Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul

Pełen tekst

(1)

Sprawdzaj¹cy: ...

Zamawiaj¹cy: Wykonawca:

... ...

Przedmiar

Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim .

Data: 2009-05-15 Budowa:

Obiekt:

Zamawiaj¹cy: Urz¹d Gminy Cheùm Úl¹ski ,

Jednostka opracowuj¹ca kosztorys: mgr in¿. Huber Wùadysùaw

id16535376 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

(2)

Przedmiar

Podstawa nakùadu, opis pozycji, wyliczenie iloœci robót Iloœã Krot. Jedn.

1 LINIA NAPOWIETRZNA NN - PRZEBUDOWA 2 DEMONTAÝ LINII NAPOWIETRZNEJ NN.

1 KNNR 9/901/11

Sùupy ¿elbetowe linii NN, demonta¿ sùupa rozkracznego 15 szt

2 KNNR 9/901/10

Demontaz slupów ¿elbetowych linii NN, bliêniaczych 10,5m 15 szt

3 KNNR 9/901/8

Sùupy ¿elbetowe linii NN, demonta¿ sùupa pojedynczego z ustrojami 3 szt 4 KNNR 9/901/10

p.a-Sùupy ¿elbetowe linii NN, demonta¿ sùupa wirowego typu-E 3 szt

5 KNNR 9/1005/3

Demontaz opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na trzpieniu sùupa lub wysiêgnika 20 kpl 6 KNNR 9/1002/6

Demontaz wysiêgników rurowych,o ciê¿arze do 30kg mocowanych na sùupie lub œcianie, 24 szt 7 KNNR 9/703/8

Demontaz konstrukcji wsporczych dla kabli zasilaj¹cych 5 szt

8 KNNR 5/903/4 (1)

Demontaz haków , uchwytów przelotowych i koñcowych R=1 = 1,000 M= 1,000*0 = 0,000

S= 1.000 = 1,000 120 szt

9 KNNR 9/903/4

Przewody nieizolowane linii NN, demonta¿ linii, przekrój przewodów do 95·mm2 z

przeznaczeniem na zùom (uwaga: nakùady na 1km/1·przewód) 4,0 km

10 KNNR 9/702/6

Przyù¹cza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, demonta¿ z

udziaùem podnoœnika samochodowego, przewód do 4x10·mm2 58 szt

11 KNNR 9/902/5

Demonta¿ osprzêtu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN,- bezpiecznik

lub odgromnik na sùupie stoj¹cym. 40 szt

12 KNNR 9/101/8

Zù¹cza kablowe i urz¹dzenia samoczynnego zaù¹czania rezerwy- demonta¿ rozdzielnica

NN PRZzù¹cza kablowego potrójnego 2 kpl

13 KNR 512/603/8

P.A-Demonta¿ napowietrznych rozdzielnic szafowych, - przy slupach Stacji Trafo (M=0;RS=0,7)

R= 1,000*0,7 = 0,700 M= = 0,000

S= = 0,700 2 kpl

14 KNZ 1/101/1 (1)

-KALKULACJA W£ASNA-Transport materiaùów z demonta¿u do utylizacji-wskazane miejsce

deponowania 1,000 kpl

3 MONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ NN 15 KNNR 5/903/1 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-pojedynczy od

ùugoœci do 10,5·m, ,E-10,5/10 krañcowy 2,000 sùup

16 KNNR 5/903/1 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-pojedynczy od

ùugoœci do 10,5·m, ,E-10,5/6 3 sùup

17 KNNR 5/903/1 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-pojedynczy od

ùugoœci do 10,5·m, ,E-10,5/4,3 1 sùup

18 KNNR 5/1415/2

Zabezpieczenie podziemnej czêœci sùupów 12 m2

19 KNNR 5/903/4 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-hak

wieszakowy z uchwytem, 2,000 szt

20 KNNR 5/905/4

Demontaz i ponowny monta¿ przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x70+25mm2(rx1,8;sx1,8

R= 1,800 M= 1,000 S= 1,800 0,080 km

21 KNNR 5/906/3

Monta¿ ogranicznika przepiêã w liniach napowietrznych nn z przewodów

izolowanych-ogranicznik przepiêã typu GXO-0,28/5 30 szt

22 KNNR 5/603/6

Przewody uziemiaj¹ce i wyrównawcze na sùupach, (bednarka do 200·mm2) 120 m 23 KNNR 5/1002/1

