• Nie Znaleziono Wyników

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOMIU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOMIU"

Copied!
30
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

P ROGRAM WYCHOWAWCZO -

PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM . T ADEUSZA K OŚCIUSZKI

W Ł UKOMIU

2020-2021

(2)

2

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Podejmowane działania są kierowane do dzieci i uczniów i wspomagają prawidłowe procesy rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Mają na celu promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Na tym poziomie oddziaływań ważne jest rozwijanie różnych umiejętności, które pozwolą każdemu prawidłowo gospodarować czasem wolnym oraz radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z tym emocjami.

CEL NADRZĘDNY

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań i potrzeb, przebiegający w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym i społecznym.

CELE GŁÓWNE

• Rozwijanie poczucia godności ludzkiej – kultura osobista, otwartość, wrażliwość.

• Wzmacnianie motywacji do nauki i skuteczności kształcenia.

• Budzenie wrażliwości moralnej.

• Kształtowanie postaw prospołecznych, prorodzinnych i prozdrowotnych.

• Rozwijanie patriotyzmu.

• Tworzenie kultury pozytywnych wzorów – rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów, ćwiczenie zachowań asertywnych, właściwa hierarchizacja wartości.

• Kształtowanie umiejętności budowania więzi międzyludzkich (szacunku, empatii, współpracy).

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów i ich rodziców.

• Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i cywilizacyjnym.

• Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

(3)

3

• Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.

• Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

• Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów.

• Budowanie więzi ze szkołą.

• Pomoc nauczycieli w wychowawczej roli rodziny.

• Kształtowanie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia i życia w obliczu zagrożenia COVID-19

Absolwent naszej szkoły:

• Jest przygotowany do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych.

• Jest odpowiedzialny, zna swoje prawa i obowiązki.

• Ma poczucie przynależności do najbliższego środowiska i regionu.

• Jest przygotowany do podejmowania i realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.

• Ma poczucie własnej wartości i godności.

• Zna i stosuje zasady i normy współpracy, zachowania się w grupie.

• Jest tolerancyjny i gotowy do niesienia pomocy starszym, słabszym i niepełnosprawnym.

• Ma szacunek dla symboli narodowych, zna historię i kulturę Ojczyzny, regionu.

• Rozumie potrzebę uczenia się i własnego doskonalenia, rozwija swoje zdolności i umiejętności.

• Dba o higienę osobistą, otoczenie i zdrowe warunki życia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Zadania:

1) Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.

3) Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

(4)

4

4) Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.

5) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie wybranych narządzi:

1) Badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych.

2) Badań ankietowych skierowanych do nauczycieli i uczniów.

3) Wywiadów z dziećmi młodszymi.

4) Spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy.

5) Analizy stanu wychowania w szkole:

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisanych do dziennika,

- sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku wstępnej diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole ( mimo ich znajomości) zwłaszcza dotyczących zachowania w czasie przerw śródlekcyjnych, głównie uczniowie kl I-III.

 Niska motywacja do nauki, brak zainteresowań.

 Pojedyncze przejawy negatywnych zachowań, głównie agresja słowna.

 Potrzeba poszerzenia działań na rzecz profilaktyki uzależnień w tym Internetu, telefonu, gier komputerowych, przemocy, tolerancji (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców).

 Złe nawyki żywieniowe wśród uczniów.

 Niewystarczająca znajomość tradycji narodowych i dość niskie poczucie tożsamości narodowej.

 Niedostateczne zainteresowanie rodziców udziałem w I zebraniach z wychowawcą.

(5)

5

 Niewystarczający nadzór rodziców nad procesem dydaktycznym dzieci.

 Zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid- 19.

2. Kryteria efektywności.

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

2. Wszyscy nauczyciele i pracownicy realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

I. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

1) Dyrektor szkoły:

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b) wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie

uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, d) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli,

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

2) Pedagog szkolny:

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, b) ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, c) diagnozuje problemy wychowawcze,

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

3) Nauczyciel:

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

(6)

6

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane

potrzeby uczniów,

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem,

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Wychowawca klasy:

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

b) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

d) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

e) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły,

f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

g) realizuje w toku pracy wychowawczej zajęcia dotyczące istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska.

