• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe."

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

05/01/2016 S2 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 11

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2137-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2016/S 002-002137

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

„PKP Intercity” S.A.

ul. Żelazna 59A

Punkt kontaktowy: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów Centralnych, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, pok.

302a

Osoba do kontaktów: Magdalena Czajka 00-848 Warszawa

POLSKA

Tel.: +48 697044809

E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl Faks: +48 224734333

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.intercity.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Usługi kolejowe

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5 – tym poziomie utrzymania 20 wagonów osobowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Wykonawcy.

(2)

Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wraz z naprawą okresową na 5 – tym poziomie utrzymania 20 wagonów osobowych typu 141A.

2. Wagony objęte przedmiotem zamówienia po wykonanej usłudze będą wagonami przedziałowymi 2 klasy.

3. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50222000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Informacje o częściach zamówienia

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 500 000 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

(3)

05/01/2016 S2 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 11 2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja przedmiotowego zamówienia będą dokonywane w walucie

PLN.

3. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy, którzy wspólnie uzyskają zamówienie, nie mają obowiązku przyjęcia żadnej szczególnej formy prawnej, jednakże zobowiązani będą dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy załączyć do oferty).

III.1.4) Inne szczególne warunki:

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny);

b) posiadania wiedzy i doświadczenia (szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zawarte w Sekcji III.2.3);

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny);

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zawarte w Sekcji III.2.2);

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2, 2a ustawy Pzp.

1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (Wskazane jest sporządzenie oświadczenia w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia:

www.intercity.pl).

Uwaga: w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, albo odrębne oświadczenia składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

(4)

2.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy Pzp. (Wskazane jest sporządzenie oświadczenia w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia:

www.intercity.pl).

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentu składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem. Postanowienie dotyczące terminu aktualności dokumentu stosuje się.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem. Postanowienie dotyczące terminu aktualności dokumentu stosuje się uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamiast ww. dokumentu składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24

(5)

05/01/2016 S2 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 11 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie dotyczące terminu aktualności dokumentu stosuje się. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia i zakresu dokumentu zawierającego w/w oświadczenie stosuje się odpowiednio. Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast ww. dokumentu składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie dotyczące terminu aktualności dokumentu stosuje się. Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2.7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Wskazane jest sporządzenie oświadczenia/listy w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia:

www.intercity.pl). Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

3. Na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał Zamówienie, co zamawiający jest w stanie

wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

(6)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w

wysokości nie mniejszej, niż 3 075 000 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę ww. warunku, Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Uwaga: w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą wynikał:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa powyżej polega na zdolnościach

finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia:

— pisemnego zobowiązania (złożonego w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia i

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa powyżej, dotyczącej tych podmiotów.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykonawcy składający wspólną ofertę w/w warunek muszą spełnić łącznie.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.

(7)

05/01/2016 S2 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 11 III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 10 pojazdów kolejowych.

Przed dostawę w rozumieniu powyższego warunku rozumie się dostawę zgodnie z art. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp.

Przez pojazd kolejowy w rozumieniu powyższego warunku rozumie się pojazd zgodny z definicją zawartą w §4 ust. 6 ustawy z 28.3.2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789 ze zm.).

Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na Poziomie nie niższym niż P4 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2005, nr 212, poz. 1771 z późn.

zm.).

Do oceny spełnienia warunku uznanym zostanie, że jednemu wagonowi (dostawa lub naprawa) odpowiada jeden człon pojazdu kolejowego (dostawa lub naprawa).

Jeżeli wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert wykonawca wykonał dostawy/usługi, w ilości nie mniejszej niż określonej powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu Zamawiający wymaga, by podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie uczestniczył w realizacji zamówienia, odpowiednio do zakresu udostępnianych zasobów.

Zamawiający dopuszcza, by uczestnictwo podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia polegało na podwykonawstwie lub doradztwie i nadzorze lub udostępnieniu know-how lub szkoleniach, itp.

Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw / usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi / dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Wskazane jest sporządzenie oświadczenia w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: www.intercity.pl).

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług/dostaw mogą być:

a) poświadczenie (np. referencje), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług/dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi/dostawy wskazane w powyższym wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

(8)

Uwaga: w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą wynikał:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga 70

2. Gwarancja. Waga 15

3. Termin wykonania naprawy pierwszego wagonu. Waga 3

4. Termin wykonania naprawy każdego z kolejnych wagonów. Waga 12 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

06/10/TUT/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 11.2.2016 - 10:30

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

(9)

05/01/2016 S2 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 11 Data: 11.2.2016 - 11:00

Miejscowość

PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, określone w sekcji III.2.1) niniejszego ogłoszenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, 2, 2a ustawy Pzp-spełnia każdy z tych Wykonawców z osobna (odrębnie);

2) warunki określone w pkt. III.2.2. i IIII.2.3. Wykonawcy powinni spełniać łącznie.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1) oświadczenie wymienione w sekcji III.2.1) ust. 2 pkt. 2.1 – powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego z tych wykonawców z osobna (odrębnie);

2) oświadczenie wymienione w sekcji IIII.2.1) ust. 2 pkt 2.2 – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być przedłożone przez każdego z tych wykonawców z osobna

(odrębnie);

3) dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) ust. 2 pkt 2.3 do 2.7 powinny być przedłożone przez każdego z Wykonawców z osobna (odrębnie);

4) dokumenty wymienione w sekcji III.2.2) i III.2.3) winny być złożone przez Wykonawców łącznie;

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

4. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu winny być złożone w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

(10)

8. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne

dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim.

9. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: magdalena.czajka@intercity.pl lub drogą faksową (nr faksu +48 224734333) za wyjątkiem, oferty, uzupełnienia lub wycofania złożonej oferty które powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym ofertę należy kierować na adres: „PKP Intercity” S.A. Biuro Zakupów Centralnych, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, pok. 302a.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub droga elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w punkcie 1) i 2) – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

(11)

05/01/2016 S2 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 11 ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31.12.2015

Cytaty

Powiązane dokumenty

pkt. 1), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 1, wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu kotła K-16 w Elektrociepłowni Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów kotłów fluidalnych OFz-450 A i B oraz turbozespołów Tz-1, Tz-3, Tz-4, Tz-11 w zakresie AKPiA

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania wniosków - oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.

Szczegółowe Informacje na temat wielkości lub zakresu zamówienia zostaną zawarte wszczegółowym opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, którą Zamawiający przekaże zaproszonym

W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu usług wykonanych (wzór stanowi załącznik Nr 4 do wniosku), a w przypadku