Monta¿ wysiêgników rurowych Wo-1 z obejmami na sùupie 4 szt

24 KNNR 5/717/7 (1)

Ukùadanie kabli na sùupach betonowych, do rur osùonowych mocowanych na sùupie, masa

do 2,0·kg/m, w uchwytach- YAKY 4x35 60 m

25 KNNR 5/717/8 (2)

Ukùadanie kabli na sùupach betonowych, do rur osùonowych mocowanych na sùupie, masa

do 3,0·kg/m, na objemki-YAKY 4x120 70 m

26 KNNR 5/1004/2

Monta¿ opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na wysiêgniku - z demonta¿u do ponownego

monta¿u 4 szt

27 KNNR 5/1003/3 (1)

Monta¿ przewodów do opraw oœwietleniowych, 4 kpl prz

(3)

ELZUP-chsl-nn+osw-k Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11389) strona nr: 3

Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim . Podstawa nakùadu, opis pozycji, wyliczenie iloœci robót Iloœã Krot. Jedn.

28 KNNR 5/906/2

Monta¿ skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodow

izolowanych- z demonta¿u do ponownego monta¿u 4 szt

29 KNNR 5/803/4

Monta¿ przyù¹czy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, o przekroju do

4x16mm2 z udziaùem podnoœnika samochodowego, 4 szt

4 LINIE KABLOWE NN ORAZ Z£¥CZA KABLOWE 30 KNNR 5/719/8

Rêczne rozebranie nawierzchni i chodników, pùyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na

podsypce piaskowej, 300 m2

31 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii III

1000*0,4*0,8 = 320,0

320,0 ~320,000 m3

32 KNNR 5/705/1

Uùo¿enie rur osùonowych PCW- SRS 110 w wykopie 650 m

33 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoœã do 0,4·m- Krotnoœã=2 1 000 2,00 m 34 KNNR 5/713/3

Ukùadanie kabli w rurach, pustakach lub kanaùach zamkniêtych, kabel do 3,0·kg/m

YAKY 4x120 760 m

35 KNNR 5/707/4 (1)

Ukùadanie kabli w rowach kablowych - rêcznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli¹ 1 200 m 36 KNNR 5/717/6 (1)

P.A-Ukùadanie kabli na elewacji budynku do rur osùonowych mocowanych na scianie

masa do 1,0·kg/m, w uchwytach- kabel YKY 5x10 800 m

37 KNNR 5/707/2 (1)

Ukùadanie kabli w rowach kablowych - rêcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli¹-

YKY 5x10 2 430 m

38 KNNR 5/702/3

Zasypanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii IV

1000*0,4*0,6 = 240,0

240,0 ~240,000 m3

39 KNNR 5/726/9

Obróbka na sucho kabli na napiêcie do 1kV o izolacji i powùoce z tworzyw

sztucznych, kabel 5-¿yùowy, do 16·mm2 116 szt

40 KNNR 5/726/11

Obróbka na sucho kabli na napiêcie do 1kV o izolacji i powùoce z tworzyw

sztucznych, kabel 4-¿yùowy, do 120·mm2 88 szt

41 KNNR 5/907/6

Ukùadanie uziomów 30x4mm w rowach kablowych 300 m

42 KNR 510/904/2

Monta¿ mostków, rozù¹cznych, (przekrój przewodów do 120·mm2 ) dla linii niskiego napiêcia - napiêcie kabli YAKY 4x120mm2 do przewodów linii napow.nn

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28 szt

43 KNNR 5/701/2

Wykopy pod fundamenty zl¹cz ZK

1*0,6*0,8*41 = 19,68

19,68 ~19,680 m3

44 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK-1-zgodnie z P.T. 5 kpl

45 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK- 3-zgodnie z P.T. 12 kpl

46 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK- 4-zgodnie z P.T. 18 kpl

47 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK- 5-zgodnie z P.T. 5 kpl

48 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZKP-2L- zgodnie z P.T. 1 kpl

49 KNR 512/603/8

Monta¿ napowietrznych rozdzielnic szafowych, - przy slupach Stacji Trafo - 6-polowa -RS-W

R= 1,000*0,7 = 0,700 M=1 = 1,000

S=1 = 1,000 2 kpl

50 KNP 1813/1349/1

Pomiar Zù¹czy kablowych 43 szt

51 KNP 1813/1349/4

Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3-fazowym do 5 odpùywów 3 szt 52 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej niskiego napiêcia - kabel 4-¿yùowy 132 odcinek

53 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 40 pomiar

54 KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 92 pomiar

55 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiaj¹cej, piorunochronnej i skutecznoœci

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 43 szt

56 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -Dopuszczenia GZE 10 szt

57 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -OPLATY GEODEZYJNE 1 kpl

(4)

Podstawa nakùadu, opis pozycji, wyliczenie iloœci robót Iloœã Krot. Jedn.

