Gospodarka mieszkaniowa w latach 1990-1993 w województwie katowickim

Pełen tekst

(1)

W o je w ó d zk i U rzą d S ta ty s ty c z n y w K a to w ica c h

w l a t a c h 1 9 9 0 - 1 9 9 3

w w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c k i m

0 С ----

\ . /

□ □□

\

□□□ □ □ □

□ □ □

lis to p a d 1994

(2)

2 2 3 U J

Opracowała Halina BYRCZEK

(3)

WSTĘP

Opracowanie zawiera informacje charakteryzujące:

» stan ogólny zasobów mieszkaniowych zamieszkanych i podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych,

» stan zasobów mieszkaniowych nie zamieszkanych,

» zasoby mieszkaniowe spółdzielni, komunalne i zakładów pracy,

» nakłady inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej oraz efekty rzeczowe działalności inwestycyjnej tj. budownictwo mieszkaniowe.

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych i efektów budownictwa inwestycyjnego, poza ich stanem ilościowym zawiera informacje na temat prywatyzacji zasobów, przydziałów mieszkań, zaległości w opłatach za mieszkanie oraz cykli realizacji budynków mieszkalnych i wartości 1 m2 powierzchni mieszkalnej.

Wymienione wyżej tematy są prezentowane w miarę możliwości w przekrojach terytorialnych oraz za lata 1990-1993 dla porównania i oceny zmian.

Publikację opracowano głównie na podstawie danych bieżącej sprawozdawczości, natomiast w części dotyczącej zasobów na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych, będących opracowaniem wtórnym.

Opracowanie składa się z trzech części tj. dotyczącej stanu zasobów mieszkaniowych, nakładów i efektów inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej oraz tabelarycznej interpretującej zjawisko przestrzennie.

(4)

VWAQI METODYCZNE

Stan zasobów mieszkaniowych województwa scharakteryzowano na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych wg stanu w dniu 31 XII każdego roku. Coroczne bilanse są opracowywane na bazie wyników ostatniego spisu powszechnego (tj. NSP 1988) oraz danych bieżącej sprawozdawczości o przyrostach i ubytkach zasobów, jakie wystąpiły od daty spisu do 31 XII każdego roku, za który sporządzono bilans.

Informacje o wyposażeniu mieszkań w podstawowe instalacje sanitamo-techniczne m ają częściowo charakter szacunkowy. Dane o wyposażeniu mieszkań spółdzielczych, zakładowych, komunalnych pochodzą z bieżącej sprawozdawczości, natomiast danymi szacunkowymi są dane dotyczące przyrostu mieszkań w budynkach indywidualnych.

Informacje o zasobach oraz mieszkaniach oddanych do użytku dotyczą mieszkań w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i niemieszkalnych, bez lokali zbiorowego zakwaterowania.

Mieszkanie jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, konstrukcyjnie wydzielony w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście.

Izba jest to pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone stałymi ścianami, o powierzchni co najmniej 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym.

Powierzchnia użytkowa mieszkania jest to łączna powierzchnia pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, spiżarki i innych pomieszczeń w mieszkaniu.

Dane o nakładach w gospodarce mieszkaniowej obejmują nakłady na obiekty zaliczane zgodnie z ich przeznaczeniem do gospodarki mieszkaniowej.

Wartość nakładów w budownictwie mieszkaniowym spółdzielczym, komunalnym i zakładów pracy pochodzi ze sprawozdawczości, natomiast w budownictwie indywidualnym ustalono na podstawie szacunków.

Podziału nakładów inwestycyjnych wg miast i gmin dokonano na podstawie faktycznej lokalizacji inwestycji.

Informacje z zakresu efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego dotyczą mieszkań w budynkach nowo wybudowanych, rozbudowanych oraz uzyskanych w wyniku adaptacji.

Jako "oddane do użytku" w budownictwie spółdzielni, zakładów pracy i komunalnym przyjęto mieszkania odebrane na podstawie protokołów odbioru przez inwestora od wykonawcy, natomiast w budownictwie indywidualnym przyjęto budynki, w których rozpoczęto stałe użytkowanie.

Podział na budownictwo:

spółdzielni mieszkaniowych, komunalne,

zakładów pracy, indywidualne

zastosowano przyjmując przynależność organizacyjną inwestora.

(5)

, --- — - 7 , -= =

I. ZASOBY MIESZKANIOWE

(6)
(7)

Charakterystyka ogólna

Potencjał mieszkaniowy województwa katowickiego to według stanu na koniec 1993 r. - 1284,0 tys. mieszkań

4338,4 tys. izb

74783,1 tys. m2 powierzchni użytkowej łącznie w zasobach zamieszkanych i niezamieszkanych

Zasoby zamieszkane stanowią 99% zasobów globalnych i są to w 30% zasoby spółdzielni mieszkaniowych, 19% komunalne, 22% zakładów pracy, natomiast 29% stanowi budownictwo indywidualne (prywatne). W latach 1990-1993 zasoby zamieszkane przyrastały średniorocznie w tempie 0,4% z czego w miastach 0,2%, na wsiach 1,7%.

ZASOBY MIESZKANIOW E ZAMIESZKANE Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

Mieszka­

nia Izby Powie­

rzchnia użytkowa mieszkań w tys. m

Przeciętna

liczba izb w miesz­

kaniu

powierzchnia,

użytkowa w m liczba osób na

w tysiącach miesz­

kania

na osobę

miesz­

kanie izbę

O G Ó Ł E M ... 1990 1261,0 4248,2 73157,3 3,37 58,0 18,8 3,09 0,92

1991 1267,9 4278,6 73699,4 3,37 58,1 18,8 3,09 0,92

1992 1273,5 4305,1 74177,5 3,38 58,2 19,2 3,03 0,90

1993 1275,8 4318,5 74436,8 3,38 58,3 19,3 3,03 0,90

M ia s ta ... 1990 1130,0 3699,0 62680,3 3,27 55,5 18,4 3,02 0,92

1991 1132,4 3713,9 62913,2 3,28 55,6 18,5 3,01 0,92

1992 1136,3 3733,0 63246,1 3,29 55,7 18,9 2,95 0,90

1993 1138,1 3743,5 63443,4 3,29 55,7 18,9 2,95 0,90

W ie ś ... 1990 131,0 549,2 10477,0 4,19 80,0 21,3 3,75 0,89

1991 135,5 564,7 10786,2 4,17 79,6 21,3 3,74 0,90

1992 137,2 572,1 10931,4 4,17 79,6 21,4 3,72 0,89

1993 137,7 575,0 10993,4 4,17 79,8 21,5 3,72 0,89

(8)

W efekcie nieznacznych stosunkowo przyrostów zasobów mieszkaniowych wskaźniki charakteryzujące warunki mieszkaniowe uległy poprawie w stopniu w zasadzie niezauważalnym.

Zasoby zamieszkane w województwie stanowiły w końcu 1993 r. 11% zamieszkanych zasobów krajowych.

Korzystniejsza niż w kraju jest przeciętna liczba osób na mieszkanie i izbę (w kraju wynosi odpowiednio: 3,39 i 0,99; w województwie: 3,03 i 0,90) i chociaż powierzchnia 1 mieszkania w skali kraju (60,1 m2) jest wyższa niż w województwie, powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na 1 osobę w województwie jest prawie o 2 m2 większa od powierzchni przypadającej na 1 osobę w skali kraju.

Mieszkania zamieszkane w województwie są w :

98% wyposażone w wodociąg, 85% w ustęp,

84% w łazienkę, 65% w gaz sieciowy, 69% w centralne ogrzewanie.

W miastach odsetek mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje jest nieco wyższy niż na wsi w przypadku wodociągu, ustępu, łazienki, natomiast gaz sieciowy posiada 70% mieszkań w miastach i zaledwie 13%

na wsiach. Wyższy natomiast jest odsetek mieszkań posiadających centralne ogrzewanie na wsiach niż w miastach.

Zmiany w poziomie wyposażenia mieszkań w instalacje w latach 1990-1993 ilustruje wykres:

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WYPOSAŻONE W INSTALACJE w % ogółu mieszkań zamieszkanych

Miasta

Stan w dniu 3 1 XII

wodociąg ustęp łazienka gaz sieciowy centralne ogrzewanie

% 100 90 80 70 60 5 0 4 0 30 20 10 0

Wieś

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Ш

1990 1993

(9)

MIESZKANIA ZAMIESZKANE WYPOSAŻONE W INSTALACJE Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

Mieszkania wyposażone w

wodociąg ustęp łazienkę gaz sieciowy centralne

ogrzewanie

w tysiącach

O G Ó Ł E M ...1990 1223,5 1041,8 1037,4 801,3 828,8

1991 1232,5 1065,6 1059,2 815,3 862,1

1992 1240,5 1078,6 1071,7 825,2 879,9

1993 1244,2 1082,5 1075,7 829,1 884,8

M ia s ta ... 1990 1107,4 954,7 939,2 787,5 744,5

1991 1106,9 967,5 95 U 799,3 765,6

1992 1111,4 976,4 960,0 807,0 778,9

1993 1114,5 979,7 963,4 810,5 783,2

W ie ś ... 1990 116,1 87,1 98,2 13,8 84,3

1991 125,6 98,1 108,0 16,0 96,5

1992 129,1 102,2 111,7 18,2 101,0

1993 129,7 102,8 112,3 18,6 101,6

O ile w miastach województwa katowickiego odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje jest nieco niższy niż przeciętnie w kraju, wieś w województwie katowickim jest w znacznie korzystniejszej sytuacji niż wieś w skali kraju (odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje na wsi jest znacznie wyższy w województwie niż w kraju i są to różnice rzędu 20 pkt).

Zasoby zamieszkane koncentrują się w dużych miastach tj. w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, Sosnowcu, Zabrzu łącznie 1/3 zasobów globalnych.

Zdecydowanie większe są mieszkania na wsiach (efekt dominacji budownictwa indywidualnego) niż w miastach i jest to przeciętnie różnica ponad 20 m2. Największą powierzchnię użytkową posiadały według stanu na koniec 1993 r. mieszkania w gminach: Krzanowice, Krzyżanowice, Mszana tj. około 100 m2. Bardziej zaludnione są też mieszkania na wsiach (około 4 osób na mieszkanie) niż w miastach (3 osoby na mieszkanie).

(10)

PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKANIA W ZASOBACH ZAMIESZKANYCH Stan w dniu 3 1 X I I 1993

M0*z6l RUDA ŚLĄSKA

pow y żej 100,0 m

(11)

W ogólnych zasobach mieszkaniowych, 1% tj. 8 tys. mieszkań było według stanu na koniec 1993 r. nie zamieszkanych.

ZASOBY M IESZKANIOW E NIE ZAMIESZKANE W 1993 R.

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE o - ogółem m - miasta w -w ie ś

Mieszkania Izby Powierzchnia

uZytkowa mieszkań w m2

O G Ó Ł E M ... 8165 19919 346290

m 7497 18188 314839

w 668 1731 31451

Spółdzielni mieszkaniowych . . . . 0 1469 5124 80116

m 1410 4932 76686

w 59 192 3430

Zakładów p r a c y ... . . o 2546 5793 100037

m 2009 4418 74861

w 537 1375 25176

K o m u n a ln e ... 4150 9002 166137

m 4078 8838 163292

w 72 164 2845

MIESZKANIA NIE ZAMIESZKANE WEDŁUG INWESTORÓW W 1993 R.

w % ogółu zasobów Stan w dniu 3 1 XII

% Województwo

zakładów pracy

spółdzielni mieszkaniowych komunalne

Kraj

zakładów pracy

spółdzielni mieszkaniowych komunalne

UDZIAŁ MIESZKAŃ NIE ZAMIESZKANYCH W WOJEWÓDZTWIE W OGÓLNYCH ZASOBACH NIE ZAMIESZKANYCH W KRAJU

WEDŁUG INWESTORÓW W 1993 R.

Stan w dniu 3 1 XII

%

32 28 24 20 16 12

4 0

zakładów pracy

spółdzielni mieszkaniowych komunalne

(12)

Zasoby spółdzielni mieszkaniowych

Własnością 134 spółdzielni mieszkaniowych posiadających zasoby mieszkaniowe na terenie województwa było w końcu 1993 r. 377,4 tys. mieszkań tj. 29,4% zasobów globalnych województwa i 12,3%

zasobów spółdzielni mieszkaniowych w kraju.

ZASOBY M IESZKANIOW E SPÓŁDZIELNI M IESZKANIOW YCH Stan w dniu 31 XII

LATA

Mieszkania Izby

Powierzchnia użytkowa , mieszkań w m

Przeciętna

w tysiącach liczba izb

w mieszkaniu

powierzchnia użytkowa 2 mieszkania w m

1990 ... 349,5 1159,8 17789,0 3,32 50,9

1 9 9 1 ... 355,5 1177,6 18088,7 3,31 50,9

1992 ... 368,9 1218,3 18813,5 3,30 51,0

1993 ... 377,4 1245,8 19232,1 3,30 51,0

W ciągu minionych trzech lat liczba mieszkań przyrastała średnio rocznie w granicach 9 tys. mieszkań. Były to mieszkania na ogół 3-izbowe o powierzchni 51 m2.

Mieszkania użytkowane na podstawie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego stanowiły w:

1990 r. - 21,7% ogółu mieszkań 1991 r. - 23,2% ogółu mieszkań 1992 r. - 26,7% ogółu mieszkań 1993 r. - 30,4% ogółu mieszkań

Mieszkania będące własnością spółdzielni coraz częściej stają się własnością osób fizycznych. W kraju odsetek takich mieszkań jest jednak znacznie wyższy niż w województwie i wynosi 48%.

Mieszkania spółdzielcze wykupywane przez osoby fizyczne w 1993 r. to lokale o powierzchni 52m2 (w 1990 r.

- 54m2).

Liczba mieszkań przydzielanych przez spółdzielnie mieszkaniowe systematycznie obniża się. O ile w 1990 r. przydziałów mieszkań było 11,8 tys., w 1993 r. było ich dwukrotnie mniej. Przydziały w zasobach po raz pierwszy zasiedlonych stanowiły w 1990 r. - 40%, w 1993 r. - 32% co oznacza, że przydziały w zasobach uprzednio użytkowanych stanowią większość przydziałów a odsetek ich rośnie.

Zjawisko ubożenia społeczeństwa przejawia się również w trudnościach związanych z opłatami za użytkowanie mieszkania. Liczba lokatorów zalegających z opłatami za mieszkanie w 1993 r. stanowiła 47%

w ogólnych zasobach mieszkaniowych, w tym zalegający 3 miesiące i więcej - 8%.

Zadłużenie lokatorów wyniosło z tego tytułu w 1993 r. 284 mld zł.

Lokatorzy zalegający ze spłatą kredytu mieszkaniowego to w 1993 r. 2,3% zasobów ogólnych w tym 3 miesiące i więcej - 1,4%.

W 1993 r. na mieszkania oczekiwało 53,5 tys. członków.

(13)

Zasoby zakładów pracy

Zakłady pracy województwa katowickiego dysponowały w ubiegłym roku 284,1 tys. mieszkań tj. 22%

zasobów ogólnych i 20% zasobów krajowych mieszkań zakładów pracy.

ZASOBY MIESZKANIOW E ZAKŁADÓW PRACY Stan w dniu 31 XII

LATA

Mieszkania Izby Powierzchnia

użytkowa , mieszkań w m

Przeciętna

w tysiącach liczba izb

w mieszkaniu

powierzchnia użytkowa , mieszkania w m

1990 ... 291,5 878,2 14267,8 3,01 48,9

1 9 9 1 ... 295,4 890,3 14547,9 3,01 49,2

1992 ... 291,3 876,3 14417,9 3,02 49,6

1993 ... 284,1 859,0 14101,1 3,09 51,3

Zasoby, którymi dysponują zakłady pracy systematycznie maleją i na przestrzeni lat 1990-1993 zmalały o ponad 7 tys. mieszkań.

Mieszkania użytkowane na podstawie prawa własności stanowiły w 1993 r. - około 0,4% zasobów ogólnych zakładów pracy, podczas gdy w 1990 r. - 0,2%. Rośnie zatem, analogicznie jak w przypadku zasobów spółdzielczych, udział mieszkań własnościowych chociaż w porównaniu z odsetkiem takich mieszkań w kraju jest to udział bardzo niewielki (w kraju - 6,5%). Mieszkania wykupywane od zakładów pracy to lokale przeciętnie o powierzchni 60m .

W 1993 r. przydziałów mieszkań zakładowych było 8,5 tys. w tym 4,5% w zasobach po raz pierwszy zasiedlonych i aż 95,5% uprzednio użytkowanych. W porównaniu z 1990 r. liczba przydziałów zmalała 2-krotnie i stanowiły 29% przydziałów krajowych. Lokatorzy mieszkań zakładowych zalegający z opłatami za mieszkanie stanowili w ubiegłym roku 23% ogólnych zasobów tj. nieco więcej niż w kraju, natomiast kwota zaległości to 120 mld zł.

Zakłady pracy odsprzedały osobom prywatnym w latach 1990- 1993 - 182 budynki o 406 mieszkaniach i 24 tys. m2 powierzchni użytkowej. Wartość budynków według kwoty sprzedaży to 22 mld zł. W samym 1993 r.

sprzedano 108 budynków o 203 mieszkaniach tj. 1% takich zasobów w kraju. Przeciętna wartość 1 m2 sprzedanego mieszkania to w:

1990 r. - 0,9 min zł 1991 r. - 1,0 min zł 1992 r. - 1,2 min zł

1993 r. - 0,6 min zł (w kraju 0,7 min zł).

Zakłady pracy zwróciły dawnym indywidualnym właścicielom w latach 1990 - 1993 łącznie 5 budynków o 18 mieszkaniach i powierzchni 866 m .

(14)

Zasoby komunalne

Zasoby komunalne to w końcu ubiegłego roku 246 tys. mieszkań tj. 19% zasobów mieszkaniowych w województwie i 12% zasobów komunalnych w kraju.

ZASOBY MIESZKANIOW E KOMUNALNE Stan w dniu 31 XII

LATA

Mieszkania Izby

Powierzchnia użytkowa ,

mieszkań w m Przeciętna

w tysiącach liczba izb

w mieszkaniu

powierzchnia użytkowa - mieszkania w m

1990 ... 231,4 628,7 10821,3 2,72 46,8

1 9 9 1 ... 231,7 632,2 10848,8 2,73 46,8

1992 ... 253,2 689,4 12021,8 2,72 47,5

1993 ... 246,0 670,5 11783,6 2,73 47,9

W latach 1990 - 1993 zasoby komunalne przyrosły o 15 tys. mieszkań. Są to mieszkania zarówno o mniejszej liczbie izb jak też powierzchni użytkowej niż mieszkania spółdzielcze i zakładowe.

Mieszkania użytkowane na podstawie prawa własności stanowiły w końcu 1993 r. - 2,7% zasobów komunalnych w województwie (w kraju - 10,7%) a udział tych zasobów rośnie analogicznie jak zasobów spółdzielczych i zakładowych.

Przeciętna powierzchnia mieszkań własnościowych to 6 lm 2.

Z zasobów komunalnych przydzielono w 1993 r. 7 tys. mieszkań (18% w skali kraju), z których 1% stanowiły mieszkania po raz pierwszy zasiedlone, 99% uprzednio użytkowane.

Liczba przydziałów systematycznie obniża się.

Lokatorzy zalegający z opłatami za mieszkania komunalne to w 1993 r. 40% zasobów ogólnych w tym zalegający z opłatami 3 miesiące i więcej 17% (w kraju odsetki te wynoszą: 37% i 14%). Wysokość zaległości to w 1993 r.

kwota 143 mld zł.

Urzędy Gmin sprzedały osobom prywatnym w latach 1990-1993 131 budynków o 362 mieszkaniach, powierzchni użytkowej 22 tys. m2 i wartości 51 mld zł. 41 budynków sprzedanych przez Urzędy Gmin w 1993 r.

to 2% w skali kraju.

Urzędy Gmin zwróciły dawnym indywidualnym właścicielom w okresie minionych czterech lat 178 budynków o 1803 mieszkaniach. W 1993 r. budynków takich było 69 tys. tj. 10% budynków zwróconych w całym kraju przez Urzędy Gmin. Były to lokale o powierzchni mieszkaniowej 61 m2.

(15)

II. REALIZACJA BUDO W NICTW A

M IESZKANIO WEQO

(16)
(17)

Nakłady

Nakłady inwestycyjne przeznaczone w 1993 r. na budownictwo mieszkaniowe w bieżących cenach to 2,2 bin zł tj 8% nakładów poniesionych w całej gospodarce w województwie i 6% krajowych nakładów poniesionych na budownictwo mieszkaniowe.

NAKŁADY INW ESTYCYJNE W GOSPODARCE M IESZK A N IO W EJ (ceny bieżące)

Budownictwo mieszkaniowe

Udział nakładów na . gospodarkę mieszkaniową w %

ogółu nakładów na gospodarkę

narodową LATA

Ogółem

spółdzielcze, zakładowe, komunalne

indywidualne Na 1 mieszkańca

w tys. zł

w mid zł

1990 ... 2562,7 2054,5 508,2 17,0 644

1 9 9 1 ... 4745,2 4137,0 608,3 2 0 ,8 1187

1992 ... 3054,5 2285,2 769,3 12,7 762

1993 ... 2235,0 1341,5 893,5 8 ,0 565

W cenach stałych (z 1990 r.) wartość nakładów na budownictwo mieszkaniowe wyniosła w ub. roku 839,3 mld zł tj. 7% nakładów poniesionych w całej gospodarce w województwie i 5% nakładów poniesionych na gospodarkę mieszkaniową w kraju.

Dynamikę nakładów (w stałych cenach) na gospodarkę mieszkaniową oraz udział tych nakładów w nakładach poniesionych na całą gospodarkę w województwie i w nakładach na gospodarkę mieszkaniową w kraju ilustrują wykresy:

1990 = 100 na 1 mieszkańca

nakłady na gospodarkę mieszkaniową w kraju = 100

10 12 %

nakłady na gospodarkę narodową w województwie = 100

8 10 12 14 16 18

(18)

W latach 1990-1993 na gospodarkę mieszkaniową poniesiono łącznie nakłady w wysokości 11 bin zł w bieżących cenach, z czego 50% w miastach: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. Wartość nakładów na 1 mieszkańca w charakteryzowanym okresie była najwyższa w m. Wolbrom (średnio 4 min zł) oraz w m. Katowice (średnio 3 min zł).

Efekty

W wyniku prowadzonej na terenie województwa działalności inwestycyjnej w zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano w latach 1990-1993 łącznie 8,8 tys. budynków mieszkalnych o kubaturze 12,2 min m3, 30,6 tys. mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej mieszkań 2,3 min m2.

Efekty uzyskane w województwie katowickim to 5% budynków mieszkalnych oddanych w kraju i 6% mieszkań przekazanych do użytku w kraju łącznie w latach 1990-1993.

W całym analizowanym okresie oddawano średniorocznie 7,7 tys. mieszkań, 30,7 tys. izb i 557 tys. m2 powierzchni użytkowej.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU

WYSZCZEGÓLNIENIE 1990 1991 1992 1993

MIESZKANIA

O G Ó Ł E M ... 9702 9194 7845 3933

M ia s ta ... 8304 8175 6869 3228

W ie ś ... 1398 974 976 705

W budynkach:

spółdzielni mieszkaniowych . 5534 6149 4944 1987

zakładów p r a c y ... 1745 1011 655 240

k o m u n a ln y c h ... 50 73 261 36

prywatnych (indywidualnych) 2373 1916 1985 1670

IZBY

O G Ó Ł E M ... 37237 35985 32091 17561

M ia s ta ... 30973 31635 27356 13791 W i e ś ... 6264 4332 4735 3770 W budynkach:...

spółdzielni mieszkaniowych . 19283 22141 18063 7245

zakładów p r a c y ... 5591 3468 2290 871

k o m u n a ln y c h ... 159 136 897 91

prywatnych (indywidualnych) 12204 10240 10841 9354

PO W IERZCH N IA UŻYTKOWA MIESZKAŃ w tys. m 2

O G Ó Ł E M ... 693,6 651,6 582,9 339,6

M ia s ta ... 561,9 561,0 486,7 259,5 W i e ś ... 131,7 90,6 96,2 80,1 W budynkach:...

spółdzielni mieszkaniowych . 323,9 368,0 296,9 121,1

zakładów p r a c y ... 98,9 55,3 38,0 14,8

k o m u n a ln y c h ... 3,1 3,6 14,8 1,7

prywatnych (indywidualnych) 267,7 224,7 233,2 202,0

(19)

Mieszkania oddane do użytku w latach 1990-1993 w:

61% były własnością spółdzielni mieszkaniowych, 12% były własnością zakładów pracy,

1% były własnością urzędów gmin, 26% były własnością prywatną.

Na przestrzeni lat 90 -tych obserwuje się systematyczny spadek liczby oddawanych mieszkań a w 1993 r. spadek był aż 50% w porównaniu z rokiem porzednim. W stosunku do 1990 r. oddano 2,5 raza mniej mieszkań, przy czym mieszkań zakładowych aż 7 razy mniej.

Przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania ilustruje wykres:

1990 1991 1992 1993

П miasto

Щ

wieś

Mieszkania oddane do użytku w całej gospodarce w latach 90-tych wszystkie posiadały wodociąg, ustępu i łazienki nie posiadało 0,1% mieszkań, gazu sieciowego nie posiadało 19% mieszkań a centralnego ogrzewania 1,2% mieszkań.

O ile w 1990 r. tylko wodociąg posiadały wszystkie oddane mieszkania, w 1993 r. wszystkie mieszkania posiadały wodociąg, ustęp, łazienkę, gazu nie posiadało 24% mieszkań a centralnego ogrzewania 2% mieszkań.

Wszystkie mieszkania spółdzielni, zakładów pracy i komunalne oddane w latach 90-tych były wyposażone w podstawowe urządzenia za wyjątkiem gazu, którego brak było w 5% oddanych mieszkań.

W mieszkaniach w budownictwie indywidualnym w 1990 r., tylko wodociąg posiadały wszystkie mieszkania, prawie wszystkie ustęp, łazienkę i c o., gazu brak było w 68% oddanych mieszkań. W 1993 r. wszystkie oddane mieszkania posiadały wodociąg, ustęp, łazienkę, c.o. brak było w 4% mieszkań, natomiast gazu w 51% mieszkań.

Widoczny jest postęp w wyposażeniu wsi w gaz sieciowy.

(20)

M IESZKANIA O D D A N E D O UŻYTKU W G O SP O D AR CE N A R O D O W E J W L A T A C H 1990

-

1993

ВПиМ

RHDA tU\SKA

JAWOÄ7NU

MYSł-UWlCE

Ł A Z Y - m iasto Ł azy - gm ina

po n iżej 100 o d 100 d o 600

p o w y żej 1600

Obszaramikoncentracji efektówbudownictwa mieszkaniowegow latach90-tychsą miasta: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec (łącznie oddano21%mieszkań w całymwojewództwie)

(21)

Mieszkania oddane do użytku przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy i urzędy gmin są w 50%

4 i więcej izbowe, natomiast mieszkania w budynkach prywatnych w 90% są 4 i więcej izbowe. Na przestrzeni lat 90-tych obserwuje się spadek udziału mieszkań 1, 2 i 3- izbowych na korzyść mieszkań o większej liczbie izb.

Strukturę mieszkań według liczby izb w mieszkaniu ilustrują wykresy:

budownictwo spółdzielcze, zakładów pracy, komunalne

budownictwo indywidualne

mieszkania

1-izbowe 2-izbowe

3-izbowe 4 i więcej izbowe

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania systematycznie przyrasta i w 1993 r. wyniosła 86 m2 (w kraju 81 m2), podczas gdy w 1990 r. była o 14 m2 mniejsza.

Zdecydowanie większe są mieszkania na wsiach niż w miastach a powierzchnia mieszkania wyniosła w ub. roku odpowiednio: 114 m2 i 80 m2. Mieszkania w budynkach prywatnych zlokalizowanych głównie na wsiach posiadały w ub. roku powierzchnię 121 m2, aż o połowę mniejsze były mieszkania spółdzielcze i zakładowe, najmniejsze zaś mieszkania komunalne o powierzchni 46 m2.

W stosunku do ogółu oddanych mieszkań odsetek mieszkań oddawanych w budynkach mieszkalnych obniżył się z 99% w 1990 r. do 94% w 1993 r. i jest to efekt malejącej liczby oddawanych do użytku budynków mieszalnych z 2,6 tys. w 1990 r. do 1,7 tys. w 1993 r.

(22)

BUDYNKI M IESZKALNE (NOW E I ROZBUDOW ANE) ODDANE DO UŻYTKU W GOSPODARCE NARODOW EJ

WYSZCZEGÓLNIENIE Budynki Kubatura w m3 Mieszkania Izby Powierzchnia

użytkowa . mieszkań w m

O G Ó Ł E M ... 1990 2594 3758101 9617 37045 688283

1991 2242 3480175 8962 35518 640792

1992 2218 3182729 7678 31518 573010

1993 1715 1827054 3685 16655 323134

S półdzielcze... 1990 248 1680344 5526 19265 323619

1991 325 1889833 6077 21976 364070

1992 275 1564875 4822 17639 290109

1993 119 620515 1865 6835 114218

Zakładów pracy . . . . 1990 72 485255 1668 5417 94874

1991 43 276841 920 3251 50774

1992 29 205862 629 2212 36464

1993 6 50411 159 597 9690

K o m u n a ln e ... 1991 3 15633 50 159 3133

1991 2 15877 64 112 3049

1992 8 67929 252 864 14116

1993 1 2521 8 24 396

In d y w id u a ln e... 1990 2271 1576869 2373 12204 267657

1991 1872 1297624 1901 10179 222899

1992 1906 1344063 1975 10803 232321

1993 1589 1153607 1653 9199 198830

O ile w 1990 г. odsetek budynków spółdzielczych, zakładowych, komunalnych oddanych do użytku wyniósł 12%, w 1993 r. obniżył się do 7%, co świadczy o rosnącym znaczeniu budownictwa indywidualnego w strukturze efektów mieszkaniowych.

Budynki mieszkalne oddane do użytku w budownictwie spółdzielni, zakładów pracy i komunalnym w 1993 r. to obiekty wznoszone głównie metodą tradycyjną, podczas gdy w 1990 r. były to w większości budynki wznoszone m etodą wielkopłytową

(23)

Strukturę budynków mieszkalnych oddanych do użytku w budownictwie spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy i komunalnym według technologii wznoszenia ilustrują wykresy:

5 8,5%

2 4,4%

2 6,0% 3 1.4%

6,2%

15,7% 2 7,2%

■ □

wielkopłytowa monolityczna pozostała

4 1,4%

1 1 ,1%

3 8,9%

5 1,6%

7,0%

18,3%

20,6%

® wielkoblokowa

@ tradycyjna

Budynki oddawane do użytku w budownictwie spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy i komunalnym w ub. roku posiadały głównie 1-2 kondygnacje, w 1990 r. były to w większości budynki o 5 kondygnacjach.

Zmiany struktury budynków według liczby kondygnacji w latach 1990 - 1993 ilustruje wykres:

1-2 kondygnacyjnc

(24)

Cykl realizacji budynków mieszkalnych w budownictwie spółdzielczym, zakładowym i komunalnym w latach 1990-1993 wydłużył się o 8 miesięcy.

W 1990 r. ponad 50% zadań było realizowanych w cyklu od 1 roku do 2 lat, w 1993 r. również najwięcej (41%) zadań posiadało taki cykl realizacji.

PRZECIĘTN E CYKLE R EA LIZA CJI BUDYNKÓW M IESZKALNYCH W BUDYNKACH SPÓ ŁDZIELCZYCH (bez budynków jednorodzinnych spółdzielczych), ZAKŁDÓW PRACY,

KOMUNALNYCH WEDŁUG METOD WZNOSZENIA I INW ESTORA

WYSZCZEGÓLNIENIE

1990 1991 1992 1993

liczba zadań

przeciętny cykl rzeczywisty

liczba zadań

przeciętny cykl rzeczywisty

liczba zadań

przeciętny cykl rzeczywisty

liczba zadań

przeciętny cykl rzeczywisty

O G Ó Ł E M . . . . 271 24,4 316 28,8 2 2 2 31,9 64 31,8

Według metod wznoszenia

wielkopłytowa . . 181 23,0 152 27,2 98 31,8 2 2 37,5

wielkoblokowa . 7 24,6 6 26,4 4 24,3 - -

monolityczna . . 21 30,2 29 31,7 16 36,2 1 18,0

tradycyjna . . . . 42 32,6 104 35,6 75 32,9 41 27,5

pozostałe... 2 0 24,6 25 29,2 29 29,0 - -

Według inwestorów

spółdzielcze . . . 2 0 1 24,2 276 28,4 186 30,5 57 31,4

zakładów pracy 68 25,1 38 31,5 28 36,4 6 38,2

komunalne . . . . 2 27,5 2 43,2 8 52,6 1 25,0

Wydłużeniu o 1 rok uległ cykl realizacji budynków wznoszonych metodą wielkopłytową, skrócił się natomiast cykl realizacji budynków metodą tradycyjną. Budynki mieszkalne zakładów pracy miały najdłuższy cykl budowy (3 lata), nieco krótszy miały budynki spółdzielcze i najkrótszy komunalne (2 lata). Czas trwania budowy w budownictwie indywidualnym to w ub. roku w przypadku 92% budynków 3 lata i więcej. W 1990 r. odsetek budynków o długim cyklu realizacji był nieco mniejszy i wyniósł 84% co oznacza, że więcej budynków można było było zrealizować w krótszym cyklu w latach wcześniejszych.

(25)

i Ir i

19921993 cej 19901991

2 чО sO U>

00

Н- к> ю о so о b V j

Ы К) VI оо ^ К) Ь

^ r-SO O X> LZ)

ОО 'О ОО vj LZ) о чо SO OS 00 О 'Śo

§

O w

o LA

8 8

i 3 i i i i

— o LU tO *— ©

o

3

LA Os O

ГО

§

0

1

о

о O' Г

я 2 3 3 3

u> to 3 3 3ы to —

3

u> to И-

3 3

LZ» ^ «o VO

t O O s — O O

40 LO LU

о Я Я Я

to — — *— я

• К> i i

u>

u>

I I I L U I I I I Я Я Я Я

r* ,w r Я Я Я Я r*

40 I U> Uł № 4k Ul W К) I U ) I

о V I n о ь ь С i i i i г- Я Я ЯLn OS 40

С - ° “CTi <о • I I I 1 1 1 1 О — >4

- Г . г Я >

S> 00 00 > л я

А Ы I V)

L/I , , - о ,

ww

*LU i I I

j—1 j—• JO JVt

VI 00 00 ©

J O U> VI Os O Os Ъо Os

00 to JO A 'so To Os

u>

U)w JO W y i Os

V On LA LA

iS iS $ s

O ' 'b ' -0 *4x . 3 P S 2 40 Os tO las

OO ОС V) os LU U> © Os

u> lu © U) © ©

X o o i jS s s $ -Pt LA 00 O

I

8-

O s

О kS

NO

K)

к

о

i

tuer

I

1

ö

(26)

Koszt 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w budynkach mieszkalnych w budownictwie spółdzielczym, zakładów pracy i komunalnym to w ub. roku 7,7 min zł; nieco wyższy na wsiach. Znacznie wyższy był koszt 1 m2 powierzchni mieszkań komunalnych - o 2 min zł i znacznie niższy - o 2 min zł mieszkań zakładowych.

W latach 1990-1993 wartość przeciętna 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wzrosła 6-krotnie, przy czym mieszkań komunalnych 14-krotnie ale też wartość 1 m2 powierzchni tych mieszkań zawsze była najniższa.

PRZECIĘTN A W ARTOŚĆ 1 M2 POW IERZCHNI U ŻY TK O W EJ M IESZKANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ODDANYCH DO UŻYTKU W BUDOW NICTW IE

SPÓŁDZIELCZYM , ZAKŁADÓW PRACY, KOMUNALNYM

WYSZCZEGÓLNIENIE

1990 1991 1992 1993

wartość 1 m2 powierzchni w tys. zł (w cenach bieżących)

O G Ó Ł E M ... 1247 3024 4879 7689

M ia s ta ... 1244 3048 4932 7657

W i e ś ... 1290 2569 3709 8576

Budownictwo:

sp ó łd zielcz e... 1313 3084 4929 7864

zakładów pracy . . . . 1040 2652 4851 5591

kom unalne... 697 2111 3943 9768

Dynamika wartości 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku w latach 1990-1993 znacznie przewyższyła dynamikę wynagrodzeń netto w gospodarce jak też dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

(27)

III. INFRASTRUKTURA M IESZKANIOW A

W Q M IN A C H

WOJEWÓDZTWA KAT OWI CKIEQO

(28)

W

' - -

(29)

Tabi. 1. ZASOBY MIESZKANIOW E ZAM IESZKANE W 1993 R.

Stan w dniu 31 XII

GMINY Miesz­

kania Izby

Powie­

rzchnia użytkowa mieszkań w ty s. m

Przeciętna

liczba izb w miesz­

kaniu

powierzchnia,

użytkowa w m liczba osoób na

miesz­

kania na

osobę

miesz­

kanie izbę

W O J E W Ó D Z T W O 1275829 4318507 74436,8 3,38 58,3 19,3 3,03 0,90

GMINY M IEJSK IE

R A Z E M ... 1054996 3450620 58391,6 3,27 553 18,9 2,93 0,89 K atow ice... 131394 415981 7117,1 3,17 543 20,8 2,60 0,82 B ę d z in ... 24119 77057 1301,8 3,19 54,0 20,8 2,60 0,81 B i e r u ń ... 5011 16768 303,4 3,35 60,5 14,0 4,32 139 B ukow no... 3444 12942 223,8 3,76 65,0 21,5 3,02 0,80 B y t o m ... 78756 244142 4122,3 3,10 52,3 18,3 2,86 0,92 C h o rz ó w ... 50362 144246 2428,2 2,86 48,2 19,6 2,45 0,86 Czeladź ... 13841 43723 708,5 3,16 513 19,3 2,66 0,84 Dąbrowa G órnicza... 47469 153301 2558,0 3,23 53,9 19,7 2,74 0,85 G liw ice... 71553 238643 3942,9 3,34 55,1 19,1 2,88 0,86 Jastrzębie-Z drój... 28385 96057 1680,7 3,38 593 16,4 3,61 1,07 Jaw orzno ... 30592 101809 1768,8 3,33 57,8 18,5 3,13 0,94 Knurów ... 13356 45641 714,7 3,42 53,5 16,5 3,24 0,95 Lędziny ... 4206 14004 248,8 3,33 593 14,6 4,04 131 Łaziska G ó r n e ... 7215 25806 436,3 3,58 60,5 19,3 3,13 0,87 M ik o łó w ... 11409 41369 737,8 3,63 64,7 203 3,19 0,88 M y sło w ice... 29673 104581 1781,5 3,52 60,0 19,4 3,09 0,88 Orzesze ... 5426 21273 396,6 3,92 73,1 21,8 3,35 0,85 Piekary Śląskie ... 22887 75243 1269,0 3,29 55,4 19,1 2,90 0,88 P o r ę b a ... 3041 10235 183,5 337 603 20,8 2,90 0,86 P y sk o w ic e... 6554 21582 353,7 3,29 54,0 16,4 3,29 1,00 R a c ib ó rz ... 18956 68312 1180,1 3,60 62,3 18,7 333 0,92 Ruda Ś l ą s k a ... 56815 173885 2869,7 3,06 50,5 17,6 2,87 0,94 R y b n ik ... 41757 158205 2799,7 3,79 67,0 19,9 3,37 0,89 R yd u łto w y ... 6525 25484 454,3 3,91 69,6 19,0 3,67 0,94

Siemianowice Śląskie . . . 29839 90368 1471,5 3,03 493 18,8 2,62 0,87

S ła w k ó w ... 2238 7862 138,9 331 62,1 20,3 3,06 0,87 S o sn o w ie c ... 88418 277011 4530,5 3,13 513 18,6 2,75 0,88 Ś w ięto ch ło w ice... 23040 67219 11050 2,92 48,0 18,6 2,58 0,89

Tarnowskie Góry ... 23209 84757 1490,5 3,65 643 20,0 331 0,88

Tychy ... 42655 149771 2453,2 331 573 18,3 3,15 0,90 Wodzisław Ś l ą s k i ... 25462 99031 1762,8 3,89 693 20,1 3,45 0,89 W ojkow ice... 3639 11624 196,3 3,19 53,9 19,0 2,85 0,89 Z a b r z e ... 67064 208429 34533 3,11 513 17,4 2,95 0,95 Zawiercie ... 19711 65024 1119Д 330 56,8 20,3 2,80 0,85 Ż o r y ... 16975 59235 1089,0 3,49, 643 16,6 3,87

, i - »

(30)

Tabi. 1. ZASOBY M IESZKANIOW E ZAM IESZKANE W 1993 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII

GMINY Miesz­

kania Izby

Powie­

rzchnia użytkowa mieszkań w tys. m

Przeciętna

liczba izb w miesz­

kaniu

powierzchnia,

użytkowa w m liczba osoób na

miesz­

kania

na osobę

miesz­

kanie izbę

GMINY M IEJSK O -W IEJSK IE

R A Z E M ... 118653 433782 7771,4 3,66 653 19,4 3,38 033 Brzeszcze ... 6446 22614 425,7 3,51 66,0 19,4 3,40 0,97 w tym m ia s to ... 3974 13330 242,7 3,35 61,1 19,8 3,09 0,92 C h r z a n ó w ... 16638 56489 951,8 3,40 573 18,6 3,07 0,90 w tym m ia s to ... 13938 46170 754,9 331 543 18,4 2,95 0,89

Czechowice-Dziedzice . . 12650 44095 784,3 3,49 62,0 18,2 3,40 0,98

w tym m i a s t o ... 10849 36467 639,0 336 58,9 18,1 3,26 0,97

Czerwionka -Leszczyny . . 12740 45991 827,7 3,61 65,0 19,9 336 0,90

w tym m ia s t o ... 9415 31848 56 V 3,38 59,6 19,1 3,13 0,92

Kuźnia R aciborska... 3295 14149 256,0 4Д9 77,7 20,6 3,78 0,88

w tym m ia s to ... 1642 6107 103,5 3,72 63,0 173 3,64 0,98 L i b i ą ż ... 6257 24541 408,8 3,92 653 17,8 3,67 0,94 w tym m ia s to ... 4941 19057 309,1 3,86 62,6 17,4 3,59 0,93 Ł a z y ... 5599 19519 370,8 3,49 663 223 2,99 0,86 w tym m ia s t o ... 2502 8623 155,9 3,45 62,3 213 2,93 0,85 O grodzieniec... 2868 10755 224,7 3,75 783 233 338 0,90 w tym m ia s to ... 1453 5536 112,2 3,81 773 253 3,03 0,79 O l k u s z ... 15189 55625 909,8 3,66 59,9 173 3,46 0,94 w tym m ia s t o ... 12163 43945 694,8 3,61 57,1 173 339 0,91 Pszczyna ... 12704 52566 989,7 4,14 77,9 20,9 3,74 0,90 w tym m ia s to ... 9544 37899 697,3 3,97 73,1 20,6 3,55 0,89 S ie w ie r z ... 3597 13895 279,9 3,86 77,8 22,7 3,43 0,89 w tym m ia s to ... 1771 6940 138,4 3,92 78,1 25,1 3,12 0,80 T o s z e k ... 3054 11981 222,7 3,92 72,9 19,6 3,72 0,95 w tym m ia s to ... 1251 4514 81,8 3,61 65,4 18,0 3,64 1.01 T rzeb in ia... 10711 37102 676,3 3,46 63,1 19,5 334 0,93 w tym m ia s to ... 6418 21451 381,6 334 593 19,5 3,04 0,91 W olbrom ... 6905 24460 443,2 3,54 643 18,8 3,41 0,96 w tym m ia s t o ... 3223 10961 179,4 3,40 55,7 19,6 2,84 0,83

GMINY W IEJSK IE

R A Z E M ... 102180 434105 8273,8 435 81,0 22,0 3,69 0,87 B a b i c e ... 2175 8852 168,2 4,07 773 203 3,82 0,94 B e stw in a ... 2469 9957 199,2 4,03 80,7 21,1 3,83 0,95 Bobrowniki ... 4176 15464 296,7 3,70 71,1 25,4 2,80 0,76

Bojszowy ... 1276 4537 90,1 336 70,6 163 432 131

B o le sła w ... 2278 8618 157,6 3,78 693 203 3,43 031

(31)

Tabi. 1. ZASOBY M IESZKANIOW E ZAM IESZKANE W 1993 R. (dok.) Stan w dniu 31 XII

GMINY Miesz­

kania Izby

Powie­

rzchnia użytkowa mieszkań w ty s.m

Przeciętna

liczba izb w miesz­

kaniu

powierzchnia,

użytkowa w m liczba osoób na

miesz­

kania

na osobę

miesz­

kanie izbę

GMINY W IEJSK IE (dok.)

G a sz o w ic e ... 2247 10265 193,3 4,57 86,0 23,4 3,67 0,80 G ierałtow ice... 3902 16868 323,1 432 82,8 25,1 3,29 0,76

Goczałkowice-Zdrój . . . . 1403 5562 102,4 3,96 73,0 17,3 433 1,07

G o d ó w ... 3051 15466 297,0 5,07 97,4 24,9 3,92 0,77 G o r z y c e ... 4319 22011 424,4 5,10 98,3 23,6 4,17 0,82 Jejkowice ... 818 4008 72,9 4,90 893 22,3 4,00 0,82 Klucze ... 4329 16055 290,3 3,71 67,1 19,8 3,39 0,91 K o b ió r ... 1179 3582 713 3,04 60,4 17,5 3,45 1,14 K o m o w a c ... 1183 5480 104,0 4,63 87,9 23,2 3,79 0,82 Krupski M ł y n ... 1066 3391 58,5 3,18 54,8 163 3,37 1,06 K rz a n o w ic e ... 1675 8538 169,3 5,10 101,1 26,3 3,85 0,75 K rzy żan o w ice... 2999 15624 297,6 5Д1 993 24,7 4,02 0,77 L u b o m ia ... 2211 9811 187,1 4,44 84,6 23,4 3,61 0,81 L y s k i... 2292 10633 198,9 4,64 86,8 22,8 3,80 0,82 M ie d ź n a ... 3601 13799 253,2 3,83 70,3 173 4,07 1,06 M ierzęcice... 1894 8057 161,4 4Д5 853 21,5 3,96 0,93 M sza n a... 1650 8644 168,4 534 102,0 23,9 4,27 0,82 N ę d z a ... 1806 8947 167,6 4,95 92,8 22,9 4,05 0,82 O rnontow ice... 1357 5215 100,7 3,84 743 19,4 3,82 0,99 P aw ło w ice... 4197 17183 322,0 4,09 76,7 18,7 4,11 1,00

Pietrowice Wielkie . . . . 1991 9572 188,0 4,81 94,4 24,4 3,87 0,81

P ilc h o w ice... 3249 13928 2623 439 80,7 22,7 3,56 0,83 P ilic a ... 2846 9741 191,4 3,42 673 19,4 3,46 1,01 P s a r y ... 3536 13520 253,1 3,82 71,6 23,3 3,07 0,80 R u d n ik ... 1488 6837 133,9 4,59 90,0 23,6 3,82 0,83 Rudziniec ... 3325 13402 247,4 4,03 74,4 213 3,52 0,87 S o śn ic o w ice... 2226 9867 182,2 4,43 81,8 21,9 3,74 0,84 S u s z e c ... 1950 9292 1823 4,77 93,5 20,6 4,54 0,95 Ś w ierklaniec... 3142 13181 247,7 430 78,8 25,5 3,10 0,74 Ś w ierklany... 2774 12863 244,6 4,64 883 23,0 3,83 0,83 T ąp k o w ic e... 1509 6193 122,4 4,10 81,1 23,1 3,51 0,85 T w oróg... 2124 9380 177,6 4,42 83,6 223 3,76 0,85 W ie lo w ie ś... 1563 6869 136,7 439 873 21,7 4,02 0,91 W y r y ... 1927 6628 127,7 3,44 663 21,0 3,16 0,92 Z b ro sła w ic e ... 4631 18569 349,2 4,01 75,4 22,0 3,43 0,86 Z eb rzy d o w ice... 2930 13088 257,8 4,47 88,0 233 3,79 0,85 Ż a rn o w ie c ... 1416 4608 943 335 66,7 183 3,66 1,12

(32)

Tabi. 2. ZASOBY NIE ZAM IESZKANE SPÓŁDZIELNI M IESZKAN IOW Y CH17, ZAKŁADÓW PRACY1 I KOMUNALNE W 1993 R.

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Zasoby nie zamieszkane

m -m ieszkania i-iz b y

p - powierzchnia użytkowa mieszkania

spółdzielni

mieszkaniowych zakładów

pracy komunalne

W O J E W Ó D Z T W O ... 1469 2546%

5793

4150

i 5124 9002

P 80116

GMINY MIEJSKIE

10003727 166137

K atow ice... 552 207 593

i 1904 490 1283

P 30843 8510 23497

B ę d z in ... 41 5 60

i 136 12 113

P 1846 195 2025

B i e r u ń ... 7 5

i - 18 10

P - 293 161

B y t o m ... 58 598 889

i 296 1195 1988

P 2974 20802 39272

C h o rz ó w ... 104 104 477

i 300 245 873

P 4525 4201 17456

Czeladź ... 41 17

i - 70 32

P - 1284 592

Dąbrowa G órnicza... 39 10

i 149 23 -

P 2435 397 -

G liw ice... 23 188 192

i 84 468 443

P 1286 7112 7699

Jaw o rzn o ... . 51 12

i - 125 29

P - 2342 437

Knurów ... _ 2 2

i - 3 5

P - 60 121

Łaziska G o m e ... _ 2

i - 3 -

P - 59 -

(33)

Tabi. 2. ZASOBY NIE ZAMIESZKANE SPÓŁDZIELNI M IESZKAN IOW Y CH ^, ZAKŁADÓW PRACY117 I KOMUNALNE W 1993(cd.)

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

m - mieszkania i-iz b y p - powierzchnia

użytkowa mieszkania

Zasoby nie zamieszkane

spółdzielni

mieszkaniowych zakładów

pracy komunalne

GMINY M IEJSK IE (cd.)

M ik o łó w ... 30 26 38

i 137 53 92

P 2150 802 1604

M y sło w ice... - 49 95

i - 149 231

P - 3095 4215

Orzesze ... - - 2

i - - 6

P - - 105

Piekary Śląskie ... 7 - -

i 32 - -

P 419 - -

P o r ę b a... 61 3 -

i 235 5 -

P 3597 92 -

R a c ib ó rz... 18 163

i - 47 406

P - 974 7739

Ruda Ś l ą s k a... 31 233 285

i 93 508 762

P 1514 8417 15138

R y b n ik ... 152 107 58

i 557 299 153

P 9051 4928 2123

Siemianowice Ś lą s k ie ... 18 4 310

i 32 11 573

P 532 253 9843

S o sn o w ie c ... 27 33 45

i 84 79 91

P 1518 1064 1543

Ś w ięto ch ło w ice... 4 48 329

i 12 96 670

P 141 1440 12502

Tarnowskie Góry ... - 36 -

i - 102 -

P - 1811 -

Tychy ... 55 29 67

i 152 70 120

P 2450 1045 1955

(34)

Tabi. 2. ZASOBY NIE ZAMIESZKANE SPÓŁDZIELNI M IESZKANIOW YCH17, ZAKŁADÓW PRACY17 I KOMUNALNE W 1993 R. (cd.)

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkania

i-iz b y p - powierzchnia

użytkowa mieszkania

Zasoby nie zamieszkane

spółdzielni

mieszkaniowych zakładów

pracy komunalne

GMINY M IEJSK IE (dok.)

Wodzisław Ś l ą s k i ... m 36 15 3

i 131 31 7

P 2062 653 125

W ojkow ice... m - 4 .

i - 8 -

P - 143 -

Z a b r z e ... m 76 123 354

i 271 292 728

P 4176 4733 11473

Zawiercie ... m 13

i 45 - -

P 695 - -

Ż o r y ... m - - 23

i - - 55

P - - 959

GMINY M IEJSK O -W IEJSK IE

C h r z a n ó w ... m 60 9 30

i 185 21 82

P 3122 595 1314

w tym m ia s to ... m 60 7 30

i 185 14 82

P 3122 341 1314

Czechowice-Dziedzice ... m - 23

i - 46 -

P - 908 -

w tym m ia s to ... m 23

i - 46 -

P - 908 -

C zerw ionka-Leszczyny... m - 6 15

i - 20 31

P - 289 557

w tym m ia s to ... m 2 15

i - 5 31

P - 77 557

Ł a z y ... m - 3

i - 9 -

P - 132 -

(35)

Tabi. 2. ZASOBY NIE ZAMIESZKANE SPÓŁDZIELNI M IESZKAN IOW Y CH17, ZAKŁADÓW PRACY I KOMUNALNE W 1993 R. (cd.)

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkania

i - izby p - powierzchnia

użytkowa mieszkania

Zasoby nie zamieszkane

spółdzielni

mieszkaniowych zakładów

pracy komunalne

GMIMY M IEJSK O -W IEJSK IE (dok.)

w tym m i a s t o... m 3

i - 9 -

P - 132 -

O lk u s z ... m 22 1

i 97 35 -

P 1357 684 -

w tym m ia s to... m 22

i 97 -

P 1357 - -

P sz c z y n a ... m - 8 10

i - 28 45

P - 634 655

w tym m ia s to... m 4 10

i - 12 45

P - 263 655

S ie w ie rz... m 8

i - 28 -

P - 540 -

w tym m ia s to... m 1 _

i - 4 -

P - 70 -

T rzebinia... m 3 3

i - 5 6

P - 109 96

w tym m ia s to ... m 3 3

i - 5 6

P - 109 96

T o s z e k... m - 104 -

i - 233 -

P - 46 3 9 -

W olbrom ... m 1 1

i 2 - 4

P 36 - 80

w tym m ia s to ... m 1 1

i 2 - 4

P 36 - 86

(36)

Tabi. 2. ZASOBY NIE ZAMIESZKANE SPÓŁDZIELNI M IESZKANIOW YCH17, ZAKŁADÓW PRACY I KOMUNALNE W 1993 R.(cd.)

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Zasoby nie zamieszkane

m - mieszkania i-izby p - powierzchnia

użytkowa mieszkania

spółdzielni

mieszkaniowych zakładów

pracy komunalne

B e stw in a ...

GMINY W IEJSKIE

- 4

i - 11 -

P - 168 -

Boborwniki ... 2 _

i - 6 -

P - 91 -

B o le sła w ... . m - 1

i - - 2

P - - 35

G ierałtow ice... _ 6

i - 14 -

P - 255 -

G o r z y c e ... - 1 -

i - 2 -

P - 36 -

Klucze ... 15 2

i - 35 2

P - 516 54

Krupski M ł y n... 1 -

i 2 - -

P 29 - -

L u b o m ia... 49

i - 139 -

P - 2289 -

M ie d ź n a ... 58

i 188 - -

P 3358 - -

M ierz ęcice... - 1 _

i - 3 -

P - 93 -

P a w ło w ic e... - 1

i - - 3

P - - 52

Pietrowice Wielkie ... 2 3

i - 7 12

P - 134 259

(37)

Tabi. 2. ZASOBY NIE ZAM IESZKANE SPÓŁDZIELNI M IESZKAN IOW Y CH17, ZAKŁADÓW PRACY I KOMUNALNE W 1993 R (dok.)

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkania

i-izby p - powierzchnia

użytkowa mieszkania

Zasoby nie zamieszkane

spółdzielni

mieszkaniowych zakładów

pracy komunalne

GMINY W IEJSK IE (dok.)

P ilch o w ice... m 1

i - 3 -

P - 52 -

R u d n ik... m - 40 4

i - 100 10

P - 2155 143

Rudziniec ... m - 17 21

i - 30 42

P - 617 724

S o śn ic o w ice... m - 2 4

i - 5 11

P - 83 172

S u s z e c... m - 3

i - - 11

P - - 188

Ś w ierklaniec... m _ 16 17

i - 49 34

P - 896 559

T ąp k o w ic e... m - 3 -

i - 10 -

P - 152 -

T w oróg... m . 13 1

i - 40 3

P - 761 52

W ie lo w ie ś... m 4 5

i - 14 9

P - 225 150

Z b ro sła w ic e... m _ 179 10

i - 404 25

P - 7584 457

Z eb rzy d o w ice... m - 2 -

i - 5 -

P - 95 -

a/ Zasoby wykazano według siedziby jednostki sprawozdawczej, b/ Łącznie z 66 mieszkaniami o 74 izbach i 369 m2 powierzchni użytkowej znajdującymi się na terenie województwa katowickiego a będących własnością zakładów pracy mających siedzibę w innych województwach.

(38)

Tabi. 3. ZALEG ŁOŚCI W OPŁATACH ZA MIESZKANIE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI M IESZKANIOW YCH, ZAKŁADÓW PRACY I KOMUNALNYCH W 1993 R.

GMINY

Liczba lokatorów zalegających z opłatami za mieszkanie Wysokość zaległości w min zł

ogółem w tym

3 miesiące

i więcej ogółem w tym

3 miesiące i więcej

ogółem

przeciętna 1 lokatora zalegają­

cego . z opłatami za miesz­

kanie w liczbach

bezwzględnych w % ogółu zasobów mieszkaniowych

W O J E W Ó D Z T W O 339575 91475 37,8 103 544405,8 1,6

GMINY M IEJSK IE

R A Z E M ... 318988 86530 38,3 10,4 507472,5 1,6 K ato w ice... 41543 8156 35,8 7,0 59441,7 1,4 B ę d z i n ... 7476 2152 57,9 16,7 15668,9 2,1 B i e r u ń ... 104 73

n a

7,9 653,5 6,3

B ukow no... 995 234 503 11,8 1603,0 1,6

B y t o m ... 32891 12551 42,0 16,0 44185,8 1,3 C h o rz ó w ... 18854 4707 44,6 11,1 16814,3 0,9 Czeladź ... 3648 860 28,4 6,7 6824,5 1,9

Dąbrowa G órnicza... 10400 3695 27,8 9,9 35695,3 3,4

G liw ice... 23606 7278 36

a

113 50996,6 2 3

Jastrzębie-Z drój... 6379 1838 27,1 7,8 13792,1 2 3

Jaw orzno... 7587 1796 37,7 8,9 13934,8 1,8

Knurów ... 1351 471 11,4 4,0 4030,0 3,0

Lędziny ... 372 204 10,1 5 3 1101,5 3,0

Łaziska G ó r n e ... 1878 285 3 9 3 6,0 26933 1,4

M ik o łó w ... 3237 700 49,1 10,6 35313 1,1 M y sło w ice... 7813 2433 42,3 133 11432,6 1,5

Orzesze ... 46 15 22,4 7 3 31,0 0,7

Piekary Śląskie ... 3487 1055 26,7 8,1 63753 1,8

P o r ę b a ... 216 95 153 6,7 409,9 1,9 P y sk o w ic e ... 940 552 20,9 123 2265,0 2,4 R a c ib ó rz ... 3130 1278 20,4 8 3 4361,9 1.4 Ruda Ś l ą s k a ... 20835 3682 40,1 7,1 28433,7 1,4 R y b n ik ... 9561 1629 37,9 6,4 13190,4 1,4 R y d u łto w y ... 354 123 14,4 5,0 788,1 2 3

Siemianowice Ś lą s k ie ... 17446 3123 64 3 113 13928,1 0,8

S ła w k ó w ... 49 17 24,1 8,4 44,4 0,9

S o sn o w ie c ... 24859 6798 36 3 9 3 44144,1 1,8

Ś w ięto ch ło w ice... 5835 1122 323 6 3 6075,9 1,0

Tarnowskie Góry ... 5096 1137 39 3 8,7 56203 1.1

Tychy ... 17063 3252 45,0 8,6 38370,4

2 3 Wodzisław Ś l ą s k i ... 6641 1081 35,6 5,8 14822,5

2 3

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :