• Nie Znaleziono Wyników

Dostawa energii elektrycznej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dostawa energii elektrycznej"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.rusinow.pl (http://bip.rusinow.pl/)

Rusinów: Dostawa energii elektrycznej

Numer ogłoszenia: 216836 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Uwaga! W dniu 26 sierpnia 2015 roku Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi, jakie skierowali potencjalni oferenci.

Plik w formacie pdf do pobrania na dole strony (wyjaśnienia1)

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi, jakie skierowali potencjalni oferenci.

Pliki w formacie pdf do pobrania na dole strony (wyjaśnienia2 i 3)

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi, jakie skierowali potencjalni oferenci.

Pliki w formacie pdf do pobrania na dole strony (wyjaśnienia4 i 5)

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Zamawiający zmienił następujące załączniki:

- lista punktów poboru energii (do pobrania na dole strony)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania na dole strony) - szacowana ilość energii i przedłużony termin składania ofert

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (do pobrania na dole strony) - Wzór umowy (do pobrania na dole strony)

- Formularz ofertowy (do pobrania na dole strony)

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Zamawiający zmienił termin składania ofert.

(2)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rusinów , ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6727022, faks 0-48 6727023.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://rusinow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do siwz stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Szacowana ilość dostawy energii do obiektów Zamawiającego w okresie 36 miesięcy - 1 315 000 kWh. Zakres przedmiotu zamówienia może ulec zwiększeniu w przypadku dostosowania układu pomiarowego punktów poboru do zmiany sprzedawcy oraz dobudowy nowych punktów poboru energii..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

(3)

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

(4)

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rusinow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rusinów, ul.

Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów - sekretariat (pokój nr 20).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

(5)

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

pełnomocnictwo_zal2_do_umowy.pdf

Data: 2015-08-21 17:03:55 Rozmiar: 49.41k Format: .pdf

zal_1_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf

Data: 2015-08-21 17:04:26 Rozmiar: 99.14k Format: .pdf

zalacznik_2 do siwz.pdf

Data: 2015-08-21 17:04:36 Rozmiar: 61.2k Format: .pdf

zalacznik_3 do siwz.pdf

Data: 2015-08-21 17:04:45 Rozmiar: 48.51k Format: .pdf

zalacznik_4 do siwz_grupa kapitałowa.pdf

Data: 2015-08-21 17:04:56 Rozmiar: 70.54k Format: .pdf

lista_zał 1_do_umowy.doc

Data: 2015-08-26 20:14:57 Rozmiar: 136.5k Format: .doc

pełnomocnictwo_zal2_do_umowy.doc

Data: 2015-08-26 20:15:08 Rozmiar: 42.5k Format: .doc

sopz- zał 6_do_siwz.doc

Data: 2015-08-26 20:15:18 Rozmiar: 138k Format: .doc

umowa zał5_do_siwz.doc

Data: 2015-08-26 20:15:27 Rozmiar: 89k Format: .doc

zal_1_do_siwz_formularz_ofertowy.doc

Data: 2015-08-26 20:15:35 Rozmiar: 55.5k Format: .doc

zalacznik_2 do siwz.doc

Data: 2015-08-26 20:15:47 Rozmiar: 35.5k Format: .doc

zalacznik_3 do siwz.docx

Data: 2015-08-26 20:15:57 Rozmiar: 15.56k Format: .docx zalacznik_4 do siwz_grupa kapitałowa.doc

(6)

Data: 2015-08-26 20:16:07 Rozmiar: 36k Format: .doc

wyjaśnienia1.pdf

Data: 2015-08-26 20:16:29 Rozmiar: 217.8k Format: .pdf

wyjasnienia_2.pdf

Data: 2015-08-27 20:39:54 Rozmiar: 390.9k Format: .pdf

wyjssnienia_3.pdf

Data: 2015-08-27 20:40:17 Rozmiar: 678.74k Format: .pdf

wyjasnienia_4.pdf

Data: 2015-08-28 20:45:17 Rozmiar: 960.16k Format: .pdf

wyjasnienia_5.pdf

Data: 2015-08-28 20:45:37 Rozmiar: 732.4k Format: .pdf

zm_lista_zał 1_do_umowy.doc

Data: 2015-08-28 20:45:48 Rozmiar: 141.5k Format: .doc

zm_siwz.pdf

Data: 2015-08-28 20:49:13 Rozmiar: 4.88M Format: .pdf

zm_sopz- zał 6_do_siwz.doc

Data: 2015-08-28 20:50:12 Rozmiar: 143k Format: .doc

zm_umowa zał5_do_siwz.doc

Data: 2015-08-28 20:51:32 Rozmiar: 89k Format: .doc

zm_zal_1_do_siwz_formularz_ofertowy.doc

Data: 2015-08-28 20:52:16 Rozmiar: 55.5k Format: .doc

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2015-09-23 08:19:54 Rozmiar: 712.22k Format: .pdf

Liczba odwiedzin : 247

Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Wardecki Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Wardecki

Czas wytworzenia: 2015-08-21 17:09:28

Czas publikacji: 2015-09-23 08:29:27

Data przeniesienia do archiwum : Brak METRYKA

(7)

Cytaty

Powiązane dokumenty

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

3.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem

•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

e) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane