OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH

Download (0)

Full text

(1)

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora z 12.2011r.

1.2. Ustawa prawo budowlane

1.3. PN-81/B-03020: „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.4. PN-81/B-03150.02: „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje”.

1.5. PN-77/B-02011: „ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem”.

1.6. PN-80/B-02010: „ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem”.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest utworzenie dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej zgodnej z R.M.I. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zakresem opracowania objęto projekt architektoniczno – budowlany wiaty w konstrukcji drewnianej.

3. Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu.

Wiata będąca przedmiotem niniejszego opracowania planowana jest do posadowienia na terenie szkółki leśnej naleŜącej do Lasów Państwowych.

Przeznaczona ona będzie do celów edukacyjnych i szkoleniowych.

Prowadzenie zajęć, seminariów i spotkań moŜliwe będzie dzięki wyposaŜeniu wiaty w ławki i stoły drewniane. Teren pod dachem wiaty zostanie utwardzony za pomocą kostki betonowej brukowej ( POLBRUK). Wiata zaprojektowana została jako otwarta – z moŜliwością wejścia z kaŜdej strony i w kaŜdym miejscu.

(2)

4. Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano na terenie szkółki leśnej w otoczeniu terenów leśnych. W najbliŜszym otoczeniu obiektu poza lasami znajduje się tylko budynek administracyjno-socjalny wchodzący równieŜ w skład szkółki leśnej. Biorąc pod uwagę najbliŜsze otoczenie oraz charakter projektowanego obiektu, zaprojektowano wiatę w konstrukcji drewnianej z utrzymaniem kolorystyki naturalnego drewna, a dach obiektu będzie w kolorze brązowym. Dodatkowo słupy wiaty przewidziano z elementów o naturalnym kształcie drewna. Wszystkie opisane rozwiązania sprawią, iŜ obiekt wpisze się harmonijnie w otaczające go otoczenie.

4. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Wiatę zaprojektowano w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Przede wszystkim zastosowano stabilną i równą nawierzchnię utwardzoną. Ponadto dojście do obiektu pozbawione zostanie ostrych róŜnic w poziomach terenu.

5. Parametry techniczne wiaty.

Długość 12,50m

Szerokość 8,50m

Wysokość w kalenicy 3,52m

Wysokość w okapie 2,33m

Powierzchnia uŜytkowa 113,10m2

Kubatura (umownie) 297,40m3

6. Układ konstrukcyjny obiektu

Wiata zaprojektowana została jako drewniana konstrukcja szkieletowa zbudowana na module 4,0 x 4,0m. Wiata w rzucie dachu przybiera kształt litery

„U”. Przekryta ona zostanie dachem kopertowym o kącie nachylenia połaci 25o. Konstrukcja wiaty zaprojektowana została w oparciu o proste schematy statycznie wyznaczalne poszczególnych elementów. Konstrukcję dachu

(3)

przyjęto jako krokwiową, opartą na oczepie zaprojektowanym w postaci belki swobodnie podpartej. Pokrycie dachu zaprojektowano w postaci blacho dachówki w kolorze brązowym.

PN-82/B-02001: „ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe”.

ObciąŜenia stałe przyjęto na podstawie załącznika nr 1 i 2 do normy.

ObciąŜenia stałe dla dachu wiaty:

Blachodachówka gk=0,05kN/m2

Łaty sosnowe 4x5cm gk=(6,0*0,04*0,05)/0,35=0,034kN/m2 Deskowanie 2,5cm gk=6,0*0,025=0,15kN/m2

Krokiew 7x16cm gk=(6,0*0,07*0,16)/0.90=0,074kN/m2 RAZEM Gk=0,308kN/m2

PN-77/B-02011: „ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem”.

Lokalizacja obiektu w II strefie obciąŜenia wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011-2 Wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla przegród określono wg schematu z załącznika Z1-1a

Wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla dachu określono wg załącznika Z1-3.

Wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla krawędzi dachu i naroŜy budynku określono wg załącznika Z1-9.

Wartość współczynnika ekspozycji określono na podstawie tabeli 4 przyjmując teren „A” przy z ≤ 10m

Współczynnik działania porywów wiatru β przyjęto jako równy 1,8 zakładając, iŜ budynek nie będzie podatny na dynamiczne działanie wiatru.

PN-80/B-02010: „ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem”.

Lokalizacja obiektu w II strefie obciąŜenia śniegiem zgodnie z PN-80/B-02010-1 ObciąŜenie charakterystyczne gruntu Qk przyjęto równe 0,9

Współczynnik kształtu dachu przyjęto zgodnie z Z1-1b)

(4)

7. Opis przyjętych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

Fundament – zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe zaprojektowano jako słupy o przekroju 50*50cm z betonu klasy B20, zbrojonego prętami stalowymi ze stali klasy A-III (34GS) oraz A-0 (St3S). Pod fundamentem naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą z chudego betonu gr. 5cm.

Słupy – słupy wiaty zaprojektowano z drewna klasy C24. Przewidziano zastosowanie słupów okorowanych o naturalnym kształcie. Przyjęto średnicę słupów jako ~24cm. Przy doborze materiału na słupy naleŜy zwrócić uwagę na to by kaŜdy słup posiadał w jednej osi przekrój 18*18cm. W przypadku stwierdzenia znacznych odkształceń pnia uniemoŜliwiających spełnienie warunku 18*18cm, element taki nie moŜe zostać wykorzystany do wykonania słupa.

Oczepy – zaprojektowano zwieńczenie słupów za pomocą oczepów drewnianych o przekroju 14*18cm wykonanych z drewna klasy C24. Oczepy jednocześnie stanowić będą oparcie dla krokwi dachowych.

Krokwie – zaprojektowano wykonanie dachu w konstrukcji krokwiowej.

Przewidziano zastosowanie krokwi trójstronie heblowana o przekroju 7*16cm z drewna klasy C24. Dźwigar krokwiowy oparty zostanie na oczepach drewnianych. Rozpiętość dźwigara – 4,0m.

Płatew kalenicowa – zaprojektowana płatew kalenicowa słuŜy usztywnieniu konstrukcji oraz oparciu krokwi naroŜnych. Płatew podwieszona zostanie do dźwigarów krokwiowych dachu, za pomocą nakładek drewnianych z drewna klasy C24 o przekroju 7*16cm. Przewidziano płatew kalenicową z drewna klasy C24 o przekroju 16*16cm.

(5)

Pokrycie dachu – zaprojektowano pokrycie dachu za blachodachówki w kolorze brązowym mocowanej do łat sosnowych o wymiarach 4x5cm.

Deskowanie zaprojektowano z desek sosnowych gr. 25mm.

PodłoŜe utwardzone – pod obrysem dachu zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci betonowej kostki brukowej POLBRUK. Przed ułoŜeniem bruku naleŜy przygotować odpowiednio warstwy podłoŜa – podsypkę Ŝwirową gr.

12cm, następnie posypkę piaskową zagęszczoną gr. 5cm. Stosować betonowa kostkę brukową gr 6cm. Szczeliny między ułoŜoną kostka brukową naleŜy zabezpieczyć piaskiem.

Palenisko – na potrzeby eksploatacji wiaty zaprojektowano palenisko na potrzeby organizacji imprez plenerowych. Palenisko urządzone zostanie na zdemineralizowanym terenie o średnicy ok. 6,0m. Palenisko właściwe zostanie obudowane opaską kamienną ułoŜoną na ławie piaskowej. Wokół opaski paleniska przewidziano teren neutralny stanowiący otulinę paleniska.

WyposaŜenie wiaty: przewidziano wyposaŜenie obiektu w stoły i ławki wykonane z drewna sosnowego. Przyjęto ławkę o wymiarach s*d*h = 35*160*90cm, stół s*d*h = 85*160*76cm (s-szerokość, d-długość, h-wysokość).

Siedzisko – zaprojektowano murowaną ławkę z bloczka betonowego szalunkowego łupanego B20. Siedzisko zaprojektowano z desek sosnowych.

Standard przygotowania elementów drewnianych.

Przyjęto, iŜ elementy drewniane wykonane zostaną z drewna sosnowego zabezpieczonego środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi poprzez impregnację ciśnieniową. Do impregnacji naleŜy uŜywać środków bezbarwnych.

Elementy drewniane naleŜy wyheblować przynajmniej z ich widocznych stron.

Wymiary elementów drewnianych podane w niniejszej dokumentacji są wymiarami po wyheblowaniu !

(6)

Widoczne powierzchnie elementów drewnianych naleŜy zabejcować.

Kolorystykę dopasować do istniejącego na działce budynku.

8. instalacje

W obiekcie nie projektuje się Ŝadnych instalacji.

Projektant:

mgr inŜ. Ryszard Kamfonik upr. bud. 108/87/Gw.

spec. konstr.-bud.

inŜ. Marek Sembratowicz upr. bud. LBS/P00K/0074/06 spec. konstr.-bud.

Figure

Updating...

References

Related subjects :