4) Rodzice:

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

b) dbają o zdrowie i właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

(7)

7

II. Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym.

III.

1) Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I – III

Obszar Zadania

wychowawczo- profilaktyczne

Formy i sposoby realizacji zadań

Realizatorzy

1.Zdrowie- edukacja zdrowotna

Budowanie postawy

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

1.Zapobieganie wadom postawy.

2.Przeciwdziałanie i walka z

próchnicą.

3.Dbanie o zdrowie, higienę osobistą, estetykę własną i otoczenia.

4. Propagowanie zdrowego stylu życia.

- ćwiczenia śródlekcyjne - dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów

- realizacja programu profilaktycznego - fluoryzacja zębów - pogadanki

-współpraca z gabinetem stomatologicznym

- wykorzystanie bieżących sytuacji szkolnych

- lekcje o chorobach brudnych rąk

- higiena narządów wzroku i słuchu

- udział w konkursach plastycznych,

- poznanie zasad zdrowego odżywiania,

- przygotowywanie zdrowych posiłków – warsztaty

„Dekoracje z owoców i

Wychowawcy klas,

pielęgniarka, koordynatorzy warsztatów, programów profilaktycznych , akcji

charytatywnych, organizatorzy konkursów, przedstawień profilaktycznych nauczyciel wychowania fizycznego.

(8)

8 5.Rozpowszechnia- nie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

6.Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym.

7.Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu, używania substancji

psychoaktywnych.

warzyw”,

- udział w akcjach np.

Szklanka mleka, Owoce i warzywa w szkole,

- organizowanie happeningów na temat zdrowego żywienia - ruch na świeżym powietrzu (lekcje wychowania

fizycznego, przerwy śródlekcyjne, gry i zabawy sportowe, wycieczki), - uświadamianie o

konieczności dostosowania ubioru do stanu pogody,

- ulotki, plakaty, gazetki ścienne, pogadanki, konkursy, spektakle

- Światowy Dzień Zdrowia -spotkanie z dietetykiem

-Andrzejkowy turniej sportowy - aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu

- pogadanki w ramach

realizacji bloku tematycznego.

- warsztaty profilaktyczne - przedstawienia profilaktyczne - gazetki informacyjne

- konkursy

(9)

9 8.Propagowanie

postaw

proekologicznych.

9. Wdrażenie procedury

bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19

- udział w konkursach plastycznych i przyrodniczo- ekologicznych „Żyj zdrowo”

- udział w szkolnych akcjach ekologicznych: „Zbieraj baterie i nakrętki’’

- segregowanie śmieci - oszczędzanie wody

- poznanie zasad właściwego zachowania się w parku, lesie, (spacery, wycieczki,

pogadanki, drama).

- udział w programie edukacyjnym „ Kubusiowi przyjaciele Natury”,

- zapoznanie uczniów z procedurą szkolną i zobowiązanie ich do przestrzegania reżimu sanitarnego, (noszenie maseczek, częste mycie lub dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego), - pogadanki z uczniami na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych, wzbudzanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

2.Bezpieczeństwo- profilaktyka

zachowań ryzykownych, problemowych

Wdrażanie podstawowych zasad

bezpieczeństwa 1.Utrzymywanie ładu i porządku wokół siebie w miejscu zabawy i pracy.

2.Organizacja

- pogadanki na temat utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.

- pogadanki na temat zasad bezpiecznego i dobrego

Wychowawcy, bibliotekarka, kierownik wycieczki, koordynatorzy programów oraz warsztatów profilaktycznych ,

policjant, strażak, pielęgniarka.

(10)

10 imprez

kulturalnych z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa i dobrego

zachowania.

3.Organizacja wycieczek, wyjść do miejsc

użyteczności publicznej.

4. Realizacja programów profilaktycznych.

5.Zaznajamianie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

6.Przypominanie regulaminów wyjść i wycieczek.

7.Zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi i właściwymi

zachowania.

- wyjścia do biblioteki szkolnej,

- wyjazdy do teatru, muzeum, urzędów

- zapoznanie z regulaminami zachowań w miejscach publicznych.

- realizacja programów profilaktycznych: Akademia Bezpiecznego Puchatka w kl.I - instruktaż prowadzony przez policjanta,

- pogadanki w ramach zajęć lekcyjnych,

- czytanie regulaminów wyjść i wycieczek

- spotkanie z policjantem.

- pogadanki w ramach zajęć edukacyjnych

- gazetka na korytarzu szkolnym

- ćwiczenia praktyczne w terenie.

-gazetka

-warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

- udział w szkolnym dniu bezpieczeństwa

(11)

11 sposobami

formułowania komunikatów z prośbą o pomoc.

8.Edukowanie dziecka dotyczące przestrzegania zasad BHP w klasie i szkole.

9.Kształtowanie świadomości bezpiecznego i kulturalnego korzystania z TV, gier

komputerowych, Internetu, telefonu komórkowego.

- spotkanie z pielęgniarką - spotkanie ze strażakiem i policjantem.

- zapoznanie z regułami gier i zabaw ruchowych

- zapoznanie z regulaminami sal lekcyjnych i sali

gimnastycznej i świetlicy - zapoznanie z regulaminem zachowania się podczas przerw na korytarzach, w toaletach i przed szkołą,

- pogadanki

- udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym

- spotkania z policjantem.

- pogadanki

- dyskusje w czasie lekcji - warsztaty profilaktyczne - konkursy

- Szkolny dzień TIK - udział w programie

edukacyjnym „Mega misja” w ramach zajęć świetlicowych.

3. Kultura- wartości , normy, wzory zachowań

Rozwijanie postaw

patriotycznych i obywatelskich, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz więzi ze

społecznością lokalną.

1.Poznanie i

szacunek dla - nauka hymnu państwowego

Wychowawcy, opiekunowie SU,

kierownik wycieczki, pracownik Skansenu, Ratusza, absolwenci, rodzice i dziadkowie dzieci

(12)

12 symboli

narodowych i europejskich.

2.Podtrzymywanie tradycji szkolnych.

3.Kultywowanie tradycji

związanych z najbliższą okolicą, regionem, krajem.

4.Współpraca ze społecznością lokalną.

- udział w uroczystościach szkolnych w stroju galowym z biało-czerwoną kokardą

- zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej

- akcje Samorządu Uczniowskiego,

- udział w akcji „Szkoła do Hymnu”

- ślubowanie

pierwszoklasistów i pasowanie na ucznia,

- udział w obchodach Święta Patrona Szkoły

- udział w akcjach z okazji obchodów odzyskania niepodległości ( apele, konkursy itp.)

- zapoznanie z wybranymi zabytkami, tradycjami w środowisku szkolnym i lokalnym

- odwiedzanie miejsc pamięci narodowej

- wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - gazetki

- wystawki okolicznościowe.

- spotkania z absolwentami - festyny rodzinne

- organizacja uroczystości : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Jasełka.

Kształtowanie hierarchii wartości,

wspieranie akcji

Wychowawcy, organizatorzy konkursów, koordynatorzy akcji i projektów

(13)

13 charytatywnych

1.Troska o język i kulturę

wypowiadania się.

2.Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze.

3.Kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów

świątecznych.

4.Wzbudzanie empatii wobec potrzebujących.

- konkursy recytatorskie, czytelnicze,

- udział w projekcie „Lekturki spod chmurki”

- narodowe czytanie

„Balladyny” J. Słowackiego, - udział w akcji „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”,

- wyjazdy do teatru, kina, muzeum

- zajęcia dydaktyczne - wycieczki edukacyjne.

- klasowe wigilie, mikołajki - udział w akademiach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą

- udział w warsztatach wielkanocnych „Jajko wielkanocne z masy solnej ozdobione produktami spożywczymi”,

- udział w akcjach charytatywnych: Łańcuch dobra, Góra Grosza, WOŚP, Wkręć się w pomaganie, Wylosuj Anioła, Marzycielska Poczta,

- Dzień Wolontariusza

czytelniczych, kierownik wycieczki, rodzice.

4.Relacje- kształtowanie postaw

społecznych

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez

budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami

Wychowawcy, organizatorzy imprez, apeli, rodzice, pedagog, poradnia

psychologiczno- pedagogiczna, koordynator

(14)

14 społeczności

szkolnej

1.Wzmacnianie u uczniów

właściwego zachowania się w szkole.

2. Integrowanie uczniów w czasie wspólnych działań.

3.Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy.

4.Uświadamianie odmienności osób niepełnosprawnych innych

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej.

- opracowanie i przestrzeganie kontraktu klasowego,

- zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie , - wzmacnianie używania

„magicznych słów”, - gazetki klasowe i szkolne

-organizowanie imprez

integracyjnych: dzień chłopca, andrzejki, bal karnawałowy, walentynki, dzień kobiet, dyskoteki, Mikołajki,

-wdrażanie do współdziałania w grupie i zespołach

klasowych.

- obserwacja zachowań uczniów,

- rozmowy z wychowawcą i nauczycielami

-rozmowy z pedagogiem - konsultacje z rodzicami - kierowanie na zajęcia specjalistyczne

- współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia,

-zajęcia profilaktyczne nt konfliktów, przemocy, agresji, tolerancji.

- pomoc osobom potrzebującym, - udział w akcjach

charytatywnych, - pogadanki,

- udział w akcji „Światowy Dzień Osób z Zespołem

akcji

charytatywnych.

(15)

15 5.Zapoznanie z

prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

Downa, zwanym też Dniem Kolorowej Skarpetki”,

- gazetka - apel szkolny

- pogadanki na zajęciach, - udział w obchodach

„Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”,

Eliminowanie napięć

psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami

-organizacja zajęć:

dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych

korekcyjno-kompensacyjnych.

- indywidualne rozmowy z pedagogiem

- współpraca z poradnią psychologiczno –

pedagogiczną (kierowanie uczniów na badania

specjalistyczne, konsultacje, terapie)

- informowanie dzieci, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc,

- motywowanie uczniów do brania udziału w konkursach, - promowanie osiągnięć uczniów w nauce i konkursach ( nagrody, dyplomy,

podziękowania)

- podejmowanie wspólnych inicjatyw , także z rodzicami, w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń

- realizacja programu profilaktyczno-

wychowawczego,, Przyjaciele Zippiego”

Wychowawcy, logopeda, pedagog, poradnia

psychologiczno- pedagogiczna, organizatorzy konkursów, rodzice.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i

Wychowawcy, rodzice, pedagog, nauczyciele świetlicy,

(16)

16 opiekuńczych

1.Integrowanie działań

wychowawczych szkoły i rodziny.

2.Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów

prowadzenia działań

wychowawczych i profilaktycznych.

3. Pełnienie opieki nad dziećmi w świetlicy szkolnej z

- konsultacje

- udział w uroczystościach szkolnych

- opracowanie wspólnie z rodzicami planów

wychowawczych dla

poszczególnych klas i szkoły - bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią,

- konsultacje i porady dla rodziców,

- spotkania ze specjalistami - indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem, - zebrania z rodzicami

- wywiadówki profilaktyczne

„Rodzina w życiu młodego człowieka”

- zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami poprzez stronę internetową szkoły lub formy papierowe dostępne w

sekretariacie szkoły.

-udział rodziców w szkoleniach (online, stacjonarnie m.in., temat motywacji do nauki, jak nawiązać prawidłowe relacje z dzieckiem, zasady i

konsekwencje.)

- dni otwarte dla rodziców ( spotkanie ze specjalistami z poradni, policjantem, pielęgniarką, dietetykiem)

- zajęcia w świetlicy szkolnej.

GOPS, organizatorzy warsztatów, kursów, szkoleń.

(17)

17 uwzględnieniem

potrzeb rodziców.

4.Pomoc materialna

dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz znajdującym się w sytuacji

kryzysowej.

5.Udostępnianie wykazu instytucji udzielających pomocy i wspierających rodziny.

6.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki używania

niebezpiecznych środków i

substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku

rozwojowego.

- współpraca z GOPS-em, - pozyskiwanie sponsorów -akcja „Szklanka mleka”, ciepły posiłek (zupa).

- gazetka dla rodziców

- rady szkoleniowe - kursy

- szkolenia.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów.

- obserwacja

- współpraca z pielęgniarką

szkolną - współpraca z pedagogiem

szkolnym

Wychowawcy, rodzice, pedagog, organizatorzy szkoleń, pielęgniarka, policja, GOPS.

(18)

18 2.Ochrona ofiar

przemocy.

- rozmowa z uczniem - konsultacje z rodzicami

- wszczęcie procedur obowiązujących w szkole - w razie konieczności wszczęcie procedury Niebieskiej karty

- organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli - współpraca z policją - współpraca z GOPS-em.

2) Treści i zadania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym dla uczniów klas IV-VIII

Obszar Zadania o charakterze wychowawczo-

profilaktycznym

Sposoby i formy realizacji zadań

Realizatorzy

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie, adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych.

1. Kształtowanie postawy koleżeństwa i umiejętności

komunikowania się.

2. Rozbudzanie

otwartości na drugiego człowieka.

3. Pogłębianie wiedzy o klasie i poczucia

współodpowiedzialności.

- zajęcia integracyjne - organizowanie wycieczek, wyjazdów, ognisk, zajęć

integrujących zespoły klasowe

- wzajemna pomoc podczas zajęć, przerw, w szatni ,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, -Szkolny Dzień bezpieczeństwa

„Samarytanka”,

-zajęcia integrujące uczniów z grupą klasową - poznawanie mocnych stron uczniów

- udział w imprezach klasowych.

- wzmacnianie więzi wychowawca-uczeń.

- tworzenie koleżeńskich kodeksów klasowych,

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, policjant.

(19)

19 4. Kształtowanie

pozytywnego wizerunku klasy i społeczności szkolnej.

5. Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy.

- dbanie o wystrój klasy i szkoły

- przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole.

- udział w akcjach Samorządu

Uczniowskiego oraz Koła Wolontariatu, - monitorowanie zachowań uczniów - egzekwowanie zasad WSO, procedur i regulaminów

- zajęcia z pedagogiem np. Stop przemocy - mediacje rówieśnicze - pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią

- współpraca z rodzicami, policją, GOPS, kuratorami sądowymi, Kształtowanie

prawidłowych postaw wśród uczniów.

1.Dbanie o kulturalne zachowania .

2. Uświadamianie odmienności osób niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, tradycji kulturowej

3. Dbanie o prawidłową frekwencję uczniów.

- pogadanki o

właściwym i kulturalnym zachowanie

-zwracanie uwagi na wszelkie przejawy nieprawidłowych zachowań uczniów, - przeciwdziałanie uprze- dzeniom i dyskryminacji - pomoc osobom

potrzebującym - udział w akcjach charytatywnych, - udział w akcji

„Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa,

zwanym też Dniem Kolorowej Skarpetki”, - wpajanie zasad odpowiedzialnego

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny.

(20)

20 4. Motywowanie do nauki.

5. Uświadamianie i uczenie prawidłowej komunikacji w relacjach międzyludzkich.

traktowania obowiązków szkolnych,

- stała współpraca z rodzicami,

-nagradzanie uczniów ze 100% frekwencją, - pogadanki, warsztaty - udział w „Światowym Dniu Tabliczki

Mnożenia”, - nagradzanie na apelach i

uroczystościach

szkolnych za postępy w nauce, udział w

konkursach,

olimpiadach, zawodach i turniejach sportowych;

- pochwały przy klasie;

- organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką, tj.

zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz pomocy specjalistycznej tj. psychologiczno- pedagogicznej, korekcyjno-- kompensacyjnej, logopedycznej;

- przestrzeganie praw i obowiązków ucznia - zwracanie uwagi na właściwą komunikację interpersonalną

-reagowanie na wszelkie przejawy nieporządanych relacji i zachowań.

- udział w akcji

„Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”,

(21)

21 6. Wzmacnianie

poczucia własnej wartości.

7. Radzenie sobie z emocjami.

8. Zwracanie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne (terroryzm, głód,

choroby).

- pogadanki

- spotkania z pedagogiem - konkursy.

- pogadanki

- realizacja programu:

„ Apteczka pierwszej

pomocy emocjonalnej”,

- pogadanki o zagrożeniach cywilizacyjnych.

- przypominanie o przestrzeganiu obowiązujących

procedur zachowania w sytuacji zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, - przestrzeganie zasad związanych z COVID 19,

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania poczucia tożsamości narodowej.

1. Popularyzowanie dnia patrona w szkole.

2. Rozwijanie szacunku do miejsc pamięci narodowej.

3. Rozwijanie patriotyzmu

- gazetki ścienne na korytarzu szkolnym - przygotowanie obchodów „Dnia Patrona”,

- poznanie historii i tradycji naszego narodu i regionu w ramach zajęć szkolnych

- wycieczka edukacyjna,

- uświadomienie roli i wartości symboli narodowych

- udział w akademiach i uroczystościach

szkolnych

Wychowawcy, nauczyciel języka polskiego, historii, geografii.

(22)

22

- konkursy o tematyce patriotycznej

- galeria słynnych Polaków

- udział w akcjach z okazji obchodów odzyskania

Niepodległości przez Polskę.

- udział w akcji „Szkoła do Hymnu”

Promowanie zdrowego stylu życia.

1. Uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania.

2.Uświadomienie zagrożenia używania substancji

psychoaktywnych, szczególnie dopalaczy i narkotyków, alkoholu, papierosów.

3. Poznanie zasad racjonalnego żywienia.

4. Stosowanie zasad higieny osobistej.

- pogadanki - spotkania z pielęgniarką i dietetykiem,

- filmy profilaktyczne, - konkursy plastyczno- techniczne

- gazetka ścienna dotycząca substancji psychoaktywnych -pogadanki z

pedagogiem: Znajdź właściwe rozwiązanie, HIV/AIDS- żyję bez ryzyka, Zachowania ryzykowne (alkohol, narkotyki, dopalacze)

- spotkanie z dietetykiem na temat zbilansowanej diety,

- Światowy Dzień Zdrowia, ( wspólnie zorganizowany z rodzicami, aktywny udział rodziców podczas Dnia Zdrowia)

- pogadanki, - spotkanie z

Wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciel w- f, biologii, wdż, specjaliści, pedagog, rodzice.

(23)

23 5. Organizowanie zawodów sportowych.

6. Poznanie istoty agresji.

7. Kształtowanie postawy asertywności.

8. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem.

9. Współczesne

zagrożenia dla zdrowia młodych ludzi (depresja, próby samobójcze).

10. Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

11. Wdrażenie procedury bezpieczeństwa na

pielęgniarką - fluoryzacja

- współpraca z gabinetem stomatologicznym.

- udział w

„Międzyszkolnym turnieju mini piłki nożnej”,

- udział w zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego,

- Dzień Dziecka na sportowo,

- rozpoznawanie emocji i zachowań agresywnych - nauka reagowania na agresję.

- pogadanki, zajęcia warsztatowe.

- pogadanki, -warsztaty,

- spotkanie z pielęgniarką - spotkanie z

psychologiem PP-P.

- współpraca z lokalnymi instytucjami

udzielającymi pomocy i wsparcia dzieciom, rodzicom.

- zapoznanie uczniów z procedurą szkolną i zobowiązanie ich do

(24)

24 terenie szkoły w związku z zapobieganiem

rozprzestrzeniania się COVID-19

przestrzegania reżimu sanitarnego, (noszenie maseczek, częste mycie lub dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego),

- pogadanki z

uczniami na godzinach wychowawczych i lekcjach

przedmiotowych, wzbudzanie

odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych

1. Umacnianie świadomości ekologicznej.

2. Podkreślanie potrzeby segregacji śmieci, utylizacji elektro-śmieci.

3. Zwrócenie uwagi na przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza.

- udział w akcjach o charakterze

ekologicznym: sprzątanie świata (dzień ziemi), zbieranie baterii i nakrętek, oszczędzanie wody.

- konkurs o tematyce ekologicznej.

- pogadanki o

przyczynach i skutkach zanieczyszczenia powietrza,

- „lekcje z klimatem” – pogadanki na temat różnic między klimatem a pogodą, wyjaśnienie wpływu różnych

czynników na naturalne zmiany klimatu. wpływ człowieka na zmianę klimatu.

Wychowawcy, Nauczyciel biologii, geografii, przyrody, chemii, fizyki.

Przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi mediów.

1. Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z telewizji,

- godziny wychowawcze - pogadanki

- filmy profilaktyczne - warsztaty

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, bibliotekarz.

(25)

25 Internetu, komputera, telefonu komórkowego.

2. Reagowanie na przejawy przemocy internetowej.

3. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwój kompetencji

czytelniczych.

4. Rozwijanie kompetencji informatycznych.

profilaktyczne - szkolny Dzień TIK.

- Dzień Bezpiecznego Internetu,

- pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci - gazetka ścienna, konkursy plastyczne.

-spotkanie informacyjne z policjantem lub kuratorem sądowym, który wyjaśni przepisy prawne, które chronią uczniów przed

zjawiskiem

cyberprzemocy oraz jakie działania należy podjąć, gdy taka sytuacja się pojawi.

- narodowe czytanie, nowela „Balladyna”

- zajęcia biblioteczne - udział w akcjach, konkursach i projektach czytelniczych,

- zajęcia komputerowe - lekcje informatyki - konkurs z wykorzysta- niem programów

komputerowych,

- wykorzystanie podczas zajęć technologii

informacyjnych, np.

wykorzystanie kodów QR,

- wykorzystywanie komunikatorów Messenger, skype do nawiązywaniu kontaktów uczen-uczen, nauczyciel- uczen,

- wykorzystanie technologii

komputerowej do oceny

(26)

26 5. Rozwijanie

zainteresowań i zdolności uczniów.

6. Wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

wiedzy uczniów (ankiety, testy) -przeprowadzanie diagnoz wg potrzeb online,

- udział w kołach zainteresowaniach, - pogadanki o

właściwym spędzaniu wolnego czasu,

- zajęcia pozalekcyjne, - udział w akcjach

charytatywnych i pracach wolontariatu,

- zorganizowanie wystawy prezentującej zainteresowań dzieci na korytarzu szkolnym, (zdjęcia, prace plastyczne itp.) Rozwijanie

samorządności.

1. Wskazywanie

wzorców postępowania oraz kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych.

2. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności.

3. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.

- pogadanki o

właściwych wzorcach postępowania,

- prezentacje o

właściwych postawach prospołecznych

- wybory do klasowego i szkolnego SU,

- zorganizowanie kampanii wyborczej do SU ( plakaty, debata).

- akcje charytatywne, - czynny udział w

działaniach wolontariatu.

- udział w projekcie edukacyjnym „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”

- przybliżenie terminu

„budżet obywatelski”

dlaczego tak ważne jest bycie aktywnym

mieszkańcem swojego miasta?

Opiekunowie SU,

wychowawcy i nauczyciele.

(27)

27 4. Kontynuowanie

współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

- współpraca z lokalnymi instytucjami i

organizacjami.

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

1. Poznanie mocnych i słabych stron,

zainteresowań oraz predyspozycji.

2. Przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy.

3. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form

aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy.

4. Organizowanie spotkań z

przedstawicielami szkół średnich.

- rozmowy indywidualne - godziny wychowawcze.

- zajęcia z doradcą zawodowym.

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów - wyjazdy do pobliskich zakładów pracy.

- spotkania z

przedstawicielami szkół średnich

- pogadanki.

- udział w dniach otwartych

organizowanych przez szkoły średnie.

Wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy, pedagog.

Współpraca z rodzicami

1. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły.

2. Współpraca z

rodzicami w działaniach wychowawczych.

- zebrania z rodzicami - rozmowy indywidualne - dyżury nauczycieli dla rodziców,

- zwiększenie częstotliwości

informowania rodziców uczniów z trudnościami w nauce o ich postępach, trudnościach,

Dyrektor, pedagog, wychowawcy, nauczyciele.

(28)

28 3. Zachęcanie rodziców do aktywniejszego udziału w życiu szkoły.

4. Informowanie o osiągnięciach i problemach uczniów.

5. Zachęcanie rodziców do udziału w działaniach profilaktycznych

organizowanych przez szkołę.

- opracowanie wspólnie z rodzicami planów

wychowawczych dla klas,

- wywiadówki

profilaktyczne: sygnały ostrzegawcze zażywania substancji

uzależniających i odurzających;

zachowania ryzykowne i ich determinanty;

rodzina w życiu młodego człowieka.

- zapraszanie rodziców na szkolne uroczystości - konsultacje i porady dla rodziców ( indywidualne na terenie szkoły,

online),

- bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią

- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów, (współpraca z

instytucjami

działającymi na rzecz dziecka i rodziny).

-udział rodziców w szkoleniach (online, stacjonarnie m.in., temat motywacji do nauki, jak nawiązać prawidłowe relacje z dzieckiem, zasady i konsekwencje.) - dni otwarte dla

rodziców ( spotkanie ze

(29)

29

specjalistami z poradni, policjantem,

pielęgniarką, dietetykiem)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiskowa.

2. Współpraca z instytucjami

udzielającymi pomocy ofiarom.

3. Udostępnianie wykazu instytucji udzielających pomocy i wspierających rodziny.

4. Ochrona ofiar przemocy.

- rozmowa z rodzicami i dzieckiem

- wywiad środowiskowy - obserwacja zachowań dziecka.

- podejmowanie działań interwencyjnych we współpracy z instytucjami - uczestnictwo w szkoleniach.

- gazetka informacyjna dla rodziców

- informacje

zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

- ochrona ofiar przemocy zgodna z procedurami obowiązującymi w szkole

- rozmowa z uczniem - konsultacje z rodzicami - w razie konieczności wszczęcie procedury

„Niebieskiej karty”, - organizowanie szkoleń dla rodziców i

nauczycieli - współpraca z instytucjami.

Dyrektor, nauczyciele, pedagog, rodzice, instytucje.

III. Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli

(30)

30

służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Cytaty

Powiązane dokumenty

cały rok na bieżąco wg kalendarza uroczystości wg planu.. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia, których zobowiązuje do nie- zwłocznego odebrania ucznia

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. Szkoła

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na

 Dziecko z oddziału przedszkolnego oraz nowi uczniowie z klas I-III są wprowadzani w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz

informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy

Nauczyciele: oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat

podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki. 4.Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Korczaka w Sierakowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

miejscowości. Piętnastu uczniów korzysta z Powiatowego Programu Stypendialnego. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia

w) działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków)

Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:.. Wychowawcy prowadzą w różnych formach

Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie?. Zasady

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych, - kształtowanie postaw od- rzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywne- go,

Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły realizowany jest przez uczniów, dyrekcję, psychologa oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców.. Poddawany jest ewaluacji

wywiadu oraz diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej w szkole, przeprowadzonej za pomocą ankiet w środowisku szkolnym uczniów, rodziców i nauczycieli, obserwacji

Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, du-

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie obserwacji, wywiadu oraz diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej w szkole przeprowadzonej za pomocą ankiet w

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów..