Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1985, nr 2

Pełen tekst

(1)

O * » / ,

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

nr ewid. Pf. 20/85

P O U F N E Egz. nr

INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE •

LUTY 1985

v

Katowice 1985

-

03-12

(2)

ZNAKI UUOWHB

K r * a k * Z • r o

K r o p k a Z n a k

„W tym"

/ - / - »Jąwlako nla wyatępuj*.

/U/ - »¿«wieko letni*ja, Jadnakfca w lloAolaoh mniaj-zyoh od llosb, która mogłyby być wyraiona uwidooznlonyul w tablloy znaka,«!

oyfrowyml, np.t Joiali produkoja wyratona Jaat » tyalqoaoh ton /w llozbaoh oalkowltyoh/, znak /O/ or.naoza, ta produkują w danym przypadku nla osiąga 0,5 tya. ton.

/•/ - »upalny brak Informacji, albo brak Informaoji wiarygodnych.

/»/ - wypainlani* rubryki, za względu na ukłud tablloy, Jaat nla- rotllw* lub nlooalcwa.

- oznaoza, ¿a nla podaja alf wazyatkloh składników aumy ogólnej

WAŻHlhlJBZE UKH&IY

zl tya.

win t

■ siotyoh

m tyaiąo

• milion

■ tona

1 ■ litr m matr

m metr kwadratowy uzt. m sztuka

U w a g a . Niaktóra dana llozbowa mają oharaktar tymozaaowy 1 mogą ulao andsno«

w póinlajazyo^ opraoowanlaoh Wojawódzklago Urzydu Btatyat>oznago.

U w a g a . Dynamiki sprzedaży i wydajności procy w tabl* nr 1 w przekrojach resortowych opublikowane są w oparciu o przeliczenia dokonano przez przedsiębiorstwa,mają charakter wstępny i mogę być zawyżone z tytułu nie­

dokładności przeliczeń produkcji sprzedanej za 1984 rok w przedsiębiorstwach.

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984 1985

I II I-II I II I-II

Liczba dni;

kalendarzowych 31 29 ¿0 31 28 59

roboczych 23 22 45 23 21 44

WUS Katowice, zarn. 53 /85 71 -*b *1,

(3)

SPIS TREŚCI

Podstawowe tendencje . ... 5

Przemysł v ... ... ... ... . 7 Działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych ... *... . g , Sytuacja w rolnictwie • » * » . . . * ... ... 10 Transport ... ... . n Inwestycje ... ... .*.'. 13 Uspołecznione budownictwo mieszkaniowa .... ... \A

Sytuacja rynkowa ... . 15

Kształtowanie się cen na targowiskach n i e j a k i c h ... ... 16' Handel zagraniczny ... ... 17

Zatrudnienie 1 wynagrodzenia ... ... . ib

Wyniki finansowe przedsiębiorstw.... ... . 20 - Realizacja zadań w podstawowych działach gospodarki ... 23 Ważniejsze dane w gospodarce uapołecznlonej według mieeięcy ... ?S Objaśnienia i uwagi dotyczące niektórych pojęć 1 definicji majgcach zasto­

sowanie w sprawozdawczości etatystycznej ... ... 00 Niektóre definicje i pojęcia występujęce w sprawozdawczości finansowej ... 82 Wykaz informacji wydanych przez WUS w 1984 r. ... 83 Wykaz publikacji wydanych przez GUS w 1984 r. znajdujących się w Informa-

torlun ... ... 84

SPIS TABLIC ,

PRZEMYSŁ

Sprzedaż produkcji przemysłowej, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenia, osobowe, wydajność pracy i przeciętne wynagrodzenia miesięczne według wa

żniejszych resortów ... ... 32 Realizacja podstawowych zadań według gałęzi przemysłu ... . 33 1 ,

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przemysłowy w układzie

gałęziowym ... ... ... 35 Rytmiczność produkcji sprzedanej w przemyśle uspołecznionym według gałęzi 36 Dynamika sprzedaży produkcji przemysłowej w układzie gałęziowym ... 38 Kształtowanie eię przeolętnyoh miesięcznych wynagrodzeń w przemyśle uspo­

łecznionym ... ... . 39 Dynamika wynagrodzeń osobowych oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 40 Produkcja podetawowych wyrobów przemysłowych ... ... 41 Przeciętna dzienna produkcja ważniejszych wyrobów 42 ■*

Robotnikogodzlny przepracowane 1 nie przepracowane na 100 robotnlkow ... 43 BUDOWNICTWO

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-monta­

żowych ... ... . 45

t

Zatrudnienie 1 wynagrodzenia osobowe w uspołecznionych przedsiębiorstwach

budowlano-montażowych ... ... 45 Wydajnośćć i przeciętne wynagrodzenia miesięczne w uspołecznionych przed­

siębiorstwach budowlano-montażowych ... 45 Inwestycyjne place i linie budów przedsiębiorstw budowlano-montażowych ... 47 Realizacja podstawowych zadań w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych

w układzie gałęziowym ... ... 48

(4)

2

f Spiś treści

TRANSPORT

wartość usług materialnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach i

transportu i łączności 49

Przewozy pasażerów uspołecznionym transportem publicznym ... ... 4$

Przewozy ładunków uspołecznionym transportom publicznym i branżowym ... 5(3 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia miesięczne w transporcie uspołecz- nionym ... ... . 50

Stan i wykorzystania taboru samochodowego silnikowego ciężarowego w tran­ sporcie samochodowym publicznym i branżowym ... 51

© ROLNICTWO Skup 4 zbóż ... ... ... 52

Skup żywca w przeliczeniu na wagę mięsa 52 Skup żywca i produktów pochodzenia zwierzęcego ... ... . 52

Skup żywca i produktów pochodzenia zwierzęcego według miesięcy 53 Kontrakty zawarte na dostawę młodego bydła rzeźnego i trzody chlewnej w gos­ podarce nie uspołecznionej ®3 Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych ... Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczne i wapniowe ... ... 54

Sprzedaż paez przemysłowych przez Jednostki handlowe CZSR oraz stan zapasów 54 Stan gotowości niektórych asortymentów sprzętu rolniczsgo w spółdzielniach kółek rolniczych ... ... ... 55

Sprzeaaż cięgników i niektórych maszyn rolniczych ; 35 Sprzedaż i zapasy materiałów budowlanych ... . ’55

INWESTYCJE Nakłady Inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej 56 Przekazywanie inwestycji do eksploatacji w gospodarce uspołecznionej ... 5.7 HANDEL WEWNĘTRZNY Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego i gastro­ nomicznych ... . 58

Zapasy w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego .... ... 58

Sprzedaż samochodów ... ... 58

Obrót artykułami o p a ł o w y m i .... ...,... ... 59

Dostawy mięsa i przetworów mięsnych oraz drobiu i przetworów drobiowych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ... 59

Dostawy ryb i przetworów rybnych na zaopatrzenie rynku województwa katowic­ kiego ... ... . 660

Dostawy wybranych towarów na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego 60 Dostawy towarów żywnościowych z produkcji krajowej na zaopatrzenie rynku .. 61

Dostawy towarów nieżywnośclowych /z wyjętklem wyrobów przemysłu chemicznego ': i lekkiego/ na zaopatrzenie rynku przedsiębiorstw produkcyjnych wojewódz­ twa katowickiego ... ... . 63

Dostawy towarów przemyełu chemicznego i lekkiego z produkcji krajowej na za opatrzenie rynku ... ... 62

Dostany towarów na zaopatrzenie rynku z przedsiębiorstw województwa katowlc kisgo ... ... . 65

Przeciętno zatrudnienie i wynagrodzenia w uspołeoznlonych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego ... 66

Przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia w uspołecznionych przedeięblorstwaoh handlu wewnętrznego rynkowego ... 67

(5)

Spis treóci

CENY Str,

Przeciętne ceny niektórych artykułów rolno-spożywczych na targowiskach mieJ7

akich ... •■•••••••••••• 68

Przeciętne ceny detaliczne warzyw i owoców w jednostkach handlu uspołecznio­

nego .»....*•.... 68

Porównanie kształtowania się cen targowiskowych i detalicznych niektórych

artykułów rolno-spożywczych.... ... ... 69

ZATRUDNIENIE . V

Pośrednictwo pracy ... ... ... 1 69

EKSPORT ,

Eksport-import na rachunek właeny przedsiębiorstw województwa katowickiego

według resortów ... . 70

Ekoport-import na rachunek własny przedsiębiorstw województwa katowickiego

według działów gospodarki narodowej ... . 7 1

FINANSE

Sprzedaż, koszty i rentowność w przedsiębiorstwach uspołecznionych według

wybranych działów i gałęzi gospodarki . ... ... 72 , Akumulacja finansowa i Jej podział w przedsiębiorstwach uspołecznionych we­

dług wybranych działów i gałęzi ... . 73 Obciążenia przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz budżetu państwa ... 74 Wybrane branże gospodarki uspołscznionej, które korzystały z dotacji budżetu

partatwa ... ... ... ... 74 Koszty i materiałochłonność sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych we­

dług gałęzi ... ... . 75 Zapasy w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów i ga­

łęzi ... ... ... ... ... 77

Informację opracowały oddziały branżowe WUS

(6)

i«ia d o b y c i a ńy£>, ton

■■ ... W^noc^irooizcioio O i » o b O K CL

— — ~ 2 a Ł « * ucł niania-

¿006

IOO Ł-

WYDAJNOŚĆ PRACY

I PRZECIĘTNE IVYNAGRODZENIA W PRZEMYŚLE

19 8 2

flrł.ij.cii&Łh*' . n <j niaq r 3 oi'i6uo;n

7* 1 9 8 5

WYDOBYCIE WĘ G L A K A M IENNEGO

1 9 8 2 1983 1 9 8 4

W 0 0 0

12000

Zotrodnicni(i M tąe.OifCib

880

l^JydpjirtOfaC 7

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA OSOBOWE W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

Uiunoiairaoiiar'

O i a o b t / n t Ł W rtilfl

1 9 8 5 3>00<2

1985

1 9 8 2

(7)

PODSTAW OW E TENDENCJE W REALIZACJI ZADAŃ

Na realizację zadań gospodarczych w okresie pierwszych dwóch miesięcy 1985 r.

ujemny wpływ wywarły niekorzystne warunki atmosferyczne. Mroźna i śnieżna zima w poważnym stopniu pogłębiła trudności zaopatrzeniowe 1 kłopoty transportowe, oraz spowodowała konieczność zmian w kierunkach dostaw paliw i energii.

W przemyśle uspołecznionym ogółem produkcja sprzedana /w cenach porównywalnych/

w stosunku do okresu styczeń-luty ubiegłego roku była mniejsza w czasie rzeczywistym o 6.9%, w tym w przemyśle wydobywczym mniejsza o 12,4%, a w pra^twórczym o 4,2,%.

W czasie porównywalnym produkcja spadła o 4,8%, podczas gdy w kraju wzrosła o 1,3%.

Na wyjętkówo niekorzystny wynik przemysłu wydobywczego złożyło się jednak nie tyła zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego, ile konieczność jego składowania na

terenach kopalnianych z uwagi na poważne trudności wywozowe.

Z 18 gałęzi przemysłu w okresie styczeń-luty 1985 r. 12 gałęzi wykazało spadek produkcji sprzedanej, przy czym największy dotyczył przemysłu drzewnego /o i6,3%/f Natomiast największy wzrost produkcji sprzedanej zanotował przemysł eriergatyczny

/o 9,9%/, * '

Wydobyćie węgla kamiennego było niższe w stosunku do pierwszych dwóch miesięcy ubiegłego roku o 1,5% i wyniosło niecałe 31,0 min t. Wzrosła natomiast o 0,5% produkcja energii elektrycznej, co należy szczególnie podkreślić z uwaęji na trudne warunki pracy z jednej strony, a z drugiej - zwiększone zapotrzebowanie.

Szczególnie trudny był okres styczeń-luty dla hutnictwa żelaza. Produkcja stali surowej była mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,2%, a wyrobów walcowanych o 15,4%. Straty te będę bardzo trudne do odrobienia

W cięgu roku.

Niższa również była aniżeli w przecięgu dwóch pierwszych miesięcy 1984 r- produkcja koksu z węgla kamiennego o 3,0%. W hutnictwie metali nieżelaznych produkcja ołowiu zmniejszyła się o 17,6%.

Wśród wyrobów przemysłu przetwórczego w bardzo poważnym stopniu - o 75,4%

spadła produkcja pralek 1 wirówek elektrycznych domowych, o 35,0% tworzyw sztucznych.

Niższa również w porównaniu do okresu stycZeń-luty ub. roku była produkcja

chłodziarek i zamrażarek, maszyn, urzędzeń i nurzędzł rolniczyęh, nawozów azotowych, środków do prania i mycia, papieru oraz obuwia.

.Produkcja podstawowa uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych w okresie atyczeń-luty 1985 r. /w cenach porównywalnych i w czasie porównywalnym/

była niższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,1%, /w kraju niższa o 13,9%/, w tym w przedsiębioratwach budownictwa ogólnego o 15,0%,

a w przedsiębiorstwach budownictwa produkcyjno-usługowego i budownictwa specjali­

stycznego odpowiednio o 1,9% i 2,0%, . „

W budownictwie uspołecznionym w pierwszych dwóch miesiącach oddano do użytku 897 mieszkań, t j . o 17,3% mniej aniżeli w roku poprzednim /W kraju mniej o 32,1%/. 'Spadek powierzchni użytkowej był Jeszcze większy, gdyż wyniósł 21,2%.

Na ogólnę liczbę oddanych mieszkań 524 przypadło na budownictwo spółdzielcza, 239 na budownictwo zakładów pracy, oraz 134 na budownictwo komunalne.

W wyjętkowym stopniu spadek efektów dotyczył budownictwa zakładów pracy, gdzie wyniósł 53,6% /w budownictwie spółdzielczym wyniósł 8,1%/.

w rolnictwie skup żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na wagę mięsa był wyższy w przecięgu dwóch miesięcy w porównaniu do roku ubiegłego o 7,9% / w kraju wyższy o 6,0%/. Na wzrost ten złożył się w głównej mierze skup drobiu /wyższy o 65,3%/

(8)

6 Podstawowe tendencje

oraz w mniejszym stopniu trzody chlewnej /wyższy o 21,830/.

s

Znacznie mniejszy był skup jaj /o 30,3%/. Mniej skupiono również w okresie styczeń-luty br. mleka/o 2,7%/. Spadek skupu w kraju tych produktów wynosił odpowie­

dnio 21,2% oraz 4,7%.

Transport szczególnie odczuł skutki zimy. Wyraźnie zaważyły one na jego wynikach. W okresie styczeń-luty br. Słęska DOKP przewiozła o 12,3% mniej ładunków aniżeli w analogicznym Skresio roku ubiegłego, w tym węgla mniej o 10,1%.

W Jeszcze większym stopniu, o 14,6% zmalały przewozy ładunków transportem samocho­

dowym . ‘ ,

W uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego sprzedaż w pierwszych dwóch miesiącach' b r . wzrosła /w cenach bieżących/ o 11,5% /w kraju o 10,6%/,

przy czym sprzedaż towarów nieżywnościowych wzrosła o 13,4%, żywności o 12,9%

a napojów alkoholowych o 2,1%. ‘ . . •

Przeciętne zatrudnienie w okresie styczeń-luty br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadło w przedsiębiorstwach przemysłowych o 12% /w kraju o 1,0%/, w przedsiębiorstwach budowlanych o 1,0% /w kraju o 0,5%/ oraz w transporcie

samochodowym o 4,7%. Wzrosło natomiast o 0,7% przeciętne zatrudnienie w handlu.

Wyrfogrodzenia osobowe wzrosły we wszystkich czterech podstawowych działach gospodarki narodowej. W przemyśle o 9,7%, w budownictwie o 12,5%, w .transporcie samochodowym o 10,1% oraz w handlu o 12,6%.

Przeciętne wynagrodzenia mlesioczne/z wypłatami z zysku 1 nadwyżki bilansowej/ • w dwóch pierwszych miesięcach br. wzrosły w porównaniu do analogicznego okreau

roku ubiegłego w czterech podetawowych działach gospodarki narodoWej, osiągając następujęce wielkościt przemysł ogółem - 25808 zł, w tym przemysł przetwórczy 1 18911 zł, budownictwo 21625 zł, transport samochodowy 17903 zł oraz handel 13716 zł.

Dynamiki przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń W powiązaniu z wydajnością pracy w czasie porównywalnym przedstawia zestawieniet

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przeciętne wynagrodzenie mlsslęczne

Wydajność pracy a - województwo

b - kral r

11 'yj

wskaźnik dynamiki y;tl 198S T T T 9 8 4

Przemysł a 111,0 98,8

% l

Budownictwoi

b 109,7 102,3

a b

113.7 107.7

97,9 86,5

Transport samochodowy . a ' 115,6

Handel a 111,8 e

3ak wynika z zastawienia o Ile w przemyśle sytuacja w województwie przedstawia eię ilekorzystniej niż » kraju - różnica między dynamiką wynagrodzeń,a dynamiką wydajnośod pracy wyniosła 12,2 pktu, podczas gdy w kraju 7,4 pktu, to w.budownictwie •

na odwrót - w województwie różnica ta wyniosła 15,3 pktu, a w kraju 21,2 pktu.

(9)

PRZEMYSŁ

Produkcja przemysłowa

.W lutym 1985 r. produkcja sprzedana uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych wyniosła 155,7 mld zł. i w porównaniu z lutym ubiegłego roku / w cenach porównywal­

nych/ obniżyła się o 16,1 mld zł tj . o 9,4%fa w porównywalnym czasie pracy spadek ten wyniósł 5,1% /luty 1984 r. miał 22 dni robocze podczas gdy luty 1985 r. miał

21 dni roboczych/. i

Gwałtowny spadek produkcji przemysłowej sprzedanej spowodowany był przede wszystkim trudnymi warunkami atmosferycznymi /ostra zima/, które spowodowały zaburzenia w tran­

sporcie i w pracy urzędzeń, praz zakłóceniami w dostawie energii elektrycznej, a przede wszystkim gazu.

W przemyśle wydobywczym występił spadek produkcji sprzedanej o 12,9%, a w przemyśle

przetwórczym o 7,7%. <

Spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z lutym 1984 r. występił aż w 14 /spośród 23/ gałęziach przemysłu(w tym największy spadek w przedsiębiorstwach należęcych do niżej wymienionych gałęzi:

, przemysł szklarski - spadek o 21,0%

przemysł materiałów budowlanych - spadek o 20,3%

przemysł hutnictwa żelaza - spadek o 18,1%

przemysł chemiczny _ - spadek o 15,6%

przemysł ceramiki szlachetnej - spadek o 15,3%

przemyęł drzewny - spadek o 13,9%

przemysł węglowy - spadek o 12,4%

Wyższę niż w lutym 1905 r. dynamikę produkoji sprzedanej osięgnęły przedsiębiorstwa

zaliczone do takich gałęzi jak: , i

przemysł poligraficzny - wzrost o 16,6%

przemysł precyzyjny - wzrost o 10,6%

przemysł maszynowy - wzrost o 5,6%

przemysł paszowy i utylizacyjny - wzrost o 4,8%

przemysł odzieżowy - wzrost o 2,8%

przemysł energetyczny ' - wzrost o 1,7%

W lutym br. następlł spadek zatrudnienia o 1,3%, spadła także o 8,2% wydajność pracy, przy równoczesnym wzroście wynagrodzeń osobowych o 5,6%.

W okresie 2 miesięcy 1985 r. produkcja sprzedana osięgnęła wartość 323,6 mld zł

i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku była niższa o 6,9%#czyli o 24,2 mld zł.

W porównywalnym czasie pracy spadek ten wyniósł 4.8% f przy czyi* w przemyśle

wydobywczym spadek wyniósł 12,4%,e w przemyśle przetwórczym 4,2%. W przedsiębiorstwach 13 gałęzi produkcja sprzedana za dwa miesiąc8 tego roku była niższa niż za analogiczny okres 1984 r, w tym niższa o więcej niż 10% była w przemysłach^ węglowym /o 12,1%/, hutnictwa żelaza /o 11,6%/, chemicznym /o 11,3%/, materiałów budowlanych/o 15,7%/, szklarskim /o 10,5%/, ceramiki szlachetnej /o 13,3%/, drzewnym /o 16,3%/,

W dziewięciu gałęziach produkcja za okres dwóch miesięcy 1985r. była wyższa niż w ana­

logicznym okresie roku ubiegłego.

Goręzym wynikom osiągniętym przez przemysł woj. katowickiego w okresie dwóch miesięcy 1985 r. towarzyszył wzro3t przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia /o 11,0%/ przy spadku wydajności/o 5,8%/.

Oodynlo w siedmiu gałęziach wzrost wydajności wyprzedza wzrost przeciętnych wynagro­

dzeń, eę to przemysły energetyczny /o 2,1 pkty/, maszynowy /o 6,3 pkty/, odzieżowy /o 0,9 pkty/, poligraficzny /o 14,2 pkty/.

(10)

8 Przemysł

Produkcja podstawowych wyrobów przomysłowych

W lutym'1985 r . produkcja większości ważniejszych wyrobów przemysłowych była niższa niż w lutym ub.roku. Spadło wydobycie węgla kamiennego o 3,3% /o 0,5 min ton/

produkcja energii elektrycznej o 3,2% /o 102,9 GWh/, oraz produkcja koksu z węgla kamiennego o 3,4%. Tylko przerób ropy naftowej wyższy był o 22,1% niż w lutym yb.r.

Produkcja podstawowych wyrobów hutniczych stanowiła niewiele ponad 80% poziomu z lu­

tego ubiegłego roku. Również w zakresie wyrobów rynkowych występił spadek produkcji!

- chłodziarek i zamrażarek domowych o 686 szt/o 11,8%/, - środków do prania i mycia o 503 t /o 12,6%/,

- papieru o 831 t /o 17,1%/,

-obuwia ogółem o 73 tys.par /o 11,4%/.

Oedynie wzrost produkcji występił w zakresie prodyktów uboju zwierzęt rzeźnych 0 0,6%.

3uż od trzech miesięcy na bardzo ni3kim poziomie utrzymuje się produkcja pralek 1 wirówek elektrycznych domowych. Oest to spowodowane brakiem części niezbędnych do produkcji w/w wyrobu w Hucie "Silesia".

W lutym wyprodukowano tylko 66 szt pralek i wirówek ft j . o 1181 szt mniej niż w lutym ubiegłego roku, a r okresie dwóch miesięcy o 1921 szt mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. '

Niska dynamika produkcji miesięca lutego w stosunku do ubiegłego roku spowodowała obniżenie dynamiki produkcji dwóch miesięcy bież»roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłeoo.

Spadło wydobycie węgla kamiennego o 1,5%, produkcja koksu z węgla kamiennego o 3,0%, maszyn, urzędzeń i narzędzi rolniczych i dla gospodarki lośnej o 5,3%, nawozów azotowych łęczi.ie z wieloskładnikowymi o 9,8%, a tworzyw sztucznych aż o 35%.

W zakresie podstawowych wyrobów hutniczych dynamika produkcji w porównaniu z rokiem ubiegłym, podobnie jak dynamika miesiąca była nieco wyższa od 80%.

Wzrosła tylko produkcja energii elektrycznej o 0,5%, produktów przerobu ropy naftowej o 12,1% oraz produktów uboju zwierzęt rzeźnych o 2,9%.

Wśród wyrobów rynkowych spadła produkcja: chłodziarek i zamrażarek domowych o 4,3%, środków do prania i mycia *o 10,5%, papieru o 8,9% oraz obuwia ogółem o 3,8%,

*• # ‘ , _• ’ /; ’■

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wykonały w lutym br. produkcję podstawowę o wartości 15079,9 min zł i odnotowały spadek w porównaniu ze styczniem 1984 r.

o 11,9%. Wysoki spadek produkcji podstawowej w stosunku do poprzedniego miesięca występił w przedsiębiorstwach budowniotwa produkcyjno-usługowego, w których produkcja podstawowa zmalała w tym okresie o 14,2%.

Roboty inwestycyjne zostały zrealizowane w lutym br. przez przedsiębiorstwa budowlano- -montażowo na poziomie 8530,8 min zł, a wartość tu spadła w porównaniu ze styczniem br. o 10,9%.

W porównaniu z lutym'1984 r. produkcja podstawowa i roboty inwestycyjna wykonane przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe uległy zmniejszeniu odpowiednio o 11,0% i 11,7%.

W lutym br. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zatrudniały 165,3 tyo.osób.

Na Jednego zatrudnionego ogółem przypadała więc produkcja podstawowa wartości 91,2 tys.zł, co oznacza,że wydojność pracy mierzona wartośclę produkcji podstawowej

przypadaJęcej na 1 zatrudnionego ogółom zmalała w porównaniu ze styczniem b r . o 12,0%,

(11)

Budownictwo 9 Z kolei 1 robotnik produkcji podstawowoj wykonał w lutym br. produkcję podstawowy wartości 188,9 tys.zł. Wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającej na 1 robotnika produkcji podstawowej w stosunku do poprzedniego

miesiąca uległa zmniejszeniu o 12,1%. W porównaniu do lutego ub.roku wydajność pracy 1 zatrudnionego ogółem i robotnika produkcji podstawowej zmniejszyła

się odpowiednio o 10,1% i 10,5%. . 1

Od początku bieżącego roku do końca lutego produkcja podstawowa osiągnięta przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wyniosła 30446,1 min zł i spadła w po­

równaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 5,3%.

Spadek produkcji podstawowej w stosunku do pierwszych dwóch miesięcy ub.r. w przed­

siębiorstwach budownictwa ogólnego wyniósł 15,0%, produkcyjno-usługowego l,9%(a spe­

cjalistycznego 2,0%.

Równocześnie w tym samym okresie nastąpił spadek wartości robót inwestycyjnych.

Wartość robót inwestycyjnych w pórównaniU z okresem styczeń-luty 1984r. zmalała 0 6,2% osiągając w okresie styczeń-luty 1985r. wielkość 17072,0 min zł.

Wydajność pracy mierzona wartoścfę produkcji podstawowy) przypadającej na 1 zatrudnionego ogółem wyniosła w okresie styczeń-luty 1985r, 184,2 tys.zł będąc o 4,3% niższą od wydajności pracy osiągniętej w tym samym okresie ubiegłego, roku . Na jednego robotnika produkcji podstawowej przypadała w okresie dwóch miesięcy br. produkcja podstawowa wartości 381,8.tys .zł, co oznacza , że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek o 4,6%.

W porównywalnym czasie pracy dynamikę produkcji podstawowej i wydajności pracy orzedstawia poniższe zestawienie;

WYSZCZEGÓLNIENIE

II 1985 - I-II 1985 T ^ T T a r o II 1984 I 1985

93,2 96,5 96,9

Wydajność pracy na 1 zatrudnionego... . Wydajność pracy na 1 robotnika produkcji

94,2 96,4 97,9

93,7 96,3 97,6

Według stanu na koniec lutego br. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe prowadziły proce na 2284 placach i „liniach budów, z czego 11 zostało wstrzymanych. Od początku

roku do końca" lutego rozpoczęto prace na 155, a zakończono na 99 placach 1 liniach budów.

W lutym br. poza granicami kraju przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zatru­

dniały 6898 osób, z czego przypadło na:

- przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego - 314 osób - przedsiębiorstwa budownictwa produkcyjno-usługowego -5374 osoby - przedsiębiorstwa budownictwo specjalistycznego -1210 osób

W okręsie dwóch miesięcy br na budowach poza granicami kraju pracowało przeciętnie

7714 osób. .

U w * g a . W związku ze zmianą cen na roboty budowlano-montażowe wartości bezwzględ­

no produkcji i JoJ pochodnych są w cunoch realizacji, a wskaźniki dynami­

ki zostały wyliczone z cen porównywalnych.

(12)

SYTUACJA W ROLNICTWIE

W lutym br. warunki pogodowe dla ozimin nie były najlepsze ze względu na ostrą zimę.Wprawdzie okrywa śniegowa była dość duża,niemniej jednak temperatura powie­

trza dochodziła do -330C, co spowodowało zamarznięcie gleby w głąb do 1 n. Zachodzi obawa iż nie wszystkie oziminy przetrzymały tak ni3kie*temperatury i może dojść do zaorania niektórych upraw. Wilgotność gleby jest wystarczająca,co będzie miało dodatni wpiyw na dalszy rozwój i wegetację upraw polowych.

Ze względu na utrzymującą się okrywę śniegową nie przystąpiono jeszcze'w pełni do prac pielęgnacyjnych na użytkach zielonych,za wyjątkiem wywozu obornika.

Zaopatrzenie rolników w nawozy sztuczne w lutym 1985 roku było niższa niż w lutym 1984 roku o 21%,co wynikło z wcześniejszego zaopatrzenia się rolników.

Jedynie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego była sprzedaż nawozów wielo­

składnikowych o 93% i wynosiła 999 ton. W wyniku tak niskiej sprzedaży nawozów sztucz­

nych wzrosły ich zapasy w magazynach CZSR "Samopomoc Chłopska" i wynosiły 37868 ton, co oznacza,że były wyższe o 76% w porównaniu z zapasami, nawozów w lutym *1984roku.

Lepiej -niż w lutym 1984 r. przedstawiała się sprzedaż ciągników,niektórych maszyn i sprzętu rolniczego dla rolników.W lutym br. sprzedano rolnikom indywidualnym 16 szt.ciągników /tj.o 45% więcej niż w lutym ubr./#w tym 2 z importu,przyczep skrzynio- ( wych i wywrotek 10 szt. /tj.o 67% więcej / ,rozrzutników obornika 43 szt./tj.o 4 razy ładowaczy chwytakowych 16 szt /tj.o 3 razy więcej/, snbpowiązałek ciągnikowych 17 szt.

/przy 1 sztuce w lutym ubr./i przetrząsaczo-zgrabiarek ciągnikowych 70 szt./tj. Orazy/.

.Mniej natomiast sprzedano pługów 2-i 3-skibowych o 50% /48 szt ./.kultywatorów ciągnikowych o 49% /32 szt./ i glebogryzarek ciągnikowych o 8% /2 szt./

Jednostki "handlowe CZSR "Samopomoc Chłopska" sprzedały odbiorcom indywidualnym w styczniu br. cementu 7755 tonjtj. o 31% mniej niż w tym samym miesięcu roku ubiegłego, materiałów ściennych 1730 tys.jednostek ceramicznych .tj. o 35$ mniej,płyt azbestowo- cementowych 33m'/ tj.o prawie 37% mniej,więcej natomiast sprzedały tylko Wyrobów hutni­

czych o 63% /tj.1729 ton /.

W skupie produktów rolnych sytuacja w lutym br. kształtowała się następująco:

- skup 4 zbóż w okresie lipiec 1984 - lućy 1985 wyniósł 62072 ton 1 był wyższy o 17,6%

niż w tym samym okresie poprzedniego roku gospodarczego.W lutym br. skupiono 1811 ton, tj.o 80,7% więcej niż w miesiącu lutym 1984 roku,

- skup żywca rzeźnego ogółem /w wadze żywej/ był niższy o 2,3% niż w lutym ub.r. w tynbydte o 1 1,6^ .owiec o 13,6% i koni o 31,2% wyższy był natomiast skup trzody chlewnej o 1,0%

oraz drobiu o 44,7%,

- niższy był także skup Jaj o 43,4% oraz mleka o 3,6% w porównaniu'do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jednostki handlowe CZSR "Samopomoc Chłopska" sprzedały odbiorcom indywidu­

alnym w okresie styczeń-luty br. 6918 tony pasz tj. o 4,2% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.Jednak mimo zwiększonej sprzedaży pasz przemysłowych nie naj­

lepiej w dalszym ciągu przedstawia się kontraktacja trzody chlewnej.Na luty zakontra­

ktowano 2,5 tys.sztuk tj.o 19,8% mniej niż w lutym 1984 r na marzec - 3,0 tyś.sztuk, tj,o 13,7% mniej niż w marcu 1984r, na kwiecień 3,8tys.sztukftj.o 6,4% mniej niż w kwietniu 1984r. Lepiej natomiast przebiega kontraktacja młodego bydła rzeinego,którego na luty zakontraktowano 3,5ty.i .sztuk( t j.o 5,8$ więcej niż w lutym 1984r,na marzec-2,7tys.

sztukttJ.o 5,8$ więcej niż w marcu 1984rfna kwiecień*?,Otyń.sztuk,tj.0 0,9$ więcej niż w kwietniu 1984r.Dynamika realizacji dostaw kontraktacyjnych za styczeń br.w porównaniu

’o stycznia ubr.młodego bydła rzeźnego wynosiła 111,9%,a trzody chlewnej tylko 99,2%4

(13)

t r a n s p o r t

Transport kolejowy

Slę3ka DOKP przewiozła w lutym 1985 r. 15,2 ntln ton ładunków, w t/m 11,8 min i ton węgla wykonując plany operatywne: przewozów ładunków ogółem w 95,2% i przewozów

węgla w 97,1%. W porównaniu z lutym 1984 r. przewóz ładunków ogółem zmniejszył się o 1,9 min ton /tj. o 11,3%/, węgla o 1,1 min ton /tj. o 8,2%/.

W okresie od stycznia do lutego 1985 r. przewieziono 31,3 min ton ładunków i ogółem, w tym 24,3 min ton węgla ,i w/konano plan przewozów ładunków ogółem w 93,j6%

oraz plan przewozów węgla w 96,3%. W stosunku do analogicznego okresu 1984 r. prze- j wieziono mniej ładunków ogółem o 4,4 min ton /tj. o 12,3%/, a węgla o 2,7 min ton

; /tj. o 10,1%/.

Linię Hutniczo-Siarkową /LHS/ przewieziono w lutym 198s r. 128,6 tys. ton ładunków ogółem, w tym 115,3 tys. ton węgla wykonując plan operatywny w 54,7 % w za­

kresie przewozów ładunków ogółem, a w 55,7% w zakresie przewozu węgla. Łącznie w okre­

sie styczeń - luty 1985 r. przewieziono 260,3 ty3. ton ładunków, w tym 223,9 tys. ton węgla, wykonując plan przewozów ładunków ogółem w 56,2%, a plan przewozów węgla w 55,0%.

W styczniu 1985 r. użytkownicy Śląskiej DOKP przetrzymali ponad czas wolny od kor umownych przeciętnie na dobę 2347 wagonów na 16822,4 wagonogodziny. W porównaniu z analogicznym okresem 1984 r. przetrzymano średnio na dobę o 1483 wagonów więcej w cza­

sie dłuższym o 12032,9 wagonogodziny. W styczniu 1985 r. najdłużej wagony przetrzymały następujące przedsiębiorstwa: ruta "Katowice" - 54063 wagonogodziny. Zakłady Koksownicze- Zdzieszowice - 83133 wagonogodziny, Huta Bobrek - 13232 wagonogodziny oraz i:uta Kościu-

! szko - 11312 wagonogodzin.

i transport samochodowy •

Oddziały Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej mające siedzibę na terenie województwa posiadały w lutym br. średnio dziennie 1232 autobusy i 1819 pojazdów cięża­

rowych ,\l porównaniu z lutym 1904 r. ubyło 17 autobusów i 52 pojazdy ciężarowe.

Przedsiębiorstwa transportu samofchodowego branżowego posiadały w lutym br. śre­

dnio dziennie 12205 pojazdów ciężarowych. W porównaniu z lutym 1984 r. ubyło 155 pojaz­

dów.

Wykorzystanie taboru autobusowego w oddziałach KPKS ilustruje poniższe zestawięnie :

WYSZCZEGÓLNIENIE

1985 1984

X II

Średni dzienny stan inwentarzowy

w sztukach ... 1240 1232 1249

Sredn^ dzienńjf stan taboru w pra-

68,5 71,1

V .' . 72,9 w przestojach w %:

z przyczyń technicznych 25,3 24.4 21,1

z przyczyn eksploatacyJ-

6,2 4,5 6,0

Współczynniki gotowości technlcz- •

0,747 0,756 0,789

®/ W procentach do średniego dziennego stanu inwentarzowego, b/ Łącznie z planowymi przestojami w niedzielę 1 dni wolne od procy.

(14)

12 Transport

Przewozy pasażerów ,

Oddziały Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej przewiozły w lutym br.

10,6 min pasażerów, co stanowiło 96,8% w/konania lutego 1984 r. Zmniejszyła się śred*

nia odległość przewozu 1 pasażera. W lutym br. wyniosła ona 27*5 km, natomiast w lu­

tym 1984 - 27,7 km. ■;

W okresie styczeń - luty przewieziono 21,7 min pasażerów tj. więcej o 0,1%

niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, zmniejszyła się natomiast średnia odle­

głość przewozu 1 pasażera i wyniosła 27,2 km, podczas gdy w tym samym okresie ¿984f.

wyniosła 27*6 kra. ,

Przewozy ładunków

Transportem samochodowym /publicznym i branżowym razem/ przewieziono w lutym 9,4 min ton ładunków, co oznacza,że w porównaniu do lutego 1985 r. przewieziono mniej o 15,0% ładunków. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła w lutyęi 1,8,7 km i w sto­

sunku do lutego 1984 r. zwiększyła się o^ 0,4 km. W okresie styczeń-luty br. przewiezio­

no' 19,4 min ton ładunków, średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 18,3 km. W sto­

sunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego przewieziono mniej o 14,6% ładunków, natomiast średnia odległość przewozu zwiększyła się o 0,2 km.

Transport publiczny /oddziały KPKS/ przewiózł w lutym 0,8 min ton ładunków, średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 52,3 km, W porównaniu do lutego 1984 ,r.

przewieziono mniej ładunków o 9,5%, a średnia odległość przewozu 1 tony zmniejszyło się o 0,1 km. W okresie styczeń-luty br. przewieziono 16,5 min ton ładunków, średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 52,2 km. W stosunku do analogicznego okresu roku

‘•biegłego przewieziono mniej o 12,7% ładunków, średnia odległość przewozu 1 tony zwię­

kszyła się o 1,6 km.

Branżowe przedsiębiorstwa transportowe przewiozły w lutym br. 8/6 min ton ładunków, średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 15,5 km. W stosunku do lutego ubiegłego roku przewieziono mniej o 15,5% ładunków, średnia odległość przewozu 1 tony zwiększyła się o 0,2 km. W okresie styczeń-luty przewieziono 17,0 min ton ładunków, średnio odległość przewozu 1 tony wyniosła 15,2 km. W porównaniu z analogicznym okre­

sem roku 1984 przewieziono mniej o 14,8% ładunków, średnia odległość przewozu 1 tony

nie zmieniła się. .

Przewozy produktów rolnych

I ■ \l ■ ' ' ' ' . ' ' " ' ' •... ‘ : •• • Poniższe zestewienie przedstawia wielkość przewozów produktów rolnyoh tran­

sportem samochodowym i kolejowym w styczniu br. v ' , 1

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem KPKS Slęska

00 KP

' w tonach

T""“

Zboże ... ... 4333 'm 4333

Buraki cukrowe ... 374 374 -

Inne produkty i przetwory produktów

rolnych0/ *... . • 18401 18401

a/ Warzywa, owoco, słoma lniana, konopna, “rzepak, w/słodki, cukier, męka, pasza, nasiona itp.

(15)

Transport.Inwestycje 13

Wartość usł un

Wartość usług materialnych działalności podstawowej w transporcie samochodo­

wym ogółem wyniosła w lutym 3,4 rald zł /w działach KPKS 0,7 mld zł, w transporcie branżowym 2,7, mld zł/ i była v{/ższa w stosunku do lutego 1984 r. w transporcie samo­

chodowym ogółom o 1,6% /w oddziałach KPKS zmniejszyła się o 5,3%, w transporcie bran­

żowym zwiększyła się o 3,4%/« ,. '

Ws(<nxnlki charakteryzujące efektywność transportu samochodowego w lutym br przedstawia

,‘ V •; .. Średnia

.. ---.... ---

Wydajność pracy mierzona ; <

WYSZCZEGÓLNIENIE

odległość przewozu 1 tony w km

wielkością przewozów ładunków /t ony/

wielkością pracy przewo­

zowej /tono- kilometry/

wartościę usług materia­

lnych działaln podst./w tys.z na jL zatrudnionego

- 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 ' 1984

0 G Cl Ł E M ... 18,7 18,3 247,7 278,3 4629,9 5080,e 89,7 84,4

Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa Dyrekcja Okręgowa

52,3 52,4 1C9 ,8 117,0 5745,8 6127,^ 92,1 93,7 Transport branżowy ogółem: 15.6 15,3 280,0 316,6 4362,2 4832.i 89,2 84,2

• w tym: ‘

Przedsiębiorstwo Transporto- wo-Sprzętowe Budownictwa

, "Tranebud" Katowice-Brynów 13,8 12,1 514,9 707,4 7081,6 8570,i 97,0 108,7 Przedsiębiorstwo Transporto-

wo-Sprzętowe Budownictwa

“Transbud" Katowice ... 11,7 12,5 558,4 583,7 6533,3 7299,« 87,1 67,1 Przedsiębiorstwo Transporto-

wo-Sprzętowe Budownictwa

"Transbud" Sosnowiec ... 12,4 12,7 646,3 704,6 8045,9 8913,£ 129,6 141,3 Przedśiębioretwo Transportu

Handlu Wewnęt rznego ...

. 1 27,91 26,3 54,0/ 55,0 1503,0 1447 ,A 63,3 46,1

INWESTYCJE

W styczniu br. wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce państwowej i spół­

dzielczości mieszkaniowej wyniosła 9,4 mld zł, z czego przypadało na:

roboty budowlano-montażowe - 66,7%

zakupy inwestycyjne - 30,2%

pozostałe nakłady - .3,1%

Z ogólnśj wartości nakładów wydatkowanych na zakupy maszyn, urzędzeń, środków trans­

portowych, narzędzi i inwentarza - 18,7% przypadało na zakupy z importu z krajów socja­

listycznych, 5,8% na zakupy z importu z krajów II obszaru płatniczego. W styczniu 1984 r.

zakupy inwestycyjne dokonane w krajach II obszaru płatniczego stanowiły zaledwie 1,0%

ogólnej wartości zakupów.

W styczniu br. rozpoczęto realizację 22 nowych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztoryoswej 1,2 mld zł, z czego przypadało na:

Liczba zadań - przemysł

w tym: przemysł węglowy

przemysł motali nieżelaznych - gospodarkę komunolnę

- administrację pańetwowę

19 4 3 2 1

Wartodć kosztorysowa

*""*w min zŁ 1039,4

3C1,3 530,8 130,0 12, G

(16)

14 Budownictwo mieszkaniowe

IV 3tyozniu 1984 roku rozpoczęto 34 zadania o wartości 2,9 mld zł.

Plan przekazywania do eksploatacji zadań uspołecznionego budownictwa inwes­

tycyjnego na styczeń br. został zrealizowany w 15,7% /wg wartości kosztorysowej/, przy czym niższe zaawansowanie v\ystępowało w jednostkach państwom/eh centralnych, gdyż wynosiło 4,1%. Przed rokiem wskaźnik realizacji planu przekazywania inwestycji do eksploatacji kształtował się na niższym poziomie i wynosił 11,5%, natomiast wyższe było zaawansowanie planu w jednostkach państwowych centralnych - 9,3%.

Z obiektów użyteczności publicznej w okresie etycżeń-luty br. przekazano do użytku salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Zabrzu, Rozpoczęto natomiast bu­

dowę 3 przedszkoli o łącznej liczbie 480 miejsc.

B UDOW NICTW O MIESZKANIOWE

W lutym 19R5 r. w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym oddano do użyt­

ku 444 mieszkania, liczba ta stanowi 98,0% efektów mieszkaniowych ze stycznia 1985 . i 93,1% efektów z lutego 1984 r.

W okresie 3tyczeń-luty 1985 r. na terenie województwa katowickiego wybudowa- 2"

no 897 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 47,0 tys. m . W porównaniu z analogi­

cznym okresom 1984 r. wybudowano ich o 188, tj. o 18,3% mniej.

Spółdzielnia zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkat nlowego oddały do uiytku w okresie styczeń-luty br. 524 mieszkania o powierzchni użyt- kowej 27,2 tys. m . W porównaniu z okresem styczeń-luty 1984 r. wybudowano o 46 mie­2 szkań, czyli o 8,1% mniej.

W ramach budownictwa zakładowego oddano do użytku w pierwszych dwóch mie- siąca br. 239 mieszkań o łączrej powierzchni użytkowej 11,6 tys.m . W stosunku do 2 analogicznych miesięcy ubiegłego roku wybudowano o 276 mieszkań, czyli o 53,6% mniej.

W budownictwie komunalnym oddano do użytku 134 mieszkania.

Poniższe zestawienie przedstawia udział poszczególnych form budownictwa w ca­

łości efektów za okres styczeń-luty br. ■ ,

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania W odsetkach

8§7 100,0

524 5Ś,4

239 26,7

134 14,9

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Górnictwa i Energetyki wybudowali w okresie styczeń - luty 1985 r. 203 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 9,2 tys , natomiast wykonawcy podlegli Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wybu-

O dowali 634 mieszkania o łęcznoj powierzchni użytkowej 34,5 tys.m .

Udział poszczególnych wykonawców w efoktach przekazanych do użytku w okresie styczeń-luty 1985 r. przedstawia się następująco:

(17)

Sytuacja pieniężno-rynkowa

WYSZCZEGÓLNIENIE

O G o Ł E M ...

Wykonawcy podlegli:

Ministerstwu Budownictwa i Przemy­

słu Materiałów Budowlanych ...

Ministerstwu Górnictwa 1 Energety­

ki ... ...

System gospodarczy ...

Inni»-.*.... ...

Mieszkania 897

634 203 46 14

W odsetkach 100.0

70,7 2 2 ,6 5,1 1.6

W okresie styczeń-luty br.. inwestorzy realizujący uspołecznione budownictwo 2 ■ mieszkaniowe rozpoczęli budowę 930 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 50,7 tys.m, z tego w budownictwie spółdzielczym 677 mieszkań, a w budownictwie zakładowym 253 mie­

szkania.

SYTUACJA PIENIĘŻNO-RYNKOWA

Sytuacja pieniężno-rynkowa w województwie katowickim w styczniu 1985 r. kszta­

łtowała się pod wpływem wysokiego przyrostu przychodów pieniężnych ludności spowodowa­

nego głównie przez wypłaty nagród rocznych i wyższymi wypłatami wynagrodzeń.

filobalno przychody pieniężne ludności wyniosły w styczniu br. ponad 65,1 mld złotych i były »wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,8%.

* Złożyły się na nie przede wszystkim vyynagrodzenia za pracę /w szczególności ponad 46,9 mld zł/ i świadczenia społeczne /10,3 mld zł/, oraz przychody ludności wiejskiej zo sprzedaży produktów rolniczych uspołecznionym punktom skupu /i,O mld zł/, przycho­

dy pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej /ponad 2,3 mld zł/, kredyty /O,5 mld zł/

oraz pozostałe przychody /odszkodowania, odsotkl, wygrane w grach liczbowych - 4,1 mld zł/.

W porównaniu z analogicznym okrasom ubiegłego roku najbardziej wzrosły przychody poza­

rolnicze 1 godpodarkl nie uspołecznione;! /o 92,7%/, najmniej wynagrodzenia za pracę

/o 15,4%/. W styczniu br. obniżeniu uległy kredyty otrzymane przez ludność w stosunku y do stycznia 1984 r. - spadek o 36,'3%/.

Globalne wydatki pieniężne ludności wyniosły w styczniu br. 51,5 mld zł, wy­

kazuje wzrost do analogicznego miesiąca ubr. o 11.,7%. Przyrost ten, podobnie Jak w gru­

dniu ubiegłego roku był słabszy od przyrostu pieniężrych przychodów ludności.

Największy wzrost wydatków pieniężnych ludności w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wystąpił w opłatach za usługi i podatkach /odpowiednio wzrost o 26,4%

1 29,2%/. Wydatki na zakup towarów obniżyły się w porównaniu z grudniem ubr. o 16,5%.

Spadok dynamiki spowodowany został mniejszymi dostawami towarów na rynek, głównie to­

warów przemysłowych.

Stan w k ł a d ó w oszczędnościowych na koniec a tycznia 1985 r. wyniósł 120,5 mld zł i był wyższy niż w analogicznym miesiącu ubr. o 18,3 mld zł tj. o 17,9%.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wyniosła w okroolo dwóch miesięcy bieżącego roku 68,1 mld zł, co oznacza - w cenach bieżących - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,5%. Najwięcej wzrosła sprzedaż to­

warów nlożywnościowych /o 13,4%/, a najmniej napojów alkoholowych /o 2,1%/. Spośród przodsięblorstw handlu detalicznego prowadzących działalność na terenie województwa katowickiego najwyższą dynamikę sprzodaży w stosunku do okresu styczeń-luty 1984 r.

osiągnęły:

Przedsiębiorstwo "urtu Spożywczogo - 239,0%

Przedsiębiorstwo Obrotu ropojomi Alkoholowymi "Ponal- - 192, Przedsiębiorstwo Caatronomiczno-1 andlowc "Konsumy" - 153,7%

Wojewódzka Gpółdziolnia Ogrodniczo w Katowicach - 133,6%

(18)

16 Sytuacja pieniężno-rynkowa

Sprzedaż w ’uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w lutym 1985 r. w/niosła w cenach bieżęcych 34,5 mld zł i wzrosła w stosunku do lutego 1984 r.

0 12,6%. natomiast w stosunku do stycznia br. o 3,4%. W lutym br. w porównaniu do sty- czńia zmniejszyło się sprzedaż żywności i napojów alkoholowych, wzrosła natomlst sprze­

daż towarów nieżywnościoiy ch.

Zapasy towarów w handlu Tnko^m^uloga jg stopniowej odbudowie. W stosunku do stanu z końca lutego 1984 r. wartość /wzrosła o 31,9%, natomiast do stanu na koniec stycznia br. wzrosła o 6,8% /o 4,4 mld zł/. Na koniec lutego 1985 r. stan zapasów w uspołecznionym handlu rynkowym wyniósł 68 mld zł.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosła

w okrasie styczeń-luty 1985 r. 5,4 mld zł w tym sprzedaż napojów alkoholowych 2,1 mld zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 1984 r. sprzedaż w gastronomii w cenach bieżących wzrosła o 12,3%, natomiast wartość sprzedaży napojów alkoholowych wzroeła aż o 22,4%.

W lutym sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosła 2,7 1 mld zł, w tym sprzedaż napojów alkoholowych 1,0 mld zł. W stosunku do lutego 1984 r.

sprzedaż w gastronomii wzrosła w cenach bieżęcych o 11,5%, natomiast w stosunku do stycznia br. spadła o 3,6%.

fla 38 przedsiębiorstw gastronomicznyćh poza WZGS "Samopomoc Chłopska", w 7-mlu występlł w okresie styczeń-luty 1985 r. spadek wartości sprzedaż/ w oenach bieżęcych w stosunku do ubiegłego roku. najwyższa dynamika sprzedaży gastronomicznej wystąpiła w WPHW /145,5%/, PSS"5połem" Żory /139,3%/, PSS "Społem" Brzeszcze /150,3%/,a

najniższa w PDT "Centrum” /12,9%/ i PSS "Społem“ Zawiercie /77,0%/.

Dostawy mięsa i je^o przetworów oraz drobiu i przetworów drobiowych na zao­

patrzenie rynku województwa katowickiego w styczniu 1985 r. wyniosły 17353,6 ton, w ty»

na karty zaopatrzenia 12241,4 ton. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłe­

go dostawy mięsa, drobiu i Jego przetworów spadły o 3,0%. W omawianym okresie wzro­

sły Jedynie dostawy wyrobów garmażeryjnych z mięsa surowego /o 15,8%/, oraz wędlin podrobowych /o 3,9%/ oraz drobiu 1 przetworów drobiowych /o 2,9%/.

W stosunku do stycznia 1984 r. w pierwszym miesiącu bieżącego roku prawie na tym samym poziomie utrzymały się dostawy ryb /dynamika 99,9%/. Poważnie wzrosły dootawy ryb słodkowodnych świeżych i mrożonych /o 54,2%/, filetów z ryb /o 32,9%/

1 rybnych wyrobów garmażeryjnych /o 23,7%/. Spośród pozostałych podstawowych towa­

rów żywnościowych wzrosły w styczniu br. w stosunku do stycznia 1984 r. dostawy se­

rów dojrzowajęcych 1 topionych, masła i tłuszczów zwierzęcych surowych 1 topionych, nieznacznie obniżyły >ię natomiast dostawy ją) i mleka w proszku /odpowiednio o 0,2%

1 0,6%/.

V

Kształtowanie się cen na targowiskach miejskich

17 lutym 1985 r. ceny niektórych warzyw 1 owoców na targov;iskaoh miejskich były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższy wzrost cen wyatępkł

w przypadku ogórków kwaszonych - o 138,6%, Wzrosły również ceny takie!: warzyw i owo­

ców Jak:Jabłka I grupy conowoj - o 20,9%, jabłko II grupy cenowej wyb. I lub E o 22,3%, s^ata o 22,3%, włoszczyzna bez kapusty o 21,1%, ziemniaki o 19,8%, włoszczyzna z ka­

pustę włosko o 19,9%, cebula obcinana o 11,7%, pomidory szklarnlone o 3,8%. Wyjgtek stanowiły kapusto biało i kapusta kwaszona, których cery w stosunku do analogiczne­

go okresu roku ubiegłego były niższe odpowiednio o 72,7% i 43,9%.

Cena grochu polnego na targowiskach miejskich była n1.ż««5-o w lutym br. W porównaniu r lu­

t/m ub. roku o 9,7%, fasoli białej zwykłej o 3,8%, pory o 27,8%, selerów korzonlowyc obcinanych o 29,5%, pietruszki obcinanej o 30,8%, buraków obcinanych o 4,1%, marchwi obcinanej o 13,4%, ogórków szkląrnlow/ch o 22,5%.

(19)

Ceny 17

W stosunku do stycznia br. obniżyły się ceny następujących podstawowych warzyw i owoców: marchwi obcinanej o 8,0%, buraków obcinanych o 2,1%, pietruszki ob­

cinanej o 10,0%, selerów korzeniowych obcinanych o 2,3%, włoszczyzny z kapustę włos­

ką o 37,7%, grochu polnego o 6,7%, kapusty kwaszonej o 30,6%. Wzrosły natomiast ceny takich artykułów jak: kapusta biała o 41»2%, pomidory szklarniowo o 23,0%, ogórki szklarniowe o 30,2%, cebula obcinana o 1,9%, por/ o 18,3%, ziemniaki o 11,2%, jabłka Igrupy cenowej o 0,6%, jabłka II grupy cenowej o 2,0%, włoszczyzny bez kapusty o 16,6%, fasola biała zwykła o 13,6%,i ogórki kwaszone o 6,¡5%. >

Dynamika zmian eon produktów zawierających białko i tłuszcze zwierzęce, dostępnych na targowiskach miejskich, była w lutym br. bardzo zróżnicowana..W porów­

naniu z analogicznym okrósem roku ub. nastąpił spadek ceny kaczki bitej o 13,4%, a masła osełkowego o 15,1%. Z kolei wzrosły ceny kury bitej o 19,8% za 1 kg, gęsi bi­

tej o 4,3% za 1 kg, kury żywej wagi 2-2,5 kg o 42,4%, kaczki żywej za 1 szt. o 26,9%, gęsi żywej za 1 szt. o 8,5% śmietany kwaśnej o 11,7% za 1 litr, sera białego twarogo­

wego o 26,7% za 1 kg, jaj świeżych kurzych o 15,6% za 1 szt.

W stosunku do lutego ul), roku wzrosły ceny ziarna pszenicy o 4,3% za 1 dt oraz owsa o 1,1% za 1 dt, a spadły w przypadku żyta o 12,0% oraz jęczmienia o 0,9%.

j [. ' ■. ■ ' ' . . , -I-'

Ceny warzyw i owoców na targowiskach miejskich były w lutym br. wyższe od cen detalicznych tych artykułów w handlu uspołecznionym. Największe różnice cen wystąpiły w przypadku takich warzyw i owoców jak: pory o 56,2% /niższe ceny w handlu

uspołecznionym/, grochu o 31,8%, kapusty kwaszonej o 23,7%, buraków obcinanych o 15,7%, ogórków kwaszonych o 14,5%, kapusty białej o 11,8%, jabłek I grupy cenowej o 11,1%, ziemniaków o 8,2%, Jabłek II grupy cenowej o 7,9%, pietruszki obcinanej o 7,0%, marchwi obcinanej o 5,2% i selerów korzeniowych obcinanych o 3,7%.Wyjątek stanowiła cebula obcinana, której cena była niżeza na targowiskach o 6,3%. Miód naturalny był na targo­

wiskach miejskich w stosunku do ceny detalicznej handlu uspołecznionego droższy o 56,5%.

h a n d e l z a g r a n ic z n y

Sprzedaż eksportowa na ruohunek właeny przedsiębiorstw województwa kato­

wickiego obejmuje sprzedaż na rachunek dostawcy - producenta za pośrednictwem jednost­

ki handlu zagranicznego bądź samodzielnie przez producenta oraz sprzedaż central han­

dlu zagranicznego z terenu wojowództwa na swój rachunek. W styczniu 1985 r. sprzedaż « eksportowa na rachunek własny osiągnęła wartość w cenach transakcyJnych 17,6 mld zł z tego do II obszaru płatniczego 10,9 mld zł, do I obazaru 6,7 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego eksport na rachunek właeny wzrósł o 4,1%.

N ’ •*

W styczniu br. Jednoetki handlu zagranicznego wyeksportowały towarów i usług na kwotę 15,3 mld zł, tj. 86,7% eksportu województwa. Oprócz przedsiębiorstw handlu zagranicznego znaczny udział w eksporcie na rachunek własny posiadały przed­

siębiorstwa resortów: hutnictwa i przemysłu maszynowego /7,5%/,górnictwa i energety­

ki / 2 ,7%y, przemysłu chemiczneg* i lekkiego /2,0%/» budownictwa i przemysłu materia­

łów budowlanych / O ,9%/. Duży udział w eksporcie na rachunek własny resortu ¡andlu Zagranicznego wynika m.in. z tego, ża część przedsiębiorstw eksportuje na rac! unek Jednostek handlu zagranicznego, a ponadto eksport węgla kamiennego Jest na rac! unek Chz "Węglokoks" należącej do tego resortu.

Przedsiębiorstw przemy słonych największy udział w eksporcie na rachunok własny po­

siadają przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, chemicznego i precyzyjnego.

Wskaźnik poziomu kosztów własnych sprzodaży eksportowej kształtował się w styczniu 1985 r. na poziomio 90,5%. Lepszym wskaźnikiem charakteryzował się eksport

do II obszaru płatniczogo /75,4%/ niż do I obszaru / Uh ,*7%/. Wskaźnik akumulotywności

(20)

10 Handel zagraniczny

/stosunek akumulacji do sprzedaży/ wyniósł w omawianym miesiącu 9,5/0 /dla II obszaru płatniczego 24,6%, dla I obszaru - 14,7%/.

Uajlepszymi wskaźnikami poziomu kosztów i akumulatywnoáci w miesiącu stycz­

niu 1985 r.legitymowały się spośród przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych takie przedsiębiorstwa jak: Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Wę­

glowego w Tychach, 'Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach, Przed­

siębiorstwo Przerobu Wtórnych Metali Nieżelaznych “Wtórnet" w Bytomiu, Zakłady Two­

rzyw Sztucznych "Nitron-ERG” w Krupskim Młynie, Zakłady Koksochemiczne “Hajduki”

w Chorzowie, zakłady Pomiarowo Badawcze ’Energopomiar” w Gliwicach.

Sprzedaż według cen realizacji towarów 1 usług z importu na rachunek własny przedsię­

biorstw handlu zagranicznego wyniosła w styczniu 1985 r. 18,6 mld zł w tym towarów i usług z II obszaru płatniczego V,4 mld zł. Wskaźniki poziomu kdsztów i akumulptyw- ności w imporcie kształtowały się nieco gorzej niż w eksporcie i w/nioeJy odpowiednio 96,2% i 3,8%.

Sprzedaż towarów i usług z importu w styczniu br. w porównaniu ze stycz­

niem roku ubiegłego wzrosła o 106,8%:

z I obszaru płatniczego wzrosła o 70,2%

z II obszaru 3 razy - w cenach bieżących.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Przedsiębiorstwa przemysłu uspołecznionego zatrudniały w lutym 1985 r.

840,0 tys* osób, tj* o l*3(,o /10,6 tys. osób/ mniej niż w lutym poprzedniego roku.

W porównaniu do stycznia 1985 r. przeciętne zatrudnienie w okresie atyczeń-luty br.

wyniosło 839,7 tys. osób, tj. o 1,2% /o 10,3 tya. osób/ mniej w stosunku do analogi­

cznego okresu 1904 r. We wszystkich gałęziach przemysłu, podobnie Jak w przemyśle ( ogółom wystąpił spadek przeciętnej liczby zatrudnionycli za wyjątkiem przemysłu paliw

i energetycznego. Najgłębszy spadek zatrudnienia wystpił w przemyśle paszowym i utyliza­

cyjnym o 5,9% oraz poligraficznym o 5,2%. v

Przodalgblorstwa budowlano-montażowe zatrudniały w lutym 1985 r. 165,3 tye.

osób, w tym 79,0% robotników produkcji podstawowej. Oest to odpowiednio o 1,0% 1 o 0,6%

mnloj niż w lutym ub. roku. Przeciętne zatrudnienie w okresie 2 miesięcy 1985 r.

w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych wyniosło 165,2 tys. osób, tj. o 1749 osób

/o 1,0%/ mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast zatrudnianie robotników produkcji podstawowej keztałtowało się na poziomie 79,7 tye. osób 1 było niższe o 560 ooób /o 0,7%/ od liczby robotników produkcji podstawowej zatrudnionych w okresie 2 mie­

sięcy 1984 r.

ujęciu branżowym udziały robotników produkcji podstawowej w zatrudnieniu ogółem kształtowały elę następująco:

1 WYSZCZEGÖLNIENIE

Udział robotników produkcji podstawowaj , ' w zatrudnieniu ogółem w %

luty styczeń - luty

19B4 1985 1984 1985

PRZE03IfDI0RS1WA BUDOWLAllO-MOMTAŻOWE

48,1 48,3 48,1 48,3

w tj|m:

przedsiębiorstwa budownictwa :

44,1 43,6 44,1 43,6

47,7 48,3 47,6 48,3

59,2 59,1 59,2 59,0

(21)

Zatrudnienia i wynagrodzenia 19

W okrosie 2 miesięcy 1985 r. przedsiębiorstwa budownictwa specjalistyor­

nego zatrudniały więcej osób niż w tym samym okresie ub. roku o 0,4%, tj. o 202 osoby przy wzrodcie liczby robotników produkcji podstawowej o 0,2%, tj. o 59 osób. Spadek po­

ziomu zatrudniania ogółem wykazały przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego o 1,7%« tj.

o 790 osób. . '

Przeciętne zatrudnienia w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu deta­

licznego wyniosło w okresie 2 miesięcy 1985 r. 116,9 tyś. osób. W lutym 1985 r. w sto­

sunku de lutego 1984 r. zatrudnianie w handlu wzrosło o 0,1%. Zatrdunienie ogółem w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego w okrasie I-II br. wzrosło w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,7%.

Wypłaty wynagrodzeń osobowych w gospodarce uspołecznionej województwa, oraz wypłaty z zyeku do podziału i nadwyżki bilansowej w 1985 r. przedstawia poniż­

sze zestawlenio:

WYSZCZEGÓLNIENIE a - luty

b - styczeń - luty

ifypłaty wynagrodzeń osobowych ogółem1^

w tym wypłaty z zyeku i nadwyżki bilansowej

dynamika wynagrodzeń osobowych /analogicz­

ny okres ub.r. * 100/

... . . . . . . i

w min zł i

udział w wy*

płatach ogó­

łom w %

ogółem1^

bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej

b

t.

b Transport samochodowy a b b 1/ Z wypłatami z zyeku do

Przeciętne mięt

22090.6 43343.6 3712.9 7146.9 677,0 .1364,5 1631.1 3207.1 iodzlału 1 n ilęczne wyna

138,9 212,2 12.5 13.5 0,1 0,3 18,9 19 1 adwyżki bii grodzenie 3

0,6 0,5 0,3 0.2 0,0 0,0 1,2 0,6 aneowaj.

zatrudnloner

105.6 109.7 110,2 112.5 112,2

- 110,1 109.9 112.6

1 " , jo w przedsJ

110,6 112,7 117.1 118.2 116,0 115.6 120,5 120.7 Lębiorstwach przemysłowych, budowlano-montażowych, transportu samochodowego oraz inndlu ilustruje poniższe zostawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

1 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 1 za­

trudnionego

1984 1985 ,

I-XII I II I-II

W przedeiębloretwach przemysłowych

27143 ' 25372 26298 25808 odpowiedni okres poprzedniego

117,3 114,3 106,9 111,0

w tym przedsiębiorstwa przomyełu

35542 31911 34037 32801

przetwórczego ... 19047 18996 18760 18911 W przedsiębiorstwach budowlano -

montażowych w złotych ... 23092 20798 22457 21625 odpowiedni okres poprzedniego

roku m 1 0 0 ... ... 124,6 116,1 111,3 113,7 w tym przedsiębiorstwa budownictwa:

ogólnego ... .... 20728 18686 18984 18834

21004 18774 19285 19035

29084 26150 31148 28651

(22)

20 Zatrudnienie i viynagrodzenia

.

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne 1 za­

trudnionego

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984 1985

I-XII I II I-II

/dok./

W transporcie samochodowym w złotych 18076 18044 17761 17903 odpowiedni okres poprzedniego

119,5 114,5 117,5 115,6

17423 18653 19084 18870

18233 17899 17443 17672

14103 13489 ‘ 13942 13716

odpowiedni okres poprzedniego

117,1 114,0 109,8 111,8

Nadal dynamika wzrostu płacy nominalnej przewyższa dynamikę wydajności pracy. Kształtowanie się dynamiki wydajności pracy w przemyśle i budownictwie oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wydajność pracy

Przeciętne wy­

nagrodzenie

miaSlęczne Różnica dynamik w punktach odpowiedni okres roku poprze­

dniego •• 100 | Przedsiębiorstwa przemysłu uspołecz-

106,5

168,5 62,0

1983 109,1 123,2 14,1

1984 104,9 ' 117,3 12,4

styczeń-luty 1985 94,2 111,0 16,8

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe

1982 102,9 4 155,2 52,3

1983 118,8 132,1 13,3

1984 110,6 N 124,6 14,0

etyczeń-luty 1985 95,7 113,7 • 18,0

W końcu lutogo 1985 r. liczba wolnych miejsc pracy utrzymała się na pozio­

mie mieslęca poprzedniego br, /51,4 tys./ i była o 4,5 tys. większa niż w analogicz­

nym miesięcu roku ubiegłego. Liczbę 61 zarejestrowanych poazukujęęyoh pracy atanowlły wyłęcznie kobiety.

Na Jednę osobę poszukujęcę pracy przypadały 844. wolne miejsca pracy pod­

czas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego 663. Absolwentom oferowano 1,3 tya.

wolnych miejsc pracy.

W lutym br. skierowano do pracy 21,4 tya. osób.tj.o 18,9% więcej ni* w sty­

czniu bleżęcego roku.

WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW USPOŁECZNIONYCH

Przedsiębiorstwa uspołecznione województwa wypracowały w styczniu br.

10,8 mld zł akumulacji z całokeztałtu działalności, to jeet więcej niż w styczniu 1984 r. o 8,6 mld zł. Dodetnlę akumulację wypracowały przedsiębiorstwa w dziale gospo­

darki narodowej "przenysł" 6,4 mld zł /w styczniu 1984 r. - 1,3 ald zł/,"budownictwo 3,2 mld zł /w styczniu 1984 r. 2,5 mld zł/ i "handel" 5,0 mld zł /w styczniu 1984 r.

4,1 mld zł/. Ujemna akumulacja wyetępiła w dziale “traneport i łgczriość" - 2,6 rald zł /w styczniu 1984 r. - 2,3 rald zł/. Z wyjętklem transportu i łęczności wyniki finanso­

wo w pozostałych trzech podstawowych działach gospodarki narodowoj w styczniu br. były lepszo od ubiegłorocznych.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :