• Nie Znaleziono Wyników

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE"

Copied!
23
0
0

Pełen tekst

(1)

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

NA PODSTAWIE

FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW

2011/2012

Uniwersytet Rzeszowski

Sekcja Jakości Kształcenia

(2)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 2 | s t r o n a

Raport opracowany został przez Sekcję Jakości Kształcenia w lutym 2013 roku na podstawie danych dostarczonych przez Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Dane analizowane w niniejszym raporcie pochodzą z FORMULARZY OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW i dotyczą analizy oraz oceny jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach w roku akademickim 2011/2012.

Dane prezentowane są w formie tabel i wykresów zestawiających informacje o poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

CZĘŚĆ I STUDENCI

1. LICZBA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO WEDŁUG WYDZIAŁÓW (stan na dzień 30.11.2011) W roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Rzeszowskim studiowało łącznie 21047 studentów, z czego 14762 na studiach stacjonarnych oraz 6285 na studiach niestacjonarnych.

Wykres 1. Liczba osób studiujących na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W skali całego Uniwersytetu Rzeszowskiego 70% osób studiujących to studenci studiów stacjonarnych a 30% to studenci studiów niestacjonarnych. Dwie jednostki: Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii oraz Pozawydziałowy Instytut Filozofii nie prowadzą kształcenia w formie niestacjonarnej.

Najniższy odsetek studentów na studiach niestacjonarnych występuje na Wydziale Socjologiczno-Historycznym (13%), a najwyższy na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (41%).

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Medyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy

293 163

2431 375

1558

3327 2522

2743 1496

1919 2108 2112

(3)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 3 | s t r o n a

Wykres 2. Odsetek osób studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

2.1 Kierunki studiów oferowane przez poszczególne wydziały Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W roku akademickim 2011/2012 na 12 wydziałach uczelni prowadzono łącznie 41 kierunków studiów.

W stosunku do roku akademickiego 2010/2011 oferta kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim została rozszerzona o dietetykę oraz pracę socjalną.

Tabela 1. Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2011/2012.

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 Architektura Krajobrazu, I st.

 Biologia, I st., II st.

 Ochrona środowiska, I st., II st.

 Rolnictwo, I st., II st.

 Technologia żywności i żywienie człowieka, I st.

Wydział Ekonomii  Ekonomia, I st., II st.

Wydział Filologiczny

 Filologia polska, I st., II st.

 Filologia angielska, I st., II st.

 Filologia germańska, I st., II st.

 Filologia rosyjska, I st., II st.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Medyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski

100%

100%

63%

76%

87%

67%

59%

61%

82%

74%

66%

79%

70%

37%

24%

13%

33%

41%

39%

18%

26%

34%

21%

30%

studia stacjonarne studia niestacjonarne

(4)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 4 | s t r o n a

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 Edukacja techniczno-informatyczna, I st., II st.

 Informatyka, I st., II st.

 Matematyka, I st., II st.

 Fizyka, I st.

 Fizyka techniczna, I st., II st.

 Mechatronika, I st.

 Inżynieria materiałowa, I st.

Wydział Medyczny

 Dietetyka, I st.

 Fizjoterapia, I st., II st.

 Ratownictwo medyczne, I st.

 Zdrowie publiczne, I st.

 Pielęgniarstwo, I st., II st.

 Położnictwo, I st., II st.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I st., II st.

 Pedagogika, I st., II st.

 Nauki o rodzinie, I st.

Wydział Prawa i Administracji

 Administracja, I st.

 Europeistyka, I st., II st.

 Prawo, jedn. mgr

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 Historia, I st., II st.

 Archeologia, I st., II st.

 Kulturoznawstwo, I st., II st.

 Politologia, I st., II st.

 Socjologia, I st., II st.

 Praca socjalna, I st.

Wydział Sztuki  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I st., II st.

 Grafika, I st., II st., jedn. mgr Wydział Wychowania Fizycznego  Wychowanie fizyczne, I st., II st.

 Turystyka i rekreacja, I st., II st.

Pozawydziałowy Instytut Filozofii  Filozofia, I st., II st.

Pozawydziałowy Zamiejscowy

Instytut Biotechnologii  Biotechnologia, I st., II st.

2.2 Liczba dodatkowych zajęć/wydarzeń realizowanych dla studentów przez wydziały

W trakcie roku akademickiego 2011/2012 studenci UR mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach organizowanych przez wydziały. Były to między innymi:

 wykłady otwarte,

 konferencje naukowe i popularnonaukowe,

 projekty edukacyjne,

 warsztaty,

 wyjazdy,

 koła naukowe,

 konkursy.

Zaangażowanie poszczególnych wydziałów w organizację dodatkowych zajęć/wydarzeń dla studentów obrazują poniższe wykresy.

(5)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 5 | s t r o n a

Wykres 3. Liczba wykładów otwartych organizowanych dla studentów na poszczególnych wydziałach.

Łącznie w skali uczelni odbyło się 80 wykładów otwartych.

Wykres 4. Liczba konferencji naukowych z udziałem studentów, na poszczególnych wydziałach.

