Rynek pracy i wynagrodzenia w województwie katowickim 1995

Pełen tekst

(1)

Urzgd Statystyczny Katowice

wynagrodzenia

<łr

'i

% 7 CAO

w województwie katowickim

1995 i i ■ i

lisłopad 1996

(2)

Opracowała mgr Alicja Pawłowska - Pal

Nakład 120 cgz. Format A4 Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział Poligraficzny

(3)

Uwagi metodyczne

1. Publikacja zawiera informacje o pracujących, przeciętnym zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw oraz dane o świadczeniach społecznych.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospodarki bez względu na na charakter własności tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zalicza się podmioty gospodarki narodowej stanowiące własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), komunalną oraz mieszaną z przewagą kapitału sektora publicznego. Do sektora prywatnego zalicza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundacje), zagraniczną (m.in. zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, spółki z udziałem kapitału zagranicznego) oraz mieszaną z przewagą sektora prywatnego.

3. Publikowane dane statystyczne prezentowane są według sekcji i działów Europejskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Ilekroć jest mowa o sektorze przedsiębiorstw, dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; górnictwa i kopalnictwa; działalności produkcyjnej;

zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów m echanicznych, m otocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nieruchomości, wynajmu i działalności związanej z prowadzeniem interesów; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych pokrewnych; działalności związanej z rekreacją, kulturą i sportem oraz pozostałej działalności usługowej.

5. Ilekroć jest mowa o przemyśle, dotyczy to sekcji EKD: "Górnictwo i kopalnictwo" ,

"Działalność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

6. Informacje o pracujących według stanu na dzień 31 XII podano bez przeliczenia na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowania osób w głównym miejscu pracy. W tablicach nie ujęto pracujących wjednostkach budżetowych resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej oraz w rolnictwie indywidualnym i organizacjach wyznaniowych.

7. Przeciętne zatrudnienie obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

(4)

2 Uwasi melodyczne

8. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu i o wynagrodzeniach obejmują wszystkie podmioty z wyjątkiem pracujących w zakładach osób fizycznych i spółkach cywilnych prowadzących działalność gospodarczą w których liczba pracujących wynosi do 5 osób.

9. Dane o zatrudnieniu opracowano metodą przedsiębiorstw, z wyjątkiem informacji o pracujących według stanu w dniu 31 XII, które opracowano zaliczając do odpowiednich sekcji i działów części składowe jednostek prawnych zgodnie z rodzajem ich działalności.

Informacje o liczbie pracujących opracowano według faktycznego (stałego) miejsca pracy pracowników.

10. Dane o wynagrodzeniach i świadczeniach społecznych podawane są w ujęciu brutto, tj. bez potrąceń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz netto - po potrąceniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

11. Dane o zatrudnionych według wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto za wrzesień 1995 r. dotyczą w yłącznie pracowników pełnozatrudnionych, którzy otrzymali wynagrodzenie za cały miesiąc, bez zatrudnionych w organizacjach społecznych, związkach zawodowych i innych. Dane te opracowano na podstawie reprezentacyjnego badania zatrudnionych wg. wysokości wynagrodzenia za wrzesień.

12. Ze w zględu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem".

W wykresach przyjęto następujące oznaczenia sekcji gospodarki narodowej:

A - rolnictwo,łowiectwo i leśnictwo

C - górnictwo i kopalnictwo

D - działalność produkcyjna

E - zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

F - budownictwo

G - handel i naprawy

H - hotele i restauracje

I - transport, składowanie i łączność

J - pośrednictwo finansowe

K - obsługa nieruchomości i firm

M - edukacja

N - ochrona zdrowia i opieka socjalna

0 - pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna

(5)

Podstawowe pojęcia zawarte w publikacji

P r a c u ją c y w g o s p o d a rc e n a ro d o w e j to:

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór) tj. pracownicy najemni

pracodawcy i pracujący na własny rachunek a więc właściciele i współwłaściciele (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, z wyłączeniem wspólników spółek kapitałowych, którzy nie pracują w spółce) jednostek prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, zatrudniający pracowników najemnych oraz osoby pracujące na własny rachunek

osoby wykonujące pracę nakładczą

agenci pracujący na podstawie umów agencyjnych i umowna warunkach zlecenia (łącznie z pracującymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów, ubezpieczonymi w ZUS)

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych pracujący w gospodarce zespołowej (łącznie z pracującymi członkami ich rodzili).

Z a tr u d n ie n i w g o s p o d a rc e n a ro d o w e j to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, na czas określony lub nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy obliczaniu przeciętnego zatrudnienia pracownicy niepełnozatrudnieni przeliczani są na pełnozatrudnionych. Przy obliczaniu stanu zatrudnienia na dany dzień bierze się pod uwagę (poza pracownikami pełnozatrudnionymi) pracowników niepełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy (czyli osoby, które złożyły w zakładzie pracy oświadczenie stwierdzające, że dany zakład jest ich głównym miejscem pracy) bez przeliczenia na pełnozatrudnionych.

P ra c o w n ic y p e łn o z a tru d n ie n i to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy.

P ra c o w n ic y n ie p e łn o z a tru d n ie n i to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym wymiarze czasu pracy.

O so b y w y k o n u ją c e p r a c ę n a k ła d c z ą to osoby, z którymi zawarto umowę o wykonywanie pracy nakładczej.

A g e n c i to osoby, z którymi zawarto umowę agencyjną lub umowę na warunkach zlecenia o prowadzenie placówek, których przedmiot działalności został określony w umowie.

(6)

4 Podstawowe pojęcia zawarte w publikacji

U czniow ie to osoby, z którymi zakłady pracy zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, opłacane według stawek uczniowskich, niezależnie od tego, czy są uczniami szkół zawodowych, czy też nie. Nie są oni zaliczani do pracujących i zatrudnionych.

P ra c o w n ic y n a s ta n o w is k a c h ro b o tn ic z y c h to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których wykonywane są:

czynności (operacje) składające się na proces technologiczny wytwarzania produktów lub świadczenia usług oraz prace pomocnicze i obsługa w zakresie niezbędnym dla sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych

czynności mające charakter obsługi, na które składają się procesy w sferze cyrkulacji: transporcie, łączności, handlu itd. oraz w sferze usług społecznych.

P r a c o w n ic y n a s ta n o w is k a c h n ie ro b o tn ic z y c h to osoby zajmujące stanow iska kierownicze, specjalistyczne, samodzielne lub wykonawcze, nie mające charakteru kierowniczego, lecz wymagające specjalistycznego przygotowania do zawodu, albo wysokiego poziomu umiejętności twórczych i artystycznych. Zalicza się tu również stanowiska, na których wykonywane są czynności pomocnicze biurowe i gospodarcze, wspomagające działalność prowadzoną na wyżej wymienionych stanowiskach.

R u c h z a tr u d n io n y c h to liczba przyjęć do pracy i zwolnień z pracy. Liczba przyjęć do pracy oraz zwolnień z pracy może być wyższa od liczby osób przyjętych lub zwolnionych z pracy, gdyż jedna osoba może kilkakrotnie zmieniać pracę w ciągu roku.

P rz y ję c ia d o p ra c y lu b z w o ln ie n ia - dotyczą pracowników pełnozatrudnionych (bez sezonowych, zatrudnionych dorywczo), przeniesionych służbowo lub przyjętych z innego zakładu pracy na p od staw ie porozum ienia m iędzy zakładam i, pracow ników przeniesionych służbowo w ramach jednostki z terenu innego województwa, a także pracowników powracających do pracy z urlopów wychowawczych, bezpłatnych, rehabilitacyjnych lub odchodzących z pracy na urlopy wychowawcze, bezpłatne i rehabilitacyjne.

Do liczby przyjętych do pracy zaliczono osoby podejmujące pracę po raz pierwszy i kolejny. Do liczby zwolnionych z pracy zaliczono osoby, z którymi rozwiązano umowę o pracę w drodze w ypow iedzenia przez pracownika lub zakład pracy łącznie ze zwolnieniami grupowymi, osoby które porzuciły pracę, pracowników przeniesionych na emeryturę, rentę lub urlop rehabilitacyjny oraz pracowników zmarłych.

O so b y k o r z y s ta ją c e z u rlo p ó w w y ch o w aw c zy c h to osoby (matki oraz inni uprawnieni), którym zakład pracy udzielił tego urlopu zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów.

(7)

Podstawowe pojęcia zawarte w publikacji 5

B e z ro b o tn i z a r e je s tr o w a n i w urzędach pracy - są to osoby zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze pracy, pozostające bez pracy

i nie uczące się w szkole, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania rejonowym urzędzie pracy, jeżeli:

ukończyły 18 lat (z wyjątkiem młodocianych i absolwentów),

nie ukończyły: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat,

nie nabyły prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, albo po ustaniu zatrudnienia nie pobierają świadczeń rehabilitacyjnych lub jakiegokolwiek zasiłku,

osoby te, ani ich współmałżonkowie nie są współwłaścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych pow yżej 2 ha przeliczeniow ych i nie podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym,

nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej lub nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej działalności,

jako osoby niepełnosprawne mogąpodjąć pracę, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, o ile jest to uzasadnione sytuacją zdrowotną

nie są osobami tymczasowo aresztowanymi lub nie odbywają kary pozbawienia wolności.

S to p a b e z ro b o c ia - jest to procentowy udział bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, szacowanej na koniec prezentowanego okresu.

W y n a g r o d z e n ia obejmują wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty należne pracownikom z tytułu pracy tzn:

w ynagrodzenia o so b o w e (po w yelim in ow an iu wynagrodzeń za pracę nakładczą),

wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach,

wynagrodzenia bezosobowe,

nagrody z zakładowego funduszu nagród (dokonywane również w postaci obligacji lub akcji),

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników (np. dziennikarzom, realizatorom filmów oraz programów radiowych i telewizyjnych) za prace wynikające z umowy o pracę.

Nie zalicza się tu wynagrodzeń pracowników resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, rolników indywidualnych oraz duchownych.

P r z e c ię tn e w y n a g r o d z e n ia m ie się c z n e - przypadające na jed n ego pracownika uwzględniają w/w składniki wynagrodzeń.

(8)

6 Podstawowe pojęcia zawarte w publikacji

W y n a g ro d z e n ia o so b o w e pracowników najemnych to m.in. wynagrodzenia zasadnicze, premie, nagrody, dodatki, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas urlopów , p rzestojów płatnych, za siłk i ch orob ow e, św ia d czen ia deputatow e, odszkodowania i inne.

Ś w iad cz en ia e m e ry ta ln e i re n to w e są to świadczena finansowe z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Em erytalno - R entow ego, którym dysponuje Kasa R oln iczego U bezpieczenia Społecznego. Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej wypłaca świadczenia byłym żołnierzom zawodowym oraz członkom ich rodzin. Do świadczeń emerytalnych i rentowych uprawnieni są (łącznie z członkami ich rodzin) niżej wymienieni:

osoby objęte systemem zaopatrzenia emerytalnego pracowników,

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

rolnicy indywidualni,

żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby więziennej,

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek,

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia,

twórcy i artyści,

duchowni.

Z a siłk i z tytułu ubezpieczenia społecznego finansowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu choroby wypłacane są z wynagrodzeń osobowych zakładów pracy, natomiast zasiłki dla rolników indywidualnych wypłacane są z Funduszu Emerytalno - Rentowego oraz z funduszu składkowego.

(9)

Uwagi analityczne

Pracujqcy oraz przeciętne zatrudnienie

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie katowickim według stanu na koniec 1995 r. nieznacznie obniżyła się (o 0,2%) w porównaniu do 1994 r. przy czym nadal utrzymuje się tendencja wzrostu pracujących w sektorze prywatnym (44%) i spadku pracujących w sektorze publicznym (56%) spowodowana postępującymi zmianami w systemie własności w gospbdarce narodowej.

Kształtowanie się liczby pracujących według stanu na dzień 31 XII przedstawia poniższe zestawienie:

Sektor

Wyszczególnienie Ogółem

publiczny prywatny

w tys. osób

1991 1468,2 1035,7 432,5

1992 1478,0 1007,6 470,4

1993 1447,9 907,1 540,8

1994 1492,7 866,1 626,6

1995 1489,6 834,6 655,0

w odsetkach

1991 100,0 70,5 29,5

1992 100,0 68,2 31,8

1993 100,0 62,6 37,4

1994 100,0 58,0 42,0

1995 100,0 56,0 44,0

Wzrost liczby pracujących w porównaniu do 1994 r. odnotowano we wszystkich sekcjach za wyjątkiem sekcji przemysł, handel i naprawy oraz hotele i restauracje .

W dalszym ciągu przeważająca liczba osób pracuje w przemyśle (42,6%), głównie w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym ponad 1/3 pracuje w sekcjach handel i naprawy oraz hotele i restauracje natomiast 1/4 w przemyśle.

Strukturę pracujących w wybranych sekcjach gospodarki narodowej według sektorów własnościowych w 1995 r. przedstawia wykres:

(10)

8 Uwagi analityczne

przemysł budownictwo

100 90flO

70 80 50 40 30

2010 o-

: ■

handel i naprawy oraz hotele i restauracje

transport, składowanie

i łączność

□ sektor publiczny

■ sektor prywatny

obsługa nieruchomości i firm

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w 1995 r. 905,4 tys.

osób , w tym 75,9% stanowili pracownicy na stanowiskach robotniczych.

Nastąpił dalszy spadek przeciętnego zatrudnienia - o 0,6% w stosunku do 1994 r.

Przewagę zatrudnienia odnotowano w sektorze publicznym - 813,7 tys. osób (72%), głównie w sekcjach górnictwo i kopalnictwo oraz działalność produkcyjna. W sektorze prywatnym, gdzie przeciętne zatrudnienie wyniosło 315,7 tys. osób najwyższe przeciętne zatrudnienie wystąpiło w sekcjach działalność produkcyjna oraz budownictwo.

Na koniec 1995 r. odnotowano 1219,3 tys. pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych (w głównym miejscu pracy ), w tym kobiety stanowiły 40%.

Wśród pracowników niepełnozatrudnionych prawie połowę stanowili emeryci i renciści.

Najwięcej pracowników zatrudnionych było na pełnym etacie w sekcjach działalność produkcyjna (23,8%), górnictwo i kopalnictwo (23,5%) oraz budownictwo (9,4%), natomiast najmniej w sekcji hotele i restauracje (zaledwie 0,7%).

W 1995 r. wzrosła o ponad 15 tys. liczba osób przyjętych do pracy i o prawie 1,5 tys. liczba osób zwolnionych z pracy. Najwięcej zarówno przyjęć jak i zwolnień odnotowano w sekcjach działalność produkcyjna (odpowiednio 27,5% i 25,2%), budownictwo (21,7% i 21,6%) oraz handel i naprawy (14,7% oraz 13,6%). W sektorze przedsiębiorstw przyjęcia do pracy stanowiły ponad 87% przyjęć ogółem. Podobnie jak w 1994 r. największą grupę przyjętych stanowiły osoby zmieniające pracę (36,6%) oraz osoby zarejestrowane poprzednio jako bezrobotne (15,5%). Wśród 195 tys. osób zwolnionych z pracy w sektorze przedsiębiorstw, prawie 1 /4 pracowników zwolniona była przez zakład pracy. Na emeryturę w tym okresie przeszło 13% osób.

Współczynnik przyjęć był w 1995 r. wyższy od współczynnika zwolnień. Oznacza to, że przyjęci do pracy stanowili większy procent niż zwolnieni.

Począwszy od roku 1993 systematycznie wzrasta liczba absolwentów szkół w yższych, zawodowych i liceów ogólnokształcących, którzy podjęli pracę po raz pierwszy. W 1995 r. ponad 26 tys. absolwentów, przeważnie szkół zasadniczych zawodowych (48,6%) podjęło swoją pierwszą pracę głównie w sekcji działalność produkcyjna.

(11)

Uwagi analityczne 9

Bezrobotni

W ciągu lat dziewiędziesiątych rosła systematycznie liczba bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w rejonowych urzędach pracy, lecz po osiągnięciu najwyższego poziomu w 1994 r. (172,2 tys. osób) w 1995 r. odnotowano po raz pierwszy sp a d e k do 1 5 1 ,4 t y s . o só b (o 1 2 ,1 % ). L ic z b ę

180

zarejestrowanych bezrobotnych na koniec lat 1991-1995 170

przedstawia wykres: 160

150 140 130 120 110 100

Malejącej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych towarzyszył spadek stopy bezrobocia (z 10,4% w 1994 r. do 9,1% w 1995 r.). Spowodowane to było głównie przewagą liczby wyrejestrowanych bezrobotnych ( w 38% z powodu podjęcia pracy) nad liczbą rejestrujących się.

Nadal największe trudności ze znalezieniem pracy miały kobiety stanowiące w 1995 r. prawie 69% ogółu bezrobotnych (65% w 1994 r.). Bezrobotnymi były głównie osoby uprzednio pracujące (80%). Wśród osób dotychczas nie pracujących ponad połowę stanowili absolwenci przeważnie szkół policealnych i średnich zawodowych. W strukturze wiekowej dominowały osoby młode do 24 lat stanowiące ponad 1/3 zarejestrowanych w urzędach pracy według stanu na koniec 1995 r. Zjawiskiem niekorzystnym było utrzymywanie się wysokiego udziału długotrwale bezrobotnych - w końcu 1995 r. 33%

bezrobotnych pozostawało bez pracy przez okres powyżej 1 roku (głównie w starszych grupach wiekowych). Największe skupiska bezrobotnych wg stanu na dzień 31 XII 1995r.

odnotowano w obrębie działania niżej wymienionych rejonowych urzędów pracy:

Sosnowiec - 11966 osób

Tychy - 10283 osób

Gliwice - 9554 osób

Bytom - 9201 osób

i

Najmniej bezrobotnych zarejestrowano natomiast w Pszczynie - 2009 osób.

Osobom poszukującym pracy urzędy pracy oferowały wolne miejsca pracy, organizowały różne prace interwencyjne oraz roboty publiczne, a także poprzez system szkoleń umożliwiały zmiany zawodu i kwalifikacji. Ponieważ były to działania na niewielką skalę, na pomoc w formie zasiłków dla bezrobotnych wydatkowano z Funduszu Pracy 208 min zł (178 min zł w 1994 r.).

tys.

...

.

...' / ^ ...

. . . \

...

/ /

...

1991 1992 1993 1994 1995

(12)

10 Uwagi analityczne

Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

Przeciętne nominalne wynagrodzenie miesięczne brutto (z wypłatami nagród i premii z zysku) w gospodarce narodowej w 1995 r. wyniosło 880,94 zł i wzrosło w stosunku do 1994 r. o 29,3%, kształtując się na poziomie 959,70 zł w sektorze publicznym (wzrost o 29,3%) oraz 677,89 zł w sektorze prywatnym (wzrost o 35,6%). Tradycyjnie, najwyższe przeciętne płace brutto odnotowano w sekcji górnictwo i kopalnictwo (1384,77 zł) - o ponad 57% wyższe niż przeciętne wynagrodzenie brutto ogółem. Wyższe wynagrodzenia brutto niż przeciętne odnotowano również w sekcjach: zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę (1068,78 zł), pośrednictwo finansowe (1016,76 zł) oraz administracja publiczna i obrona narodowa (904,87 zł), natomiast najniższe w sekcjach:

hotele i restauracje (54,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem ) oraz ochrona zdrow ia i opieka socjaln a (62,7% p rzeciętn eg o m ie się c z n e g o wynagrodzenia).

Kształtowanie się przeciętnych m iesięcznych wynagrodzeń według sekcji gospodarki narodowej ilustrują wykresy:

zi 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 zł

brutto netto

Ponieważ wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w omawianym okresie wyniósł 27,8 %, realna wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej w 1995 r. wzrosła o 1,2%.

(13)

Uwagi analityczne U

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w 1995 r. 939,59 zł i było wyższe o 28,5% w stosunku do 1994 r. Wyższe wynagrodzenie niż przeciętne wystąpiło w sekcjach górnictwo i kopalnictwo (47,4%) oraz zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (o 13,7%), natomiast najniższe odnotowano w sekcji hotele i restauracje(o 49% niższe od przeciętnego).

W gorszej sytuacji byli pracownicy na stanowiskach robotniczych osiągając je d y n ie 94,7% p rzeciętn ego w ynagrodzenia m ie sięc zn eg o brutto w sektorze przedsiębiorstw, natomiast pracownicy na stanowiskach nierobotniczych uzyskiwali

116,8% w /w wynagrodzenia.

Z analizy badania pełnozatrudnionych według wysokości wynagrodzenia brutto za wrzesień 1995 r. wynika, że 7,7% pracowników otrzymuje wynagrodzenie miesięczne niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, 47,7% pracowników ( w tym 45,6% na stanowiskach robotniczych) uzyskuje 51% - 100% przeciętnego wynagrodzenia, a 11,1% pracowników uzyskuje wynagrodzenie wyższe od przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia brutto o 200% i więcej.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta ogółem brutto wyniosła w 1995 r.

575,28 zł (472,24 zł netto) i była wyższa niż przed rokiem o 31,6% (31,5% netto). W wyniku przeprowadzonej w 1995 r. dwukrotnej waloryzacji ( marzec, grudzień) odnotowano wzrost realnych emerytur i rent netto o 3%. Relacja przeciętnej miesięcznej emerytury i renty netto ogółem do wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniosła 66,7%.

Emerytury i renty pracownicze, pochodne i kombatanckie netto osiągnęły wartość 478,89 zł, z tego najwyższą wartość uzyskały emerytury - 546,58 zł, a najniższą renty inwalidzkie - 388,07 zł. Przeciętna miesięczna emerytura i renta rolników indywidualnych kształtowała się w 1995 r. na poziomie 345,50 zł netto, stanowiąc 73,2% przeciętnej miesięcznej emerytury i renty netto ogółem.

Wypłaty zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego wyniosły w 1995 r.

821,2 min zł i obniżyły się w stosunku do poprzedniego roku o 1,8%. Najwięcej wydatkowano na zasiłki chorobowe (60,5%) oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (22,2%). Strukturę zasiłków w latach 1994 - 95 przedstawia tablica poniżej:

^ ^ ^ z c z e ^ ó ln ie n i^ ^ 1994 1995

Z A S I Ł K I O G Ó Ł E M 100,0 100,0

rodzinne i pielęgnacyjne 28,4 22,2

chorobowe 56,9 60,5

opiekuńcze 3,1 3,3

wychowawcze 2,8 3,2

macierzyńskie

.

^ 3.5

pogrzebowe 3,7 3,8

pozostałe 1,6 3,5

(14)

12 Uwagi analityczne

Badanie reprezentacyjne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Reprezentacyjne badanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach według zawodów za marzec dostarcza informacji o strukturze pracowników pełnozatrudnionych, będących w ewidencji jednostki, którzy pracowali cały miesiąc i zostali wylosowani do badania.

Badaniem tym w 1996 r. objętych było 16,9% ogólnej liczby jednostek. Poniższe zestawienie ilustruje strukturę pracowników według wykształcenia oraz wieku:

Ogółem Sektor

Wyszczególnienie razem mężczyźni kobiety publiczny prywatny

w%

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Wykształcenie:

wyższe 13,4 10,7 16,9 15,4 8,0

policealne,średnie

zawodowe 28,1 22,3 35,5 28,9 25,9

ogólnokształcące 5,7 2,1 10,5 5,6 6,3

zasadnicze zawodowe 35,6 47,2 20,7 32,4 44,1

podstawowe i niepełne

podstawowe 17,2 17,7 16,4 17,7 15,7

Wiek:

15-19 lat 0,4 0,6 0,2 0,3 0,9

20-24 7,6 9,0 5,9 6,1 11,7

25-34 25,8 27,9 23,2 26,3 24,5

35-44 37,0 35,0 39,5 37,7 35,0

45-59 28,2 26,1 30,7 28,7 26,9

60-64 0,8 1,1 0,4 0,8 0,8

65 lat i więcej 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2

Wśród osób objętych badaniem, ponad 1/3 posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe a ponad 1/4 policealne i średnie zawodowe. Pełnozatrudnionymi byli głównie ludzie w przedziale wiekowym 25 - 59 lat, w tym największą grupę stanowiły osoby mające 3 5 - 4 4 lat.

Prawie 1/3 osób pełnozatrudnionych odnotowano w grupach: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (głównie robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń), technicy i inny średni personel (głównie średni personel techniczny) oraz specjaliści (wśród nich prawie połowę stanowili nauczyciele).

(15)

Uwagi analityczne 13

Strukturę pełnozatrudnionych według grup zawodów ilustruje wykres:

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 %

5 parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy

specjaliści

technicy i inny personel średni

pracownicy biurowi

E3 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ES robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 10 operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

B pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach

P rzeciętne w ynagrodzenie brutto pracowników objętych w /w badaniem reprezentacyjnym wyniosło w marcu 1996 r. 986,18 zł, lecz mężczyźni zarabiali więcej (1156,80 zł) niż kobiety (767,39 zł).

Najwięcej zarabiały osoby z wykształceniem wyższym (1289,81 zł). Wśród grup zawodów, najlepiej opłacanymi byli parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy.

(16)

14

Tabl. 1. P R A C U J Ą C Y , P R Z E C I Ę T N E Z A T R U D N IE N IE O R A Z P R Z E C I Ę T N E

W Y N A G R O D Z E N IE M IE S IĘ C Z N E B R U T T O W G O S P O D A R C E N A R O D O W E J

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pracujący

(stan w dniu 31 XII) Przeciętne zatrudnienie Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto

w złotych w tysiącach

W ojewództwo... 1994 1493 1136 681,87

1995 1490 1129 880,94

Kraj ... 1994 8784 8519 547,25

1995 8801 8570 727,23

Tabl. 2 P R A C U JĄ C Y , P R Z E C IĘ T N E Z A T R U D N IE N IE O R A Z P R Z E C IĘ T N E W Y N A G R O D Z E N IE M IE S IĘ C Z N E B R U T T O W S E K T O R Z E

P R Z E D S IĘ B IO R S T W W E D Ł U G F O R M W Ł A S N O Ś C I W 1995 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Województwo^ Kraj

pracujący (stan w dniu

31 XII)

przeciętne zatrudnienie

przeciętne wynagro­

dzenie miesięczne

brutto w złotych

pracujący (stan w dniu

31 XII)

przeciętne zatrudnienie

przeciętne wynagro­

dzeń le miesięczne

brutto w złotych

w tysiącach w tysiącach

S E K T O R P R Z E D S I Ę B IO R S T W ... 896,8 884,5 944,91 » 5846,7 5737,6 754,17 sektor pu b liczn y... 529,9 539,3 1096,60 2790,7 2849,3 834,65 sektor prywatny... 366,9 345,2 707,94 3056,0 2888,3 674,78 w tym:

P r z e m y s ł ... 592,0 591,3 1055,38 3278,2 3248,7 796,33 G ó rn ic tw o i k o p a ln ic tw o ... 270,6 276,7 1344,97 368,0 374,7 1310,90 sektor p u b liczn y ... 266,5 273,0 1346,94 357,5 364,6 1321,21 sektor prywatny... 4,1 3,7 1200,27 10,4 10,1 939,13 D z ia ła ln o ść p r o d u k c y jn a ... 286,8 281,5 769,22 2648,8 2615,5 699,27 sektor p u b liczn y... 168,0 170,2 819,07 1211,6 1253,5 725,35 sktor pry w a t n y ... 118,9 111,3 692,93 1437,2 1362,0 675,27 Z a o p a tr y w a n ie w e n e rg ie ele k ty c z n ą ,

g a z i w o d ę ... 34,6 33,2 1068,09 261,4 258,4 1032,55 sektor p u b liczn y ... 30,7 29,4 1075,82 251,6 249,1 1039,33 sektor prywatny... 4,0 3,8 1008,13 9,8 9,3 850,60 B u d o w n ic tw o ... 116,3 112,8 761,99 606,4 574,1 672,59 sektor pu b liczn y... 24,7 25,3 769,95 127,2 132,4 653,77 sektor prywatny... 91,6 87,6 759,70 479,2 441,7 678,23 H a n d e l i n a p r a w y ... 87,6 85,0 678,56 792,5 768,1 6 62,62 sektor pu b liczn y... 8,5 9,3 1025,63 106,5 104,6 835,35 sektor prywatny... 79,1 75,7 636,13 686,0 663,4 635,39 H o tele i r e s t a u r a c j e ... 10,2 8,9 475,45 84,5 78,6 552,69 sektor pu b liczn y... 0,3 0,3 542,26 16,8 17,1 741,82 sektor prywatny... 9,9 8,6 472,95 67,8 61,6 500,31 T r a n s p o r t, sk ła d o w a n ie i łą c z n o ś ć ... 32,1 32,1 741,46 657,1 652,6 730,86 sektor pu b liczn y... 18,8 19,5 724,60 573,8 571,7 722,01 sektor prywatny... 13,3 12,6 767,41 83,3 81,0 793,35 a) Dane oparte na meldunkach o działalności gospodarczej (DG-1).

(17)

15

Tabl. 3. P R Z E C IĘ T N E Z A T R U D N IE N IE O R A Z W Y N A G R O D Z E N IA W S E K T O R Z E PR Z E D S IĘ B IO R S T W *' W E D Ł U G M IE SIĘ C Y

GÓLNIENIE 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

W O JE W Ó ­ D Z T W O Przeciętne zatrudnienie

w ty s... 1994 1995

884.5 853.6

886,5 872,7

886,2 875,3

883,5 872,4

878,8 878,5

870,0 875,5

867.8 874.8

868,3 874,0

867,3 876,6

847,7 874,5

854,4 870,9

855,6 8723 analogiczny

okres

r e ^ s s ' 80 1994 1995

95,9 95,7

95,7 98,4

96,0 98,8

96,2 98,7

96,3 100,0

96,0 100,6

96,2 100,8

96,9 100,7

96,7 101,1

94,7 103,2

96,2 101,9

96,4 102,0 Przeciętne

w ynagro­

dzenia miesięczne w

b ru tto ... 1994 1995

650,82 847,74

632,27 831,02

683,21 877,47

648,41 876,79

661,14 865,56

688,36 859,23

691,35 886,06

699,15 940,04

730,51 914,90

732,72 949,08

955,50 1170,09

1190,09 1387,67 n etto ... 1994

1995 522,55 681,59

509,45 670,58

549,40 709,83

522,20 706,84

532,23 698,20

552,84 697,48

554,13 704,01

55932 753,57

582,46 727,86

581,75 754,71

750,80 921,78

938,11 1097,09 analogiczny

okres po- r a ś r

b ru tto ... 1994 1995

153,8 130,3

143,3 131,5

138,0 128,4

132,6 135,3

140,2 131,0

146,2 124,9

144.1 128.2

142,6 134,5

143.1 125.2

145,6 129,5

147,7 122,4

141.6 116.6 n etto ... 1994

1995 152,6 130,4

141,4 131,8

135,4 1293

1303 135,4

138,3 131,2

144,1 126,0

142.0 127.1

141,1 134,9

141,6 125,1

144.6 129.7

145,9 122,8

139,6 117,0

K R A J Przeciętne, zatrudnienie

w ty s ... 1994 1995

5660,8 5645,3

5652,2 5676,8

5655.8 5710.8

5645.3 5708.4

5619,4 5704,9

5604.1 5703.1

5618.5 5702.6

5613,5 5700,8

5617,3 5700,0

5623.3 5720.3

5627,1 5711,6

5593,5 5669,2 analogiczny

o k resp o -

K M 0 . . 1994

1995 97,0 99,4

96,7 100,1

96,8 100,6

96,6 100,8

96,6 101,2

96,7 101,4

96,9 101,5

97,2 101,6

97,4 100,5

973 101,7

97,7 101,5

97,6 101,4 Przeć iętne

wynagro­

dzenie miesię­

czne w zł

b ru tto... 1994 1995

464,17 638,51

471,84 643,77

541,85 707,23

531,99 730,89

532,66 730,02

554,40 732,13

559,29 736,19

557,47 752,74

581,56 769,46

605,13 804,31

661,17 863,03

742,60 925,95 netto ... 1994

1995 377,55 519,48

384,87 524,91

440,81 576,49

432,59 594,62

432,10 593,55

448,80 594,41

452,27 594,62

450,20 608,72

467,81 619,48

48530 646,02

526,86 688,33

590,80 738,05 analogiczny

okres S K t e 1' 80

b ru tto ... 1994 1995

139,2 137,6

132,0 136,4

137,1 130,5

135,1 137,4

138,8 137,1

140,9 132,1

139.5 131.6

136,9 135,0

139,0 132,3

140,0 132,9

142,7 1303

139,3 124,7 n etto ... 1994

1995 137,1 137,6

130.3 136.4

135,1 130,8

133.5 137.5

137,0 137,4

138,9 132,4

137,8 131,5

135,6 135,2

137.3 132.4

138,6 133,1

141,2 130,6

137.9 124.9 a) Dane oparte na meldunkach o działalności gospodarczej (DG-I).

(18)

16

Tabl. 4. PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOW EJ ________ Stan w dniu 31 XII______________________________

WYSZCZEGÓLNIENIE

1994 1995

w tysiącach w odsetkach

O G Ó Ł E M ... 1492,7 1489,6 100,0 Przemysł“*... 635,7 634,1 42,6 Budow nictwo... 134,5 137,6 9,2 Handel i naprawy oraz hotele i restauracje... 274,9 253,3 17,0 Transport, składowanie i łączność... 98,3 104,4 7,0 Obsługa nieruchomości i firm ... 72,4 78,6 5,3 Pozostałe sek cje... 276,9 281,6 18,9 a) Obejmuje sekcje: górnictwo i kopalnictwo, działalność produkcyjna oraz zaopatrywanie w energią elektryczną gaz i wodę

Tabl. 5. PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOW EJ1* WEDŁUG GMIN W 1995 R.

Stan w dniu 31 XII

GMINY a - ogółem

b - w tym kobiet

Ogółem

W tym

rolnictwo, łowiectwo i leśnic­

two

mysr'prz% budo­

wnictwo handel

i na­

prawy trans­

port, składo­

wanie

¡łą­

czność admini­

stracja publicz

- na i obrona

naro­

dowa edu­

kacja

ochrona zdrowia i opie­

ka so­

cjalna

pozostała działalność

usługowa komunalna,

socjalna i indy­

widualna W O JEW Ó D ZTW O . a 1233790 7588 602133 112531 100081 83952 25846 78672 101946 28883

b 493 906 2447 148026 16476 60305 31862 16502 61077 86839 15779

M IASTA... a 1156256 3912 560 655 107047 95655 79719 24074 71196 96059 27803

b 464580 1441 139491 15804 57793 29662 15339 54941 81741 15059

W IEŚ... a 77534 3676 41478 5484 4426 4233 1772 7476 5887 1080

b 29326 1006 8535 672 2512 2200 1163 6136 5098 720

GMINY M IEJSK IE

R A Z E M ... a 1057276 3455 505951 100969 89777 70720 21830 65455 88492 25545

b 424742 1299 124652 14933 54092 26699 13745 50336 75228 13838

K atow ice... a 186323 478 58945 19808 25510 16880 6190 11855 15358 6998

b 82384 169 14798 3759 14297 7103 3946 8395 12833 3822

B ędzin... a 20062 19 10179 2066 1297 1543 557 1153 1641 514

b 9121 5 3754 286 695 624 391 951 1420 297

B ie ru ń ... a 11981 22 9645 545 414 304 86 395 157 76

b 2812 4 1543 44 273 133 50 339 138 55

Bukowno... a 3647 2 2516 220 60 268 41 189 124 134

b 1193 - 595 28 27 92 32 174 113 74

B y to m ... a 70145 222 34631 6788 5449 4926 1231 4334 6857 2076

b 27781 94 7972 1020 3593 1852 716 3321 5766 1159

C ho rzó w ... a 36088 520 14000 4017 3293 2472 749 2264 3675 1930

b 16821 236 4794 585 1881 907 469 1790 3093 886

C z elad ź... a 6843 - 2677 907 841 231 130 584 925 87

b 3217 - 887 138 418 81 104 482 790 55

Dąbrowa Górnicza . . . a 54395 92 33253 6686 2336 2010 784 2684 2810 863

b 20115 34 9401 800 1484 846 545 2208 2492 478

G liw ic e ... a 82497 228 31734 8819 7815 6780 1449 6788 4946 1445

b 33977 74 8345 1466 4681 2429 854 4593 4306 823

Im ielin... a 564 19 283 28 57 39 28 76 17 1

b 274 5 95 2 26 37 19 66 15 -

Jastrzębie-Zdrój... a 39049 83 23763 3659 1874 1349 660 1993 3382 490

b 12260 22 3735 315 1308 458 376 1595 2939 294

Jaw orzno... a 27794 49 16027 2164 1040 2383 5733 1675 2030 446

b 10176 13 3686 279 733 797 358 1376 1744 287

(19)

17

Tabl. 5. PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOW EJ1* W EDŁUG GMIN W 1995 R. (cd.) S tan w dniu 31 X II

W tym GMINY

a - ogółem b - w tym kobiet

Ogółem rolnictwo, łowiectwo i leśnic­

two

budo­

wnictwo handel

i na­

prawy trans­

port, składo­

wanie

¡łą­

czność admini­

stracja pubhcz

- na i obrona

naro­

dowa edu­

kacja

ochrona zdrowia i opie­

ka so­

cjalna

pozostała działalność

usługowa komunalna,

socjalna i indy­

widualna

K nurów ... a 19243

GI\1INY MIE 13910

J S K IE 1577

(dok.)

409 488 147 699 1152 186

b 4812 - 2009 160 274 214 95 531 1003 87

L ędziny... a 10517 23 8943 83 130 226 98 241 214 93

b 1866 3 1004 3 86 43 49 188 194 38

Łaziska G órne... a 10435 10 7841 1141 162 352 60 333 240 105

b 2663 - 1610 64 102 137 43 279 213 86

Miasteczko Śląskie . . . a 2189 - 1720 88 91 123 28 84 39 3

b 590 - 359 11 52 38 21 67 34 -

M ik o łó w ... a 11883 306 3927 1937 1258 337 284 733 1183 229

b 5211 141 1388 401 623 112 213 612 1001 135

M ysłowice... a 25860 44 12898 3401 1562 1354 526 1350 2132 417

b 9100 20 2290 562 1006 465 322 1093 1837 253

Orzesze ... a 3228 30 1452 218 337 260 51 288 405 23

b 1814 2 740 27 195 120 40 238 348 23

Piekary Ś ląsk ie... a 19199 52 12290 1131 1412 572 154 921 1628 323

b 5646 10 1631 116 866 234 110 746 1368 182

P o rę b a... a 1864 15 1289 63 72 26 37 132 117 11

b 807 2 439 6 51 19 27 100 105 7

P s z ó w ... a 5945 2 4509 394 258 138 40 216 161 118

b 1315 - 523 97 192 43 28 178 144 33

Pyskow ice... a 3453 49 1328 285 301 261 78 260 565 63

b 1830 14 476 54 197 96 61 227 487 30

R a c ib ó rz ... a 21084 151 9730 1701 1940 1549 686 1441 1872 523

b 9534 48 3438 163 1280 478 324 1096 1524 288

Ruda Śląska... a 49426 64 31480 3576 3402 1186 609 2305 3281 862

b 14843 20 5020 301 2007 539 403 1866 2759 466

R ybnik... a 50049 212 22454 5959 3548 5366 830 2810 4140 1195

b 20057 77 5321 832 2298 2008 525 2256 3610 627

Rydułtowy... a 7880 1 4993 541 360 267 61 424 932 130

b 2277 - 540 33 252 83 46 332 826 46

Siemianowice Śląskie. a 16498 7 8316 1564 1595 588 276 1067 1710 183

b 7044 5 2283 237 879 221 180 915 1508 101

S ław ków ... a 1760 8 621 208 386 174 51 74 90 102

b 782 3 259 16 154 95 37 63 83 53

Sosnowiec... a 68227 206 30923 5502 6470 4852 1149 5534 7285 1348

b 30931 83 9172 834 3770 2122 741 4238 5954 748

Świętochłowice... a 14588 17 8120 1447 1029 297 154 772 1447 359

b 5901 12 2213 201 594 142 110 637 1254 163

Tarnowskie Góry . . . . a 24256 150 9697 1059 1843 3554 728 1471 3180 580

b 11802 51 3775 146 1193 982 416 1155 2604 250

Tychy ... a 341 33 264 14087 3029 3716 2854 810 2553 3372 956

b 16776 119 5118 534 2312 1086 553 2167 2968 506

Wodzisław Ś lą sk i___ a 24081 35 12346 1793 2558 1366 535 1579 2017 396

b 9351 10 2333 202 1891 399 363 1199 1735 210

W ojkow ice... a 3255 15 2449 186 113 48 160 133 88 28

b 744 6 348 2 79 20 53 111 81 16

Z a b rz e ... a 59807 9 28451 6183 4473 3757 993 3773 6002 1494

b 23882 1 7067 929 2872 1016 560 2851 5078 777

Zawiercie... a 19508 13 11118 791 1298 1122 489 1152 2128 270

b 9942 10 4787 88 752 412 324 924 1803 136

Ż o iy ... a 10220 38 38 3406 1425 1068 418 318 1120 1190 488

b 5091 6 904 192 699 216 241 977 1058 347

(20)

18

Tabl. 5. PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOW EJ1* W EDŁUG GM IN W 1995 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII

W tym GMINY

a - ogółem b - w tym kobiet

Ogółem rolnictwo, łowiectwo i leśnic­

two mysP* budo­

wnictwo handel

i na­

prawy trans­

port, składo­

wanie

¡łą­

czność admini­

stracja publicz -na i obrona

naro­

dowa edu­

kacja

ochrona zdrowia i opie­

ka so­

cjalna

pozostała działalność usługowa komunalna,

socjalna i indy­

widualna

R A Z E M ... a 108816

G M ir 1106

W M IEJS 58219

K O -W Ii 7036

JS K IE

6499 9653 2246 7727 8396 2479

b 44768 310 16063 1024 4054 3302 1595 6202 7232 1384

Brzeszcze... a 9203 26 7108 176 432 229 87 382 329 88

b 2133 7 778 9 340 96 48 313 290 46

w tym m ia s to ... a 8606 11 6857 170 390 191 87 264 264 76

b 1803 3 705 9 318 67 48 216 233 39

C h rza n ó w ... a 11111 71 3874 817 859 887 379 974 1594 530

b 6004 32 1322 129 521 386 321 793 1380 251

w tym m ia s to ... a 10474 49 3631 742 838 867 379 878 1441 525

b 5617 25 1211 116 503 366 321 712 1249 246

Czechowi cc-Dziedzice a 17648 30 10097 1118 848 3157 189 818 642 256

b 6635 8 3322 188 536 725 158 656 568 149

w tym m ia s to ... a 16923 14 10000 1064 815 2819 188 711 592 235

b 6294 2 3298 180 520 597 158 562 520 137

Czcrwionka -Leszczyny a 8434 58 5609 451 369 387 99 578 354 293

b 2644 35 942 77 249 199 78 473 310 131

w tym m ia s to ... a 7592 - 5402 188 331 353 99 420 310 287

b 2240 - 862 16 228 185 78 345 273 127

Kuźnia Raciborska . . . a 2623 225 1417 91 115 94 38 217 184 84

b 10)9 34 377 4 81 41 27 158 148 41

w tym m ia s to ... a 1925 50 1286 46 77 66 38 110 103 68

b 711 5 349 - 52 31 27 80 84 28

L ib ią ż ... a 6852 40 4933 381 290 149 86 312 225 171

b 1661 16 595 33 168 77 47 250 209 104

w tym m ia s to ... a 6663 36 4854 369 283 146 86 264 198 162

b 1548 15 560 33 162 74 47 209 188 98

Łazy... a 3570 37 583 95 133 1999 47 303 196 121

b 1367 - 161 10 76 561 41 230 183 66

w tym m ia s to ... a 2887 - 274 50 106 1949 47 153 141 112

b 1002 - 90 - 76 544 41 116 130 57

O grodzieniec... a 1788 5 1211 208 25 27 36 152 47 50

b 558 - 349 23 15 25 31 131 45 31

w tym m ia s to ... a 1525 - 1087 179 25 24 35 70 37 46

b 554 - 326 19 15 23 30 62 36 28

O lkusz... a 12548 65 5404 604 1015 834 502 1424 1597 133

b 7211 30 2536 119 628 306 335 1124 1401 93

w tym m ia s to ... a 12037 36 5247 570 981 834 502 1215 1586 105

b 6930 21 2490 115 612 306 335 950 1392 75

P ilica... a 1617 39 1070 21 66 33 28 202 84 19

b 885 12 516 - 43 29 21 150 74 12

w tym m ia s to ... a 564 - 353 11 10 10 28 64 59 3

b 341 - 183 - 6 10 21 51 53 3

Pszczyna... a 11238 305 3197 1796 1162 683 397 963 1525 283

b 5745 75 1356 265 694 271 271 773 1284 190

w tym miasto... a 10070 164 2934 1575 1072 660 397 762 1422 253

b 5233 39 1269 238 660 253 271 610 1189 175

Siewierz... a 2106 86 1021 91 211 73 43 182 246 68

b 1003 30 336 14 127 35 37 151 192 27

w tym m iasto... a 1410 46 594 43 194 59 43 101 208 65

b 728 15 223 4 121 22 37 85 159 24

Toszek ... a 1540 58 250 80 201 88 36 127 574 34

b 958 18 95 6 110 62 27 101 466 28

w tym miasto... a 1242 25 148 66 153 65 36 65 568 34

b 805 10 58 4 74 49 27 55 460 28

(21)

19

Tabl. 5. PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOW EJ0 W EDŁUG GM IN W 1995 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII

GMINY a - ogółem

b - w tym kobiet

Ogółem

W tym

rolnictwo, łowiectwo i leśnic­

two

budo­

wnictwo handel

i na­

prawy trans­

port, składo­

wanie

¡łą­

czność admini­

stracja publicz

- na i obrona

naro­

dowa edu­

kacja

ochrona zdrowia i opie­

ka so­

cjalna

pozostała działalność

usługowa komunalna,

socjalna i indy­

widualna GMINY M IEJSK O - W IE JS K IE (dok.)

Trzebinia... a 14746 30 10395 944 455 824 206 664 514 283

b 5060 4 2721 117 281 391 104 551 440 177

w tym m ia s to ... a 13850 12 10092 897 367 775 206 474 414 227

b 4516 3 2586 115 219 345 104 395 360 124

W olbrom ... a 3792 31 2050 163 318 189 73 429 285 66

b 1775 9 657 30 185 98 49 348 242 38

w tym m ia s to ... a 3212 14 1945 108 236 181 73 190 224 60

b 1426 4 629 22 138 91 49 157 187 32

GMINY W IE JS K IE

R A Z E M ... a 67698 3027 37963 4526 3805 3579 1770 5490 5058 859

b 24396 838 7311 519 2159 1861 1162 4539 4379 557

B ab ice... a 497 41 91 52 41 16 28 123 40 38

b 309 11 39 8 30 16 22 106 34 20

B estw ina... a 807 46 318 93 80 15 29 122 83 12

b 417 16 104 6 59 9 23 102 77 9

Bobrow niki... a 940 9 406 83 123 19 31 124 93 40

b 526 4 169 11 68 18 28 109 84 25

Bojszowy... a 517 52 131 115 50 12 23 93 34 3

b 258 14 62 8 41 6 14 77 31 2

B olesław ... a 2403 10 1867 40 51 16 29 101 86 75

b 421 3 96 4 20 14 25 86 75 33

Chełm Śląski... a 735 35 331 97 10 112 27 82 30 -

b 292 10 89 18 6 51 23 60 26 -

Gaszowice... a 544 1 215 45 45 17 26 104 70 10

b 254 1 28 6 30 16 21 77 58 8

G ierałtow ice... a 666 2 81 196 103 52 42 126 46 6

b 371 - 27 32 62 37 36 119 45 6

Goczałkowice-Zdrój.. a 965 - ' 71 173 66 6 29 77 494 9

b 574 - 29 15 17 4 19 66 398 8

G odów ... a 590 25 93 50 70 55 32 165 49 37

b 355 4 29 4 40 32 26 138 40 31

a 1876 48 571 90 246 72 50 209 525 33

b 1294 12 372 19 124 49 34 183 445 27

Jejkowice... a 352 1 132 60 88 8 15 41 6 1

b 162 - 34 13 57 5 12 34 6 1

Klucze ... a 2820 24 1689 62 77 148 150 257 316 25

b 1479 5 694 7 41 68 92 215 284 20

K obiór... a 625 84 264 12 111 33 15 42 32 6

b 280 20 75 3 63 22 9 38 31 3

K o m o w ac... a 211 1 12 40 . . 19 104 10 8

b 148 - 5 18 - - 13 83 6 8

Krupski M ły n ... a 2093 U 1775 30 58 6 47 61 94 6

b 895 - 696 4 31 6 41 47 64 2

K rzanow ice... a 837 157 103 29 59 12 173 80 198 19

b 459 38 61 2 44 11 64 64 162 6

Krzyżanow ice... a 1350 176 172 83 141 373 44 158 151 24

b 728 49 31 1 104 213 29 125 134 21

L u b o m ia ... a 764 31 292 58 75 36 24 116 54 19

b 399 8 88 13 60 25 20 92 51 14

L y sk i... a 756 2 256 55 48 57 31 137 141 13

b 513 - 122 6 39 42 23 125 131 13

(22)

20

Tabl. 5. PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOW EJ1* W EDŁUG GM IN W 1995 R. (dok.) Stan w dniu 31 XII

W tym GMINY

a - ogółem b - w tym kobiet

Ogółem rolnictwo, łowiectwo i leśnic­

two

budo­

wnictwo handel

i na­

prawy trans­

port, składo­

wanie

¡łą­

czność admini­

stracja publiez

- na i obrona

naro­

dowa edu­

kacja

ochrona zdrowia i opie­

ka so­

cjalna

pozostała działalność

usługowa komunalna,

socjalna i indy­

widualna GMINY W IE JS K IE (dok.)

M arklow ice... a 319 - 153 48 2 7 28 56 24 .

b 126 - 22 8 2 7 23 42 22 -

M iedźna... a 8961 36 7285 450 143 116 44 325 234 23

b 1762 7 774 56 106 47 28 283 213 17

Mierzęcice... a 565 30 171 8 103 25 23 115 41 21

b 314 15 47 4 47 17 19 96 34 12

M s z a n a ... a 367 49 20 96 21 42 23 85 19 8

b 207 13 5 14 17 35 19 77 18 8

Nędza... a 485 34 39 138 20 70 21 86 67 6

b 255 5 17 23 10 53 14 67 60 6

O rnontowice... a 2825 - 2334 299 5 7 22 104 37 7

b 443 - 287 3 2 7 17 80 34 6

Pawłowice... a 9230 84 7425 504 205 270 55 280 247 29

b 1599 32 644 57 103 157 32 239 212 25

Pietrowice Wielkie . . . a 1271 359 456 100 93 41 33 100 73 9

b 736 113 350 4 54 32 21 81 69 5

Pilchowice... a 736 113 350 4 54 32 21 81 69 5

b 535 13 37 19 25 17 32 116 229 19

P sa ry ... a 736 61 116 87 55 60 32 162 116 23

b 403 14 41 4 19 29 27 140 96 17

Rudnik... a 596 314 49 10 17 16 22 102 51 15

b 307 100 25 2 14 16 17 82 47 4

R u d zin iec... a 1076 191 242 105 57 98 39 178 94 20

b 556 47 115 17 39 47 27 136 85 12

S ośnicow ice... a 1353 93 631 78 121 32 28 113 171 3

b 572 36 136 12 51 20 21 99 150 3

S u szec... a 4561 23 3850 148 39 75 36 166 99 98

b 934 8 518 14 18 43 26 131 90 64

Św ierklaniec... a 2001 222 317 154 251 603 39 211 117 52

b 793 52 84 22 152 142 27 147 108 30

Ś w ierk lan y... a 1232 39 784 81 78 14 28 110 71 1

b 439 9 150 6 53 14 22 101 63 1

Tąpkowice... a 492 11 112 6 38 144 46 88 34 7

b 259 3 44 4 23 39 30 78 31 6

T w o ró g ... a 1379 258 420 50 135 81 31 156 101 47

b 683 74 199 6 79 47 21 108 91 15

W ielow ieś... a 463 97 96 12 58 26 24 69 54 5

b 272 26 47 2 32 21 18 59 44 4

W y ty ... a 822 2 332 35 274 9 22 66 53 7

b 375 - 119 5 101 6 19 61 49 5

Zbrosławice... a 2116 203 686 212 289 34 43 198 332 43

b 1049 45 268 27 143 34 33 167 272 26

Zebrzydow ice... a 5283 72 3425 350 160 705 205 123 174 25

b 1434 21 523 12 117 376 77 109 151 13

Żarnow iec... a 355 38 24 - 28 21 27 138 36 3

b 209 10 9 - 16 U 18 94 29 2

1) Bez rolnictwa indywidualnego i zakładów osób fizycznych, w których liczba pracujących wynosi do 5 osób. 2) Obejmuje sekcje: górnictwo i kopalnictwo, działalność produkcyjna oraz zaopatrywanie w energią elektryczną gaz i wodą.

(23)

21

Tabl. 6. PR ZEC IĘTN E ZATRUDNIENIE

1994 1995

WYSZCZEGÓLNIENIE

w tysiącach w odsetkach 1994= 100 O G Ó Ł E M ... 1135,7 1129,4 100,0 99,4

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I L E ŚN IC TW O ... 6,7 5,6 0,5 83,6

Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe... 4,8 3,8 0,3 79,2

Gospodarka leśn a... 1,9 1,8 0,2 94,7 GÓRNICTWO I KOPA LNICTW O ... 291,7 275,2 24,4 94,3

w tym:

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego; wydobywanie torfu 285,7 269,3 23,8 94,3

Kopalnictwo rud m e tali... 1,3 1,3 0,1 100,0 Pozostałe górnictwo i kopalnictw o... 4,6 4,6 0,4 100,0 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA... 269,2 269,0 23,8 99,9 Produkcja artykułów spożywczych i n a p o jó w ... 24,2 25,5 2,3 105,4 Produkcja tkanin... 5,2 5,0 0,4 96,2 Produkcja odzieży oraz futrzarstwo... 14,5 14,3 1,3 98,6 Obróbka skóry i produkcja wyrobów ze sk ó ry ... 2,9 2,4 0,2 82,8

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny 3,8 3,7 0,3 97,4

Produkcja celulozowo - papiernicza... 1,8 1,7 0,2 94,4 Działalność wydawnicza i poligraficzna... 3,8 3,7 0,3 97,4

Produkcja koksu, przetworów ropy naftowej i pochodnych--- 7,8 7,8 0,7 100,0

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych... 7,4 7,8 0,7 105,4

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych... 10,1 9,5 0,8 94,1

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych. 14,0 14,0 U 100,0

73,4 71,7 6,3 97,7

Produkcja wyrobów z metali (bez maszyn i urządzeń)... 21,9 23,4 2,1 106,8

46,4 46,1 4,1 99,4

Produkcja maszyn biurowych i komputerów... 0,5 0,5 0,0 100,0 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej... 11,3 11,9 1,1 105,3 Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i

1,1 1,1 0,1 100,0

Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i

3,5 3,5 0,3 100,0

Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i n ac z e p ... 3,0 2,6 0,2 86,7

6,1 5,3 0,5 86,9

Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna... 4,2 5,2 0,5 123,8

2,3 2,3 0,2 100,0

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

32,0 32,9 2,9 102,8

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą

24,2 25,0 2,2 103,3

7,8 7,9 0,7 101,3

99,6 97,4 8,6 97,8

(24)

22

Tabl. 6. PR ZEC IĘTN E ZATRUDNIENIE (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

1994 1995

w tysiącach w odsetkach 1994=100 HANDEL I N A PR A W Y ... 67,7 73,1 6,5 108,0 Sprzedaż i naprawy pojazdów mechanicznych; sprzedaż

detaliczna p afiw ... 5,1 5,5 0,5 107,8 Handel hurtowy i kom isow y... 29,9 35,6 3,2 119,1 Handel detaliczny, naprawy artykułów przeznaczenia

osobistego i użytku dom ow ego... 32,7 32,0 2,8 97,9 HOTELE I RESTAURACJE... 7,2 7,3 0,6 101,4

TRANSPORT, SKŁADOWANIE I ŁĄ CZN O ŚĆ... 80,2 79,5 7,0 99,1

w tym:

Transport lądowy i rurociągami... 22,2 21,8 1,9 98,2

Działalność pomocnicza dla transportu; organizowanie turystyki 43,8 43,1 3,8 98,4

Poczta i telekom unikacja... 14,2 14,5 13 102,1 POŚREDNICTWO FINANSOW E... 17,6 18,8 1,7 106,8 Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu

emerytalno - rentow ego... 12,4 13,2 U 106,5 Ubezpieczenia i fundusz emerytalno - rentowy bez

gwarantowanej prawnie opieki socjalnej... 4,4 4,7 0,4 106,8 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem

finansow ym ... 0,8 0,9 0,1 112,5 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI I FIR M ... 46,7 50,0 4,4 107,1

w tym:

Obsługa nieruchom ości... 20,0 20,8 1,8 104,0 Informatyka i działalność pokrew na... 2,3 2,7 0,2 117,4 Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych... 6,3 6,0 0,5 95,2

Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów___ 18,0 20,2 1,8 112,2

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA. 21,0 22,4 2,0 106,7

EDUKACJA... 76,1 76,5 6,8 100,5

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SO C JA LN A ... 99,0 99,1 8,8 100,1

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

KOMUNALNA, SOCJALNA 1 INDYWIDUALNA... 21,0 22,6 2,0 107,6

Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i

p o k rew n e... 4,4 4,8 0,4 109,1 Działalność organizacji członkowskich... 2,8 3,4 0,3 121,4 Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem... 10,2 10,4 0,9 102,0 Pozostała działalność usługowa... 3,6 4,0 0,4 111,1

(25)

23

Tabl. 7. PR ZEC IĘTN E ZATRUDNIENIE W SEK TO RZE PRZEDSIĘBIORSTW

WYSZCZEGÓLNIENIE

1994

ogółem w tys.

pracownicy na stanowiskach*’

robot­

niczych

nierobot­

niczych w % przeciętnego

zatrudnienia

1995

ogółem w tys.

pracownicy na stanowiskach robot­

niczych

nierobot­

niczych w % przeciętnego

zatrudnienia O G Ó Ł E M ...

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO

I L E ŚN IC T W O ...

Gospodarka le śn a...

GÓRNICTWO I KOPA LNICTW O ...

w tym:

Górnictwo węgla kamiennego

i brunatnego; wydobywanie to r f u ...

Kopalnictwo rud m e tali...

Pozostałe górnictwo i kopalnictw o...

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA...

Produkcja artykułów spożywczych i napojów ..

Produkcja tkanin...

Produkcja odzieży oraz futrzarstwo...

Obróbka skóry i produkcja wyrobów ze skóry ..

Produkcja drewna i wyrobów

z drewna oraz ze słomy i w ik lin y ...

Produkcja celulozowo - papiernicza...

Działalność wydawnicza

i poligraficzna...

Produkcja koksu, przetworów ropy naftowej i poch o d n y ch ... ...

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów z gumy

i tworzyw sztucznych...

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niem etalicznych...

Produkcja metali...

Produkcja wyrobów z metali

(bez maszyn i urządzeń)...

Produkcja maszyn i urządzeń...

Produkcja maszyn biurowych i komputerów...

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej...

Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej

i kom unikacyjnej...

Produkc ja instrumentów medycznych,

precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków . Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep...

914.4

1.9 1.9 291.7

285.7 1.3 4,6 269,2 24.2

5,2 14,5 2.9 3.8 1.8

3.8

7.8 7.4

10,1 14.0 73.4 21,9 46.4 0,5 11.3

1,1

3.5 3.0

77,6 62.5 62.5 86.5

86.6

84.5 78.3 78.0 75.6 83.4 87.4 83.6 74.4 80.5 67.0

82,2 72.4

78.4 80.6 81,3 76,2 73.8 65.6 74.8

60.6 60.0 78,7

22.4 37.5 37.5 13.5

13.4 15.5 21.7 22,0 24.4 16.6 12,6 16.4 25.6 19.5 33.0

17.8 27.6

21.6 19.4 18.7

23.8 26,2 34.4 25.2

39.4

40.0 21.3

905,4

1,8 1,8 275.2

269.3 1.3 4.6 269,0

25,5 5.0 14.3 2.4 3.7 1.7 3.7 7.8 7.8

9.5 14.0 71,7 23.4 46.1 0,5 11,9

1.1

3.5

2.6

75,9 60,0 60,0 85.8

86,0 83.9 77.3 78.0 81.4 83.7 86.5 83.4 79.9 80.4 56.2 81.7 71.1

75.9 80.2 80.9 76.9 73.9 67.6 73.2

68.5 55.6

79.7

24.1 40.0 40.0 14.2

14.0 16.1 22.7 22,0 18,6 16.3 13.5 16.6

20,1 19,6 43.8 18.3 28.9

24.1 19.8 19.1 23.1 26.1 32.4 26.8

31.5 44,4

20,3

(26)

24

Tabl. 7. PR ZEC IĘTN E ZATRUDNIENIE W SEK TO RZE PRZEDSIĘBIORSTW (dok.)

1994 1995

pracownicy

na stanowiskach** pracownicy

na stanowiskach WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

wtys. robot­

niczych

nierobot­

niczych

ogółem wtys.

robot­

niczych

nierobot- niczych w % przeciętnego

zatrudnienia

w % przeciętnego zatrudnienia

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego___ 6,1 73,9 26,1 5 3 76,2 23,8

Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna 4,2 77,9 22,1 5,2 80,4 19,6

Zagospodarowanie odpadów ... 2,3 74,5 25,5 2,3 69,0 31,0 ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I W ODĘ... 32,0 75,4 24,6 32,9 74,2 25,8

Zaopatiy wanie w energię elektryczną, gaz, parę

wodną i gorącą w o d ę ... 24,2 7,8

75,3 75,8

24,7 24,2

25,0 7,9

73,8 75,5

26,2 Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie w o d y ... 24,5

BUDOWNICTWO... 99.6 67.7 5,1

77,3 57,1 57,8

22,7 42,9

97,4 73,1 5,5

77,8 57,5 62,3

22,2 42,5 37,7 HANDEL I N A PR A W Y ...

Sprzedaż i naprawy pojazdów mechanicznych;

sprzedaż detaliczna paliw... 42,2 Handel hurtowy i kom isow y... 29,9

32,7

45.1

65.1

54.9

34.9

35,6

32,0

48,4

66,8

51,6

33,2 Handel detaliczny, naprawy artykułów

przeznaczenia osobistego i użytku dom ow ego___

HOTELE I RESTAURACJE... 7,2

80,2

68,2

74,7

31,8

25,3

7,3

79,5

82,8

72,6

17,2

27,4 TRANSPORT, SKŁADOWANIE

I Ł Ą C Z N O Ś Ć ...

w tym:

Transport lądowy i rurociągami... 22,2 81,0 19,0 21,8 80,3 19,7 Działalność pomocnicza dla transportu;

organizowanie turystyki... 43,8 76,9 23,1 43,1 75,6 24,4 Poczta i telekom unikacja... 14,2 59,0 41,0 14,5 52,2 47,8

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI I FIR M ... 46,7 46,5 53,5 50,0 46,3 53,7

w tym:

20,0 2,3

63,0 8,6

37,0 91,4

20,8 2,7

62,2 7,3

37,8 92,7 Informatyka i działalność pokrew na...

Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych... 6,3 28,2 71,8 6,0 31,8 68,2

Pozostała działalność związana

z prowadzeniem interesów... 18,0 35,0 65,0 20,2 39,5 60,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

KOMUNALNA, SOCJALNA I INDYWIDUALNA 18,2 56,1 43,9 19,2 57,6 42,4

Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi

sanitarne i p o k re w n e ... 4,4 78,8 21,2 4,8 75,7 24,3

Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem 10,2 35,7 64,3 10,4 37,4 62,6

Pozostała działalność usługowa... 3,6 87,6 12,4 4,0 88,0 12,0 a) 1994 bez jednostek średnich, prowadzących działalność gospodarczą

(27)

25

Tabl. 8. PRACOW NICY P EŁ N O Z A T R U D M E N II NIEPEŁNOZATRUDNIENI Stan w dniu 31 XII

Ogółem*1 Niepełnozatrudnieni

w tym kobiety

Pełno- zatrudnie-

w tym w głównym miejscu pracy

WYSZCZEGÓLNI ENIE razem ni razem

razem

w tym emeiyci i renciści w tysiącach

O G Ó Ł E M ... 1994 1203,8 476,7 1124,7 107,6 79,1 51,7

1995 1219,3 487,7 1137,9 109,1 81,4 50,0

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO

I L E ŚN IC T W O ... 1994 6,7 2,1 6,1 0,7 0,6 0,5

1995 5,5 1,8 4,9 0,7 0,6 0,4

Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne

działalności u słu g o w e... 1994 4,8 1,8 4,3 0,5 0,5 0,4

1995 3,8 1,5 3,4 0,5 0,4 0,3

Gospodarka leśn a... 1994 1,9 0,3 1,8 0,2 0,1 0,1

1995 1,7 0,3 1,5 0,2 0,2 0,1

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO . . . . 1994 285,1 31,0 283,3 1,9 1,8 1,6

1995 268,9 28,6 267,8 U 1,1 1,0

Górnictwo węgla kamiennego i bruna­

tnego; wydobywanie to rfu ... 1994 279,0 29,7 277,3 1,7 1,7 1,5

1995 262,9 27,3 262,0 1,0 0,9 0,9

Kopalnictwo rud m e tali... 1994 1,3 0,1 1,3 - - -

1995 1,3 0,2 1,3 0,0 0,0 0,0

Pozostałe górnictwo i kopalnictw o... 1994 4,8 1,2 4,7 0,2 0,1 0,1

1995 4,7 1,1 4,5 o a 0,2 0,1

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA. . . . 1994 278,3 104,7 264,4 16,6 13,9 10,1

1995 286,3 105,7 271,3 17,8 15,0 10,4

Produkcja artykułów spożywczych

i n a p o jó w ... 1994 26,0 14,3 23,5 2,9 2,5 1,5

1995 27,8 15,3 24,7 3,6 3,1 1,9

Produkcja tkanin... 1994 5,3 4,1 5,1 0,3 0,2 0,1

1995 5,2 4,0 5,0 0,2 0,2 0,1

Produkcja odzieży oraz futrzarstwo... 1994 15,4 13,2 13,9 1,6 1,5 1,0

1995 15,7 13,3 14,2 1,6 1,5 0,9

Obróbka skóry i produkcja wyrobów ze

1994 2,8 2,1 2,6 0,2 0,2 o a

1995 2,4 1,9 2,2 0,2 0,2 0,1

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

1994 3,5 0,7 3,2 0,4 0,3 0,3

1995 3,7 0,7 3,3 0,4 0,4 0,3

Produkcja celulozowo - p apiernicza--- 1994 1,8 0,9 1,7 0,1 0,1 0,0

1995 1,7 0,8 1,6 0,1 0,1 0,0

Działalność wydawnicza i poligraficzna. 1994 4,2 2,4 3,8 0,5 0,4 0,3

1995 4,4 2,4 3,9 0,6 0,5 0,3

Produkcja koksu, przetworów ropy

1994 7,8 1,9 7,7 0,1 0,1 0,0

1995 7,8 1,9 7,7 0,1 . o,i_ 0,0

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :