OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

1. Zamawiający

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Warszawska 165

adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A.

adres do korespondencji:

05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165

Biuro Przetargów

Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

p. Anna Horbacz, tel. 22 242 11 04; email: anna.horbacz@pse.pl

p. Krzysztof Wyszomierski, tel. 22 242 34 32; email: krzysztof.wyszomierski@pse.pl – dla Wykonawców zagranicznych.

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usługi dostarczania prognoz generacji wiatrowej z farm wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla PSE S.A., z wykorzystaniem innych niż statystyczne metod prognozowania”, prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pse.pl w zakładce: przetargi/przetargi niepubliczne.

Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/50/2015/AH. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania.

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert przekazując im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ)

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, uruchomienie oraz świadczenie usługi dostarczania prognoz generacji wiatrowej z farm wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla PSE S.A., z wykorzystaniem innych niż statystyczne metod prognozowania.

Zwiększający się wolumen generacji z farm wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wpływa na warunki prowadzenia ruchu i bilansowania KSE.

Najistotniejszym, z punktu widzenia Operatora Systemu Przesyłowego, jest pozyskanie wiarygodnej krótkoterminowej prognozy przewidywanej generacji farm wiatrowych. Do prognozowania generacji wiatrowej wykorzystywane są różnorodne modele prognostyczne (statystyczne, fizyczne, hybrydowe itp.). Zamawiający nabył już usługę dostarczania prognoz generacji wiatrowej, bazujących na statystycznym modelu prognostycznym. Mając na uwadze znaczenie jakości prognoz dla krótkoterminowego planowania pracy KSE, Zamawiający podjął decyzję o zakupie usługi prognozowania, która będzie opierać się na modelu prognostycznym, odmiennym od modelu czysto statystycznego. Umożliwi to ocenę modeli wykorzystanych przez wykonawców do świadczenia usług dostarczania prognoz oraz stworzy warunki do optymalizacji prognoz (wybór źródła prognoz w zależności od stopnia dokładności prognozy).

(2)

3.1. Zakres prac

3.1.1. Zamawiający wymaga, aby model prognozowania generacji wiatrowej Wykonawcy wykorzystywał inne, niż oparte wyłącznie na metodzie statystycznej, metody prognozowania. W przypadku wątpliwości dotyczących modelu prognostycznego Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dokumentów opisujących model prognostyczny Wykonawcy.

3.1.2. Zamawiający wymaga opracowania i implementacji przez Wykonawcę modelu generacji wiatrowej na obszarze Polski, wykorzystywanego do celów opracowywania Prognoz dla obiektów o łącznej mocy skorygowanej ok. 4 300 MW.

3.1.3. Zamawiający wymaga dostarczenia indywidualnych Prognoz mocy generowanej przez farmy wiatrowe znajdujące się na terytorium Polski dla minimum 53 wydzielonych farm oraz 39 obszarów agregacji.

3.1.4. Zamawiający wymaga, aby minimalny horyzont Prognoz wynosił 7 dni, a rozdzielczość czasowa i częstotliwość aktualizacji, dla tego horyzontu, wynosiła nie więcej niż 15 minut.

3.1.5. Zamawiający wymaga, aby model prognozowania generacji wiatrowej był skalowalny, tj.

aby był on w stanie uwzględnić zwiększenie mocy zainstalowanej farm wiatrowych w Polsce oraz przyłączanie nowych farm wiatrowych.

3.1.6. Zamawiający wymaga dostępności Usługi na poziomie 99% w skali miesiąca, w tym czas pojedynczej przerwy w świadczeniu Usługi nie może być dłuższy niż 6 godzin.

3.1.7. Zamawiający wymaga posiadania i utrzymania zespołu obsługującego proces usuwania wad i awarii przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3.1.8. Zamawiający przewiduje skorzystania z prawa opcji. Przedmiotem opcji jest możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia o dodatkowe 7 (siedem) farm wiatrowych prognozowanych indywidualnie.

Szczegółowy zakres prac zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie udostępniona wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w niniejszym postępowaniu.

4. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia zostało zrealizowane w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 3 (trzech) Etapach.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całości prac wymaganych zakresem poszczególnych Etapów z zachowaniem terminów szczegółowych, z zastrzeżeniem ich interpretacji jak podano poniżej:

Etap I – przygotowanie narzędzia Wykonawcy do prognozowania generacji farm wiatrowych:

a) pozyskanie od Zamawiającego danych dotyczących farm wiatrowych, które objęte będą usługą prognozowania oraz obszarów agregacji,

b) opracowanie i strojenie przez Wykonawcę modelu generacji wiatrowej dla obszaru Polski, wykorzystywanego do celów opracowywania Prognoz,

c) opracowanie, zbudowanie i uruchomienie interfejsów pomiędzy systemem Wykonawcy a systemami Zamawiającego,

d) opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i zbudowanie dedykowanego Graficznego Interfejsu Użytkownika,

w terminie do 30 listopada 2015 r.

Etap II – Okres Próbny:

a) Testowe uruchomienie usługi dostarczania Prognoz, potwierdzające gotowość do świadczenia usługi dostarczania Prognoz w Trybie Operacyjnym,

w terminie do 31 grudnia 2015 r.

(3)

Etap III – Dostawa Prognoz w Trybie Operacyjnym:

a) Świadczenie usługi dostarczania Prognoz, w warunkach operacyjnych funkcjonowania centrów dyspozytorskich Operatora Systemu Przesyłowego, na potrzeby krótkoterminowego planowania pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

b) Bieżące strojenie modelu prognostycznego,

c) Uaktualnianie Mocy Skorygowanej farm wiatrowych oraz obszarów agregacji, w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wskazane terminy wykonania Etapu I oraz II wyznaczają graniczne daty podjęcia przez Zamawiającego decyzji o kontynuacji bądź odstąpieniu od realizacji przedmiotu zamówienia w pozostałej części.

Wykonawca obowiązany będzie wykonać prace Etapu I oraz Etapu II w taki sposób, aby odbiór Etapu I oraz odbiór Etapu II nastąpił zgodnie z procedurą opisaną w Umowie, najpóźniej jednak na tydzień przed upływem terminów odpowiednio wskazanych jako daty wykonania Etapu I lub Etapu II.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 15.2 ust. 1 Regulaminu.

5.2. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

5.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wdrożył i świadczył lub świadczy przez okres co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły, u przynajmniej jednego Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego usługę prognozowania generacji wiatrowej o poniższych parametrach:

5.2.1.1. wykorzystuje model prognozowania zgodny z wymaganiem pkt 3.1.1.

powyżej,

5.2.1.2. minimum 2 000 MW mocy prognozowanej,

5.2.1.3. minimum 20 indywidualnie prognozowanych Farm Wiatrowych,

5.2.1.4. prognoza generacji oparta na minimum 2 numerycznych prognozach pogody, z których przynajmniej jedna numeryczna prognoza obejmuje 7 dniowy horyzont Prognozy,

5.2.1.5. minimalny horyzont Prognoz wynosił 7 dni, a rozdzielczość czasowa i częstotliwość aktualizacji, dla tego horyzontu, wynosiła nie więcej niż 15 minut,

5.2.2. dysponuje co najmniej jedną osobą do koordynowania i/lub zarządzania realizacją przedmiotu zamówienia tj. Kierownikiem Projektu posiadającym certyfikat zarządzania projektami (PMI, PRINCE2 itp.), który w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pełnił rolę kierownika projektu, w co najmniej jednym projekcie odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem zamówieniu będącemu przedmiotem niniejszego postępowania,

5.2.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej przedmiot zamówienia,

5.2.4. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż

(4)

5.3. W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2.1., 5.2.2. oraz 5.2.4. będzie dokonana łącznie, za wyjątkiem pkt 5.2.3.

5.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.

Ogłoszenia.

5.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5 Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń.

5.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

5.7. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza lub równa 5 (pięciu), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej Wniosków. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) wykonawców, którzy uzyskają największą sumaryczną liczbę punktów, obliczoną w sposób określony poniżej:

5.7.1. za każde ponad wymagane zrealizowane zamówienie odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 5.2.1 - 1 punkt.

5.8. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności Wykonawców decydować będzie ilość farm wiatrowych objętych usługą prognozowania, uwzględnionych w kryterium opisanym w pkt 5.2.1 powyżej.

6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty:

6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 13.3 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.

6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2, powyżej, może złożyć odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.4 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3 powyżej składa się w formie oryginału.

6.5 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie, usług wskazanych w pkt. 5.2.1. Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

6.6 Ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia.

6.7 Informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł (lub 25.000,00 euro) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.

(5)

6.8 W przypadku Wniosku składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) umowę regulującą współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum (umowę konsorcjum).

6.9 Oryginał pełnomocnictwa do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia.

6.10 W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokumenty określone w punktach 6.2, 6.3, 6.4., 6.6.

składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.

6.11 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

7. Informacje dodatkowe

7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim bądź w języku angielskim.

7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości.

7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie).

7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „……….” oraz winien zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem /termin złożenia Wniosku/ godz. 12.00".

7.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia.

7.9 Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

7.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

(6)

7.11 Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 10 czerwca 2015 r. do godziny 11:45 czasu lokalnego w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

PSE S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165.

(7)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z art. 13.3 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „świadczenie usługi dostarczania prognoz generacji wiatrowej z farm wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla PSE S.A. z wykorzystaniem innych, niż statystyczne, metod prognozowania” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art. 13.3 ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

__________________, dnia __ __ 2015 roku

____________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

(8)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Lp. Tytuł/nazwa zamówienia wg

nazwy i przedmiotu umowy zawartej z

podmiotem zamawiającym

Nazwa i charakterystyka

podmiotu zamawiającego

Okres świadczenia

usługi (dd.mm.rrrr-

dd.mm.rrrr)

Zakres zrealizowanego zamówienia Osoba kontaktowa

po stronie podmiotu zamawiającego Model

prognostyczny

Sumaryczna moc prognozowana

Ilość indywidualnie prognozowanych Farm Wiatrowych

Horyzont dostarczania

prognoz

Rozdzielczość czasowa i częstotliwość

aktualizacji

Ilość i rodzaj numerycznych prognoz pogody wykorzystanych w trakcie realizacji usługi u podmiotu

zamawiającego 1

2 3 4 ....

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowych usług zgodnie z pkt 5.2.1 Ogłoszenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy w projekcie. Oświadczenie takie będzie przedmiotem weryfikacji polegającej na potwierdzeniu treści oświadczenia u podmiotu zamawiającego.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :