• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/2012 z dnia 06.06.2012 1. Informacje ogólne

Firma Consultronix SA zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń ogólnych w ramach projektu nr POKL.08.01.01-12-117/11 pt. „ Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń ogólnych dla pracowników firmy Consultronix S.A z następujących tematów:

2.1 Analiza procesów sprzedażowych (łącznie 32 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2 dni po 8 godzin dla każdej grupy)

2.2 Zamykanie sprzedaży – rozmowy o pieniądzach (łącznie24 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2dni x 6h x2 grupy)

2.3 Rola marketingu w organizacji (łącznie 32 godziny, 20 osób, 2 grupy - 2 dni x 8h x 2 grupy) 2.4 Komunikacja w organizacji (łącznie 12 godzin, 34 osoby, 1 grupa – 2 dni x 6h)

2.5 Sprzedaż w jednostkach publicznych, ustaw o Zamówieniach Publicznych. Definiowanie klienta (łącznie 16 godzin, 17 osób, 2 grupy – 1 dzień x 8h x 2 grupy )

2.6 Negocjacje handlowe (łącznie 24 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2 dni x 6h x 2 grupy )

2.7 Doskonalenie stylów sprzedażowych (łącznie 24 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2 dni x 6h x 2 grupy) 2.8 Coaching prowadzenie zespołów (łącznie 12 godzin, 10 osób, 1 grupa – 2dni x 6h )

2.9 Strategia rozwoju personalnego firmy (łącznie 4 godziny, 7 osób, 1 grupa – 1 dzień x4h )

2.10 Grafika przygotowanie materiałów reklamowych (łącznie 40 godzin, 16 osób, 2 grupy – (2 dni x 6h + 1 dzień x 8h) x 2 grupy)

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje usługę szkoleniową z uwzględnieniem harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji w ramach w/w projektu.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych na wybrane pakiety zgodnie z wykazem pakietów stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji

Grupa docelowa: Szkoleniami objęci będą pracownicy firmy Consultronix S.A

Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2012 roku – koniec IV kwartału 2013 (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Zamawiającego (dotyczy punktów 2.1 - 2.3 oraz 2.5 -2.10),

(2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku pkt. 2.4 miejsce wskazane przez Consultronix S.A. (znajdujące się w województwie małopolskim)

3.Kryteria Wyboru:

Cena za realizacją każdego pakietu szkoleń (załącznik nr 2) powinna obejmować wszystkie koszty jakie Consultronix SA poniesie z tytuł należytej realizacji usługi szkoleniowej, a w szczególności:

• wynagrodzenie trenera

• przygotowanie zawartości merytorycznej szkolenia dla potrzeb Consultronix S.A

• przygotowanie ćwiczeń i testów wykorzystywanych podczas szkoleń

• przygotowanie prezentacji trenerskiej, przygotowanie tzw. case study.

• przygotowanie zawartości merytorycznej i opracowanie (napisanie) skryptów dla uczestników szkolenia

• opracowanie merytoryczne pre i post testów badających przyrost wiedzy

Sala szkoleniowa wraz z wyposażeniem oraz wyżywanie (w przypadku Punktu 2.4 w pakiecie nr 3 również nocleg i dojazd dla trenera) zostaną zapewnione przez Consultronix S.A

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.1.Kryterium Oceny Ofert:

1. Cena za usługę szkoleniową (50%) (suma cen w danym pakiecie ) - 50 pkt.

50 pkt. otrzyma oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:

(3)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cmin/Cb * 50% *100 gdzie C min - Cena minimalna z przedstawionych ofert Cb - cena badana

2. Doświadczenie wykonawcy potwierdzone referencjami (25%) – 25 pkt. w tym:

- 0- 5 pkt za co najmniej 2 lata doświadczenia, przyznawane na podstawie oświadczenia z pkt 4.6.

5 pkt najdłuższe doświadczenie, pozostałe proporcjonalnie mniej;

- 0-10 pkt za doświadczenie na rynku medycznym przyznawane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji,

- 0-10 pkt za doświadczenie w prowadzeniu szkoleń sprzedażowych przyznawane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji.

Największą ilość punktów otrzyma oferent, który będzie posiadał najdłuższe doświadczenie oraz przedstawi największą ilość referencji, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:

Db/Dmax *25 %* 100 gdzie Db – ilość punktów w tym kryterium badanej oferty Dmax – maksymalna ilość punktów w trym kryterium

badanej oferty

3. Program Szkolenia (20%) – 20 pkt. Program zostanie oceniony indywidualnie przez każdego z członków komisji oceniającej, pod uwagę zostanie wzięta zawartość merytoryczna oraz dopasowanie programu do potrzeb szkoleniowych pracowników Consultronix S.A. Każdy z członków komisji przyzna danej ofercie punkty z zakresu 0 – 20.

4. Siedziba firmy (5%) – 5pkt. zostanie przyznane firmie, która posiada siedzibę najbliżej siedziby zamawiającego.

4. Oferta powinna zawierać:

1 Program szkolenia.

2 CV biznesowe trenerów z zaznaczeniem, które tematy będą realizowane, przez którego trenera.

3 Listę referencyjną wraz z podaniem kontaktu do firm, które w ostatnich 24 miesiącach realizowały z oferentem szkolenia z przedstawionych w ofercie tematów.

4 Opis metodologii dostosowania programów szkoleniowych do specyfiki szklonej grupy i potrzeb szkolonych pracowników.

(4)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Cenę netto za realizację usług szkoleniowych dla poszczególnych tematów (pkt. 2.1 – 2.10), oraz kwotę całkowitą oferty szkoleniowej.

6 Oświadczenie oferenta o posiadanym doświdczeniu w branży szkoleniowej, w raz z podaniem daty rozpoczęcia działalności szkoleniowej w zakresie stanowiącym przedmiot składanej oferty.

7 Oświadczenie wykonawcy iż wraża zgodę z na wgląd Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (lub innej instytucji przeprowadzającej ewentualną kontrolę) do wszystkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

8 Oświadczenie wykonawcy według wzoru opisanego w pkt. 3 o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy

Oferty nie zawierające w/w wymaganych dokumentów zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

5. Forma, miejsce oraz termin składania oferty 5.1 Oferent przedłoży ofertę w następującej postaci:

Oferty w wersji papierowej, prosimy o złożenie w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Consultronix S.A. z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 6.06.2012” w siedzibie firmy Cosnultronix S.A na ulicy Racławickiej 58, 30 017 Kraków do dnia 29.06.2012.roku do godziny 16:00

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

5.2 Procedura udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:

W czasie przygotowania oferty Oferent ma prawo zadawać pytania wyjaśniające do Zapytania Ofertowego, które muszą być skierowane do odpowiedniej osoby opisanej w pkt. 5.4 wyłącznie drogą mailową.

5.3 Ważność oferty:

Przedłożona oferta powinna być ważna przez okres 45 dni od daty złożenia oferty.

Każdy z oferentów zostanie pisemnie powiadomiony o wynikach konkursu ofert w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty ostatecznego składnia ofert.

5.4 Osoba kontaktowa

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Magdalena Grzesiak

mgrzesiak@consultronix.pl , Tel. 122902239, kom.693431505

(5)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Inne informacje

- Po otrzymaniu ofert Consultronix S.A dokona wyboru oferenta, na podstawie kryteriów z pkt. 3.1, który realizować będzie usługę szkoleniową w latach 2012 - 2013 na podstawie podpisanej umowy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej oferty.

-Wyłoniony oferent zobowiązany będzie do dostarczenia stosownych dokumentów tj. KRS -nie starszy niż 3 miesiące.

-Przystępując do niniejszego konkursu, oferent wyraża zgodę na wgląd Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (lub innej instytucji przeprowadzającej ewentualną kontrolę) do wszystkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

7. Zastrzeżenia:

• Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Consultronix S.A do żadnego określonego działania;

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Consultronix S.A do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;

• Consultronix S.A zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji;

• Na podstawie złożonej oferty oraz procesu negocjacyjnego zostanie podpisana umowa na zakup usługi szkoleniowej;

• Consultronix S.A zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego;

• Cosnsultronix S.A nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;

• Consultronix S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.

• Oferent składając ofertę akceptuje wszystkie zapisy niniejszego zapytania.

8. Poufność

Niniejsze zapytanie ofertowe jest poufne i jest własnością Consultronix S.A, która zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym są własnością Cosnultronix S.A i powinny być traktowane jak poufne. Oferenci mogą wykorzystywać zawarte w nim informacje wyłącznie w celu przygotowania oferty. Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym nie mogą być wykorzystywane czy przekazywane osobom trzecim do innych celów bez pisemnej zgody Consultornix S.A. Żadne informacje w niniejszym zapytaniu nie mogę być kopiowane, dystrybuowane lub udostępniane w inny sposób osobom trzecim nie zaangażowanym w proces przygotowania oferty. Wyjątek do tego zalecenia stanowią informacje

(6)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego publiczne dostępne i nie objęte tajemnicą handlową. Wszystkie oferty cenowe przedstawione przez oferentów będą traktowane jako poufne.

(7)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1

Harmonogram szkoleń w ramach projektu nr POKL.08.01.01-12-117/11 pt. „Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Rok 2012 2013

Kwartał III IV I II III IV

Miesiąc 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Szkolenie

2.1 Analiza procesów sprzedażowych

2.2 Zamykanie sprzedaży – rozmowy o pieniądzach 2.3 Rola marketingu w organizacji

2.4 Komunikacja w organizacji

2.5 Sprzedaż w jednostkach publicznych,

ustaw o Zamówieniach Publicznych. Definiowanie klienta 2.6 Negocjacje handlowe

(8)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.7 Doskonalenie stylów sprzedażowych 2.8 Coaching prowadzenie zespołów 2.9 Strategia rozwoju personalnego firmy

2.10 Grafika przygotowanie materiałów reklamowych

(9)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do specyfikacji Pakiet 1

2.1 Analiza procesów sprzedażowych (łącznie 32 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2 dni x 8h x 2 grupy) 2.2 Zamykanie sprzedaży – rozmowy o pieniądzach (łącznie24 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2dni x 6h x2 grupy)

2.6 Negocjacje handlowe (łącznie 24 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2 dni x 6h x 2 grupy )

2.7 Doskonalenie stylów sprzedażowych (łącznie 24 godziny, 15 osób, 2 grupy – 2 dni x 6h x 2 grupy)

Pakiet 2

2.3 Rola marketingu w organizacji (łącznie 32 godziny, 20 osób, 2 grupy - 2 dni x 8h x 2 grupy)

2.10 Grafika przygotowanie materiałów reklamowych (łącznie 40 godzin, 16 osób, 2 grupy – (2 dni x 6h + 1 dzień x 8h) x 2 grupy)

Pakiet 3

2.4 Komunikacja w organizacji (łącznie 12 godzin, 34 osoby, 1 grupa – 2 dni x 6h x 1grupa ) 2.8 Coaching prowadzenie zespołów (łącznie 12 godzin, 10 osób, 1 grupa – 2dni x 6h x 1 grupa) 2.9 Strategia rozwoju personalnego firmy (łącznie 4 godziny, 7 osób, 1 grupa – 1 dzień x4h x 1 grupa )

Pakiet 4

2.5 Sprzedaż w jednostkach publicznych, ustaw o Zamówieniach Publicznych. Definiowanie klienta (łącznie 16 godzin, 17 osób, 2 grupy – 1 dzień x 8h x 2 grupy )

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Na koniec II kwartału inflacja w województwie małopolskim ukształtowała się na poziomie 5,2%, co lokuje je wśród województw o najwyższym poziomie wskaźnika cen CPI spośród

a) realizacji szkolenia, którego rezultatem będzie uzyskanie kwalifikacji, przy czym poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych z przedmiotów szkolnych dla maksymalnie 19 uczestników projektu w wieku 15-18 lat w zależności od ich

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el