• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:18:37 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:18:37 Numer KRS:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 13.11.2016 godz. 10:18:37 Numer KRS: 0000074816

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 19.12.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 19 Data dokonania wpisu 25.03.2016

Sygnatura akt GD.VIII NS-REJ.KRS/5545/16/168

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA JAWNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 770727935, NIP: 8431000724

3.Firma, pod którą spółka działa ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO - HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat CZŁUCHOWSKI, gmina DEBRZNO, miejsc. DEBRZNO

2.Adres ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 20, lok. ---, miejsc. DEBRZNO, kod 77-310, poczta DEBRZNO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały

1

1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO - HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SKLEP FIRMOWY NR 1

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat CZŁUCHOWSKI, gmina CZŁUCHÓW, miejsc. CZŁUCHÓW 3.Adres ul. PLAC BOHATERÓW, nr 4, lok. ---, miejsc. CZŁUCHÓW, kod 77-300, poczta CZŁUCHÓW, kraj

POLSKA

(2)

2

1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO - HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SKLEP FIRMOWY NR 2

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat CZŁUCHOWSKI, gmina CZŁUCHÓW, miejsc. CZŁUCHÓW 3.Adres ul. ŚREDNIA, nr 1 C, lok. ---, miejsc. CZŁUCHÓW, kod 77-300, poczta CZŁUCHÓW, kraj POLSKA

3

1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO-HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat CZŁUCHOWSKI, gmina CZŁUCHÓW, miejsc. DEBRZNO 3.Adres ul. KOŚCIUSZKI, nr 15, lok. ---, miejsc. DEBRZNO, kod 77-310, poczta DEBRZNO, kraj POLSKA

4

1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO-HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SKLEP FIRMOWY

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat CZŁUCHOWSKI, gmina DEBRZNO, miejsc. DEBRZNO 3.Adres ul. PRZECHODNIA, nr 7C, lok. ---, miejsc. DEBRZNO, kod 77-310, poczta DEBRZNO, kraj POLSKA

5

1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO-HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SKLEP FIRMOWY W UNIEŚCIU

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOSZALIŃSKI, gmina MIELNO, miejsc. UNIEŚCIE 3.Adres ul. 6-GO MARCA, nr 10, lok. ---, miejsc. UNIEŚCIE, kod 76-032, poczta MIELNO, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki

1 25 PAŹDZIERNIK 2001 ROK 27 LISTOPAD 2001R. ZMIANA PAR.1

2 31 GRUDNIA 2002 ROKU ZMIENIONO PAR.1 PKT 2, PAR.7, PAR.12, PAR.15 PKT 3 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY

3 31.03.2006 - ZMIENIONO PAR.5 UMOWY SPÓŁKI 4 31.05.2006 - ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.

5 10.04.2009R. - ZMIENIONO PAR.5 UMOWY SPÓŁKI.

6 16.04.2010R.

7 07.08.2013R. ZMIENIONO PAR.5

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE 2.Opis sposobu powstania spółki oraz

informacja o uchwale

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU O

PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART.26 PAR.4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Podrubryka 1

Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO - HANDLOWY SPÓŁKA CYWILNA IRENA NADOBNA, ANDRZEJ NADOBNY,

EWA ADAMIAK 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot

był zarejestrowany

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(3)

3.Numer w rejestrze 455

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr URZĄD MIASTA I GMINY W DEBRZNIE

5.Numer REGON 770727935

6.Numer NIP ---

Rubryka 7 - Dane wspólników 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NADOBNA

2.Imiona IRENA JADWIGA

3.Numer PESEL/REGON 59102001727

4.Numer KRS ******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

NIE

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?

NIE

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

NIE

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NADOBNY

2.Imiona ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON 58112302051

4.Numer KRS ******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

NIE

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?

NIE

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1

Dane wspólników reprezentujących spółkę 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NADOBNA

2.Imiona IRENA JADWIGA

3.Numer PESEL/REGON 59102001727

4.Numer KRS ****

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NADOBNY

2.Imiona ANDRZEJ

(4)

3.Numer PESEL/REGON 58112302051

4.Numer KRS ****

Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 ---

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 10, 11, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2 10, 13, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 3 56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW

ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

4 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI

SAMOCHODOWYMI

6 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

8 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 96, 02, Z, FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

10 96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 11 86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

12 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

13 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 14 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z

WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 12.04.2006 01.01.2005 DO 31.12.2005

2 30.04.2007 01.01.2006 - 31.12.2006

3 08.04.2008 01.01.2007 - 31.12.2007

4 23.04.2009 01.01.2008 - 31.12.2008

5 26.04.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

6 25.04.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

(5)

7 26.04.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

8 14.03.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9 18.03.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 09.03.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2005 DO 31.12.2005

2 ***** 01.01.2006 - 31.12.2006

3 ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

4 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

5 ***** 01.01.2010 - 31.12.2010

6 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

7 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

8 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

(6)

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

(7)

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 13.11.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona

10.Wysokość sumy komandytowej 10.000,00 ZŁOTYCH 11.Wartość wkładu umówionego 710.000,00 ZŁOTYCH 12.Czy jest w tym wkład

8 47, 72, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH. 9 47, 59, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I

3.Firma, pod którą spółka działa "MIŚ" TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIŚ MARIUSZ MIŚ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---.. 5.Czy przedsiębiorca

3.Firma, pod którą spółka działa DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność.. gospodarczą

2.Liczba akcji w danej serii 50000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

MISZTAL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ

NOTARIUSZA MIECZYSŁAWA PYSIEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA, PLAC KOŚCIUSZKI 44, 22-460 SZCZEBRZESZYN, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI " TERMINAL PRZEŁADUNKOWY". SPÓŁKA Z