• Nie Znaleziono Wyników

I edycja konkursu czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” — oficjalnego periodyku edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I edycja konkursu czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” — oficjalnego periodyku edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

www.journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt 135

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018 tom 3, nr 4, strony 135–136 Copyright © 2018 Via Medica

ISSN 2451–0122

KONKURS

I edycja konkursu czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” — oficjalnego periodyku edukacyjnego

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

na najlepszą pracę oryginalną, pracę poglądową, metaanalizę, przegląd piśmiennictwa lub doniesienie kazuistyczne

Redaktor Naczelny czasopisma „Ginekologia i Perinato- logia Praktyczna” wraz Polskim Towarzystwem Ginekolo- gów i Położników i wydawnictwem Via Medica, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę oryginalną, pracę poglądową, metaanalizę, przegląd piśmiennictwa lub doniesienie kazuistyczne z zakresu ginekologii i położnictwa.

Do konkursu włączone zostaną tylko publikacje, których pierwszy autor nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym. Wyłączone z konkursu są prace przygotowy- wane na zaproszenie Redaktora Naczelnego.

Prace powinny być przygotowane w języku polskim, ze streszczeniem i pozostałymi metadanymi w języku an- gielskim, zgodnie z wymogami zawartymi w informacjach dla autorów na stronie internetowej czasopisma (https://

journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt).

Prace można zgłaszać w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 15 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem systemu

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.

Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane standardo- wym procesom recenzji i kwalifikacji do publikacji przez Jury konkursu składające się z wybranych członków Rady Naukowej czasopisma pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody za zajęcie:

1 miejsca — 5 000 zł brutto 2 miejsca — 3 000 zł brutto

3 miejsca — dwie nagrody po 1 000 zł brutto

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Konferen- cji Czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 23–25 maja 2019 roku.

prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski Redaktor Naczelny

„Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”

Regulamin konkursu czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania I Edycji Konkursu na najlepszą pracę oryginalną, pracę poglądową, metaanalizę, przegląd piśmiennictwa lub doniesienie kazuistyczne przyjęte do publikacji w czasopiśmie

„Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” (GiPP).

1. Celem konkursu jest zachęcenie młodych specjalistów do publikowania swoich prac w oficjalnym czasopiśmie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace, które zostaną przesłane do redakcji w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 15 kwietnia 2019 roku.

3. Prace powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów i zdeponowane za pośrednictwem systemu obsługi manuskryptów.

4. Wytyczne dla autorów oraz system do zgłaszania manuskryptów znajdują się na stronie internetowej czasopisma:

https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt.

5. Wszystkie zdeponowane manuskrypty przejdą proces recenzji, a autorzy zostaną powiadomieni o ich akceptacji do publikacji w GiPP. Zaakceptowane manuskrypty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem ich znaczenia praktycznego, oryginalności, zastosowania oraz rozwiązania zaistniałego problemu.

(2)

136

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018, tom 3, nr 4

www.journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt 6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody:

I miejsce — 5 000 zł brutto II miejsce — 3 000 zł brutto

III miejsce — dwie nagrody po 1 000 zł brutto.

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną, bezpośrednio po jego zakończeniu.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Konferencji Czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 23–25 maja 2019 roku.

8. Komisja Konkursowa może wykluczyć z konkursu manuskrypty w przypadku wykrycia konfliktu interesów lub poprosić autorów o stosowne wyjaśnienia.

8. Wypłata kwoty nagrody będzie realizowana poprzez zawarcie z autorami umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do dzieła.

9. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu.

Organizator konkursu:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80–180), przy ulicy Świętokrzyskiej 73, wpisaną do reje- stru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266430, REGON 192972553 oraz NIP 583-28-39-187.

Kontakt: Aleksandra.Ziobro@viamedica.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

D.W5 zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach.

Matched-samples com- parison of intramuscular versus vaginal progesterone for luteal phase support after in vitro fertilization and embryo transfer.. Doblinger J, Cometti B,

W połowie września w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbył się XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP)..

Zarządy PTGC i PTGP, niezależnie od różnic w opi- niach członków obu Towarzystw, wyrażają zaniepokojenie kierunkami i atmosferą dyskusji społecznej dotyczącej wielu

U ciężarnych po przebytym cięciu cesarskim ze względu na zwiększenie ryzyka pęknięcia mięśnia ma- cicy przeciwskazane jest stosowanie prostaglanyn do preindukcji i indukcji

Zgodnie z zasadą stosowania najniższej skutecznej dawki w populacji kobiet bez czynników mogących wpłynąć na zburzenie metabolizmu folianów, zaleca się stosowanie 0,4 mg

— u pacjentki leczonej dietą z powodu rozpoznania przed ciążą upośledzonej tolerancji glukozy (IGT) lub nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG) należy w momencie

c.[665C>T];[665C=] Zapis taki oznacza, że wariant C>T wystąpił w jednym allelu, a drugi allel jest bez wariantu (allel typu dzikiego „=”), co jest równoznaczne z