Łącznie w skali uczelni odbyło się 55 konferencji naukowych.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2 16

8 18

1 7

5 18

1 0

2 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

9

0 11

5 4

2 15

4

1 2 2

0

(6)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 6 | s t r o n a

Wykres 5. Liczba konferencji popularnonaukowych dla studentów organizowanych na wydziałach.

Konferencje popularnonaukowe organizowane były rzadziej niż konferencje naukowe - łącznie w skali uczelni odbyło się 21 konferencji tego typu.

Wykres 6. Liczba projektów edukacyjnych realizowanych dla studentów na poszczególnych wydziałach.

Łącznie w skali uczelni zrealizowano 13 projektów edukacyjnych.

0 1 2 3 4 5

5

0 2

0 2

4 4

2

0 1

0 1

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1

2

0 0

1 0

7

2

0 0 0

(7)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 7 | s t r o n a

Wykres 7. Liczba warsztatów organizowanych dla studentów na poszczególnych wydziałach.

Łącznie w skali uczelni odbyło się 55 warsztatów dla studentów.

Wykres 8. Liczba wyjazdów organizowanych dla studentów na poszczególnych wydziałach.

Studenci dziewięciu wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego mieli okazję uczestniczyć łącznie w 52 wyjazdach, zorganizowanych w ramach oferty dodatkowych wydarzeń dla studentów.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 6

5 5

7 8

3 5

7

0 0

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

8

0 6

1 0

8 8

16

1 3

0 1

(8)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 8 | s t r o n a

Wykres 9. Liczba kół naukowych dla studentów funkcjonujących na poszczególnych wydziałach.

W roku akademickim 2011/2012 na wszystkich wydziałach funkcjonowały koła naukowe – łącznie 63 w skali uczelni. Najwięcej kół naukowych działało na Wydziale Prawa i Administracji (14) oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego (10). W Formularzu Oceny Własnej Wydziału wszystkie wydziały zadeklarowały, że dysponują dokumentacją dotyczącą działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich i pozawydziałowych współpracujących z jednostką.

Wykres 10. Liczba konkursów organizowanych dla studentów na poszczególnych wydziałach.

Studenci siedmiu wydziałów uczestniczyli w konkursach zorganizowanych w ramach uczelni. Największą ofertę w tym zakresie przygotował Wydział Filologiczny (7) oraz Wydział Ekonomii (6). Łącznie, w skali całego Uniwersytetu, zorganizowano 25 konkursów.

0 2 4 6 8 10 12 14

5

1 7

4 5

8 14

6

1 10

1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2 6

7

2

0 0

3 3

2

0 0 0

(9)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 9 | s t r o n a

Dodatkowo siedem wydziałów zadeklarowało organizację zajęć/wydarzeń o charakterze naukowym lub dydaktycznym - innych niż wcześniej wymienione. Najbogatszą ofertę tego typu zajęć przedstawiły wydziały:

Filologiczny (16) oraz Socjologiczno-Historyczny (9).

Wykres 11. Liczba innych zajęć/wydarzeń organizowanych dla studentów na poszczególnych wydziałach.

3. ZAANGAŻOWANIE STUDENTÓW W DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ PROWADZONĄ NA WYDZIALE

Dane przedstawione w Formularzu Oceny Własnej Wydziału świadczą o zaangażowaniu studentów w działalność naukową prowadzoną na wydziałach poprzez pracę w kołach naukowych, udział w konferencjach, wygłaszanie referatów i publikacje. Szczegółowe dane prezentowane są na poniższych wykresach.

Wykres 12. Odsetek studentów poszczególnych wydziałów, wygłaszających referaty w ramach kół naukowych.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1 0

16

2

0 0 1

9

0 4

1 0

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Wydział Ekonomii Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Sztuki Wydział Wychowania Fizycznego Pozawydziałowy Instytut Filozofii Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii

0,7%

1,0%

0,3%

1,3%

0,7%

1,1%

0,4%

0,4%

1,3%

0,0%

0,2% 2,5%

0,0%

(10)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 10 | s t r o n a

Wykres 13. Odsetek studentów poszczególnych wydziałów, uczestniczących w konferencjach naukowych.

Wykres 14. Odsetek studentów poszczególnych wydziałów, wygłaszających referat w ramach udziału w konferencjach naukowych.

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Wydział Ekonomii Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Sztuki Wydział Wychowania Fizycznego Pozawydziałowy Instytut Filozofii Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii

4,0%

9,4%

1,0%

5,0%

0,7%

2,0%

5,1%

6,3%

4,9%

4,0%

0,1%

1,8%

6,8%

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Wydział Ekonomii Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Sztuki Wydział Wychowania Fizycznego Pozawydziałowy Instytut Filozofii Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii

1,0%

1,8%

0,4%

2,0%

1,1%

1,1%

0,6%

0,3%

2,6%

0,3%

0,2%

1,8%

3,1%

(11)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 11 | s t r o n a

Wykres 15. Odsetek studentów poszczególnych wydziałów, którzy przygotowali artykuł w ramach publikacji naukowych/zeszytów naukowych.

Poza działaniami wskazanymi na wykresach od 12 do 15, osiem jednostek zadeklarowało stosowanie innych pozafinansowych metod premiowania studentów odznaczających się ponadprzeciętnymi umiejętnościami naukowymi, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Czy istnieją pozafinansowe, wydziałowe metody premiowania studentów odznaczających się ponadprzeciętnymi umiejętnościami naukowymi?

