Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (wzór) nr ...

zawarta w dniu ... roku pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kożuchowie

mającym swoją siedzibę przy ul. Słowackiego 20, 67-120 Kożuchów, identyfikującym się numerem

NIP 925-168-10-77

REGON ………..

zwanym w tekście „Zamawiającym", w imieniu którego działa:

Urszula Kalinowska – Kierownik przy kontrasygnacie

Jolanty Łozyniak - Głównej Księgowej a

...

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści:

Strony umowy oświadczają, że:

1.umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.

zm.);

2.umowa dotyczy projektu pt.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej na terenie Gminy Kożuchów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot umowy

§1

1.Przedmiotem umowy jest „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 28 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie”, zwana w dalszej części umowy usługą.

3.Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

4.Warunki realizacji przedmiotu umowy określa oferta wykonawcy (załącznik nr 1 do siwz), złożona w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

Zasady realizacji przedmiotu umowy

§2

1. Usługa realizowana przez wykonawcę będzie obejmować osoby skierowane do Centrum Integracji Społecznej, a obejmować będzie w szczególności:

Reintegracja społeczna i zawodowa dla 28 uczestników Centrum Integracji Społecznej realizowana w okresie 6 miesięcy, zgodnie z metodyką CIS określoną w ustawie o zatrudnieniu socjalnym ze szczególnym uwzględnieniem:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia nauki zawodu w następujących profesjach:

(2)

a) pracownik gospodarczy- dla 10 osób, b) pracownik gastronomii- dla 6 osób,

c) pracownik zieleni i prac porządkowych – dla 12 osób

4) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

5) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

6) usługi zdrowotne w formie terapii grupowej i indywidualnej prowadzone przez uprawniony podmiot wpisany do rejestru wojewody polegające na:

a) Aktywizacja zdrowotna-indywidualne konsultacje z terapeutą dla 28os.–średnio 6 godz. na BO= 168 godz.;

b) Aktywizacja zdrowotna-terapia grupowa 2 edycje x 30godz.= 60 godz;

c) Aktywizacja zdrowotna-relaksacja 2edycje x 8 godz.= 16godz.

d) Aktywizacja zdrowotna-Warsztat antystresowy 16godz. x 2 edycje= 32 godz.

2.Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum Integracji Społecznej nie może być krótszy niż 6 godzin.

3.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich.

4.Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć w Centrum Integracji Społecznej zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum Integracji Społecznej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

5.Wykonawca zapewni ubezpieczenie osób objętych usługą reintegracji od następstw nieszczęśliwych wypadków – w czasie zajęć oraz na dojazd i powrót, przy czym suma ubezpieczenia na osobę objętą usługą reintegracji wynosi 10.000,00 zł (w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, 10.000,00 zł w przypadku 100 % trwałego uszczerbku powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku), zaś nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, w wyniku której osoba objęta usługą reintegracji doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

6.Liczba osób objętych usługą reintegracji może być w trakcie wykonywania umowy zmniejszona.

7.W przypadku rezygnacji lub usunięcia z Centrum Integracji Społecznej uczestnika skierowanego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo skierowania kolejnej osoby w ramach limitu (28 osób) według stawki złożonej w ofercie.

8.Usługa zrealizowana dla mniejszej liczby osób niż ustalona w siwz nie stanowi nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

9.Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę adekwatną (proporcjonalną) do stopnia realizacji usługi, w tym niepłatny będzie okres, w którym następować będzie rekrutacja kolejnej osoby, o której mowa w ust. 9 oraz okres przypadający w miesiącu przed dniem udzielenia zamówienia.

10.Usługa zostanie zrealizowana na terenie miasta Kożuchowa.

Zobowiązania stron

§3

1. Usługa musi odpowiadać wymaganiom przedstawionym przez Zamawiającego w siwz oraz musi spełniać wymagania zasadnicze dla przedmiotu zamówienia określone przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy.

5.Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych list obecności według wzoru przekazanego przez Zamawiającego oraz szczegółowych opisów zrealizowanych podczas poszczególnych zajęć tematów.

(3)

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej ankiet ewaluacyjnych oceniających jakość wykonanej usługi dwukrotnie: w połowie okresu realizowanego zamówienia oraz na jego zakończenie według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania wszelkich innych dokumentów, które Zamawiający zażąda w związku z wymaganiami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8.Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się do dokonania wyboru uczestników spośród klientów OPS w Kożuchowie oraz pomoc w dopełnieniu stanu liczbowego uczestników Centrum w wypadku rezygnacji lub usunięcia uczestnika.

9.Podstawą skierowania klienta OPS Kożuchów do Centrum jest wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowanie tej osoby do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej.

10.Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego w Centrum, trwającego 1 miesiąc, na wniosek Kierownika Centrum, Kierownik Ośrodka kwalifikuje uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach Centrum.

Cena i warunki płatności

§4

1.Wartość umowy w czasie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty brutto:

... PLN

(słownie złotych: ...).

2.Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn liczby osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, skierowanych przez Zamawiającego i uczestniczących w zajęciach i ceny za usługę CIS dla jednej osoby wynikającą z oferty wykonawcy, wynosząca brutto.

... zł.

3.Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę adekwatną(proporcjonalną)do stopnia realizacji usługi, w tym niepłatny będzie okres, w którym następować będzie rekrutacja kolejnej osoby, o której mowa w §2 ust.

9 niniejszej umowy oraz okres przypadający w miesiącu przed dniem udzielenia zamówienia.

4.Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie rachunku, wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty doręczenia rachunku przez Wykonawcę, za wyjątkiem realizacji usługi w miesiącu grudzień 2014 roku, za który Wykonawca wystawi i doręczy rachunek do dnia 28 grudnia 2014 roku.

5.Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kary umowne

§5

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. Wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu, kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości zamówienia, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

5.Zastrzeżenie kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza prawa dochodzenia na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

(4)

Termin wykonania umowy

§6

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do ………roku.

Wypowiedzenie umowy

§7

Każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zmiany umowy

§8

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą nastąpić (na warunkach j/w) w następujących przypadkach:

1)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie podatku VAT,

2)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

3)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,

4)wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

5) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy

Postanowienia szczegółowe

§9

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Rozstrzyganie sporów

§11

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

§12

1.Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo PO KL, UE oraz informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy z EFS, w szczególności na materiałach dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz na oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w ramach działalności Wykonawcy, mogącej mieć wpływ na

(5)

realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

3.Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

……… ………..…….

Figure

Updating...

References

Related subjects :