SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

1 15/2014 NS

Otwock, 24.11.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami zwaną dalej u.p.z.p.).

Nazwa zadania : „Zakup i dostawa materiałów do budowy i napraw sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do Siwz”.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock www.opwik.com

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00 II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanym dalej regulaminem, którego treść dostępny jest na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do budowy i napraw sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Siwz;

ZADANIE NR 1. Sieciowe i instalacyjne materiały metalowe ZADANIE NR 2. Sieciowe materiały z tworzyw sztucznych ZADANIE NR 3. Sieciowe materiały z betonu

CPV: 44163100-1 Rury

44163000 – 0 Rury i osprzęt

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 dni roboczych dni od dnia podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie sektorowe muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zg z §13 Regulaminu:

(2)

2

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

2. Za spełnienie warunków określonych w pkt. 1 zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VI, zawierających wymagane informacje i treści oraz formalnie poprawne.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 15 ust. 1 regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.e). niniejszej specyfikacji;

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §32 Regulaminu –zał. nr 4 do SIWZ.

3) Podpisany i wypełniony projekt umowy – zał. nr 6 do SIWZ.

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw – posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, np.

konsorcjum, spółka cywilna, wykonawcy zobowiązani są:

1. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienia publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

2. Dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z wyłączeniem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

(3)

3

3. Złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1.a) - e) przez każdego wykonawcę.

4. Pozostałe wymagane dokumenty składane są wspólnie.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie- zał. nr 5 do SIWZ

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy spełnić warunki zapisane w umowie w § 6.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym ,składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza oraz za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

1. Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 022 779 42 96 w 10

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej k.babik@opwik.com Tel. 22 779 42 96 wew. 12

(4)

4

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko kierownik działu eksploatacji sieci inwestycji imię i nazwisko p.Stanisław Lasocki

tel. 022 779-20-47 wew 134/ 131 fax. 022 779-42-96 wew 10 w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest :p Katarzyna Bąbik, w terminach pon 9-17 wt-pt 7-15

7. Zamawiający może w każdym czasie ,przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Dokonaną w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia zg z art.26 Regulaminu.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 02.12.2015 r.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w walucie PLN.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

(5)

5

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (przetłumaczone przez tłumacza), poświadczone przez wykonawcę .

11. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej ,nieprzezroczystej kopercie z napisem:

„Zakup i dostawa materiałów do budowy i napraw sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do Siwz”.

Nr postępowania 15/2015 NS

Nie otwierać przed dniem 2 grudnia 2015 r. przed godz. 11:15 XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 02.12.2015 r. do godz.11:00

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48, 05-400 Otwock

Oferty zostaną otwarte dnia: 02.12.2015 r. o godz.11:15

w siedzibie zamawiającego Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48, 05-400 Otwock XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

b) Wykonawca określa ryczałtową cenę realizowanego zamówienia w zał. nr 3 „Formularzu ofertowym” i cena ta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu.

c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

e) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

f) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

1. KRYTERIUM – cena – waga 100%

(6)

6

2. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego

rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny

cena oferty 100% (najniższa cena brutto spośród badanych ofert):(cena brutto oferty badanej)x100%x100pkt

Oferta zostaną przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 83 i 84 Regulaminu.

XVII. Załączniki

1) Specyfikacja techniczna – zał. nr 1

2) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę –zał. nr 2 3) Formularz cenowy – zał. nr 3

4) Oświadczenie z §32 Regulaminu.- zał. 4 5) Wykaz usług- zał. 5

6) Wzór umowy- zał. 6

Kierownik Zamawiającego

(7)

7

Zał. nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (Wypełnić dla każdego zadania oddzielnie)

Zadanie nr……….

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ...

Siedziba: ...

Adres poczty elektronicznej: ...

Strona internetowa: ...

Numer telefonu: 0 (**) ...

Numer faksu: 0 (**) ...

Numer REGON: ...

Numer NIP: ...

Część zamówienia powierzona Podwykonawcy (nie potrzebne skreślić )

...

...

...

Dane dotyczące zamawiającego

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Karczewska 48 05-400 Otwock

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na:

Zakup i dostawa materiałów do budowy i napraw sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do Siwz.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...zł (słownie: ...) podatek VAT...zł cena brutto...zł

(8)

8

(słownie: ...)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do dnia: ……….

Termin płatności:... dni

Okres gwarancji wyrażony w liczbie miesięcy (jeżeli dotyczy):...

Reklamacje będą załatwiane w terminie (jeżeli dotyczy):…………... ... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Inne………

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

... ... ... ... ... ... ... ... ... tel. kontaktowy, faks: ... ... ...

zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ...

Stanowisko ...

Telefon...Fax...

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:……… ….

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

... ... ... ... ... ... ... ... ...

(9)

9

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy):

………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………

………

………

Inne informacje wykonawcy:

………

………

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(10)

10

Załącznik nr.3

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE 1 Sieciowe i instalacyjne materiały metalowe Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostk

a miary Ilość

Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT Kwota brutto 1.

Hydrant nadziemny, DN 80, Rd 1.500

[mm], barwa korpusu niebieska

szt. 25

2.

Hydrant podziemny, DN 80, Rd 1.500 [mm], barwa korpusu niebieska

szt. 25

3.

Króciec dwukołnierzowy ( FF ), DN 80, L 200 [mm]

szt. 10

4.

Króciec dwukołnierzowy ( FF ), DN 80, L 300 [mm]

szt. 10

5.

Obejma do nawiercania na rurę PE, DN 110 [mm], z odejściem GW 2”_

szt. 15

6.

Obejma do nawiercania na rurę PE, DN 125 [mm], z odejściem GW 2”

szt. 10

7.

Obejma do nawiercania na rurę PE, DN 140 [mm], z odejściem GW 2”

szt. 5

8.

Obudowa do zasuwy # 16 [mm] szt. 20

9.

Żeliwne pokrywy skrzynki zasuwy DN

157 [mm]

szt. 30

10.

Żeliwne pokrywy skrzynki hydrantowej szt. 20

11.

Zasuwa kołnierzowa DN 50 [mm] => L

= 15 [cm]

szt. 10

(11)

11

12.

Zasuwa kołnierzowa DN 50 [mm] => L

= 25 [cm]

szt. 10

13.

Zasuwa żeliwna DN 32 [mm], GW 5/4”

/ GZ 2”

szt. 10

14. Stalowa (nierdzewna) opaska naprawcza, 1 zamek skręcany na śruby, D 106 ÷ 124, L 250 [mm]

szt. 5

15. Stalowa (nierdzewna) opaska naprawcza, 1 zamek skręcany na śruby, D 116 ÷ 128, L 250 [mm

szt. 5

16. Stalowa (nierdzewna) opaska naprawcza, 1 zamki skręcane na śruby, D 95 ÷ 104, L [mm]

szt. 5

OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(12)

12

Załącznik nr.3

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE 2 Sieciowe materiały z tworzyw sztucznych Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp

Przedmiot

Jednostka

miary Ilość

Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT Kwota brutto 1.

Rura wodociągowa PEHD 100, SDR11,

PN16, Dz 110,o x 10 [mm]

m/szt 120/10

2.

Rura wodociągowa PEHD 100, SDR11, PN16, Dz 90 x 8,2 [mm]

m/szt 48/4

3.

Rura kanalizacyjna, zewnętrzna z uszczelką, PVC-U, SN 8, DN 160 × 4,7 / 1.000 mm

szt. 15

4.

Rura kanalizacyjna, zewnętrzna z uszczelką, PVC-U, SN 8, DN 160 × 4,7 / 2.000 mm

szt. 30

5.

Rura kanalizacyjna, zewnętrzna z uszczelką, PVC-U, SN 8, DN 160 × 4,7 / 3.000 mm

szt. 10

6.

Kolano PVC-U, DN 160, < 15o, SN 8, z uszczelką

szt. 15

7.

Kolano PVC-U, DN 160, < 45o, SN 8, z uszczelką

szt. 15

8.

Redukcja PVC-U, DN 160 × 110, SN 8, z uszczelką

szt. 10

9.

Kineta zbiorcza z tworzywa sztucznego, DN 425 × 160 [mm]

szt. 10

10.

Gumowa uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 5o [mm]

szt. 100

(13)

13

11.

Podkładki PE pod skrzynki zasuwowe szt. 100

12.

Kolano, < 90o, skręcane, zaciskowe PE

× GZ, 63 × 50 [mm]

szt. 30

13.

Złączka, skręcana, zaciskowa PE × GZ, 63 × 50 [mm]

szt. 30

14.

Złączka, skręcana, zaciskowa PE × kołnierz, 63 × 50 [mm]

szt. 15

15.

Kolano elektrooporowe, PE, SDR 11, ≮ 90o, DN 63

szt. 15

16.

Mufka elektrooporowa, PE, SDR 11, DN 63

szt. 15

17.

Adapter DN 63, PE / mosiądz, SDR 11, do zgrzewania / GW

szt. 15

18.

Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego

m 500

19.

Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową koloru niebieskiego

m 500

20. OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(14)

14

Załącznik nr.3

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE 3 Sieciowe materiały z betonu

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie zadania / przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot

Jednostk

a miary Ilość Cena jedn.

netto

Kwota netto

VAT Kwota brutto 1. Betonowy „obruk” skrzynki zasuwy z

otworem DN ~ 20 [cm]

szt. 20

OGÓŁEM

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(15)

15

Załącznik Nr. 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe Zg z art.32 Regulaminu

Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadam wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie sektorowe na podstawie art.15 Regulaminu Zamówień sektorowych .

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(16)

16

Załącznik Nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać (referencje), że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej 2 dostawy, zgodne z przedmiotem zamówienia.

Lp Odbiorca Data wykonania (dzień –miesiąc -rok)

Przedmiot wykonanej usługi/dostawy

Wartość netto PLN

VAT Wartość brutto PLN 1

2 3 4 5

...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(17)

17

Załącznik nr 6

UMOWA NR …/2015 RU

zawarta w dniu ……….. r.

w Otwocku pomiędzy:

Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Otwocku przy ul. Karczewskiej 48 , wpisana do KRS pod numerem wpisu KRS 0000287447 ; Kapitał Zakładowy wynosi: 109.905.000 zł.

NIP532-19-54-266 , REGON 141152456 reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu mgr inż. Mieczysława Kostyrę 2. Prokurenta mgr Grażynę Osica zwaną dalej Zamawiającym

a

………..

z siedzibą: ul. ………..

REGON ……….. ; NIP ………

Reprezentowanym przez:

………

zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy ,dokonany w dniu …………. r. w trybie przetargu nieograniczonego-zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. (w myśl ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami).

§1

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów do budowy i napraw sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do Siwz.

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zawarte w § 1 w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni

(18)

18

roboczych od dnia podpisania umowy.

§3

1. Łączna wartość zamówienia , o których mowa w §1 , Strony ustaliły na kwotę:

netto ……….. zł + obowiązujący podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ………. zł słownie złotych brutto (……….).

2. Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT wystawionej za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

3. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminie …. dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, przelewem na jego rachunek bankowy.

4. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP: 532-19-54-266

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP ………..

§4

Nadzór nad przedmiotem umowy z ramienia Zamawiającego będzie sprawować kierownik działu eksploatacji sieci inwestycji p.Stanisław Lasocki

§5

1. Na czas realizacji zadania Wykonawca musi posiadać opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie dokument potwierdzający prawdziwość w/w dokumentu.

§6

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy lub wykonania jej w sposób nienależyty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej lub wykonanej w sposób wadliwy części umowy.

2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy , Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy , za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie

(19)

19

wiadomość o tym, że Wykonawca:

1) został postawiony w stan likwidacji lub upadłości;

2) zawiesił działalność gospodarczą;

2. Zamawiający może również wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca rażąco narusza zapisy umowy;

2) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :