SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

28  Download (0)

Full text

(1)

Znak sprawy: IN.271.1.11.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

w systemie „projektuj i buduj”

„Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ”

Zamówienie jest dofinansowane w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Działanie 7.2 Transport Kolejowy

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – spr.

(2)

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty - 1 szt.

2. Wzory oświadczeń – o niepodleganiu wykluczeniu.

3 Wzory oświadczeń – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Wykaz wykonanych robót – 1 szt.

5. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 1 szt.

6. Projekt umowy – 1szt.

7. Program Funkcjonalno –Użytkowy.

(3)

Część I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający: Gmina Chełmek Regon: 072181801

NIP: 549-21-97-441

Adres: Urząd Miejski w Chełmku, 32-660 Chełmek ul. Krakowska 11 telefon: /33/ 844-90-40/42

e-mail: przetargi@chelmek.pl Regon: 000527776

NIP: 5491211914

Godziny urzędowania: pon. - śr. 7.30-15.30, czw. 7.30 - 16.00, pt. 7.30-15.00.

2.Tryb udzielenia zamówienia - podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w systemie „projektuj i buduj”, na podstawie art. 39 i następne ustawy o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8. Realizowane w oparciu o procedury ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Pzp/ na roboty budowlane - „Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ”.

3. Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.

4. Zamawiający informuje, że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

3) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 4) nie przewiduje aukcji elektronicznej,

5) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

6) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

8) zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, tel.: 33/844-90-11, fax.: 33/844-90-19

i Edyta Goczał adres e- mail: egoczal@chelmek.pl, telefon/ 33/844-90-22*;

. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ”.

Znak sprawy: IN.271.1.11.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

(4)

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 ze.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U.2019.123 ze.zm./.

2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

3) Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

6. Wyjaśnienia

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być sformułowane na piśmie (list, e-mail) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy.

2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia treści specyfikacji będą stanowić integralną część SIWZ.

3) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

(5)

4) W razie potrzeby Zamawiający umożliwia wizję w terenie. Jeżeli obecność Zamawiającego jest niezbędna (w przypadku wizji wnętrza budynku) Zamawiający prosi o zgłaszanie takiej potrzeby z 2 dniowym wyprzedzeniem nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Część II. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Zawartość oferty- sposób przygotowania

1). Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty lub zgodnie z nim (wzór stanowi załącznik do specyfikacji).

2). Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim

3). Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem odręcznym - czytelnym oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 4). Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

5). Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

6). W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, winna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem oraz potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

-Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika,

iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa.

-Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Natomiast poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Oznacza to, że poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje wyłącznie podmiot, którego dany dokument dotyczy. Jeśli więc dokument dotyczy podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, to poświadczenia dokonuje wyłącznie ten podmiot lub osoba przez niego upoważniona (np. wykonawca), na podstawie stosownego upoważnienia.

Zatem, dokumenty dotyczące podmiotów udostępniających zasoby powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te podmioty albo przez samego wykonawcę posiadającego stosowne umocowanie do działania w imieniu podmiotów trzecich, na których zasoby się powołuje (w tym także posiadającego upoważnienie do uwierzytelniania składanych w ich imieniu dokumentów).

- Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

7). Wszystkie kartki oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8). Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający rozpad jej poszczególnych elementów.

9). Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile to nie wynika

(6)

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

10). Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie z dokładnym określeniem nazwy i adresu Wykonawcy. Koperta i oferta powinna posiadać oznaczenie „Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ”.

Jeżeli koperta wraz z ofertą wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wyżej wskazany, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty i za nieterminowe wpłynięcie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju 102 - sekretariat.

11). Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 1 części XII.

12). Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej części, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „wycofanie”.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń/dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie oznaczonej jak w pkt 10 przy czym koperta powinna mieć dopisek „zmiany”.

13). Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

14). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

15). W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

16). Zamawiający wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ. Załączniki wymienione w SIWZ stanowią jej integralną część.

2. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

2) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania,

3) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

3. Wykonawcy składający ofertę wspólną: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. Konsorcjum Wykonawców, spółka cywilna).

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy, nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich wspólników spółki i łącznie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub innego dokumentu.

2) Pełnomocnictwo o którym mowa w ppkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

(7)

3) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przed podpisaniem umowy mają obowiązek przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

Umowa winna wskazywać ich pełnomocnika (lidera) oraz określać sposób współdziałania oraz zakres usług, dostaw, robót budowlanych do wykonania przez każdy z podmiotów. /Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider)/.

5) czas obowiązywania umowy, nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

Część III. Informacja o podwykonawcach.

1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 formularz ofertowy do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Szczegółowe warunki dot. udziału podwykonawcy w zamówieniu określa projekt umowy.

Część IV. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionej przesłanki określonej w art. 24 ust.5 ustawy j.n;

art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 ze zm.);

(8)

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

a) co najmniej jedno zamówienie-jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o kubaturze, min 1000 m3;

b) co najmniej jedno zamówienie-jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie drogi, placu, parkingu itp. o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 1000m2.

c) co najmniej jedno zamówienie jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu przebudowy rozbudowy lub nadbudowy budynku o kubaturze min 1000 m3.

Warunki zdolności technicznej mogą być spełnione w ramach odrębnych zadań lub. w ramach jednego zadania.

Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający rozumie zamówienia zrealizowane czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym.

3. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy (przez Wykonawcę lub podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca) oddzielnie w zakresie pkt. 3) a) , 3) b) i 3 c) w ramach doświadczenia różnych podmiotów (przez Wykonawcę lub podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca) zaangażowanych w realizację zamówienia. Zamawiający nie zezwala na dodatkowe dzielenie doświadczenie wykonawcy opisanego w ramach pkt. 3) a), 3) b), 3) c) – sumowania w ramach różnych zadań.

W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

4. Powołanie się w ofercie na zasoby osób trzecich

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

(9)

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4) W przypadku gdy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów a podmiot udostępniający swoje zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek

konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnionym zdolnościom.

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.

1pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części V SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

Część V. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców składane wraz z ofertą.

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

1). Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do specyfikacji.

2). Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

3). Aktualne na dzień składania oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

4). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5). Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:

a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo

(10)

do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

6). Dowód wniesienia wadium.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,

o których mowa w punkcie 1 ppkt 2) i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie1 ppkt 2) i 3).

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie

„Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej: www.chelmek.pl

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. :

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

(11)

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć następujące dokumenty:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) a, wykonawca winien złożyć:

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

/Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4). Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków

5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

6) Uwaga Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

(12)

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 ze zm.).

a) jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy Wykonawca winien wskazać miejsce dostępności tych dokumentów (np. podać nazwę postępowania i jego znak.

b) jeśli w/w dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w formie elektronicznej to wykonawca na druku oferty wskaże pod jakimi określonymi adresami

są one dostępne. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.700 ze zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.2019.1291 t.j.).

8). W przypadku, gdy dokumenty w języku obcym można uzyskać za pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, wówczas Zamawiający wymaga przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

9) Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

10). W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

11). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust

5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12). W celu skorzystania z zapisów pkt 11, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 11.

Zgodnie z art 26 2f. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

26 ust. 3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych

(13)

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

26 ust. 3a. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

26 ust. 4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

26 ust. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 ze zm.).

Część VI. Określenie przedmiotu zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ i JEDŹ”.

Lokalizacja inwestycji: działka nr 2843/19 położona przy ul. Piastowskiej w Chełmku, zjazd bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 780.

Zakres inwestycji:

Przewidziany zakres prac związanych z realizacją zadania ma na celu przystosowanie budynku do obsługi ruchu pasażerskiego z uwzględnieniem współczesnych wymogów użytkowych (w tym zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych) z zachowaniem budynku i dostosowaniem jego standardu technicznego do aktualnych wymagań.

Zakres przebudowy budynku dworca obejmuje między innymi:

 rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu,

 rozbiórka części istniejących stropów, ścianek działowych, posadzek,

 demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,

 demontaż istniejących instalacji wewnętrznych,

 wykonanie stropu nad główną salą i schodów na poddasze,

 wykonanie konstrukcji, termoizolacji i pokrycia dachu,

 montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,

 zabudowa istniejących podcieni, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, termoizolacja ścian i podłóg,

 roboty wykończeniowe,

 montaż nowych instalacji wewnętrznych – wentylacji mechanicznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, monitoringu.

Zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu:

 rozbiórka istniejącego budynku toalet publicznych, szamb, nawierzchni utwardzonych, oświetlenia terenu,

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem,

(14)

 przebudowa sieci istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie wynikającym z ewentualnych kolizji z docelowym układem,

 budowa dróg dojazdowych, nawierzchni stanowisk postojowych i dojść pieszych,

 modernizacja muru oporowego pomiędzy budynkiem stacji a niżej położonym peronem,

 przebudowa nawierzchni podestu i zewnętrznych biegów schodowych prowadzących na peron,

 dobudowa wiaty nad stanowiskami do przechowywania rowerów,

 budowa elementów małej architektury,

 budowa przyłączy: gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznego, instalacji teletechnicznych,

 budowa szczelnego zbiornika ścieków sanitarnych,

 urządzenie terenów zieleni – pielęgnacja zachowanych drzew i krzewów, wykonanie nowych nasadzeń.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany kompleksowo dla całego zadania, na podstawie szczegółowych ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Zagospodarowanie terenu:

 powierzchnia działki: 2.408 m2

 powierzchnia zabudowy: ok. 277 m2

 powierzchnia utwardzona: ok. 1.512 m2 w tym:

- powierzchnia dróg dojazdowych i miejsc postojowych: ok. 864 m2 - powierzchnia chodników: ok. 648 m2

 powierzchnia biologicznie czynna: ok. 619 m2

 ilość miejsc postojowych: 23, w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych: 2 Gabaryty budynku:

 długość: 24,65 m

 szerokość: 10,60 m

 wysokość: 8,64 m

 powierzchnia zabudowy: 276,71 m2

 kubatura: ok. 1.534 m3

 powierzchnia użytkowa: ok. 337 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Wymagania szczególne nie wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolorystyki ścian i sufitów w pełnym zakresie palety kolorystycznej dostępnych na rynku możliwości wykonania farb.

 Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem zastosowania płytek zdobiących (dekorów), zróżnicowania rodzajów okładzin w pomieszczeniu itp. w celu uzyskania dobrego efektu wizualnego pomieszczenia.

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna winna być zastosowana z uwzględnieniem zaleceń producenta do stosowania pomieszczeniach użyteczności publicznej, np. w okleinie CPL grubości 0,7 mm

 Wentylacja mechaniczna winna być wyposażona w chłodnicę lub inne urządzenie (np. pompa ciepła) pozwalające na schłodzenie powietrza nawiewanego do wewnątrz budynku. Sterowanie wentylacją winno być automatyczne z możliwością ustawienia temperatury powietrza nawiewanego oraz możliwością programowania pracy w czasie. Zamawiający nie wymaga montażu niezależnej instalacji klimatyzacji w budynku.

 Zamawiający wymaga wykonania przyłącza internetowego światłowodowego do budynku.

Przyłącz winien zostać wykonany ziemny w uprzednio wykonanej kanalizacji teletechnicznej.

 Zamawiający wymaga wykonania nasadzeń rekompensujących za planowaną wycinkę drzew i krzewów. W przypadku braku możliwości wykonania nasadzeń w całości na działce

(15)

inwestycyjnej, Zamawiający wskaże inną lokalizację wykonania nasadzeń. Wykonawca zobowiązany jest do rocznej pielęgnacji wykonanych nasadzeń rekompensujących, w szczególności do nawadniania, od chwili ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Nasadzenia rekompensujące podlegają gwarancji i rękojmi w zakresie zastosowanego materiału i sposobu nasadzenia.

 Zamawiający poniesie bezpośrednio koszty opłat przyłączeniowych do sieci gazowej i elektroenergetycznej.

 Wykonawca wyposaży toalety kompletnie z punktu widzenia celu, któremu mają służyć i być przewidziana do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, w szczególności:

 w pomieszczeniu nr 0.7 sedes ze spłuczką podtynkową i automatycznym spłukiwaniem na czujnik ruchu, umywalkę z baterią automatyczną z czujnikiem ruchu, dozownik na mydło automatyczny z czujnikiem ruchu, pojemnik na papier toaletowy, suszarkę do rąk, lustro,

 w pomieszczeniu nr 0.9 sedes dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką podtynkową i automatycznym spłukiwaniem na czujnik ruchu, umywalkę dla osób niepełnosprawnych z baterią dla osób niepełnosprawnych, dozownik na mydło automatyczny z czujnikiem ruchu, pojemnik na papier toaletowy, suszarkę do rąk, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, lustro,

 w pomieszczeniu nr 0.6 sedes ze spłuczką podtynkową, umywalkę z baterią, dozownik na mydło automatyczny z czujnikiem ruchu, pojemnik na papier toaletowy, suszarkę do rąk, lustro.

Zamawiający wymaga, aby w miarę możliwości zachować kolorystykę armatury, czujników i przycisków spłuczek, pojemników na papier, dozowników mydła, suszarek, itp. w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej.

 Bariery na murze oporowym oraz schodach należy wykonać jako nowe odpowiadające kształtowi i kolorystyce zgodnej z wizualizacją. Ponadto winny one spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa dla tego typu barier i miejsc ich posadowienia.

 W związku z tym, że w ekspertyzie wskazano, że stan izolacji jest mierny, w związku z tym zachodzi konieczność wykonania izolacji poziomej budynku np. metodą iniekcji.

 W zakresie modernizacji muru oporowego przewidziano następujący zakres prac do wykonania:

 usunięcie roślinności powodującej uszkodzenia,

 skucie tynku,

 przemurowanie miejsc uszkodzonych i spękanych występujących zwłaszcza na południowym krańcu muru,

 przywrócenie ciągłości betonowej nasady muru poprzez usunięcie spękanych i odspojonych fragmentów i uzupełnienie ubytków,

 odtworzenie tynku o fakturze nakrapianej.

 W zakresie prac związanych z przebudową podestu i schodów zewnętrznych należy wykonać:

 skucie istniejącej nawierzchni,

 reprofilacja podłoża,

 wykonanie okładziny z płyt, stopnic i podstopnic lastrykowych lub z materiału równoważnego.

 Ze względu na konieczność uzyskania odpowiedniej izolacyjności cieplnej dla posadzki na gruncie Zamawiający dopuszcza rozebranie wszystkich posadzek na gruncie w tym lastrykowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich prac w zakresie izolacji termicznej w celu spełnienia warunków technicznych dla posadzek na gruncie.

 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla lastryka w postaci płytek, stopnic i podstopnic lastrykowych lub granitowych pod warunkiem, iż na zewnątrz budynku spoczniki zostaną wykonane z płyt wielkoformatowych w miarę możliwości z jednego formatu materiału, wewnątrz budynku można zastosować na posadzki płytki lastrykowe lub granitowe w mniejszym rozmiarze o wymiarach do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej podczas aranżacji wnętrz. Zamawiający wymaga zastosowania jednolitego rodzaju materiału dla wszystkich pomieszczeń odpowiadających posadzkom lastryko.

(16)

 Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzki na poddaszu z płytek gresowych imitujących podłogę drewnianą.

 Zamawiający dopuszcza jako równoważne wykonanie ogrzewania podłogowego w całym budynku jako jednolitego systemu.

 Instalacja wewnętrzna budynku elektryczna i wodna winna być wykonana w taki sposób, aby dla pomieszczeń nr 0.4, 0.5, 0.6 i 0.7 zostały zamontowane podliczniki energii elektrycznej i wody.

 W zakresie instalacji teletechnicznej należy zapewnić możliwość wykonania przyłącza światłowodowego oraz telefonicznego (przejście przez elewację oraz ścianę zewnętrzną) do pomieszczeń oznaczonych jako 0.10. W zlokalizowanej tam szafie teleinformatycznej zamontować patch panel z którego wyprowadzić dwa przewody UTP do pomieszczenia 0.6, tam zakończyć je podwójnym gniazdem LAN.

 Zabezpieczenie monitoringiem wizyjnym należy wykonać w technologii IP, zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu miejskiego poprzez sieć światłowodową istniejącą lub projektowaną (wymagane połączenie z budynkiem Urzędu Miejskiego w Chełmku, dopuszcza się docelowo dzierżawę łącza internetowego). Nadzór wizyjny obejmie pomieszczenia ogólnodostępne (oznaczone na rysunku a02 „rzut parteru” jako: 0.1, 0.8, 1.1) oraz teren wokół budynku, zwłaszcza od strony północnej i zachodniej. Przewody powinny zbiegać się w pomieszczeniu 0.10, gdzie zostanie umiejscowiona szafa teleinformatyczna, wyposażona w przełącznik oraz UPS do podtrzymania zasilania kamer. Wejście od zewnątrz do pomieszczenia 0.10 zabezpieczyć dodatkową kamerą. Kamery o podanych parametrach minimalnych: przetwornik CMOS 4 MPx; kodek H.264+; rozdzielczość 2560 x 1440 px @ 20kl/s; obudowa kompaktowa i/lub wandaloodporna; klasa ochronności IP 66; dla kamer obejmujących nieoświetlony teren wymagane podświetlenie w podczerwieni do 30m).

 Budynek należy zabezpieczyć systemem sygnalizacji włamania i napadu pomieszczeń niedostępnych całodobowo z podziałem na dwie strefy: I (0.1, 0.4, 0.5, 0.6) i II (0.10). Centralka z płytą główną umiejscowiona w pomieszczeniu zamkniętym (0.10), natomiast manipulator w miejscu objętym monitoringiem wizyjnym zabezpieczony w zamykanej metalowej obudowie.

Zastosować czujki podczerwieni, a w miejscach wymagających tego zastosować czujki mikrofalowe lub dualne oraz kontaktrony. Zamontować sygnalizator wewnętrzny oraz zewnętrzny. Centrala musi być wyposażona w zasilanie awaryjne.

 W zakresie instalacji nagłośnienia w pomieszczeniu 1.1 zainstalować sufitowy zestaw nagłośnienia, minimum: 4 szt. głośników sufitowych, wzmacniacz sterowany pilotem (funkcje:

wejście USB, wejście audio). Wzmacniacz zabezpieczony w szafce metalowej zamykanej na klucz.

 Iluminacja winna podświetlać elewację frontową wraz z napisem. Lokalizacja źródeł światłą do podświetlenia elewacji została przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu i winny one być zintegrowane z oświetleniem parkingu i terenu przyległego do budynku.

 Zamawiający dopuszcza montaż wiaty na rowery jako wolnostojącej.

 Zamawiający dopuszcza zastosowanie na chodnikach kostkę brukową drobnowymiarową.

 W zakresie odwodnienia budynku oraz terenu sugeruje się zastosowanie urządzeń rozsączających zainstalowanych na terenie działki (studnie chłonne, pakiety rozsączające itp.).

Zamawiający dopuszcza także odprowadzenie wód opadowych do innej instalacji nie będącej własnością Zamawiającego, po uzyskaniu przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej stosownych zgód i warunków na ich odprowadzenie.

Wykonawca, wraz z przekazywaną dokumentacją projektową, przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy w postaci tabeli elementów scalonych, który będzie podstawą do rozliczeń częściowych.

Kosztorys ten winien zostać podzielony na część związaną z przebudową budynku oraz część dotyczącą zagospodarowania terenu wokół budynku dworca i budową parkingu.

Wykonawca pozyska wszelkie materiały konieczne do opracowania dokumentacji projektowej, m.in. mapy, uzgodnienia, opinie, uzgodnienia i decyzje konieczne do uzyskania pozwolenia na

(17)

budowę. W zakres opracowania wchodzą również wszystkie raporty, operaty, badania i analizy konieczne do wykonania w celu uzyskanie odpowiednich opinii i decyzji administracyjnych (w tym odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, itp.), a nie wyszczególnione w niniejszym opisie oraz Programie Funcjonalno-Użytkowym. Wykonawca przeprowadzi w trakcie realizacji zadania na swój koszt wszystkie niezbędne badania, próby i testy, których wyniki zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu inwestycji.

W przypadku wprowadzenia zmian skutkujących koniecznością uzyskania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie wszelkich dokumentów z tym związanych.

UWAGA:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.

Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne pomiary w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne, podłużne, skrzyżowania z sieciami uzbrojenia terenu). W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz głębokości posadowienia.

Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zastosowania materiałów nie gorszych niż podane w projekcie.

Jeżeli specyfikacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji „równoważników” lub ich odrzuceniu z powodu ich „nierównoważności”.

Warunki realizacji robót określa wzór umowy, program funkcjonalno-użytkowy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową, ustaleniami z Zamawiającym oraz postanowieniami umowy.

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy:

a) Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego

(18)

w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, (zawierającego także planowany okres realizacji poszczególnych części zamówienia, tj. poszczególnych rodzajów robót), który stanowić będzie podstawę rozliczenia się pomiędzy stronami; zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego.

b) Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie integralną częścią umowy.

c) harmonogram winien określać szczegółowy zakres robót i terminy ich wykonania oraz kwoty netto, brutto należne Wykonawcy,

d) w przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie zgłosi do niego uwag przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. Zatwierdzony harmonogram zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla stron.

3. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP,

b) wykonania i utrzymywania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas realizacji robót,

c) wykonania prób i badań zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

d) poniesienie kosztów związanych z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja),

f) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, dozorowanie), uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót.

h) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami w tym w szczególności prowadzenie Dziennika Budowy.

i) naprawienia na własny koszt szkody lub zniszczenia mienia, które wyrządził Zamawiającemu lub osobie trzeciej w związku lub przy wykonywaniu robót.

UWAGA!

1/ Wszystkie zastosowane materiały mają być nowe, posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

2/ Kolorystykę materiałów wykończeniowych należy w trakcie wykonawstwa uzgodnić z Zamawiającym.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby które będą (podczas realizacji zamówienia) wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych . Zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 4, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracowników wykonujących czynności określone w pkt. 4, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracowników przebywających na placu budowy w trakcie realizacji zamówienia. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których mowa w pkt. 4 wykonuje podwykonawca.

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie do 21 dni zobowiązuje się przedstawić dowód potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych pracowników, także pracowników podwykonawcy na cały okres trwania umowy.

(19)

a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności.

b) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie pkt 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy.

c) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce

innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu korekty listy osób, mających wykonywać zamówienie. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany pracownika.

Główny kod CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45223200-8 Roboty konstrukcyjne, 45443000-4 Roboty elewacyjne,

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu "parkuj i jedź", 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów,

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Część VII. Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 15.07.2021r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :