WYKAZ METOD BADAWCZYCH

10  Download (0)

Full text

(1)

WYKAZ METOD BADAWCZYCH

AKTUALIZACJA: 17.09.2012 r.

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

WODA 0,05 – 40 mg/l A

PN-ISO 7150-1:2002

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,05 – 40 mg/l A

WODA 3 – 40 mg/l A

PN-ISO 5664:2002

Metoda miareczkowa ŚCIEKI 3 – 2000 mg/l A

Stężenie azotu amonowego

PB Nr 02:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04576-15:1975

Metoda miareczkowa

OSAD ŚCIEKOWY 0,1 – 5 % s.m. A

WODA 0,1 – 100 mg/l A

Stężenie azotu azotanowego PN-82/C-04576/08

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,1 – 100 mg /l A

WODA 0,01 – 20 mg/l A

Stężenie azotu azotynowego PN-EN 26777:1999

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,01 – 20 mg/l A

WODA 1 – 1500 mg/l A

PN-EN 25663:2001

Metoda miareczkowa ŚCIEKI 1 – 2500 mg/l A

Stężenie azotu Kjeldahla

PN-EN 13342:2002

Metoda miareczkowa OSAD ŚCIEKOWY 5 – 100 g/kg A

WODA 1 – 3000 mg/l A

Stężenie azotu ogólnego PB Nr 23:2006,wydanie 2

Z obliczeń ŚCIEKI 1 – 3000 mg/l A

Barwa

PB Nr 56:2012,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 7887:2002

Metoda wizualna

WODA 5 – 70 mg/l -

WODA 3 – 6 000 mg/l A

PN-EN 1899-1:2002

Metoda miareczkowa, elektrochemiczna ŚCIEKI 3 – 6 000 mg/l A

WODA 0,5 – 6 mg/l A

Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu

(BZT5) PN-EN 1899-2:2002

Metoda miareczkowa, elektrochemiczna ŚCIEKI 0,5 – 6 mg/l A

WODA 30 – 10 000 mg/l A

PN-ISO 6060:2006

Metoda miareczkowa ŚCIEKI 30 – 30 000 mg/l A

WODA 10 – 10 000 mg/l A

PB Nr 26:2007,wydanie1 z wykorzystaniem PN-C-04578-03:1974

Metoda miareczkowa ŚCIEKI 10 – 30 000 mg/l A

WODA 15 – 150 mg/l A

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu

(ChZT)

PB Nr 22:2010,wydanie1 z wykorzystaniem PN-ISO 15705:2005 oraz instrukcji LCI 500 Hach-Lange

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 15 – 150 mg/l A

Metoda

wizualna WODA 0,04 – 0,4 mg/l -

Stężenie wolnego chloru

PB Nr 55:2012,wyd. 1 z wykorzystaniem PN-ISO 7393-2:1997 +

Ap1:2000 Metoda

fotometryczna WODA 0,1 – 0,4 mg/l -

WODA 5 – 4 000 mg/l A

Stężenie chlorków

PB Nr 15:2006,wydanie1 z wykorzystaniem PN-C-04617-02:1975

Metoda miareczkowa ŚCIEKI 5 – 12 000 mg/l A

WODA 0,01 – 0,7 mg/l A

Stężenie chromu +6

PB Nr 07:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem aplikacji Hach-Lange

8023

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,01 – 0,7 mg/l A

(2)

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

WODA 0,005 – 1 mg/l -

wolnych

ŚCIEKI 0,01 – 1 mg/l -

Stężenie cyjanków

ogólnych

PB Nr 36:2012,wyd.1 Z wykorzystaniem PN-80/C-

04603/01

Metoda spektrofotometryczna WODA 0,005 – 1 mg/l -

Stężenie

cyjanków wolnych PN80/C-04603/01

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,01 – 1 mg/l A

Stężenie sumy CN+SCN

PB Nr 08:2006,wydanie1 z wykorzystaniem aplikacji MERCK Aquaquant 14417. Metoda wizualna

WODA 0,002 – 0,6 mg/l A

WODA 0,1 – 130 mg/l A

PN-EN 903:2002

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,1 - 130 mg/l A

WODA 0,2 – 100 mg/l A

Stężenie detergentów,

surfaktantów anionowych PB Nr 40:2009, wydanie 1 z wykorzystaniem aplikacji HACH-

LANGE LCK 332 Metoda

spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,2 - 100 mg/l A

WODA 0,2 – 60 mg/l -

Stężenie detergentów, niejonowych

PB Nr 16:2010, wydanie 1 z wykorzystaniem aplikacji HACH-

LANGE LCK 333 Metoda

spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,2 - 60 mg/l -

Stężenie dwutlenku węgla agresywnego

PN-74/C-04547/03

Metoda miareczkowa WODA 2,2 – 50 mg/l A

Stężenie dwutlenku węgla wolnego

PN-74/C-04547/01

Metoda miareczkowa WODA 2,2 – 50 mg/l A

WODA 8 - 1000 mg/l A

Stężenie ekstraktu eterowego ogólnego

PB Nr 01:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04573-01:1974

Metoda wagowa ŚCIEKI 8 – 10 000 mg/l A

WODA 8 - 1000 mg/l A

Niepolarne składniki ekstraktu eterowego

PB Nr 01:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04573-02:1974

Metoda wagowa ŚCIEKI 8 – 10 000 mg/l A

WODA 0,1 – 1,5 mg/l A

Stężenie fenoli, indeks fenolowy

PN-ISO 6439:1994

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,1 – 1,5 mg/l A

WODA 0,05 – 200 mg/l A

PN-EN ISO

6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,05 - 200 mg/l A

Stężenie fosforu ogólnego P

PB Nr 39:2008,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04537-14:1998

Metoda spektrofotometryczna

OSAD ŚCIEKOWY 0,01 – 10 % s.m. A

WODA 0,05 – 200 mg/l A

Stężenie ortofosforanów

PN-EN ISO

6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 0,05 - 200 mg/l A

Mętność PN-EN ISO 7027:2003

Metoda nefelometryczna WODA 0,2 – 2 NTU A

masa zawiesiny ogólnej mg/l A

opad w leju po ½ h ml A

Osad czynny

PB Nr 19:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04616-03:1975

Metoda wagowa

OSAD CZYNNY

indeks osadu czyn. ml/g A

PN-C-04540-01:1991

Metoda potencjometryczna ŚCIEKI 4 - 10 --- A

WODA 4 - 10 --- A

PB Nr 24:2011,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04540-01:1991

Metoda potencjometryczna ŚCIEKI 4 - 10 --- A

pH

PB Nr 04:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04540-01:1991 Metoda potencjometryczna

OSAD ŚCIEKOWY 4 – 10 --- A

WODA 3 – 6 000 mg/l A

Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO)

PB Nr 13:2008,wydanie 2 z wykorzystaniem aplikacji DrLange

Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 3 – 6 000 mg/l A

(3)

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1) Pozostałość po prażeniu,

substancje mineralne

PN-EN 12879:2004

Metoda wagowa OSAD ŚCIEKOWY 0,5 - 90 % A

WODA 15 – 1 400 µS/cm A

Przewodność elektryczna właściwa

PN-EN 27888:1999

Metoda konduktometryczna ŚCIEKI 15 – 1 400 µS/cm A

Stężenie siarczków PB Nr 03:2006,wydanie 1

Metoda miareczkowa ŚCIEKI 0,2 – 10 mg/l A

Straty przy prażeniu. Subst.

organiczne

PN-EN 12879:2004

Metoda wagowa OSAD ŚCIEKOWY 0,5 - 90 % s.m. A

Stężenie substancji rozpuszczonych

PB Nr 21:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04541:1978

Metoda wagowa

WODA 2 - 1000 mg/l A

Sucha pozostałość

PB Nr 21:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04541:1978

Metoda wagowa

WODA 2 - 1000 mg/l A

Sucha pozostałość osadu PN-EN 12880:2004

Metoda wagowa OSAD ŚCIEKOWY 0,5-100 % s.m. A

Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (twardość

ogólna)

PN-ISO 6059:1999

Metoda miareczkowa WODA 0,05 - 10 mmol/l A

WODA 0 - 50 0C A

ŚCIEKI 0 – 50 0C A

Temperatura PB Nr 33:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04584:1977

OSAD ŚCIEKOWY 0 - 50 0C -

WODA 0,2 - 20 mg/l A

PN-EN 25813:1997

Metoda miareczkowa ŚCIEKI 0,2 - 20 mg/l A

WODA 0,2 – 19,99 mg/l A

ŚCIEKI 0,2 – 19,99 mg/l A Stężenie tlenu

rozpuszczonego

PN-EN 25814:1999 Metoda elektrochemiczna

OSAD ŚCIEKOWY 0,2 – 19,99 mg/l - Utlenialność

(indeks nadmangan.)

PN-EN ISO 8467:2001

Metoda miareczkowa WODA 0,5 – 50 mg/l A

Zapach Liczba progowa zapachu

PB Nr 12:2007,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN 1622:2003

Metoda organoleptyczna

WODA ≤ 1 TON A

Zasadowość mineralna PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

Metoda miareczkowa WODA 0,4 - 50 mmol/l A

Zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

Metoda miareczkowa WODA 0,4 - 50 mmol/l A

Zawartość wody w osadzie

PN-EN 12880:2004

Metoda wagowa OSAD ŚCIEKOWY 1 – 99,5 % A

Zawiesina łatwo opadająca

PB Nr 20:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04559-03:1972

Metoda objętościowa

ŚCIEKI > 0,1 ml/l -

WODA 2 - 30 mg/l A

Zawiesina ogólna PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Metoda wagowa ŚCIEKI 2 – 2 000 mg/l A

Zawiesina ogólna (substancje nierozpuszczalne), Zawiesina

mineralna i lotna

PB Nr 05:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04559-02:1972

Metoda wagowa

ŚCIEKI 10 – 20 000 mg/l A

WODA 0,04 - 50 mg/l A

Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001 Metoda spektrofotometryczna

ŚCIEKI 0,04 - 50 mg/l A

PN-ISO 6332:2001

Metoda spektrofotometryczna WODA 0,04 - 50 mg/l A

Stężenie żelaza II PB Nr 34:2011,wydanie 1 z wykorzystaniem aplikacji Hach-Lange

DR 3800 – metoda 8146 Metoda spektrofotometryczna

WODA 0,1 - 50 mg/l -

(4)

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1) PB Nr 18:2006,wydanie 1

z wykorzystaniem PN-Z-19000-04:2001 Metoda mikroskopowa

ŚCIEKI --- szt./ l -

Ascaris lumbricoides

PN-Z-19000-04:2001 Metoda mikroskopowa

OSAD

ŚCIEKOWY --- szt./ kg s.m. A PB-18:2006,wydanie 1

z wykorzystaniem PN-Z-19000-04:2001 Metoda mikroskopowa

ŚCIEKI --- szt./ l -

Trichuris trichiura

PN-Z-19000-04:2001 Metoda mikroskopowa

OSAD

ŚCIEKOWY --- szt./ kg s.m. A PB Nr 18:2006,wydanie 1

z wykorzystaniem PN-Z-19000-04:2001 Metoda mikroskopowa

ŚCIEKI --- szt./ l -

PB Nr 06:2007,wydanie 1 z wykorzystaniem aplikacji Instytutu

Medycyny Wsi w Lublinie Metoda mikroskopowa Quina i wsp.

OSAD

ŚCIEKOWY --- szt./ kg s.m. A

Obecność jaj pasożytów jelitowych

Toxocara spp.

PB Nr 42:2009,wydanie1 z wykorzystaniem PN-Z-19000-04:2001

Metoda mikroskopowa

OSAD

ŚCIEKOWY --- szt./ kg s.m. A WODA

(powierzchniowa) --- PB Nr 17:2006,wydanie 1

z wykorzystaniem aplikacji Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie i PZH

Metoda jakościowa ŚCIEKI ---

wyizolowano / nie wyizolowano - Obecność bakterii z rodzaju

Salmonella

PN-Z-19000-1:2001 Metoda jakościowa

OSAD

ŚCIEKOWY --- wyizolowano / nie wyizolowano A Obecność bakterii z rodzaju

Legionella

PB Nr 41:2009,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 11731-2:2006

Metoda ilościowa

WODA CIEPŁA >0jtk

jtk / 100 ml lub jtk / 1000 ml

- Ogólna liczba

mikroorganizmów w (36 ± 2)oC po 48 h

PN-EN ISO 6222:2004

Metoda posiewu bezpośredniego WODA ≥0jtk jtk / 1 ml A

Ogólna liczba mikroorganizmów w

(22 ± 2)oC po 72 h

PN-EN ISO 6222:2004

Metoda posiewu bezpośredniego WODA ≥0jtk jtk / 1ml A

PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap.1:2005 +AC:2009 Metoda filtracji membranowej.

Test standardowy

WODA ≥0jtk jtk / 100ml A

Obecność i liczba

bakterii grupy coli PB Nr 14:2006,wydanie 2 z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999

Metoda filtracji membranowej

WODA ≥0jtk jtk / 100 ml A

Obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych

PB Nr 14:2006,wydanie 2 z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999

Metoda filtracji membranowej

WODA ≥0jtk jtk / 100 ml A

PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap.1:2005 +AC:2009

Metoda filtracji membranowej.

Test standardowy

WODA ≥0jtk jtk / 100ml A

Obecność i liczba Escherichia coli

PB Nr 14:2006,wydanie 2 z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999

Metoda filtracji membranowej

WODA ≥0jtk jtk / 100ml A

Obecność i liczba enterokoków kałowych

PN-EN ISO 7899-2:2004

Metoda filtracji membranowej WODA ≥0jtk jtk / 100ml A

Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich

PB Nr 44:2010,wydanie 1

z wykorzystaniem metodyki PZH ZHK:2007 Metoda filtracji membranowej

WODA ≥0jtk jtk / 100 ml A

(5)

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1) Obecność i liczba

enterokoków kałowych

PN-EN ISO 7899-2:2004

Metoda filtracji membranowej WODA ≥0jtk jtk / 250ml - Obecność i liczba

Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap.1:2005 +AC:2009

Metoda filtracji membranowej.

Test standardowy

WODA ≥0jtk jtk / 250ml -

Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009

Metoda filtracji membranowej WODA ≥0jtk jtk / 250 ml - Obecność i liczba

bakterii grupy coli

PB Nr 14:2006,wydanie 2 z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999

Metoda filtracji membranowej

WODA ≥0jtk jtk / 250 ml -

Określenie biocenozy osadu

czynnego Instrukcja metodyczna:2003,wydanie1 OSAD CZYNNY -

ANALIZA METODĄ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

WODA 1,5 - 1000 µg/l A

Trichlorometan

ŚCIEKI 1,5 - 1000 µg/l A

WODA 4 - 1000 µg/l A

Bromodichlorometan

ŚCIEKI 4 - 1000 µg/l A

WODA 1,7 - 1000 µg/l A

Dibromochlorometan

ŚCIEKI 1,7 - 1000 µg/l A

WODA 1,6 - 1000 µg/l A

Tetrachlorometan

ŚCIEKI 1,6 - 1000 µg/l A

WODA 1,2 - 1000 µg/l A

1,2-Dichloroetan

ŚCIEKI 1,2 - 1000 µg/l A

WODA 2,2 - 1000 µg/l A

Bromoform

ŚCIEKI 2,2 - 1000 µg/l A

WODA 1,3 - 1000 µg/l A

Trichloroetylen

ŚCIEKI 1,3 - 1000 µg/l A

WODA 1,3 - 1000 µg/l A

Tetrachloroetylen

ŚCIEKI 1,3 - 1000 µg/l A

WODA 1,8 - 1000 µg/l A

STĘŻENIE TRICHALOMETANÓW (THM) i CHLOROWCOPOCHODNYCH

1,3-Heksachlorobutadien

PB Nr 27:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10301:2002 Metoda chromatografii gazowej

z detekcją spektrometrią mas GC-MSD

ŚCIEKI 1,8 - 1000 µg/l A

WODA 0,030 – 0,240 µg/l A

α - HCH

ŚCIEKI 0,030 – 0,240 µg/l A

WODA 0,025 – 0,240 µg/l A

β - HCH

ŚCIEKI 0,025 – 0,240 µg/l A

WODA 0,023 – 0,240 µg/l A

γ – HCH (Lindan)

ŚCIEKI 0,023 – 0,240 µg/l A

WODA 0,026 – 0,240 µg/l A

Heksachlorocyklohe ksan

δ - HCH

ŚCIEKI 0,026 – 0,240 µg/l A

WODA 0,025 – 0,240 µg/l A

Aldryna

ŚCIEKI 0,025 – 0,240 µg/l A

WODA 0,024 – 0,240 µg/l A

Dieldryna

ŚCIEKI 0,024 – 0,240 µg/l A

Endryna ŚCIEKI 0,146 – 0,6 µg/l A

WODA 0,028 – 0,240 µg/l A

Izodryna

ŚCIEKI 0,028 – 0,240 µg/l A WODA 0,023 – 0,240 µg/l A 1,2,3-Trichlorobenzen

ŚCIEKI 0,023 – 0,240 µg/l A WODA 0,022 – 0,240 µg/l A

S T Ę Ż E N IE

PESTYCYDÓW

Heksachlorobenzen

PB Nr 28:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 6468:2002

Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas

GC-MSD

ŚCIEKI 0,022 – 0,240 µg/l A

WODA 1,2 - 100 µg/l -

Pentachlorofenol

PB Nr 29:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 12673:2004 Metoda chromatografii gazowej

z detekcją spektrometrią mas GC-MSD

ŚCIEKI 1,2 - 100 µg/l -

(6)

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

WODA 0,6 – 200 mg/l A

Oznaczanie indeksu oleju mineralnego

PB Nr 35:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 9377-2:2003 Metoda chromatografii gazowej

z detekcją spektrometrią mas GC-MSD ŚCIEKI 0,6 - 200 mg/l A

Benzen

PB Nr 37:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 11423-1:2002

Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas GC-MSD

WODA 0,5 - 2,3 µg/l -

Chlorek winylu

PB Nr 38:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 11423-1:2002

Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas GC-MSD

WODA 0,4 – 2,6 µg/l -

WODA 6 - 500 ng/l A

Fluoranten

ŚCIEKI 6 - 500 ng/l A

WODA 6 - 100 ng/l A

Benzo(b)fluoranten

ŚCIEKI 6 - 100 ng/l A

WODA 7 - 100 ng/l A

Benzo(k)fluoranten

ŚCIEKI 7 - 100 ng/l A

WODA 7 - 100 ng/l A

Indeno(1,2,3c,d)perylen

ŚCIEKI 7 - 100 ng/l A

WODA 7 - 100 ng/l A

Benzo(ghi)perylen

ŚCIEKI 7 - 100 ng/l A

WODA 7 - 100 ng/l A

STĘŻENIE WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA)

Benzo(a)piren

PB Nr 30:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 1799:2005 Aplikacja JT Baker EN 500 Metoda chromatografii gazowej

z detekcją spektrometrią mas GC-MSD

ŚCIEKI 7 - 100 ng/l A

ANALIZA METODĄ CHROMATOGRAFII JONOWEJ

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

Azotany

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-1:2001

WODA 2 - 100 mg/l A

Azot azotanowy

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-2:2001

ŚCIEKI 0,45 – 135 mg/l A

Azotyny

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-1:2001

WODA 0,1 - 4 mg/l A

Azot azotynowy

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-2:2001

ŚCIEKI 0,061 – 15 mg/l A PB Nr 46:2010,wydanie 1

z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-1:2001

WODA 2 - 250 mg/l A

Chlorki

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-2:2001

ŚCIEKI 5 – 1000 mg/l A

Fluorki

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-1:2001

WODA 0,5 – 4 mg/l A

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-1:2001

WODA 2 – 250 mg/l A

Siarczany

PB Nr 46:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-2:2001

ŚCIEKI 5 - 1000 mg/l A

S T Ę Ż E N IE A N IO N Ó W

Bromiany

PB Nr 53:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 15061:2003

WODA 0,005-0,030 mg/l A

(7)

ANALIZA METODĄ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

Antymon

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) WODA 2,5 - 50 µg/l A

WODA 5 - 200 µg/l A

Arsen

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) ŚCIEKI 5 - 200 µg/l A

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN 1233:2000

Metoda płomieniowa (F AAS)

ŚCIEKI 0,1 - 20 mg/l A

PN-EN 13346:2002 Metoda płomieniowa (F AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 5 – 2000 mg/kg A

Chrom

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) WODA 5 - 200 µg/l A

WODA 0,03 - 20 mg/l A

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS) ŚCIEKI 0,03 - 20 mg/l A

Cynk

PN-EN 13346:2002 Metoda płomieniowa (F AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 1,5-2000 mg/kg A

WODA 10 – 200 µg/l A

Glin

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) ŚCIEKI 10 - 200 µg/l A

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS)

ŚCIEKI 0,02 - 20 mg/l A

PN-EN 13346:2002 Metoda płomieniowa (F AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 1 – 2000 mg/kg A

Kadm

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) WODA 2 - 40 µg/l A

WODA 1 - 150 mg/l A

ŚCIEKI 1 - 150 mg/l A

Magnez

PB Nr 45:2009,wydanie 1

z wykorzystaniem publikacji FAAS Analitycal Methods No: 85-100009-00:1989 Metoda elektrotermiczna (ET AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 0,3 - 5 % A

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-C-04570-1:1992

Metoda płomieniowa (F AAS)

WODA 0,1 - 20 mg/l A

Mangan

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) WODA 10 - 200 µg/l A

WODA 0,02 - 20 mg/l A

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS) ŚCIEKI 0,02 - 20 mg/l A

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) WODA 1 - 200 µg/l A

Miedź

PN-EN 13346:2002 Metoda płomieniowa (F AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 1 – 2000 mg/kg A

WODA 0,1 - 20 mg/l A

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS) ŚCIEKI 0,2 - 20 mg/l A

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) WODA 10 – 200 µg /l A

Nikiel

PN-EN 13346:2002 Metoda płomieniowa (F AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 10 – 2000 mg/kg A

WODA 0,1 – 20 mg/l A

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS) ŚCIEKI 0,1 - 20 mg/l A

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) WODA 10 - 200 µg/l A

Ołów

PN-EN 13346:2002 Metoda płomieniowa (F AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 5 – 2000 mg/kg A

S T Ę Ż E N IE M E T A L I

Potas

PN-ISO 9964-3:1994+Ak:1997

Metoda emisyjna (ESP) WODA 1 - 100 mg/l A

(8)

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

WODA 0,001 – 0,2 mg/l A

ŚCIEKI 0,005 – 0,2 mg/l A

Rtęć

PB Nr 10:2009,wydanie 1 aplikacji Perkin-Elmer

Metoda zimnych par (CV AAS) OSAD

ŚCIEKOWY 0,5 - 200 mg/kg A

Selen

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) WODA 5 - 100 µg/l A

PN-ISO 9964-1:1994+Ak:1997 + Ap.1:2009

Technika płomieniowa (F AAS) WODA 1 - 200 mg/l -

Sód

PN-ISO 9964-3:1994+Ak:1997

Metoda emisyjna (ESP) WODA 1 - 200 mg/l A

WODA 0,2 - 20 mg/l A

Srebro

PB Nr 11:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem aplikacji Perkin Elmer

Metoda płomieniowa F AAS ŚCIEKI 0,2 - 20 mg/l A

Srebro

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) WODA 5 - 100 µg/l A

WODA 6 - 2000 µg/l A

Wanad

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) ŚCIEKI 0,006 - 2 mg/l A

WODA 2,5 - 500 mg/l A

ŚCIEKI 2,5 - 500 mg/l A

Wapń

PB Nr 45:2009,wydanie 1

z wykorzystaniem publikacji FAAS Analitycal Methods No 85-100009-00

Metoda płomieniowa (F AAS)

OSAD

ŚCIEKOWY 1 - 10 % A

WODA 0,1 – 50 mg/l -

S T Ę Ż E N IE M E T A L I

Żelazo

PB Nr 54:2012,wydanie 1 z wykorzystaniem instrukcji firmy Varian Flame Atomic Absorption Spectrometry Analytical Methods.

No 85-100009-00 Metoda płomieniowa (F AAS)

ŚCIEKI 0,25 – 50 mg/l -

ODPADY

(wyciągi wodne zgodnie z PN-EN 12457-4:2001) Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody

badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1)

Stężenie arsenu

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) ODPADY 0,05 - 2 mg/kg s.m. - PB Nr 15:2006,wydanie1

z wykorzystaniem PN-C-04617-02:1975 Metoda miareczkowa

ODPADY 50 – 120 000 mg/kg s.m. -

Stężenie chlorków

PB Nr 46:2010,wydanie 1

z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-1:2001 Metoda chromatografii jonowej (IC)

ODPADY 50 – 10 000 mg/kg s.m. - PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET AAS) ODPADY 0,05 – 2 mg/kg s.m. -

Stężenie chromu

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN 1233:2000

Metoda płomieniowa (F AAS)

ODPADY 1 - 200 mg/kg s.m. -

Stężenie cynku

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS)

ODPADY 0,3 - 200 mg/kg s.m. -

Oznaczanie indeksu oleju mineralnego

PB Nr 35:2010,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 9377-2:2003 Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas GC-MS

ODPADY 6 – 2 000 mg/kg s.m. -

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) ODPADY 0,02 – 0,4 mg/kg s.m. -

Stężenie kadmu

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS)

ODPADY 0,2 - 200 mg/kg s.m. -

Stężenie miedzi

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS)

ODPADY 0,2 - 200 mg/kg s.m. -

(9)

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej

Rodzaj badanego

obiektu

Zakres metody

Zastosowana jednostka

miary

A1) PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) Odpady 0,1 – 2 mg /kg s.m. -

Stężenie niklu

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS)

Odpady 2 - 200 mg/kg s.m. -

Stężenie ogólnego węgla org. (OWO)

PB Nr 13:2008,wydanie 2 z wykorzystaniem aplikacji DrLange

Metoda spektrofotometryczna

Odpady 30 – 60 000 mg/kg s.m. - PN-EN ISO 15586:2005

Metoda elektrotermiczna (ET-AAS) Odpady 0,1 - 2 mg/kg s.m. -

Stężenie ołowiu

PB Nr 25:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-ISO 8288:2002

Metoda płomieniowa (F AAS)

Odpady 1 – 200 mg/kg s.m. -

Stężenie rtęci

PB Nr 10:2009,wydanie 1 aplikacji Perkin-Elmer Metoda zimnych par (CV AAS)

Odpady 0,01 – 2 mg/kg s.m. - Stężenie fenoli, indeks

fenolowy

PN-ISO 6439:1994

Metoda spektrofotometryczna Odpady 1 - 15 mg/kg s.m. -

Stężenie substancji rozpuszczonych

PB Nr 21:2006,wydanie 2 z wykorzystaniem PN-C-04541:1978

Metoda wagowa

Odpady 20 – 100 000 mg/kg s.m -

Stężenie siarczanów

PB Nr 46:2010,wydanie 1

z wykorzystaniem PN-EN ISO 10304-1:2001 Metoda chromatografii jonowej (IC)

Odpady 50 – 10 000 mg/kg s.m. -

Fluoranten Odpady 60 - 5000 ng/kg -

Benzo(b)fluoranten Odpady 60 - 1000 ng/kg -

Benzo(k)fluoranten Odpady 70 - 1000 ng/kg -

Indeno(1,2,3c,d)perylen Odpady 70 - 1000 ng/kg -

Benzo(ghi)perylen Odpady 70 - 1000 ng/kg -

STĘŻENIE WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA)

Benzo(a)piren

PB Nr 30:2006,wydanie 1 z wykorzystaniem PN-EN ISO 1799:2005 Aplikacja JT Baker EN 500 Metoda chromatografii gazowej

z detekcją spektrometrią mas GC-MSD

Odpady 70 - 1000 ng/kg -

POBIERANIE PRÓBEK

Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej

metody badawczej Zakres metody A1)

Woda z jezior naturalnych i sztucznych

zbiorników zaporowych PN-ISO 5667-4:2003 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych A Woda do picia PN-ISO 5667-5:2003 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych A Woda z rzek i strumieni PN-ISO 5667-6:2003 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych A Woda podziemna PN-ISO 5667-11:2004 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych A Woda PN-EN ISO 19458:2007 Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych A Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych A Ścieki PN-ISO 5667-10:1997

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych A Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych - Osady ściekowe / Odpady

PB Nr 58:2012,wydanie 1 z wykorzystaniem

PN-EN ISO 5667-13:2004 Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych - Ścieki z pojazdów asenizacyjnych

PB Nr 60:2012, wydania 1 z wykorzystaniem

PN-B-12098:1997

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych -

(10)

Sposób pobrania próbek / zakres Obiekt woda ścieki osady Manualny

odpady woda Automatyczny

ścieki

LEGENDA

1)A – Oznaczany parametr akredytowany przez Polskie Centrum

Akredytacji. Kontrakt nr AB 383 CV AAS- metoda zimnych par z zastosowaniem detektora absorpcji atomowej PB - Procedura Badawcza FIAS PE- metoda przepływowego wstrzykiwania – aplikacja Perkin Elmer ASA- metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej GC-MSD- metoda chromatografii gazowej z detektorem masowym F AAS- metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej IC – metoda chromatografii jonowej

ET AAS- metoda bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej NTU- jednostka mętności ESP- metoda emisyjnej spektrometrii atomowej jtk –jednostka tworząca kolonię

Figure

Updating...

References

Related subjects :