• Nie Znaleziono Wyników

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

wil.org.pl

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

6

Na podstawie ustawy z 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z 2 grudnia 2009 r. z późn. zm.) i uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wy- borów do organów izb lekarskich na stano- wiska w organach i trybu odwołania człon- ków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, obwieszcza się, co na- stępuje:

Zgodnie z uchwałą nr 20/2013 z dnia§ 1 10.07.2013 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie po- twierdzenia wyników głosowania i wyboru de- legatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielko- polskiej Izby Lekarskiej VII kadencji delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wiel- kopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji w po- szczególnych rejonach wyborczych zostali:

DENT/01 Lekarze dentyści delegatury kaliskiej zZabielski Jacek – lek. dent.

zKinastowska Iwona – lek. dent.

zJarus Paweł – lek. dent.

zHoroszkiewicz Krystyna – lek. dent.

zBudź Maria – lek. dent.

zUrbaniak Jadwiga – lek. dent.

zOrzeszyńska-Wójcik Mirosława – lek. dent.

zKozubski Jakub – lek. dent.

DENT/02 Lekarze dentyści delegatury konińskiej

zPiotrowska Katarzyna – lek. dent.

zPapierz Halina – lek. dent.

zKetner Sabina – lek. dent.

zUrban Bożena – lek. dent.

zBadach Łukasz – lek. dent.

zZabłocki Wojciech – lek. dent.

zSikorska Mariola – lek. dent.

zPrzybylska Elżbieta – lek. dent.

DENT/03 Lekarze dentyści delegatury leszczyńskiej

zObremska-Głowska Dorota – lek. dent.

zMielcarek Wanda – lek. dent.

zJarczyńska-Kaczmarek Renata – lek. dent.

zKopciuch Tomasz – lek. dent.

zPilch-Konieczna Lilianna – lek. dent.

DENT/04 Lekarze dentyści delegatury ostrowsko-krotoszyńskiej

zWawrzyniak Wiesław – lek. dent.

zHausmann Miłosz – lek. dent.

zRogalski Sławomir – lek. dent.

zNowak Witold – lek. dent.

zŻukowski Michał – lek. dent.

DENT/05 Lekarze dentyści delegatury pilskiej zCisło Andrzej – lek. dent.

zKasior Łucja – lek. dent.

zBłoj-Kowalska Elżbieta – lek. dent.

zKaczmarek Tomasz – lek. dent.

zPolimirski Andrzej – lek. dent.

zCzapiewska-Kawczyńska Agnieszka – lek. dent.

DENT/07 Lekarze dentyści indywidualnie praktykujący

zSchneider Stanisław – lek. dent.

zGrodzki Juliusz – lek. dent.

DENT/09 Lekarze dentyści Uniwersytetu Medycznego

zKurhańska-Flisykowska Anna – lek. dent.

zKamprowska Bożena – lek. dent.

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej

O kręgowa Komisja Wyborcza Wiel- kopolskiej Izby Lekarskiej 10 lipca 2013 r.

podjęła Uchwałę potwierdzającą wyniki wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski VII Kadencji 2013–2017 w poszczególnych rejonach wyborczych.

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej.

Wybrano 283 delegatów, w tym 48 le- karzy dentystów i 235 lekarzy. Spełni- liśmy wymóg regulaminu wyborów ob- sadzenia minimum połowy mandatów z możliwych 390 mandatów we wszyst- kich 70 rejonach wyborczych ustalonych Uchwałami Okręgowej Rady Lekarskiej.

W związku z tym Okręgowa Komisja Wy- borcza nie przeprowadza obligatoryj- nie dalszych wyborów uzupełniających.

W okresie kadencji Okręgowa Komisja Wyborcza może przeprowadzić wybory w danym rejonie wyborczym na wakujące mandaty na wniosek 20% członków da- nego rejonu wyborczego z podaniem co najmniej jednej kandydatury na delegata.

W maju i czerwcu odbyły się zgroma- dzenia wyborcze z głosowaniem w 57 re- jonach wyborczych. Ośmiu członków Okręgowej Komisji Wyborczej uczestni- czyło we wszystkich głosowaniach jako przedstawiciele OKW i przewodniczący

komisji skrutacyjnych, czuwając nad pra- widłowością ich przebiegu. Do dziś nie wpłynęły żadne protesty wyborcze ani nie stwierdzono znaczących uchybień w prze- prowadzonej procedurze wyborów.W13 re- jonach wyborczych nie doszło do wybo- rów z powodu niezgłoszenia się żadnego kandydata na delegata. W12 rejonach zgło- szono mniej kandydatów, niż było możli- wych mandatów do obsadzenia. Tylko w 18 rejonach zgłoszono więcej kandy- datów niż mandatów. Średnia frekwencja w głosowaniach w rejonach wyborczych wynosiła 39%, w 8 rejonach wyborczych przekroczyła 50%. W jednym rejonie po- znańskich lekarzy dentystów nie wybrano delegatów z powodu braku kworum. Naj- mniejszy rejon wyborczy liczył 37 leka- rzy, a największy 1291 lekarzy.

Na 13 797 lekarzy uprawnionych do udziału w wyborach głosowało 4225 le- karzy. Osobiście do urn głosowało 788 le- karzy, a 3437 lekarzy skorzystało z głoso- wania korespondencyjnego. Głosujących lekarzy w drodze korespondencyjnej było więcej, jednak ich głosy nie spełniły wy- mogów regulaminowych. 280 głosów przyszło do WILpo wyznaczonym termi- nie oddawania głosów w drodze kore- spondencyjnej, a 207 głosów nie spełnia- ło podstawowych wymogów formalnych, jak brak pieczątki i/lub podpisu na zwrot-

nej kopercie, która była potwierdzeniem uczestnictwa w wyborach.

Nie wszyscy lekarze odnaleźli się w zmienionej formule wyborów i nie do wszystkich dotarła informacja o zmianach w regulaminie wyborów uchwalonym przez Krajowy Zjazd Lekarzy. W szcze- gólności dotyczyło to wcześniejszego zgłaszania kandydatów na delegatów (ostateczny przedłużony termin upływał 5 kwietnia) i głosowania korespondencyj- nego, który mimo dokładnych wytycz- nych dotyczących postępowania dołą- czonych do zawiadomienia o wyborach nastręczał trudności we właściwej in- terpretacji i prawidłowym głosowaniu.

Niektórym brakowało typowych zebrań wyborczych, na których można było po- rozmawiać o problemach środowiska i za- poznać się z kandydatami. Były jednak rejony wyborcze, które takie zebrania or- ganizowały lub wykorzystywały do wy- borów spotkania naukowo-szkoleniowe.

Za wspólną ciężką pracę i zaangażowa- nie związane z przygotowaniem wyborów, ich właściwą organizacją i przeprowadze- niem akcji wyborczej serdecznie dziękuję kolegom z Komisji Wyborczej i pracow- nikom Wielkopolski Izby Lekarskiej.

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ LEK. KARINA BUXAKOWSKA

OOBBW WIIEESSZZCCZZEENNIIEE OOkkrręęggoowweejj KKoom miissjjii W Wyybboorrcczzeejj W Wiieellkkooppoollsskkiieejj IIzzbbyy LLeekkaarrsskkiieejj ww PPoozznnaanniiuu zz ddnniiaa 1100..0077..22001133 rr..

oo wwyybboorrzzee ddeelleeggaattóóww nnaa OOkkrręęggoowwyy ZZjjaazzdd LLeekkaarrzzyy W Wiieellkkooppoollsskkiieejj IIzzbbyy LLeekkaarrsskkiieejj VVIIII kkaaddeennccjjii 22001133––22001177

(2)

7

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA WRZESIEŃ 2013

DENT/10 Lekarze dentyści emeryci i renciści miasta Poznania i powiatu poznańskiego zBaszkowski Andrzej – lek. dent.

zSerafinowska-Kiełczewska Anna – lek. dent.

zChróścielewska Maria – lek. dent.

zBartz-Dylewicz Katarzyna – lek. dent.

zBalicka Urszula – lek. dent.

zTarajkowska Anna – lek. dent.

zJabłońska Aleksandra – lek. dent.

zMilewska-Aniszczenko Joanna – lek. dent.

zZaniewska-Gawrońska Bogumiła – lek. dent.

zCzajka-Bolek Ewa – lek. dent.

zMrozińska-Raś Iwona – lek. dent.

zPrendka Urszula – lek. dent.

KALISZ/11 Lekarze powiatu jarocińskiego

zEliasz Grażyna – lek.

zSzymczak Grzegorz – lek.

zFischbach Mariusz – lek.

KALISZ/14 Grupa lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej miasta Kalisza

i powiatu kaliskiego

zMancewicz-Jerczak Joanna – lek.

zPluciński Mariusz – lek.

zMichalak Arkadiusz – lek.

KALISZ/15 Lekarze powiatu kępińskiego

zNapierała Piotr – lek.

zZalewski Leszek – lek.

KALISZ/16 Lekarze powiatu pleszewskiego

zKaczmarek Anna – lek.

zGrabowski Arkadiusz – lek.

zTarasiewicz Artur – lek.

KONIN/17 Lekarze powiatu kolskiego

zTuleja Dariusz – lek.

zZastawna Beata – lek.

zKarolak Ryszard – lek.

KONIN/18 Lekarze powiatu konińskiego i miasta Konina zPołeć Krzysztof – lek.

zJanicka Bożena – lek.

zSkonieczna Marlena – lek.

zIgnasiak-Chmielewska Ewa – lek.

zMichałek Eugeniusz – lek.

zBalcerzak Andrzej – lek.

zMichałek Wanda – lek.

zMajda Sławomir – lek.

KONIN/19 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zRewekant Robert – lek.

zFrankiewicz Dorota – lek.

zCzop Jacek – lek.

zBogacki Mirosław zPobojewski Mirosław – lek.

KONIN/20 Lekarze powiatu słupeckiego

zOrchowska Elżbieta – lek.

zSłomiński Aleksander – lek.

KONIN/21 Lekarze powiatu tureckiego

zKról Jarosław – lek.

zGrzelak Wojciech – lek.

zOlas Jerzy – lek.

LESZNO/23 Lekarze powiatu koś- ciańskiego

zTomaszyk-Kozłowska Sławomira – lek.

zRożek Jerzy – lek.

zMeisner Wojciech – lek.

LESZNO/24 Lekarze powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna zMusielak Roman – lek.

zKutrowska Aleksandra – lek.

zDymalska-Kubasik Lidia – lek.

LESZNO/25 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

zKozanecki Przemysław – lek.

zKubasik Marek – lek.

zFrykowski Maciej – lek.

LESZNO/26 Lekarze powiatu rawickiego

zAntkowiak-Frąckiewicz Bogumiła – lek.

zSaleh Abdalla – lek.

zBarkowska-Pielich Ewa – lek.

OSTRÓW/27 Lekarze powiatu krotoszyńskiego

zCzech Waldemar – lek.

zKrzyśków-Szpoper Marlena – lek.

zBobak Maria – lek.

OSTRÓW/28 Lekarze powiatu ostrowskiego

zZiąbka Tomasz – lek.

zPawlaczyk Alicja – lek.

zLisiecka Lucyna – lek.

OSTRÓW/29 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zGłowinkowski Wojciech – lek.

zPaszkowski Paweł – lek.

zDwornik Maciej – lek.

zPozorski Paweł – lek.

OSTRÓW/30 Lekarze emeryci i renciści powiatu ostrowskiego zDomagalski Sławomir – lek.

zTomczak-Kowalska Alicja – lek.

OSTRÓW/31 Lekarze powiatu ostrzeszowskiego

zMłyńczak-Szymkowiak Anna – lek.

PIŁA/32 Lekarze powiatu chodzieskiego

zŚlotała Bogdan – lek.

PIŁA/33 Lekarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zAntkowiak Wojciech – lek.

zStępień Mariusz – lek.

zMasiakowski Andrzej – lek.

PIŁA/35 Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile zPietrasiak Aldona – lek.

zTeleżyński Jerzy – lek.

zHarbuzuńska-Turek Joanna – lek.

zBorowiak Dariusz – lek.

PIŁA/36 Grupa lekarzy z Piły zTwardowski Zbigniew – lek.

PIŁA/38 Lekarze powiatu złotowskiego

zTandeck Andrzej – lek.

POZNAŃ/39 Lekarze powiatu gnieźnieńskiego

zŁącki Wojciech – lek.

zJankowski Wojciech – lek.

zTrafarski Roman – lek.

zde Rosier Artur – lek.

zGrzybowska-Bartoszak Krystyna – lek.

zWalkiewicz Marek – lek.

POZNAŃ/41 Lekarze powiatu międzychodzkiego

zGrzesiak Leszek – lek.

POZNAŃ/43 Lekarze powiatu obornickiego

zWoyda-Płoszczyca Irena – lek.

zMoskalewicz Mirosław – lek.

POZNAŃ/46 Lekarze powiatu śremskiego

zZiętek Krzysztof – lek.

zSzurygajło Krzysztof – lek.

zMarcinkowska Elżbieta – lek.

POZNAŃ/47 Lekarze powiatu wolsztyńskiego

zKoberski Witold – lek.

zJakób Iwona – lek.

POZNAŃ/49 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

zŁabędzka-Gardy Maria – lek.

zHryniewiecki Tomasz – lek.

POZNAŃ/50 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego zCofta Szczepan – lek.

zCymerys Maciej – lek.

zKosicka Teresa – lek.

zSkorupski Włodzimierz – lek.

zPukacki Fryderyk – lek.

zSłowiński Maciej – lek.

zSmukowski Tomasz – lek.

POZNAŃ/51 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego zBaliński Marek – lek.

zLinke Krzysztof – lek.

zWasik-Olejnik Anna – lek.

zSowiński Jerzy – lek.

zKamińska Ilona – lek.

zObrębowski Andrzej – lek.

zFurmaniuk Jerzy – lek.

zWiskirska-Woźnica Bożena – lek.

zSzulczyńska-Gabor Joanna – lek.

POZNAŃ/52 Ginekologiczno- -Położniczy Szpital Kliniczny zMeller Sławomir – lek.

zMiedzianowski Jan – lek.

zGrotowski Waldemar – lek.

zKopyra Paweł – lek.

zMalewski Zbyszko – lek.

POZNAŃ/54 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera zBuxakowski Wojciech – lek.

zSarnowska-Wroczyńska Irena – lek.

zChwirot-Głyda Irena – lek.

zHarasymczuk Jerzy – lek.

zMańkowski Przemysław – lek.

POZNAŃ/55 Szpital Wojewódzki w Poznaniu

zChojnicki Andrzej – lek.

zJankowiak Piotr – lek.

zDylewicz Piotr – lek.

zSkrobisz Jerzy – lek.

zZienkiewicz Krystyna – lek.

zTamowicz Barbara – lek.

POZNAŃ/57 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zKawczyński Stanisław – lek.

zRzymski Stanisław – lek.

zFurmaniuk Marian – lek.

zWaliszewski Wojciech – lek.

zKaroń Jacek – lek.

zGrzybowski Andrzej – lek.

POZNAŃ/58 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem zBobrowska Halina – lek.

zSobczyński Stefan – lek.

zMitkowska Joanna – lek.

zBecela Ewa – lek.

zMróz Dariusz – lek.

POZNAŃ/59 ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego zPiernik Tomasz – lek.

zWiktor Michał – lek.

POZNAŃ/60 Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zAdamska Krystyna – lek.

zChyrek Beata – lek.

zKordylewska Magdalena – lek.

POZNAŃ/61 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii zNadolski Jacek – lek.

zStryczyńska Krystyna – lek.

POZNAŃ/62 NZOZ Centrum Medyczne HCP w Poznaniu zBaranowski Bronisław – lek.

zKrawczyk Mieczysław – lek.

POZNAŃ/63 NZOZ szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego

zCiesielczyk Błażej – lek.

zDudzińska Krystyna – lek.

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013–2017

(3)

wil.org.pl

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

8

POZNAŃ/64 Lekarze emeryci i renciści miasta Poznania i powiatu poznańskiego zDzieciuchowicz Stanisław – lek.

zDzieciuchowicz Anna – lek.

zHandschuh Roman – lek.

zTuszyński Krzysztof – lek.

zSobisz Stanisław – lek.

zTrojanowicz Roman – lek.

zDmochowski Antoni – lek.

zKucner Michał – lek.

zSchneider Emilia – lek.

zWajgt Anna – lek.

zPawlaczyk Zofia – lek.

zKorytowska-Milusińska Danuta – lek.

zSadowska-Brzezińska Bożena – zlek.Łajp Bogumił – lek.

zSioda Tomasz – lek.

zMurawska-Ważyńska Aniela – lek.

zMarciniak Józef – lek.

zPastuszewska-Włoch Maria – lek.

zKobielska Jadwiga – lek.

zMaciejewska Cecylia – lek.

zDomański Stefan – lek.

zStanisławska-Sabat Janina – lek.

zKrajewska-Kuleczka Maria – lek.

zDąbrowska Elżbieta – lek.

zŚmigielska Danuta – lek.

zSadowska-Brzezińska Bożena – lek.

zKołota-Czarnecka Janina – lek.

zUliszewska-Kaden Maria – lek.

zPielok Stefan – lek.

POZNAŃ/65 Młodzi lekarze powiatu poznańskiego i miasta Poznania zZajączkowska Anna – lek.

zDopierała Michał – lek.

zMielnik Katarzyna – lek.

zOwoc Jakub – lek.

zChełmińska Justyna – lek.

zAdamski Wojciech – lek.

zMatusiak Grzegorz – lek.

zSzafałowicz Ida – lek.

zWiniarczyk Iwona – lek.

zSzczęśniewski Patryk – lek.

zBuszkiewicz Karol – lek.

zChomiak Piotr – lek.

zStempin Michał – lek.

zUrbański Bartosz – lek.

zWiśniewska Katarzyna – lek.

zSzymczak Antoni – lek.

zSchneider Mikołaj – lek.

zŚwiderski Wojciech – lek.

zPiasecka-Stryczyńska Karolina – lek.

zNeneman Bartosz – lek.

zSpławski Bartosz – lek.

zSzymczak Aleksandra – lek.

zGaca-Wysocka Magdalena – lek.

zZgodzińska Marta – lek.

zUlatowska Lidia – lek.

zWróbel Karolina – lek.

zKarolewski Marcin – lek.

zKrysiak Katarzyna – lek.

zKapiński Maciej – lek.

zStarkowska Karolina – lek.

zGabara Izabela – lek.

POZNAŃ/66 Lekarze POZ miasta Poznania i powiatu poznańskiego zFiedler-Łopusiewicz Violetta – lek.

zChrzanowska-Skrzypczak Danuta – lek.

zGrabowska Renata – lek.

zKużdowicz Małgorzata – lek.

zGrabowski Maciej – lek.

zJoachmiak-Jabłońska Małgorzata – lek.

zMiciak-Ławicka Ewa – lek.

zMusiałek Mieczysław – lek.

zWojnowski Waldemar – lek.

POZNAŃ/67 Lekarze indywidualnie praktykujący zOżegowski Krzysztof – lek.

zBuxakowska Karina – lek.

zStryczyński Piotr – lek.

zWoźniak Sylwia – lek.

zCzerniga Rafał – lek.

zKosicki Przemysław – lek.

POZNAŃ/68 Lekarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego zRodziewicz Barbara – lek.

zLatos Jacek – lek.

zAdamczewski Alfred – lek.

zWoźny Tomasz – lek.

zBłaszak Beata – lek.

zZawadzki Tomasz – lek.

zWażyński Dariusz – lek.

zSobala Michał – lek.

zStempin Radosław – lek.

zŚwiątkowska Lidia – lek.

zSobala Maria – lek.

zRękosiewicz Barbara – lek.

zZiemkowska Danuta – lek.

zKazimierska Krystyna – lek.

zKleina-Schmidt Piotr – lek.

zŚwięcicki Arkadiusz – lek.

zWilczek-Jaaskelainen Anna – lek.

zŁawniczak Małgorzata – lek.

zWieczorek-Filipiak Mirosława – lek.

POZNAŃ/69 Grupa lekarzy i lekarzy dentystów – Przychodnia Poznań ul. Słowackiego 8 zGinter Małgorzata – lek.

zKonieczna Beata – lek.

POZNAŃ/70 Grupa lekarzy Menedżerowie w Wielkopolsce zKordel Krzysztof – lek.

zWrona Grzegorz – lek.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Spotkanie to w miłej atmosferze, początkowo przy biesiadnym stole, potem w mniejszych podgrupach przy stolikach, toczyło się do późnych godzin popołu- dniowych,

w niewoli lub obozach internowanych oraz obozach podległych Głównemu Zarządowi do spraw Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD, w hitlerow- skich więzieniach, obozach koncentracyjnych

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się więc zamierzeniom organizowania pracy w ramach systemów pracy zmianowej i równoważnych systemów czasu pracy.. Możliwość wydłużenia czasu

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA – PLAN 2007 506 Budżet Okręgowego Rejestru

Kwintesencja aktualnych problemów, przedstawionych przez uczestników Zjazdu w trakcie plenarnej dysku- sji oraz zawartych w przyjętych stanowiskach i apelach została przedstawiona

26 maja 1989 r.) Okręgowa Komi- sja Rewizyjna jest zobowiązana do przedstawienia Okręgo- wemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdania z działalności oraz wniosku w sprawie

Uchwała nr 5/2006 XXIV Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 4 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005

1. Lokal, w którym odbywają się rozprawy, powinien spełniać wymogi niezbędne dla zachowania powagi Sądu. Powinny w nim być wydzielone miejsca dla składu orzekającego,