zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

14  Download (0)

Full text

(1)

1

Wzór umowy

UMOWA Nr CRU-K/Po/…./2016

zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego

w dniu ………..….. 2016 roku w Poznaniu

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a ; 03-414 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000031521 Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 1 540 606 500,00 zł posiadająca numer NIP 526-25-57-278, Regon 017319719 - Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 5, 60-715 Poznań, reprezentowany przez:

1. ………

2. ……….

zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

………

(imię, nazwisko Wykonawcy/ pełna nazwa firmy, adres siedziby ,NIP ,REGON)

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania diagnostykę nawierzchni kolejowej, na terenie stacji Krzyż Wlkp., Leszno, Ostrów Wlkp. i Poznań.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

1/ badań diagnostycznych nawierzchni kolejowej dzierżawionej i stanowiącej własność Zamawiającego;

2/ badań technicznych oraz obchodów normalnych i oględzin nawierzchni kolejowej;

3/ obchodów oraz pomiarów torów i rozjazdów kolejowych;

4/ przeglądów urządzeń SRK;

5/ pełnego nadzoru inwestorskiego nad remontami infrastruktury kolejowej;

6/ odbiór wykonanych robót, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu.

3. Wykaz torów, rozjazdów i urządzeń SRK, objętych przedmiotem umowy oraz terminy ich wykonywania na poszczególnych stacjach zawarto w harmonogramach, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonanie przedmiotu umowy ma na celu przywrócenie jego stanu technicznego do pełnych właściwości użytkowych i eksploatacyjnych i winno być wykonane zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz obowiązującymi u Zamawiającego przepisami, w szczególności z:

1/ „Instrukcją o utrzymaniu nawierzchni i podtorza kolejowego oraz sieci trakcyjnej Pd – 1”;

(2)

2 2/ „Instrukcją konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowy Ie-12

(E-24)”.

5. Akceptowanie przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a także uczestniczenie przedstawicieli Zamawiającego w poszczególnych czynnościach związanych z realizacją przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy.

6. Wyjaśnienia użytych pojęć:

1/ Diagnostyka nawierzchni kolejowej - dalej zwana przedmiot umowy.

1/ Dni robocze - dni kalendarzowe, bez sobót, niedziel i świąt;

2/ Strony - Wykonawca lub jego przedstawiciel/Zamawiający lub jego przedstawiciel.

7. Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, zaakceptował i przyjął do wykonania warunki niniejszej umowy.

§ 2.

Termin wykonania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i będzie realizowana od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 3.

Wartość umowy 1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

DIAGNOSTYKA - ……… zł brutto (słownie złotych: ………..), w tym wartość netto – ………zł, podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, który wynosi ……… zł.

NADZÓR - stawka jednej roboczogodziny wynosi ………. zł brutto (słownie złotych: ………..), w tym netto – ………zł, podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, który wynosi ……… zł. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ……….. zł netto.

2. Wynagrodzenie netto obejmuje całkowity koszt wykonania bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz uwzględnia wszelkie ryzyka i roszczenia Wykonawcy związane z realizacją usługi i nie ulegnie ona zmianie do czasu zakończenia realizacji niniejszej umowy.

3. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników, w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia swojego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub zakresu realizacji niniejszej umowy.

5. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów i opłat, mających wpływ na wartość oraz wykonanie przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

§ 4.

Warunki płatności, rozliczenie umowy

1. Podstawę do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę stanowić będą „protokoły odbioru”, o którym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

2. Okresem rozliczeniowym dla usługi:

DIAGNOSTYKI - jest miesiąc kalendarzowy;

NADZÓR - każdorazowe wykonanie usługi.

3. Należności naliczane będą w oparciu o wartości wskazane w § 3 w ust. 1 umowy.

4. Płatności będą realizowane:

(3)

3 DIAGNOSTYKA - w stałej kwocie ……… złotych netto, w okresach miesięcznych, na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT,na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……….………... ; NADZÓR - w stałej stawce jednej roboczogodziny w kwocie ……….. złotych netto, po każdorazowym wykonaniu zamówienia, w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……….………...

Do każdej faktury należy dołączyć „protokół odbioru” dla każdej usługi.

5. Kwoty, o których mowa wyżej będą powiększane o aktualną stawkę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie wymagała wprowadzenia stosownego aneksu.

6. Za datę otrzymania faktury uważa się datę jej wpływu do Zamawiającego.

7. Za datę uregulowania płatności faktur VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze:

1/ imienia i nazwiska osoby wskazanej w § 5 ust. 15 niniejszej umowy, reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą;

2/ numeru niniejszej umowy.

9. W przypadku zastrzeżeń zawartych w „protokołach odbioru”, Zamawiający dokona zapłaty po ich usunięciu przez Wykonawcę.

10. Za płatność dokonaną po terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania umownych odsetek za opóźnienie, w wysokości odpowiadającej odsetkom ustawowym przewidzianym w art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

§ 5.

Realizacja umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy pomocy własnych lub będących w jego dyspozycji osób, narzędzi, sprzętui przyrządów pomiarowych dopuszczonych do stosowania na kolei oraz materiałów i środków transportu.

3. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu umowy zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek źle wykonywanych czynności oraz ewentualne umyślne lub nieumyślne zniszczenie mienia Zamawiającego lub osób trzecich.

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

1/ sporządzania protokołów z wykonanych badań diagnostycznych, wykonania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dotyczących usunięcia usterek oraz przekazania ich upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego;

2/ uczestnictwa i sporządzania protokołów z odbiorów robót torowych i inwestorskich na infrastrukturze kolejowej;

3/ sporządzania protokołów okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz przekazania ich upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego;

(4)

4 4/ prowadzenia wymaganej w „Instrukcji o utrzymaniu nawierzchni i podtorza kolejowego oraz sieci trakcyjnej Pd – 1” dokumentacji oraz przekazywania jej do miejsc wyznaczonych przez właściwych terenowo przedstawicieli Zamawiającego, dla poszczególnych lokalizacji;

5/ wykonywania czynności diagnostycznych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badań diagnostycznych – wzór zgodny z Instrukcją Pd-1, oraz Instrukcją Ie-12, w obecności właściwych terenowo przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w ust. 14 niniejszego paragrafu ;

6/ powiadamiania właściwych terenowo przedstawicieli Zamawiającego o planowanym przystąpieniu do wykonywania usługi, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem;

7/ wprowadzania zmian parametrów eksploatacyjnych nawierzchni kolejowej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz bezzwłocznego powiadomienia właściwych terenowo przedstawicieli Zamawiającego o wystąpieniu takiego przypadku;

8/ uzyskania, we własnym zakresie i na własny koszt, zezwolenia wydawanego przez Służbę Ochrony Kolei na poruszanie się po terenie kolejowym dla pracowników i sprzętu wykonujących czynności diagnostyczne.

6. Zamawiający zobowiązany jest do:

1/ umożliwienia wstępu pracownikom Wykonawcy na obszar kolejowy w celu realizacji niniejszej umowy;

2/ niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji w celu realizacji niniejszej umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1/ przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie należytego wykonywania niniejszej umowy, wykonywanych prac oraz prowadzonej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich nieprawidłowości, w terminie 2 dni roboczych;

2/ wezwania Wykonawcy do udzielenia dodatkowych wyjaśnień, dotyczących realizacji niniejszej umowy w przypadkach, kiedy naruszone mogą zostać interesy Zamawiającego.

8. Wykonane usługi będą podlegały odbiorom, polegającym na ocenie zrealizowanego zakresu i jakości wykonanej usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy. Z czynności, o których mowa zostaną spisane

„protokoły odbioru”, których wzory określają „Instrukcja Pd-1” oraz „Instrukcja Ie-12”, sporządzone w obecności przedstawicieli obu Stron dla:

DIAGNOSTYKI – po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

NADZORU – po każdorazowym wykonaniu usługi.

9. Usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usunie w terminie wskazanym w w/w protokole.

10. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące przedmiot usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami, w szczególności przepisami zawodowymi, BHP oraz posiadają stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów, potwierdzających wymagania, o których mowa.

11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym wypadku przy wykonywaniu przedmiotu umowy, który wydarzył się na terenie kolejowym z udziałem pracowników Wykonawcy.

12. Dochodzenie w sprawie okoliczności wypadków przeprowadza Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązuje się nie zakłócać działalności Zamawiającego oraz innych użytkowników na sąsiednich torach oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi terenu i innym użytkownikom.

14. Właściwymi terenowo przedstawicielami Zamawiającego dla poszczególnych lokalizacji są:

1/ Krzyż Wlkp.- p. Rafał Wyrwa tel. 695 321 930

(5)

5 2/ Leszno - p. Jan Feszczyn tel. 695 321 053

3/ Ostrów Wlkp. - p. Bernadeta Kosińska, tel. 693083533 4/ Poznań - p. Jacek Tomaszewski tel. 601 366 590

15. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy jest:

● ze strony Zamawiającego - p. Piotr Bok - tel. 6695 321 800 e-mail piotr.bok@p-r.com.pl

ze strony Wykonawcy - p. ... - tel. ... e-mail ………

16. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych.

§ 6.

Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie i /lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, są niżej wymienione kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1/ gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną do jej rozpoczęcia - w wysokości 1 500,00 zł;

2/ opóźnienia w wykonaniu usługi przypadającej do wykonania w danym miesiącu - w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3/ opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 7 pkt. 1 umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4/ opóźnienia w usunięciu usterek zawartych w „protokołach odbioru”, o których mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

5/ z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w trakcie jej realizacji z przyczyn innych, niż wskazane w § 7 ust. 2 – w wysokości 50% wartości netto umowy.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4 niniejszego paragrafu naliczane będą od następnego dnia roboczego i nie mogą przekroczyć 10 dni roboczych.

4. Zamawiający uprawniony jest do:

1/ potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

2/ dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszego wykonywania przedmiotu umowy.

6. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wartości netto umowy.

§ 7.

Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

1/ ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy;

2/ zajęcia całego majątku Wykonawcy;

3/ gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację umowy i przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych;

4/ rażącego naruszenia lub realizowania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:

1/ likwidacji firmy Zamawiającego;

2/ zajęcia całego majątku Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, bez żadnego odszkodowania dla Wykonawcy, w przypadku:

(6)

6 1/ przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;

2/ wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

2. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań, w celu polubownego jego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór między Stronami zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny w Poznaniu.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez pisemnej zgody „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o. być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego, stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. Wymieniony w treści umowy załącznik stanowi jej integralną część.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

(7)

7

Załącznik nr 1 do umowy Nr CRU-K/Po/…./2016

Harmonogram wykonywania diagnostyki nawierzchni kolejowej, torów, urządzeń srk i sieci trakcyjnej na stacji Krzyż Wlkp.

Plan [miesiąc]

LOKALIZACJA miejsce planowanej

czynności - nr toru, rozjazdu

Opis planowanych czynności Uwagi

III 71 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

zgodnie z Pd-1 III 73 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

III 75 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III 76 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III 77 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III 79 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III 82 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III 83 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

III 84 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III 71 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz

sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 73 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 75 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 76 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 77 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 79 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 82 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 83 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 84 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IX 71 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 73 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 75 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 76 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 77 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 79 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 82 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 83 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX 84 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności IX Kanał w torze nr 5 Pomiar toru wypoziomowanego „zerowego”

IX Kanał w torze nr 8 Pomiar toru pod bramką naciskową (na dł. 4 m) IX Kanał w torze nr 9 Pomiar płyty pomiarowej w obrębie kanału 9 1 i 3 tydzień/ m- 71 Obchody normalne (oględziny) torów

(8)

8

ca 1 i 3 tydzień/ m-

ca 73 Obchody normalne (oględziny) torów

1 i 3 tydzień/ m-

ca 75 Obchody normalne (oględziny) torów

1 i 3 tydzień/ m-

ca 76 Obchody normalne (oględziny) torów

1 i 3 tydzień/ m-

ca 77 Obchody normalne (oględziny) torów

zgodnie z Pd-1 1 i 3 tydzień/ m-

ca 79 Obchody normalne (oględziny) torów

1 i 3 tydzień/ m-

ca 82 Obchody normalne (oględziny) torów

1 i 3 tydzień/ m-

ca 83 Obchody normalne (oględziny) torów

1 i 3 tydzień/ m-

ca 84 Obchody normalne (oględziny) torów

III, VI,

IX, XII Rz 265 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 267 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 269 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 270 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 271 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 272 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 280 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 281 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 282 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 283 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 284 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 285 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności 1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 265 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 267 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 269 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 270 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 271 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 272 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 280 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 281 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 282 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 283 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 284 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-

ca Rz 285 Oględziny rozjazdu

III / IX tor 71 Przegląd elektromagnesu shp Wytyczne

CT2f-515/03/86

III tor 73 Przegląd wykolejnicy WK 72

zgodnie z Ie-12 III rozj. 267 Przegląd zwrotnicowego zamka trzpieniowego

(9)

9 Harmonogram wykonywania diagnostyki nawierzchni kolejowej, torów, urządzeń srk

i sieci trakcyjnej na stacji Leszno

Plan [miesiąc]

LOKALIZACJA [miejsce planowanej

czynności - nr toru]

rozjazdu]

Opis planowanych czynności Uwagi

IV 400a Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

zgodnie z Pd-1 IV 402a Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej

sprawności

IV 402 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 404 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 408 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 410 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 412 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 420 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 434 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 436 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 400a Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 402a Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 402 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 404 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 408 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 410 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 412 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 420 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 434 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 436 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

X 400a Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 402a Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 402 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej

(10)

10

sprawności

X 404 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 408 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 410 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 412 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 420 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 434 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

X 436 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

2 i 4 tydzień/ m-ca 400a Obchody normalne (oględziny) torów

zgodnie z Pd-1 2 i 4 tydzień/ m-ca 402a Obchody normalne (oględziny) torów

2 i 4 tydzień/ m-ca 402 Obchody normalne (oględziny) torów 2 i 4 tydzień/ m-ca 404 Obchody normalne (oględziny) torów 2 i 4 tydzień/ m-ca 408 Obchody normalne (oględziny) torów 2 i 4 tydzień/ m-ca 410 Obchody normalne (oględziny) torów 2 i 4 tydzień/ m-ca 412 Obchody normalne (oględziny) torów 2 i 4 tydzień/ m-ca 420 Obchody normalne (oględziny) torów 2 i 4 tydzień/ m-ca 434 Obchody normalne (oględziny) torów

2 i 4 tydzień/ m-ca 436 Obchody normalne (oględziny) torów II, V,

VIII, XI Rz 13 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 14 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 15 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 16 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 17 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 18 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 53 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 55 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 59 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 71 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 75 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności II, V,

VIII, XI Rz 106 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 13 Oględziny rozjazdu

2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 14 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 15 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 16 Oględziny rozjazdu

(11)

11

2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 17 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 18 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 53 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 55 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 59 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 71 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 75 Oględziny rozjazdu 2 i 4 tydzień/ m-ca Rz 106 Oględziny rozjazdu

IV tor 400a Przegląd wykolejnicy WK 72

IV tor 402a Przegląd wykolejnicy WK 72

IV rozj. 13 Przegląd zwrotnicowego zamka trzpieniowego zgodnie z Ie-12

IV rozj. 15 Przegląd zwrotnicowego zamka trzpieniowego

IV rozj. 55 Przegląd zwrotnicowego zamka trzpieniowego zgodnie z Ie-12

IV rozj. 59 Przegląd zwrotnicowego zamka trzpieniowego

(12)

12

Harmonogram wykonywania diagnostyki nawierzchni kolejowej i torów na stacji Ostrów Wlkp.

/bocznica wyłączona z eksploatacji/

Plan [miesiąc]

LOKALIZACJA miejsce planowanej

czynności - nr toru rozjazdu

Opis planowanych czynności Uwagi

IV 203b Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

zgodnie z Pd-1 IV 207 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej

sprawności

IV 209 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 211 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 213 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IV 215

Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności – przegląd w ramach umowy wykonuje firma SKLEJKA-EKO S.A. w Ostrowie Wlkp.

IV 203b

Obchód normalny (oględziny) toru, przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 207

Obchód normalny (oględziny) toru, przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 209

Obchód normalny (oględziny) toru, przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 211

Obchód normalny (oględziny) toru, przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 213

Obchód normalny (oględziny) toru, przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV 215

Obchód normalny (oględziny) toru, przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IV RZ81 Pomiary i badania techniczne rozjazdów

IV Rz82 Pomiary i badania techniczne rozjazdów - przegląd w ramach umowy wykonuje firma SKLEJKA-EKO S.A. w Ostrowie Wlkp.

IV Rz83 Pomiary i badania techniczne rozjazdów

IV Rz84 Pomiary i badania techniczne rozjazdów

IV 203b Przegląd wykolejnicy Wk5

zgodnie z Ie-12

IV 207 Przegląd wykolejnicy Wk4

IV 209 Przegląd wykolejnicy Wk4

(13)

13

Harmonogram wykonywania diagnostyki nawierzchni kolejowej, torów i urządzeń srk i sieci trakcyjnej na stacji Poznań

Plan [miesiąc]

LOKALIZACJA miejsce planowanej

czynności - nr toru rozjazdu

Opis planowanych czynności Uwagi

III 216 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

zgodnie z Pd-1 III 218 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej

sprawności

III 219 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

III 220 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

III 221 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

III 222 Przegląd okresowy podtorza wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

III 216 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 218 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 219 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 220 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 221 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

III 222 Przegląd - badanie techniczne toru wraz z pomiarem bezpośrednim toru oraz sprawdzeniem jego stanu technicznej sprawności

IX 216 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IX 218 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IX 219 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IX 220 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IX 221 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

IX 222 Pomiary bezpośrednie torów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

1 i 3 tydzień/ m-ca 216 Obchody normalne (oględziny) torów 1 i 3 tydzień/ m-ca 218 Obchody normalne (oględziny) torów 1 i 3 tydzień/ m-ca 219 Obchody normalne (oględziny) torów 1 i 3 tydzień/ m-ca 220 Obchody normalne (oględziny) torów 1 i 3 tydzień/ m-ca 221 Obchody normalne (oględziny) torów 1 i 3 tydzień/ m-ca 222 Obchody normalne (oględziny) torów

(14)

14

III, VI,

IX, XII Rz 205 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 206 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 207 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 209 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 210 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności III, VI,

IX, XII Rz 222 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności

zgodnie z Pd-1 III, VI,

IX, XII Rz 223 Pomiary rozjazdów wraz ze sprawdzeniem stanu technicznej sprawności 1 i 3 tydzień/ m-ca Rz 205 Oględziny rozjazdu

1 i 3 tydzień/ m-ca Rz 206 Oględziny rozjazdu 1 i 3 tydzień/ m-ca Rz 207 Oględziny rozjazdu 1 i 3 tydzień/ m-ca Rz 209 Oględziny rozjazdu 1 i 3 tydzień/ m-ca Rz 210 Oględziny rozjazdu 1 i 3 tydzień/ m-ca Rz 222 Oględziny rozjazdu 1 i 3 tydzień/ m-ca Rz 223 Oględziny rozjazdu

III 355 Badanie diagnostyczne przejazdu kolejowego

III 356 Badanie diagnostyczne przejazdu kolejowego

III 357 Badanie diagnostyczne przejazdu kolejowego

III / IX tor 216 Przegląd elektromagnesu shp Wytyczne

CT2f-515/03/86 III Rz 209 Przegląd zwrotnicowego zamka trzpieniowego

zgodnie z Ie-12 III Rz 210 Przegląd zwrotnicowego zamka trzpieniowego

Figure

Updating...

References

Related subjects :