Lp. NAZWA JEDNOSTKI TAK NIE

1. Wydział Biologiczno-Rolniczy

x

2. Wydział Ekonomii

x

3. Wydział Filologiczny

x

(Instytut Filologii Polskiej i Katedra Filologii Rosyjskiej)

x

(Instytut Filologii Angielskiej i Instytut Filologii Germańskiej)

4. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

x

5. Wydział Medyczny

x

6. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

x

7. Wydział Prawa i Administracji

x

8. Wydział Socjologiczno-Historyczny

x

9. Wydział Sztuki

x

10. Wydział Wychowania Fizycznego brak danych

11. Pozawydziałowy Instytut Filozofii

x

12. Pozawydziałowy Zamiejscowy

Instytut Biotechnologii

x

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Wydział Ekonomii Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Sztuki Wydział Wychowania Fizycznego Pozawydziałowy Instytut Filozofii Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii

0,7%

1,4%

0,4%

1,1%

0,9%

0,7%

0,3%

0,4%

0,6%

0,3%

0,4%

1,8%

1,0%

(12)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 12 | s t r o n a

W ramach stosowanych metod premiowania studenci mieli możliwość uczestniczenia w krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych (wystawach krajowych i zagranicznych w przypadku studentów Wydziału Sztuki), zagranicznych praktykach zawodowych. Na dwóch wydziałach zostały również przyznane nagrody książkowe. Najzdolniejsi absolwenci Wydziału Sztuki wyróżnieni zostali także Dyplomem uznania oraz nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom.

4. UDZIAŁ STUDENTÓW W WYMIANACH MIĘDZYUCZELNIANYCH

Wszystkie jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego oświadczyły w Formularzu Oceny Własnej Wydziału, iż organizują kampanie informacyjne zachęcające studentów do skorzystania z możliwości zagranicznej wymiany studenckiej celem poprawy mobilności studentów.

Z możliwości wymiany międzynarodowej skorzystali studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dziesięć wydziałów przyjęło studentów zza granicy.

Zdecydowana większość wyjazdów studenckich realizowana była w ramach programu ERASMUS, choć pojawiły się także wymiany międzynarodowe studentów w ramach:

 umowy międzywydziałowej (Wydział Ekonomii),

 umowy bilateralnej z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu (Wydział Filologiczny),

 współpracy z Uniwersytetem im. Miecznikowa w Odessie (Wydział Filologiczny),

 stypendium rządowego w Instytucie Puszkina w Moskwie (Wydział Filologiczny),

 obchodów roku Nadrenia - Północna Westfalia - Polska + DAAD (Wydział Sztuki).

Łącznie w ramach międzyuczelnianej wymiany wyjechało 223 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego natomiast przyjechało 152 studentów zza granicy. Wydział Ekonomii jest jedyną jednostką, w której większa jest liczba studentów przyjeżdżających niż wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej. Zdecydowanie największa liczba studentów wyjechała na wymianę zagraniczną z Wydziału Filologicznego.

Wykres 16. Liczba studentów przyjeżdżających oraz wyjeżdżających w ramach zagranicznych wymian międzyuczelnianych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

0 10 20 30 40 50 60 70

Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Medyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy

3 1

28 14

20 23 10

14 6

64 24

16

0 0

24 15

13 11 6

9 7

15

46 6

Studenci przyjeżdżający w ramach wymiany zagranicznej Studenci wyjeżdżający w ramach wymiany zagranicznej

(13)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 13 | s t r o n a

Studenci pięciu wydziałów wzięli udział w wymianach międzyuczelnianych o charakterze krajowym. Łącznie wyjechało 14 osób, natomiast 5 osób przyjechało z innych uczelni. Wymiany realizowane były w ramach programu MOST.

Wykres 17. Liczba studentów przyjeżdżających oraz wyjeżdżających w ramach krajowej wymiany międzyuczelnianej na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

CZĘŚĆ II STUDIA PODYPLOMOWE

W zakresie kształcenia podyplomowego słuchacze mogli podnieść swoje kwalifikacje w ramach oferty obejmującej 41 form, prowadzonych na ośmiu wydziałach Uniwersytetu. Największą ofertę studiów podyplomowych posiadał Wydział Pedagogiczno-Artystyczny oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (po 9 form), a następnie Wydział Filologiczny (7 form). Na czterech wydziałach nie są prowadzone studia podyplomowe. Są to: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Medyczny, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii, Pozawydziałowy Instytut Filozofii.

Wykres 18. Liczba form studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego (edycje o tej samej nazwie wykazywane są tylko raz).

0 2 4 6 8

Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Filologiczny

1

2

8 2

1

0 0

5 0

0

Studenci przyjeżdżający w ramach wymiany krajowej Studenci wyjeżdżający w ramach wymiany krajowej

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy

4 1

3

9 9 7

4 4

(14)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 14 | s t r o n a

Wydział Wychowania Fizycznego nie dostarczył informacji dotyczącej liczby słuchaczy studiów podyplomowych, stąd jednostka ta została pominięta w poniższym zestawieniu. W ramach pozostałych 37 form studiów podyplomowych (obejmujących jedną lub dwie edycje) kształciło się łącznie 1498 słuchaczy.

Wykres 19. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach uczelni.

Jednostki prowadzące kształcenie podyplomowe zadeklarowały, że zapewniają efekty kształcenia na studiach podyplomowych zgodne z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców umożliwiające nabycie uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i w tym celu utrzymują stały kontakt z interesariuszami zewnętrznymi. Stosownych deklaracji nie przedłożył jedynie Wydział Wychowania Fizycznego.

Spośród ośmiu wydziałów prowadzących studia podyplomowe na pięciu przeprowadzono Ankietę Oceny Studiów Podyplomowych. Ankiety nie realizował Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Wydział Sztuki oraz Wydział Wychowania Fizycznego.

Tabela 3. Czy na wydziale była realizowana ankieta oceny studiów podyplomowych?

Lp. NAZWA JEDNOSTKI TAK NIE

1. Wydział Biologiczno-Rolniczy

x

2. Wydział Ekonomii

x

3. Wydział Filologiczny

x

(za wyjątkiem Katedry Filologii Rosyjskiej)

4. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

x

5. Wydział Medyczny nie dotyczy

6. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

x

7. Wydział Prawa i Administracji nie dotyczy

8. Wydział Socjologiczno-Historyczny

x

9. Wydział Sztuki

x

10. Wydział Wychowania Fizycznego

x

11. Pozawydziałowy Instytut Filozofii nie dotyczy

12. Pozawydziałowy Zamiejscowy

Instytut Biotechnologii nie dotyczy

0 100 200 300 400 500 600

Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy

45 98

546 230

339 140

100

(15)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 15 | s t r o n a

CZĘŚĆ III MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Nauczyciele akademiccy z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli w roku 2011/2012 w zagranicznych stażach, wizytach naukowych lub wymianach międzyuczelnianych, natomiast ze staży, wizyt lub wymiany krajowej skorzystali pracownicy ośmiu wydziałów. Łącznie w wyjazdach krajowych wzięło udział 57 pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w zagranicznych 336.

Pozawydziałowy Instytut Filozofii jest jedyną jednostką, w której nie odnotowano mobilności nauczycieli akademickich zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Wykres 20. Liczba nauczycieli akademickich uczestniczących w krajowych i zagranicznych stażach, wizytach, wymianach międzyuczelnianych.

Nauczyciele akademiccy wszystkich wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego wykazali aktywność w zakresie udziału w konferencjach naukowych. Uczestniczyli łącznie w 405 konferencjach krajowych oraz 428 konferencjach międzynarodowych. Największa mobilność zauważalna jest w przypadku nauczycieli Wydziału Socjologiczno-Historycznego (łącznie 170 konferencji) oraz Wydziału Medycznego (łącznie 132 konferencje).

Najniższy odsetek pracowników biorących udział w konferencjach naukowych odnotowano na Wydziale Sztuki oraz w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii. Natomiast w Pozawydziałowym Instytucie Filozofii aż 84% pracowników uczestniczyło w co najmniej jednej konferencji międzynarodowej, a 58%

w konferencji krajowej. Średnio, w skali całej uczelni 41% nauczycieli akademickich brało udział w konferencjach krajowych a 40% w międzynarodowych.

0 10 20 30 40 50 60

Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Medyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy

6 0

39 2

46 18

30 32

52 51 30

30

2 0

7 0

5 0 0

2

26 3

3 9

Krajowe staże, wizyty, wymiany międzyuczelniane Zagraniczne staże, wizyty, wymiany międzyuczelniane

(16)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 16 | s t r o n a

Wykres 21. Liczba krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w których uczestniczyli pracownicy poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wykres 22. Odsetek nauczycieli akademickich z poszczególnych wydziałów uczestniczących w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Medyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy

8 7

17 5

82 18

51

86 63

40 22

29

4

20 28 2

88 48

34

46 41 18

32

44

konferencje krajowe konferencje międzynarodowe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Sztuki Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Medyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski

19%

84%

15%

7%

52%

32%

41%

54%

35%

47%

53%

37%

40%

11%

58%

24%

5%

50%

53%

38%

56%

40%

18%

57%

56%

41%

konferencje krajowe konferencje międzynarodowe

(17)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 17 | s t r o n a

CZĘŚĆ IV INFRASTRUKTURA I ZASOBY BIBLIOTECZNE

Na jedenastu wydziałach dokonano w ubiegłym roku przeglądu i oceny jakości infrastruktury dydaktycznej.

Za wyjątkiem Wydziału Biologiczno-Rolniczego i Matematyczno-Przyrodniczego, które oceniły na wysokim poziomie nową bazę dydaktyczną, pozostałe jednostki podejmowały działania zmierzające do poprawy wyposażenia obiektów. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym dokonano instalacji serwerów wirtualnych, platform e-learningowych, systemów LMS, oraz uruchomiono stronę internetową Katedry Pedagogiki Medialnej.

Wydział Prawa i Administracji podjął starania o pozyskanie nowego budynku na bazę dydaktyczno-naukową, na bieżąco modernizowano również wyposażenie zakładów naukowych i katedr w sprzęt komputerowy. O budowę nowej bazy naukowo-dydaktycznej ubiega się również Wydział Medyczny oraz Instytut Archeologii. W ramach działań podjętych na rzecz poprawy warunków technicznych Wydział Socjologiczno-Historyczny wyremontował część sal dydaktycznych i gabinetów, trzy sale wyposażono w sprzęt multimedialny i nagłośnienie, jak również wymieniono część przestarzałego sprzętu komputerowego. Na Wydziale Filologicznym wyposażono pracownię logopedyczną oraz sale dydaktyczne w sprzęt multimedialny, doposażono również sale komputerowe oraz wymieniono umeblowanie i wykładziny podłogowe w części pomieszczeń. Do istotnych działań podjętych na Wydziale Medycznym należy zaliczyć przygotowanie i organizację nowej pracowni ćwiczeń dla potrzeb kierunku ratownictwo medyczne i położnictwo. Należy zauważyć, że zgłaszane w ubiegłym roku braki w wyposażeniu bazy dydaktycznej zostały częściowo uzupełnione przez oceniane jednostki.

Poza trzema instytutami funkcjonującymi w strukturach wydziałów (Instytut Matematyki, Instytut Socjologii i Instytut Filologii Angielskiej), wszystkie jednostki zadeklarowały dokonanie przeglądu oraz uzupełnienie zasobów bibliotecznych pod kątem potrzeb studentów.

CZĘŚĆ V WEWNĘTRZY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIAŁACH

Na podstawie badania przeprowadzonego za pomocą Formularza Oceny Własnej Wydziału można zauważyć ewaluację wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach.

Świadczą o tym odbyte spotkania zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia, sporządzane i gromadzone protokoły z posiedzeń oraz posiadana dokumentacja dotycząca funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w jednostkach. Należy zwrócić uwagę, że jeden z wydziałów nie udzielił informacji na temat wdrożenia WSZJK, a kilka jednostek nie poświadczyło posiadania protokołów z posiedzeń zespołów. Niemniej jednak wszystkie wydziały zadeklarowały udokumentowanie poruszanej problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia w ramach posiedzeń Rady Wydziału. Poza decyzjami dotyczącymi dostosowania programów kształcenia do wymogów KRK do najczęstszych ustaleń w kwestii funkcjonowania WSZJK przyjętych przez Rady poszczególnych jednostek w ubiegłym roku akademickim można zaliczyć:

 przyjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania WSZJK na wydziale (Wydz. Socjologiczno-Historyczny, Wydz. Biologiczno-Rolniczy, Pozawydziałowy Zamiejscowy Inst. Biotechnologii)

 przyjęcie strategii rozwoju wydziału ( Wydz. Prawa i Administracji)

 ustalenie procedury dotyczącej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (Wydz. Biologiczno- Rolniczy, Wydz. Ekonomii)

 zwiększenie efektywności zajęć oraz oferty zajęć realizowanych w językach obcych (Wydz. Filologiczny, Wydz. Ekonomii).

W ramach decyzji Rady Wydziału ujednolicono również formularze zgłaszanych prac dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz określono procedurę hospitacji na Wydziale Sztuki.

(18)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 18 | s t r o n a

W ramach funkcjonowania WSZJK na jedenastu wydziałach są archiwizowane dane oraz raporty zbiorcze z przeprowadzonych badań ankietowych.

Jednym z narządzi oceny jakości kształcenia jest protokół hospitacji, którego obowiązujący wzór został określony Zarządzeniem Rektora nr 86/2011 z 21.12.2011 roku. Wydział Sztuki oraz Wydział Wychowania Fizycznego nie dostarczyły danych dotyczących hospitacji swoich pracowników. Uwzględniając dane z pozostałych 10 wydziałów można stwierdzić, iż średnio 42% nauczycieli akademickich było hospitowanych w roku akademickim 2011/2012. Zdecydowanie największy procent nauczycieli poddano hospitacji na Wydziale Ekonomii (86%) oraz na Wydziale Medycznym (74%). Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii hospitacji podlegał średnio co dziesiąty nauczyciel akademicki.

Wykres 23. Odsetek nauczycieli akademickich hospitowanych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach działań podjętych na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na ośmiu wydziałach Uniwersytetu przeprowadzono również wyrywkową kontrolę realizacji zajęć dydaktycznych oraz odbywania planowanych konsultacji. Na większości wydziałów wyniki kontroli wykazały, że zarówno zajęcia dydaktyczne jak i konsultacje prowadzone są zgodnie z harmonogramem. O zmianach terminów studenci informowani byli na bieżąco (tablica ogłoszeń, strona internetowa, powiadomienie ustne). W ramach niektórych wydziałów prowadzi się ewidencję zajęć przeniesionych i zastępstw. W pojedynczych przypadkach, w trakcie wyrywkowej kontroli stwierdzono nieobecność pracownika na planowanym dyżurze. Nieobecność była na bieżąco wyjaśniana przez przełożonego.

Do istotnych elementów związanych z systemem zapewnienia jakości kształcenia należy doskonalenie oferty kształcenia na wydziale z uwzględnieniem zapotrzebowania otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wykorzystaniem wniosków z monitorowania losów zawodowych absolwentów. Na poziomie uczelni badaniem losów zawodowych absolwentów zajmuje się Biuro Karier, niemniej jednak trzy wydziały zaznaczyły, że indywidualnie utrzymują kontakt ze swoimi absolwentami i gromadzą informacje o ich zatrudnialności.

Utrzymywanie stałego kontaktu z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy zadeklarowało dziewięć wydziałów, przy czym siedem z nich dysponuje dokumentacją potwierdzającą tę współpracę. Wszystkie wydziały Uniwersytetu Rzeszowskiego zapewniły, iż współpracują z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami akademickimi w ramach wymiany dobrych praktyk związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pozawydz. Zamiejsc. Inst. Biotechnologii Pozawydziałowy Instytut Filozofii Wydział Socjologiczno-Historyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Wydział Medyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Filologiczny Wydział Ekonomii Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski

11%

22%

34%

49%

34%

74%

10%

30%

86%

57%

42%

(19)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 19 | s t r o n a

Jednym z istotnych założeń funkcjonowania WSZJK jest publikowanie informacji, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym na temat oferowanych programów kształcenia oraz ich efektów. Poniższa tabela przedstawia wykaz informacji udostępnionych na stronie internetowej poszczególnych wydziałów (zgodnie z pytaniami zawartymi w formularzu).

Tabela 4. Czy strona internetowa wydziału jest systematycznie aktualizowana, modyfikowana i rozszerzana o zakładkę dotyczącą jakości kształcenia w zakresie: strategii rozwoju, efektów kształcenia, sylabusów, oceny jakości kształcenia oraz wzorców międzynarodowych.

Lp. NAZWA JEDNOSTKI

Strategia rozwoju Efekty kształcenia Sylabusy Ocena jakości kształcenia Wzorce międzynarodowe

1. Wydział Biologiczno-Rolniczy TAK TAK NIE NIE NIE

2. Wydział Ekonomii NIE TAK TAK NIE NIE

3. Wydział Filologiczny CZĘŚCIOWO TAK TAK CZĘŚCIOWO CZĘŚCIOWO

4. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy NIE NIE NIE NIE NIE

5. Wydział Medyczny TAK TAK TAK TAK TAK

6. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny NIE NIE NIE NIE NIE

7. Wydział Prawa i Administracji TAK TAK TAK TAK TAK

8. Wydział Socjologiczno-Historyczny NIE NIE NIE TAK NIE

9. Wydział Sztuki NIE NIE NIE NIE NIE

10. Wydział Wychowania Fizycznego BRAK DANYCH

11. Pozawydziałowy Instytut Filozofii TAK TAK TAK NIE NIE

12. Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut

Biotechnologii TAK TAK NIE NIE NIE

CZĘŚĆ VI MOCNE I SŁABE STRONY ORAZ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1. MOCNE I SŁABE STRONY WYDZIAŁÓW – PODSUMOWANIE

Zbiorcze opracowanie mocnych i słabych stron, zaprezentowane w poniższej tabeli, powstało w oparciu o analizę dokonaną przez wydziały w Formularzu Oceny Własnej Wydziału.

(20)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 20 | s t r o n a

DYDAKTYKA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

Większość wydziałów za swój atut uznała szeroką ofertę edukacyjną w ramach studiów I stopnia, II stopnia (różnorodnych specjalności) oraz studiów podyplomowych, a także wysoką aktywność studentów przejawiającą się między innymi w działalności w kołach naukowych oraz uczestnictwie w konferencjach łącznie z wygłaszaniem referatów i publikowaniem artykułów.

Wiele jednostek podkreślało także bezpośredni kontakt studentów oraz wzorową współpracę nauczycieli akademickich i studentów dzięki czemu prowadzone są wspólne badania naukowe, organizowane konferencje studenckie oraz wycieczki naukowe.

Za mocną stronę większość wydziałów uznała także bogatą ofertę wymian międzynarodowych i praktyk dla studentów. Na jednym z wydziałów (Wydział Wychowania Fizycznego) funkcjonuje ponadto program Europejczyk - studia w języku angielskim, zaś na Wydziale Ekonomii prowadzone są zajęcia w języku angielskim.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny podkreślił także dobrą współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym, zaś Wydział Biologiczno-Rolniczy aktywne współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie opracowania i weryfikacji programów kształcenia (efektów kształcenia).

Wydział Prawa i Administracji w ramach mocnych stron zwrócił uwagę na wysokie wyniki pod względem zdawalności absolwentów na aplikacje prawnicze oraz na bardzo dobrze wyposażoną czytelnię prawniczą, która stanowi istotną część bazy dydaktycznej jednostki.

Wydział Ekonomii podkreślił także skuteczność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków na projekty sprzyjające podnoszeniu jakości kształcenia oraz zdobywaniu przez studentów dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Należy odnotować, że w kategorii „dydaktyka”

wydziały wyróżniły niewiele słabych stron.

Wśród sporadycznych uwag i sugestii można wymienić:

 brak systemów i narzędzi motywacyjnych w zakresie dydaktyki,

 niewielką aktywność nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym (zaledwie na dwóch wydziałach),

 niedoskonały harmonogram zajęć z dużą liczbą „okienek”,

 zbyt dużą liczbę zjazdów na studiach niestacjonarnych,

 brak działań promocyjnych podejmowanych w szkołach średnich,

 niewielką liczbę publikacji dydaktycznych.

(21)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 21 | s t r o n a

KADRA I BADANIA NAUKOWE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

Wszystkie wydziały podkreślają, że ich mocną stroną jest wysoko wykwalifikowana i aktywna kadra naukowa oraz systematyczny rozwój młodej kadry naukowej – konsekwentne uzyskiwanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Większość wydziałów za mocną stronę uznała dobrze rozwiniętą współpracę z innymi jednostkami edukacyjnymi, naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą, która owocuje licznymi wyjazdami i wymianą doświadczeń kadry naukowej (m.in. staże naukowe, wizyty studyjne).

W kontekście kontaktów międzynarodowych wydziały podkreśliły także aktywność swojej kadry w ramach działalności w organizacjach międzynarodowych o charakterze badawczym, społecznym oraz opiniotwórczym oraz w redakcjach czasopism naukowych.

Wszystkie wydziały podkreślają aktywne uczestnictwo kadry w konferencjach naukowych oraz prowadzenie badań naukowych, których efektem są liczne publikacje.

Jeden wydział (Wydz. Socjologiczno-Historyczny) posiada uprawnienia do prowadzenia przewodów habilitacyjnych w zakresie historii i archeologii oraz prawo nadawania tytułu profesora w zakresie nauk humanistycznych.

Cztery wydziały (Wydz. Biologiczno-Rolniczy, Wydz. Filologiczny, Wydz. Matematyczno- Przyrodniczy oraz Wydz. Socjologiczno- Historyczny) posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Za słabą stronę większości wydziałów w zakresie badań naukowych należy uznać przede wszystkim brak uprawnień habilitacyjnych.

Na większości wydziałów jako słaba strona została także wymieniona mała liczba opracowanych, bądź zaakceptowanych przez ministra, wniosków o granty na badania naukowe, a także mała aktywność pracowników naukowych w pozyskiwaniu środków na badania naukowe.

Większość wydziałów sygnalizuje także niezadowalającą sytuację finansową, której konsekwencją jest brak dostatecznych środków na działalność naukową.

INFRASTRUKTURA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

Część jednostek uznaje infrastrukturę za swoją mocną stronę. Wśród atutów wymieniane są między innymi:

 nowoczesne centra naukowo-badawcze na Wydziale Biologiczno-Rolniczym oraz Matematyczno-Przyrodniczym,

 dobrze wyposażone sale audiowizualne, wystawy na korytarzach poprawiające estetykę wydziału,

 dobrze funkcjonujące strony internetowe jednostek.

Kilka wydziałów uznało infrastrukturę za najsłabszą stronę swojego funkcjonowania, podkreślając:

 niezadowalającą bazę lokalową, powodującą konieczność odbywania przez studentów zajęć w kilku różnych miejscach, co rodzi problemy natury organizacyjnej,

 braki w wyposażeniu w sprzęt komputerowy i multimedialny,

 konieczność wymiany umeblowania.

(22)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 22 | s t r o n a

2. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydział Wychowania Fizycznego nie udzielił odpowiedzi na pytanie o propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia i dlatego został pominięty w zbiorczym zestawieniu zaprezentowanym poniżej.

Lp. JEDNOSTKA PROPOZYCJA DZIAŁAŃ

1. Wydział Biologiczno - Rolniczy

 analiza procedur wydziałowych dotyczących toku studiów i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawnych,

 przygotowanie przewodnika jakości kształcenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym,

 udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich,

 udział w spotkaniach, seminariach i szkoleniach w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

2. Wydział Ekonomii  prowadzenie przez doświadczoną kadrę seminariów adresowanych do promotorów prac dyplomowych ze stopniem doktora,

 zmiany organizacyjne polegające na połączeniu jednostek celem wzmocnienia kadry i konsolidacji potencjału badawczo- dydaktycznego,

 udostępnienie (oddanie do użytku) nowych sal dydaktycznych,

 kontynuacja doskonalenia kadry dydaktycznej w ramach staży krajowych i zagranicznych,

 wzmocnienie kadry przez uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (3 osoby).

3. Wydział Filologiczny  ujednolicenie programów nauczania w ramach PNJN na studiach pierwszego i drugiego stopnia,

 ujednolicenie egzaminów praktycznych w ramach PNJN na studiach pierwszego i drugiego stopnia,

 doposażenie sal w rzutniki multimedialne,

 utworzenie bazy danych absolwentów oraz monitorowanie ich losów zawodowych.

4. Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

 korekty programów kształcenia, w szczególności weryfikacja sylabusów i ich udoskonalanie.

5. Wydział Medyczny  podjęcie starań mających na celu wzbogacenie oferty kształcenia o nowy kierunek: Elektroradiologia, Ratownictwo Medyczne – studia II stopnia oraz w najbliższej perspektywie czasowej uruchomienie kierunku lekarskiego,

 zwiększenie liczby otwieranych i obronionych przewodów doktorskich w kategorii – doktor nauk o zdrowiu,

 podjęcie starań zmierzających w kierunku stworzenia możliwości doktoryzowania w kategorii doktor nauk medycznych,

 pod koniec kadencji rozpoczęcie starań o możliwość otrzymania praw habilitowania w dziedzinie nauk o zdrowiu,

 rozpoczęcie budowy Innowacyjnego Centrum Medyczno – Przyrodniczego przy ul. Litawora i Cegielnianej, którego uruchomienie poprawiłoby możliwości realizowania badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych szczególnie na kierunkach pielęgniarstwo, zdrowie publiczne i dietetyka,

 rozpoczęcie budowy Collegium Anatomicum, na potrzeby nauczania studentów na obecnie istniejących kierunkach oraz nowotworzonych,

(23)

B A D A N I E J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A U n i w e r s y t e t R z e s z o w s k i 23 | s t r o n a

 zmiana lokalowa realizacji zajęć z pielęgniarstwa i zdrowia publicznego z wynajmowanego budynku przy ul. Warzywnej do budynków uniwersyteckich przy ul. Rejtana,

 podpisanie umów o współpracy ze Szpitalami Wojewódzkimi o utworzenie Oddziałów Klinicznych i Klinik,

 podpisanie umów ze szpitalami i sanatoriami na prowadzenie praktyk zawodowych,

 wspieranie kadry dydaktycznej wykazującej chęci rozwoju naukowego – pomoc w opracowaniu projektu badawczego, w pisaniu wniosku o grant czy też w opłacaniu analizy statystycznej i w opracowaniu publikacji,

 zmiany kadrowe – inwestowanie w rozwój młodej kadry naukowej, dla której uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, stopniowa redukcja wieloetatowości,

 poszerzenie oferty przedmiotów do wyboru,

 wprowadzenie zmian w programach kształcenia na studiach II stopnia, celem uniknięcia powtórzeń pewnych treści ze studiów I st.

6. Wydział Pedagogiczno- Artystyczny

 weryfikacja przyznawania pkt. ECTS dla poszczególnych przedmiotów,

 doskonalenie narzędzia ewaluacyjnego – wprowadzenie części B studenckiej ankiety oceny prowadzącego przedmiot.

7. Wydział Prawa i Administracji

 zwiększenie finansów na działalność naukową i dydaktyczną,

 wprowadzenie do oferty programowej wydziału studiów podyplomowych,

 wprowadzenie oferty zajęć w języku obcym.

8. Wydział Socjologiczno- Historyczny

 powołanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych,

 doskonalenie programów kształcenia pod względem proponowanych studentom zajęć i specjalności,

 opracowanie Misji i Strategii Katedry Politologii,

 aktualizowanie i publikowanie informacji dotyczących jakości kształcenia,

 stworzenie systemu gromadzenia informacji o zatrudnieniu absolwentów poszczególnych kierunków studiów.

9. Wydział Sztuki  zmiana lokalizacji siedziby,

 podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej, pracowników dydaktycznych i pracowników administracji,

 zatrudnienie specjalistów z dziedzin artystycznych m.in.:

multimediów,

 doposażenie pracowni komputerowych i innych pracowni laboratoryjnych w nowy sprzęt,

 utworzenie na wydziałowej stronie internetowej zakładki dotyczącej jakości kształcenia.

10. Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii

 modyfikacja programu studiów i sylabusów przedmiotów.

11. Pozawydziałowy Instytut Filozofii

 nawiązanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,

 opracowanie strategii rozwoju wynikającej z planu przyłączenia do Wydziału Socjologiczno-Historycznego,

 działania na rzecz uzyskania uprawnień do doktoryzowania,

 rozszerzenie współpracy naukowej z Uniwersytetem Timisoara,

 działania wspierające wyjazdy pracowników na staże.

Cytaty

Powiązane dokumenty

El fútbol es asimismo el remedio del joven Eusébio para las tristezas de su modesta cotidianeidad: el protagonista sueña con un verdadero balón para poder dejar

Konieczne jest bowiem przedstawienie koncepcji śmierci i nieśmiertelności w Mezopotamii, a także specyfiki świata podziemnego – jego wyglądu i cech charakterystycznych po

w sprawie zasad potwierdzania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo, które rozpoczęły studia

Tak prosty opis niewiele jednak wyjaśnia i okazuje się, że dokładny mechanizm przemiany, wciąż nie w pełni poznany mimo 100 lat prac, dotyka wszystkich podstawowych oddziaływań

W styczniu 1939 roku jako pierwsza, wraz ze swoim siostrzeńcem Ottonem Robertem Frischem, prawidłowo zinterpretowała reakcję rozszczepienia jądra atomowego, obliczyła

WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO W RAMACH BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ PRAC Z NIMI ZWIĄZANCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW (do 35 lat)

Oświadczam, że zapoznałem się z projektem, potwierdzam jego merytoryczno- metodologiczną wartość i wykonalność oraz wyrażam zgodę na jego realizację w

Opis merytoryczny zrealizowanego zadania (cel badań, opis zrealizowanych prac, opis najważniejszych osiągnięć, weryfikacja hipotez, znaczenie uzyskanych wyników,