwawienie lub skrzep są widoczne w świetle brodawki Vatera, roz- poznanie hemobilii może być łatwe do ustalenia. Nieste- ty, jak wynika z piśmiennictwa i własnych obserwacji autorów, tylko mała część (12%) spośród badań endo- skopowych jest diagnostyczna, co powoduje ich powta- rzanie oraz wykonywanie innych badań [6]. Zalicza się do nich: USG i TK jamy brzusznej, endoskopową cholan- giopankreatografię wsteczną (ECPW), angiografię oraz scyntygrafię. W opisywanym przypadku za pomocą ba- dań metodami USG i TK jamy brzusznej – co prawda – uwidoczniono nieprawidłowe tkanki w świetle pęche- rzyka żółciowego, ale nie zostały one zinterpretowane jako skrzepy. Wybór kolejnej metody diagnostycznej za- leży od objawów klinicznych i rodzaju wstępnego rozpo- znania ustalonego przez lekarza. Selektywną angiografię tętnicy wątrobowej i innych gałęzi pnia trzewnego oraz tętnicy krezkowej górnej uznaje się za tzw. złoty stan- dard w diagnostyce hemobilii. Uważa się, że arteriogra- fia pozwala na postawienie prawidłowej diagnozy w ok.

90% przypadków poprzez uwidocznienie przetoki tętni- czo-żółciowej, malformacji naczyniowych czy też, podob- nie jak w opisywanym przez autorów przypadku, pato- logicznego unaczynienia [3, 7]. Ze względu na swoją inwazyjność arteriografia jest badaniem wykonywanym

u chorych stabilnych hemodynamicznie zwykle w ostat- niej kolejności. W dużej części przypadków może być procedurą diagnostyczno-leczniczą dzięki możliwości wewnątrztętniczej embolizacji (transcatheter arterial embolization – TAE) patologicznych zmian. Z tego też po- wodu u chorych z podejrzeniem hemobilii i aktywnym krwawieniem powinno rozważyć się jej wykonanie w pierwszej kolejności. Należy jednak pamiętać, że pe- wien odsetek badań kończy się wynikiem fałszywie ujemnym, najczęściej wtedy, gdy w trakcie badania krwawienie nie występuje lub ma małą intensywność.

Jeśli przyczyna hemobilii jest nieustalona, nie moż- na pominąć wykonania laparotomii jako metody dia- gnostyczno-leczniczej. Tylko ok. 20% chorych na raka pęcherzyka żółciowego ma ustalone rozpoznanie przed zabiegiem operacyjnym [2]. Spośród opisanych przy- padków raka pęcherzyka żółciowego jako przyczyny he- mobilii, w większości diagnozę stawiano w trakcie zabiegu operacyjnego. Pojawienie się objawów krwa- wienia z przewodu pokarmowego lub hemobilii może być jednym z pierwszych objawów choroby nowotwo- rowej.

Leczenie hemobilii polega na zatrzymaniu krwawie- nia oraz udrożnieniu światła dróg żółciowych zabloko- wanych częściowo lub całkowicie przez skrzepy. Sposób postępowania zależy w dużej mierze od stanu ogólnego chorego i intensywności krwawienia. Obecnie dominu- jącą rolę w terapii hemobilii odgrywa TAE. Jej skutecz- ność sięga 80–100% [6, 8, 9]. Metoda ta jest szczegól- nie zalecana chorym z masywną hemobilią wymagającą przetoczeń krwi, przedłużonym krwawieniem powodu- jącym niedokrwistość oraz w przypadku stwierdzenia malformacji naczyniowych w badaniach TK lub USG doppler. Należy pamiętać, aby przed wdrożeniem tej metody leczenia sprawdzić drożność żyły wrotnej. Licz- ba powikłań po TAE, włącznie ze śmiertelnymi, jest mniejsza w porównaniu z postępowaniem chirurgicz- nym [10].

Cholecystektomia jest metodą z wyboru u chorych z krwawieniem do światła pęcherzyka żółciowego lub zapaleniem pęcherzyka żółciowego spowodowanym hemobilią. W opisywanym przypadku przyczyną hemo- bilii był rak pęcherzyka żółciowego. Ze względu na ma- łą (10–20%) rozpoznawalność przedoperacyjną raka pęcherzyka żółciowego rzadko wykonuje się cholecy- stektomię z rozległą resekcją segmentów IV i V wą- troby oraz lokoregionalną limfadenektomią [2].

Najczęściej operacja polega na wycięciu pęcherzyka żółciowego lub tylko laparotomii ze względu na małą resekcyjność tego typu guzów, sięgającą 20–50%.

W takiej sytuacji, jeśli chory nadal krwawi i TAE nie by- ła wykonana przed operacją, należy ją wykonać w okresie pooperacyjnym.

(4)

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5)

Z jednej strony, krwawienie z guza nowotworowego pęcherzyka żółciowego należy uznać za bardzo rzadką i trudną do rozpoznania przyczynę hemobilii, z drugiej, hemobilia może być pierwszym objawem ciągle trudno rozpoznawalnego raka pęcherzyka żółciowego. Diagno- styka obejmująca wykonanie endoskopii, angiografii tętnic trzewnych oraz USG i TK jamy brzusznej ułatwia postawienie prawidłowej diagnozy. Angiografia powin- na być połączona z możliwością wykonania TAE, która jest metodą z wyboru leczenia hemobilii. Podejrzenie krwawienia do światła pęcherzyka żółciowego jest jed- nak wskazaniem do wykonania cholecystektomii. Cho- rzy krwawiący, z przedoperacyjnym rozpoznaniem raka pęcherzyka żółciowego powinni być poddawani opera- cji radykalnej z punktu widzenia onkologicznego.

U chorych na żółtaczkę zabieg resekcyjny powinien być związany z udrożnieniem dróg żółciowych ze skrzepów drogą endoskopową lub jeśli jest to niemożliwe – po- przez śródoperacyjną rewizję dróg żółciowych.

P

Piiśśmmiieennnniiccttwwoo

1. Tomczyk L. Obstructive jaundice due to hemobilia in the course of gallbladder cancer. Wiad Lek 1969; 22: 545-7.

2. Hernández-Castillo E, Gardun~o-López AL, Mondragón-Sánchez R, et al. Haemobilia and gallbladder carcinoma. Dig Liver Dis 2002; 34: 681-2.

3. Green MH, Duell RM, Johnson CD, Jamieson NV. Haemobilia. Br J Surg 2001; 88: 773-86.

4. Sandblom P, Mirkovitch V, Gardiol D. Minor hemobilia: clinical significance and pathophysiological background. Ann Surg 1979; 190: 254-64.

5. Sandblom P, Saegesser F, Mirkovitch V. Hepatic haemobilia:

haemorrhage from the intrahepatic biliary tract: a review.

World J Surg 1984; 8: 41-50.

6. Yoshida J, Donahue PE, Nyhus LM. Hemobilia: review of recent experience with a worldwide problem. Am J Gastroenterol 1987; 82: 448-53.

7. Kubota H, Kageoka M, Iwasaki H, et al. A patient with undifferentiated carcinoma of gallbladder presenting with hemobilia. J Gastroenterol 2000; 35: 63-8.

8. Dousset B, Sauvanet A, Bardou M, et al. Selective indications for iatrogenic hemobilia. Surgery 1997; 121: 37-41.

9. Nicholson T, Travis S, Ettles D, et al. Hepatic artery angiography and embolisation for hemobilia following laparoscopic cholecystectomy. Cardiovasc Intervent Radiol 1999; 22: 20-4.

10. Lygidakis NJ, Okazaki M, Damtsios G. Iatrogenic hemobilia:

how to approach it. Hepatogastroenterology 1991; 38: 454-7.

276 Gustaw Lech, Tomasz Guzel, Ireneusz Wojciech Krasnodębski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ze względu na antyoksydacyjne i przeciwzwłóknieniowe działanie cynku jego suplementacja może być pomocna w przypadku przewlekłego zapalenia wą- troby

Następnie pęcherzyk żółcio- wy odpreparowano od łoża, jednocześnie podwiązując tętnicę pęcherzykową i jej od- gałęzienia ( ryc. 4, 5 ), a na przewód pęcherzy- kowy,

Guz jelita cienkiego typu GIST jako przyczyna masywnego krwawienia do przewodu pokarmowego — opis przypadku.. Gastrointestinal stromal tumor of small intestine as the cause of

magnification, in a specimen from the surgical margin of the colon, numerous small submucosal veins are visible with abundant cuff lymphocytic infiltrates.. HE, objective

● 10% stolec smolisty, który jest typowy dla krwawienia z GOPP, źródło krwawienia może być zlokalizowane w dalszym odcinku jelita cienkiego lub bliższym odcinku jelita

[6] opisali także szybkie odwrócenie działania dabigatranu po podaniu idarucizumabu u 93-let- niej kobiety z krwawieniem z przewodu pokarmowego.. [7] przedstawili chorą

W postępowaniu u chorego z migotaniem przedsionków (AF, atrial fibrillation) leczonego nowym doustnym anty- koagulantem (NOAC, novel oral anticoagulant), który przebył

Lecząc pacjenta z przebytym lub zagrażającym OZW, a także z przewlekłym migotaniem przedsion- ków, należy zawsze pamiętać, że jest to osoba szcze- gólnie narażona na

therefore, we welcome papers on such varied specialisations as: metaphysics, ontology, epistemology, axiology, logic, philosophy of religion, philosophy of mind,

From the sociological research and observation of the behaviour of school and univer- sity students, the clear conclusion is that due to a lack of knowledge about true

Ze względu na brak zgody chorego na leczenie opera- cyjne zakwalifikowano go do zabiegu przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI, transcatheter aortic valve

Słowa kluczowe: czerniak, przerzuty czerniaka do narządów wewnętrznych, leczenie chirurgiczne Key words: melanoma, internal organs metastatic melanoma, surgical treatment..

Булгаковой (1933-1940 гг.), часто воспроизводящие булгаковскую речь, и, наконец, воспоминания современников, также передаю щие слова и

W związku z tym nad dwukontrastowy wlew jelita grubego przedkłada się kolonografię metodą tomografii komputerowej, która pozwala zobrazować całe światło jelita grubego oraz

CT of the thorax revealed a dilated loop of the esophagus with air fluid level from stagnant food particles (white arrow mark), left upper lobe consolidation with minimal left

Boerhaave syndrome (spontaneous oesophageal rupture) is a medical emergency characterised by Mac- kler’s triad of vomiting, subcutaneous emphysema and chest pain [2]..

CT chest showed multiple diffusely distributed metallic densities in bilateral lung, pericardium, liver, kidneys and multiple vertebral bodies and foramina..

Tria da Char co ta (ból w pra - wym podże brzu z go rącz ką i żół tacz ką) wska zu - je na za tka nie prze wo du żół cio we go wspól ne go z ostrym za pa le niem dróg żół

Pooperacyjnie w badaniu histo- patologicznym (wstępnym) preparatów stwierdzono raka gruczołowy pęcherzyka żółciowego G2 z utkaniem raka widocznym w marginesie chirurgicznym w

Chest radiograph demonstrating a raised right hemidiaphragm (A); transthoracic echocardiogram showing external compression of the right atrium and ventricle (B); coronal section

Carcinoid of the small intestine as a rare cause of gastrointestinal bleeding diagnosed with angio-CT examination of the abdominal cavity — case report.. Grzegorz Celban, Marek

Analogi somatostatyny (oktreotyd i lan- reotyd — są bardziej oporne na degradację enzymatyczną i wykazują dłuższy okres półtr- wania niż natywna SST) są złotym standardem

Dializacyjne zapalenie otrzewnej wywołane przez nietypowy patogen Ochrobactrum anthropi.. Ochrobactrum anthropi as an unusual cause of