Kurs Pediatrycznej Kardiologii Interwencyjnej - Profesjonalizm i życzliwość

Download (0)

Full text

(1)

www.ki.viamedica.pl 17

W ramach Education and Tra- ining Programme Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dniach 14–16 września 2000 roku w Pracowni Cewnikowania Serca i Angiografii Instytutu „Pomnika- -Centrum Zdrowia Dziecka” zo- stał zorganizowany Kurs Pedia- trycznej Kardiologii Interwencyj- nej. Dyrektorami kursu byli dr hab. med. Grażyna Brzezińska- Rajszys (IP CZD, Warszawa) oraz dr Shakeel Qureshi (Guy’s Hospi- tal, Londyn). W skład Komitetu Naukowego wchodzili najwyższej klasy eksperci w dziedzinie inter- wencyjnej kardiologii dziecięcej.

Z zagranicy zostali zaproszeni: prof.

Michael Tynan (Londyn), prof.

Gerd Hausdorf (Hanower), dr Jo- sef Masura (Bratysława), dr Mario Carminati (Mediolan), dr John Re- idy (Londyn) oraz przedstawiciele najbardziej aktywnych pracowni hemodynamicznych, zajmujących się kardiologią pediatryczną w kraju, którzy w okresie przygoto- wawczym potwierdzili swój udział w kursie (dr hab. med. Joanna Książyk, dr Andrzej Jawień,

Kurs Pediatrycznej

Kardiologii Interwencyjnej

Profesjonalizm i życzliwość

Grażyna Brzezińska-Rajszys

dr Maciej Chojnicki). Dodatkowo w Komitecie Naukowym byli re- prezentanci kardiologii nieinwa- zyjnej: prof. Wanda Kawalec, dr hab. med. Piotr Hoffman, kardio- chirurg, Kierownik Kliniki Kar- diochirurgii IP CZD dr hab. med.

Bohdan Maruszewski oraz naj- wyższy autorytet w dziedzinie kar- diologii dziecięcej, Kierownik Kli- niki Kardiologii IP CZD, prof.

Krystyna Kubicka.

Kurs miał charakter teoretycz- no-praktyczny. Prezentowane wy- kłady dotyczyły wszystkich aktual- nych problemów pediatrycznej kardiologii interwencyjnej, których większość była dodatkowo ilustro- wana przykładami zabiegów trans- mitowanych na bieżąco z pracow- ni hemodynamiki do sali wykłado- wej. Komunikacja audiowizualna pozwalała na bezpośrednie komen- tarze, dyskusje i uwagi, pobudza- jąc uczestników do aktywnego udziału. Niewątpliwie koleżeńska atmosfera kursu mogła zaistnieć dzięki doborowi ekspertów, którzy są nie tylko profesjonalistami, ale także życzliwymi nauczycielami

i od lat naszymi przyjaciółmi. Wy- konywanie zabiegów transmitowa- nych na żywo jest obciążone dodat- kowym ryzykiem, związanym z nie- standardową sytuacją, która może doprowadzać do dekoncentracji zespołu. Pamiętając o tym, że naj- ważniejszy jest pacjent, i że opera- tor odpowiada za wykonywany za- bieg — bez względu na bieżące uwagi, komentarze, oceny i rady obserwatorów, należy umieć wyko- nywać go zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, a równocześnie prowadzić z uczestnikami kursu swobodną czy wręcz dowcipną wy- mianę zdań. To niewątpliwie wiel- ka sztuka.

Pierwszy dzień kursu dotyczył zabiegów „poszerzania”: balonowej walwuloplastyki aortalnej w krytycz- nym zwężeniu zastawki aortalnej u noworodków, angioplastyki balo- nowej wrodzonej i pooperacyjnej koarktacji aorty, implantacji sten- tów do zwężeń tętnic płucnych, aor- ty i innych naczyń, metod monito- rowania zabiegów implantacji sten- tów do dużych naczyń oraz inter- wencyjnego leczenia tętniaków roz- map diagnostycznych systemem

NOGA w Krakowie oraz po odby- ciu szkolenia w zakresie badań eks- perymentalnych w Harvard Medi- cal School, prawdopodobnie w naj- bliższej przyszłości rozpocznie, przy międzynarodowej współpracy, program bezpośredniej rewaskula-

ryzacji serca czynnikami angioge- netycznymi. Program będzie doty- czył pacjentów z dolegliwościami wieńcowymi CCS III, IV, u których brak jest technicznych możliwości wykonania angioplastyki czy też pomostowania tętnic wieńcowych.

Tak więc w niedalekiej przyszłości

system NOGA może być użyteczną platformą do przezskórnej terapii genowej.

Pracownia Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego, II Klinika Collegium Medicum UJ, Kraków

(2)

18

BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ PTK

www.ki.viamedica.pl

warstwiających aorty brzusznej.

Tego dnia zaprezentowano zabieg implantacji stentu do zwężonej tęt- nicy płucnej, dwa zabiegi implanta- cji stentów do aorty z powodu reko- arktacji (stenty Extra Large firmy J&J oraz CP stent firmy NuMed) przy użyciu nowego typu cewnika balonowego, tzw. BIB (balloon in balloon firmy NuMed).

Drugi dzień kursu poświęcony był zabiegom przezskórnego zamy- kania ubytków wewnątrzsercowych oraz dużych przetrwałych przewo- dów tętniczych. Wykłady i dysku- sje prowadzone tego dnia z udzia- łem kardiochirurgów były wyjątko- wo gorące i wszystkim uczestnikom dały możliwość spojrzenia na róż- ne aspekty kardiologii interwencyj- nej, w tym próby ustalenia standar- dów kwalifikowania pacjentów do leczenia. Istotne były wymiany zdań, dotyczące aspektów tech- nicznych procedur i ich wpływu na wyniki leczenia. Wyraźnie zazna- czyły się także preferencje perso- nalne w używaniu różnych zesta- wów, wynikające z różnych do- świadczeń ekspertów. Tego dnia zaprezentowano zabiegi przez- skórnego zamknięcia bardzo róż- nych typów anatomicznych ubytków międzyprzedsionkowych u 4 pacjen- tów, w tym u 2 zakwalifikowanych do transplantacji nerek, co stano- wi dodatkowy, bardzo ważny argu- ment we wszystkich dyskusjach o wyższości interwencji nad chirur- gicznym leczeniem ubytków we- wnątrzsercowych.

Wieczorem zorganizowano spo- tkanie w restauracji Buffo, gdzie za- proszeni goście podziwiali kunszt kulinarny Macieja Kuronia.

Trzeciego dnia przedstawiono wykłady na temat innych metod przezskórnej embolizacji różnych nieprawidłowych połączeń naczy- niowych oraz zaprezentowano za- bieg zamknięcia dużej przetoki wieńcowej między lewą tętnicą wieńcową a lewym przedsionkiem

odczepialnymi sprężynkami we- wnątrznaczyniowymi.

Na koniec kursu uczestnicy wy- pełniali ankietę oceniającą zaję- cia, której oficjalne wyniki zostaną przekazane do Europejskiego To- warzystwa Kardiologicznego. Jed- nak już dzisiaj można przytoczyć komentarz osoby spoza Polski, która zwróciła uwagę na brak kar- diologów z Łodzi i Krakowa. Myś- lę, że jest to uwaga warta zastano- wienia.

Dziękuję Robertowi Gilowi za obecność pierwszego dnia, co trak- tuję jako wyraz poparcia Sekcji dla kardiologii pediatrycznej. Dzięku- ję też bardzo Prezesowi PTK prof.

Witoldowi Rużyłło za wsparcie psy- chiczne w czasie organizowania kursu oraz udział w spotkaniu to- warzyskim ze wszystkimi członka- mi Komitetu Naukowego.

Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować moim ko- legom, kardiologom „dorosłym”, którzy tuż po kursie pomogli nam w leczeniu ostrego powikłania u pacjenta po zamknięciu przeto- ki wieńcowej (zakrzep tętnicy oka- lającej, wtórny do samoistnego

przemieszczenia sprężynki we- wnątrznaczyniowej). Po udrożnie- niu przez zespół pediatryczny na- czynia miejscowym podaniem kilku bolusów Actilyse, dzięki Adamowi Witkowskiemu (który pojawił się w ciągu kilku minut w pracowni z pełnym asortymentem sprzętu wieńcowego), stosując cewniki do PTCA, udało się odsunąć dystalną pętlę sprężynki znad ujścia tętnicy okalającej i w ten sposób zlikwido- wać przyczynę zakrzepu. W dal- szym etapie leczenie farmakolo- giczne oraz sposób prowadzenia i monitorowania pacjenta były na bieżąco konsultowane z Adamem Witkowskim, Markiem Dąbrow- skim, Piotrem Hoffmanem i Janiną Stępińską. Dzisiaj, po 6 tygod- niach, kiedy pacjent z pełną wydol- nością serca, z niewielkimi zabu- rzeniami funkcji skurczowej lewej komory został wypisany do domu, mogę stwierdzić, że dzięki tym przyjacielskim relacjom uratowa- liśmy kolejne życie. Jeszcze raz dziękuję.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Figure

Updating...

References

Related subjects :