3. Chciałabym, abyście się zastanowili z czym kojarzy wam siłę słowo: NIEWOLA? A z czym kojarzy się wam WOLNOŚĆ? - z jakimi uczuciami?

Download (0)

Full text

(1)

Nauczyciel: Marzena Sojda Kl.5

Temat nr 14;15Uwaga, proponuję zrobić te dwa tematy w sobotę, bo jest tego dość dużo.

Katecheza 14 jest przewidziana na dwie jednostki lekcyjne.

Temat: Pan Bóg przeprowadza

1. Na początku, przeżegnajcie się proszę.

2. Mała powtórka z poprzedniej lekcji. Rozwiąż krzyżówkę, jak zrobisz to poprawnie to podpisz (możesz zrobić zdjęcie) i prześlij na mojego maila. Na ocenę, do piątku 11.04 https://learningapps.org/view6164162

3. Chciałabym, abyście się zastanowili z czym kojarzy wam siłę słowo: NIEWOLA?

A z czym kojarzy się wam WOLNOŚĆ?

- z jakimi uczuciami?

Na pewno już sami czujecie w tym trudnym dla wszystkich czasie, że niewola nie jest łatwa i może dotyczyć różnych sfer naszego życia. Niewola dotyczy nie tylko ciała, lecz również duszy człowieka.

Dziś zastanowimy się: Jak Bóg troszczy się o wolność człowieka?

4. Posłuchajcie w tej chwili wszyscy, jesteśmy dość w szczególnym momencie i możemy się czuć troszkę nawet zniewoleni, a wyobraźcie sobie, że ta sytuacja

trwałaby jeszcze 400 lat? Co wtedy? Jak wyglądałoby nasze życie? Ktoś zapyta, ale dlaczego pani o tym mówi? Otóż moi drodzy po tym wspaniałym czasie, gdy naród wybrany zamieszkał w Egipcie i cieszył się przychylnością faraona ze względu na zasługi Józefa, nie było już śladu. Na początku Izraelici (rodzina Józefa) mieszkali tam, bo było im wygodnie, byli dobrze traktowani, już zapomnieli, że czeka na nich Ziemia Obiecana, ale żeby tam dojść potrzebny był wysiłek, nie chcieli go podjąć, bo było im tak dobrze. Jednak czasy się zmieniły i popadli w niewolę, która jak podają historycy trwała prawie 400 lat.

I dopiero wtedy, gdy przestali być dobrze traktowani, a faraon podniósł rękę na ich dzieci, zaczęli prosić Boga o pomoc i modlić się.

Bóg wysłuchał ich próśb, obejrzyjcie dzieje tego wielkiego przyjaciela Boga, wyzwoliciela Izraela. Mojżesza.

1 część filmu: Narodzenie Mojżesza https://youtu.be/2cN_-FK9PBg

2 część filmu: Objawienie się Boga Mojżeszowi na górze Horeb (Synaj).

https://youtu.be/g3Kea79R1yk

Bóg wyzwala Izraelitów poprzez uderzenie Egiptu 10 plagami. Po 10 pladze faraon wypuścił Izraela z niewoli.

3 część filmu: Przejście przez Morze Czerwone https://youtu.be/1di5E9bBWDM

4 część filmu: Przymierze na górze (Horeb) Synaj:

https://youtu.be/pI27-BDvChM

Zobaczcie, Bóg wybrał Mojżesza i powierzył mu zadanie wprowadzenia ludu do Ziemi Obiecanej.

(2)

Popatrzcie na stronie 35 ćw.mamy ilustrację przedstawiającą symbole związane z zawarciem przymierza.

Bóg zawiera ze swoim ludem przymierze u stóp góry Synaj, tej samej która była miejscem pierwszego objawienia się Boga w krzewie gorejącym, tej samej na której Bóg dał

Mojżeszowi Prawo- X Przykazań Bożych.

Przymierze jest to termin nam znany, do dziś państwa zawierają ze sobą przymierza.

Co to jest Przymierze? Słownik podaje:

1. «umowa międzynarodowa, w której strony zobowiązują się do współpracy politycznej i wojskowej oraz do udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej umową sytuacji»

2. «zgodne współżycie, harmonia z otaczającym światem»

Takie przymierze pod górą Synaj zawarł Pan Bóg z ludem izraelskim - narodem wybranym.

-Pośrednikiem tego przymierza był Mojżesz, - Ofiarą był baranek.

-Znakiem była krew baranka.

-Prawem był Dekalog.

-Zobowiązaniem było przyrzeczenie wierności w przestrzeganiu prawa. Zawarli przymierze słowami „Wszystko, co powiedział Pan wypełnimy i będziemy posłuszni”

Przymierze zawarte między Bogiem i ludem wybranym było zapowiedzią Nowego Przymierza zawartego przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Początek tego przymierza to nasz chrzest to poprzez chrzest zawieramy Przymierze z Bogiem, ale jednocześnie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zobowiązań zawartych podczas chrztu.

Zobaczcie jakie zobowiązanie przyjęliście, jak brzmi Przymierze zawarte pomiędzy wami, a Bogiem.

1. Obrzęd przyjęcia dziecka

[Dziecko powinno otrzymać imię świętego, który byłby dla niego orędownikiem u Boga i wzorem do naśladowania. W wyborze imienia rodzice powinni kierować się motywami

religijnymi a nie względami aktualnie panującej mody]

Ksiądz: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: (wymieniają imię) np. Anna Małgorzata

Ksiądz: O co prosicie Kościół Boży dla Anny Małgorzaty Rodzice: O chrzest.

Ksiądz: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Jesteśmy tego świadomi.

Ksiądz: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

(3)

Ksiądz: ... wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

[Ksiądz kreśli na czole dziecka znak krzyża, zapraszając rodziców a także chrzestnych, aby uczynili to samo.]

Później następuje obrzęd chrztu Po chrzcie

g) wręczenie zapalonej świecy

[Ojciec chrzestny zapala świecę dziecka od świecy paschalnej]

Ksiądz: Przyjmijcie światło Chrystusa.

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

[Rodzice są zobowiązani by przez swoją wiarę i życie być przykładem dla swojego dziecka]

Pomyśl, jak przestrzegasz zawartych z Bogiem zobowiązań? Czy przestrzegasz Przykazań?

Jak wygląda twoje przymierze? Jak się z niego wywiązujesz?

Jeżeli przestrzegasz przymierza. Bóg mówi do Ciebie: „Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym». Wj19,5-6

Podziękuj Bogu, za Jego przymierze z tobą. Pomódl się modlitwą „Ojcze nasz”

Notatka do zeszytu ucznia:

Bóg objawiając się Mojżeszowi na górze Horeb (Synaj), objawia mu swoje święte imię:

JAHWE =JESTEM, KTÓRY JESTEM (potem jakby wyjaśniając mówi, JESTEM Bogiem, Abrahama, Izaaka i Bogiem Jakuba). W tym objawieniu ukazuje Bóg swoją

niezmienną naturę, dla Boga zawsze jest teraz, to znaczy, że on jest teraz obecny w nas i naszych sprawach (tych radosnych i trudnych), zawsze ten sam niezmienny. Dlatego zawsze możemy się do Niego zwracać i na niego liczyć, bo on JEST.

PRACA DOMOWA NA PLUSA: Napisz datę swojego chrztu oraz imiona rodziców chrzestnych.

___________________________________________________________________________

Temat nr 15.

Temat: Pan Bóg wyzwala 1.Przeżegnaj się.

2. Pomyślcie, jak się czujecie, gdy ktoś wam coś obieca, a potem nic z tej obietnicy sobie nie robi. Wy czekacie na jej spełnienie, cieszycie się nią, macie jakieś swoje oczekiwania wobec niej, a gdy przychodzi moment, że obietnica ma być spełniona wtedy nic z tego. Jak się czujecie? Jakie to uczucie jest negatywne? pozytywne?

(4)

Tak samo czuł się naród wybrany, ciągle okłamywany przez faraona.

Jak pamiętacie ostatnio mówiliśmy o wyzwoleniu Izraelitów z niewoli Egipskiej. Jak wiemy, ponieważ faraon był uparty i nie chciał wyzwolić swych niewolników. Bóg uderzył Egipt 10 plagami. Jednak nie musiało do tego dojść, gdyż jak wiemy za każdym razem, Bóg dawał faraonowi szansę zmiany swojego postępowania. On za każdym razem, gdy plaga stawała się dla niego uciążliwa, mówił do Izraelitów: (np. plaga much. „Zawołał więc faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: «Możecie złożyć ofiarę Bogu waszemu (…) ja poślę was na pustynię, byście złożyli ofiarę Panu, Bogu waszemu, tylko nie oddalajcie się zbytnio i wstawcie się za mną (u Boga)». Odpowiedział Mojżesz: «Oto ja, gdy wyjdę od ciebie, będę prosił Pana, a jutro muchy usuną się od faraona, od sług jego i od ludu jego, tylko niech faraon nie oszukuje nas więcej, nie wypuszczając ludu, i pozwoli ludowi złożyć ofiarę Panu». I wyszedł Mojżesz od faraona, i błagał Pana. Pan zaś uczynił według próśb Mojżesza i usunął muchy od faraona, sług jego i od jego ludu. Nie pozostała ani jedna. Lecz i tym razem serce faraona pozostało twarde, i nie puścił ludu.”)

Aż do 10 plagi, która związana była z pierwszą paschą. Co to jest pascha? Jak wyglądała pierwsza pascha Izraela, zobaczcie film.

Wyjście z Egiptu- noc Baranka https://youtu.be/fKqFp-xi0_4

Jak słyszeliście, cały czas przez ten film przewija się słowo PASCHA, co ona oznacza? Słowo pascha pochodzi od hebrajskiego słowo pesah i znaczy „przejście” z niewoli do wolności.

Podczas corocznego święta Paschy Izraelici przypominali sobie, że jest to „ofiara na cześć Pana, który w Egipcie ominął domu Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił”(Wj12,27). Wspominano też przejście przez Morze Czerwone, przez pustynię, zawarcie przymierza pod Synajem oraz dojście do Ziemi Obiecanej.

Dziś zastanowimy się, dlaczego chrześcijanie nawiązują do Paschy ludu wybranego Starego Przymierza?

3. Popatrzcie na obraz Ostatniej Wieczerzy.

(5)

Posłuchajcie

1. https://www.biblijni.pl/Łk,22,7-13 2. https://www.biblijni.pl/Łk,22,14-18

- Jakie widzicie podobieństwa pomiędzy Paschą Żydowską a Ostatnią Wieczerzą?

Tak, byłą tą samą, ale również inną, ponieważ Pan Jezus daje nową ofiarę, nowego baranka.

Posłuchajcie: Ostatnia Wieczerza

3. https://www.biblijni.pl/Łk,22,19-20

Pamiętamy, że podczas Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty:

Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.

-Pod postaciami chleba i wina uobecnił ofiarę zbawienia, którą złożył na krzyżu.

Przez tę ofiarę wyzwolił nie tylko jeden naród, ale całą ludzkość z niewoli grzechu i śmierci.

Pascha w historii zbawienia otrzymuje pełniejsze znaczenie:

a. Przejście Izraelitów z niewoli do wolności.

b. Przejście Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia.

c. Przejście chrześcijanina z niewoli grzechu do wolności dziecka Bożego.

W sakramencie chrztu świętego doświadczamy przejścia (Paschy) od grzechu do życia w Chrystusie, który każdego dnia przemienia nasze serca. Zobaczcie On- Jezus ciągle nam się

daje, zabiega o nas, daje nam życie, zdrowie, rodziców. My w chrzcie też złożyliśmy mu pewne obietnice, czy może my tylko chcemy Go wykorzystywać tak jak faraon, który potrzebował Boga i jego pośredników (Mojżesza i Aarona), gdy mu się źle wiodło, a gdy Bóg okazał mu litość on ciągle postępował tak samo.

Czy ja, który nazywam się chrześcijaninem potrzebuję Boga tylko wtedy, gdy mi się źle wiedzie, a jak jest dobrze to o nim nie pamiętam? Co by się stało, gdyby Bóg postępował tak wobec nas?

Popatrzcie na str.37 ćw. macie ilustracje trzech sakramentów chrztu, Eucharystii i pokuty.

O jakiej passze możemy mówić w odniesieniu do sakramentu chrztu, jakie przejście się

dokonuje…. (uzupełnij w zeszycie ucznia). Jaka pascha, czyli jaki przejście, dokonuje się w sakramencie Eucharystii …… (uzupełnij w zeszycie ucznia). Jaka pascha, czyli jakie

przejście, dokonuje się w sakramencie pokuty …… (uzupełnij w zeszycie ucznia). Pomyśl, czego dokonują te sakramenty, a znajdziesz odpowiedź.

Zapis do zeszytu: ćw. str.36

PRZYMIERZE ; PRZEJŚCIE BARANEK

POSŁUSZEŃSTWO BOGU

(6)

EUCHARYSTIA C HRZEST

OFIARA

W spinaczu piszemy: PASCHA znaczy przejście, przejście Boga, które wiązało się ze zmianą kondycji życia człowieka. W narodzie wybranym pascha, to było przejście z niewoli ziemi egipskiej do wolności Ziemi Obiecanej. W Nowym Przymierzu jest to przejście Jezusa Chrystusa, najpełniej widoczne w Ustanowieniu Eucharystii, ale też w całej działalności Chrystusa. Dziś to przejście (pascha) dokonuje się w sakramentach świętych.

Praca domowa

Uzupełnij tekst posługując się Pismem Świętym (na plusa)

Na zakończenie zaśpiewaj pieśń: https://youtu.be/N5gQtm4d3YE

Figure

Updating...

References

Related subjects :