5 OÚWIETLENIE ULICZNE 58 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii III

1000*0,4*0,8 = 320,0

320,0 ~320,000 m3

59 KNNR 5/705/1

Uùo¿enie rur osùonowych PCW- SRS 110 w wykopie 800 m

60 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoœã do 0,4·m- Krotnoœã=2 1 000 2,00 m 61 KNNR 5/713/2

Ukùadanie kabli w rurach, pustakach lub kanaùach zamkniêtych, kabel do 1,0·kg/m-YKY

5X16 900 m

62 KNNR 5/707/2 (1)

Ukùadanie kabli w rowach kablowych - rêcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli¹-

YKY 5x16 1 100 m

63 KNNR 5/702/3

Zasypanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii IV

1000*0,4*0,6 = 240,0

240,0 ~240,000 m3

64 KNNR 5/726/9

Obróbka na sucho kabli na napiêcie do 1kV o izolacji i powùoce z tworzyw

sztucznych, kabel 5-¿yùowy, do 16·mm2 92 szt

65 KNNR 5/701/2

PA-Wykopy POD SLUPY, grunt kategorii III

46*0,5 = 23,0

23,0 ~23,000 m3

66 KNNR 5/1001/2 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów oœwietleniowych, sùup SAL-5e - ZMODYFIKOWANY -NA

FUNDAMENCIE 45 szt

67 KNNR 5/1002/1

Monta¿ wysiêgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na sùupie, wysiêgnik do

15·kg-WA-15/1 7 szt

68 KNNR 5/1002/1

Monta¿ wysiêgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na sùupie, wysiêgnik do

15·kg-WA-8/1 2 szt

69 KNNR 5/1002/2

Monta¿ wysiêgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na sùupie, wysiêgnik do

30·kg-WA15/2 37 szt

70 KNNR 5/1004/2

Monta¿ opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na wysiêgniku- MAGNOLIA 100W 44 szt 71 KNNR 5/1004/2

Monta¿ opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na wysiêgniku- OWS-50W 39 szt

72 KNNR 5/1003/2 (2)

Monta¿ przewodów do opraw oœwietleniowych, wci¹ganych w sùupy, rury osùonowe i

wysiêgniki, wysokoœã latarñ do 7·m, przewody kabelkowe 83 kpl

73 KNP 1813/1327/2

KNP18/1327-01.02 - Pomiar linii kablowej 4-¿yùowej . 46 szt

74 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -Dopuszczenia GZE 6 szt

75 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -OPLATY GEODEZYJNE 1 kpl

(5)

ELZUP-chsl-nn+osw-k Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11389) strona nr: 5

Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim . Zestawienie materiaùów

Lp. Nazwa materiaùu Jedn. Iloœã

1. Bednarka ocynkowana . . . m 436,8 2. Beton zwykùy z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . m3 4,2 3. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gruboœci 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . m2 1 986,6 4. Fundament betonowy FBW 80 . . . szt 45 5. Haki wieszakowe SOT klasa 2 Fi·16 . . . szt 2 6. Haki wieszakowe typu SOT . . . szt 8 7. Kabel YAKY-¿o 0,6/1kV 4x35 SE . . . m 62,4 8. Kabel YAKY-¿o 0,6/1kV 4x120 SE . . . m 2 111,2 9. Kabel YKY-¿o 0,6/1kV 5x10·mm2 RE . . . m 3 359,2 10. Kabel YKY-¿o 0,6/1kV 5x16·mm2 RE . . . m 2 080 11. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urz¹dzeñ elektrycznych . . . kg 100 12. Koñcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na ¿yùach Cu 16·mm2 . . . szt 1 040 13. Koñcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na ¿yùach Cu 120·mm2 . . . szt 440 14. Lampa sodowa wysokoprê¿na SON 50-E,-T Plus 50-E,50-I . . . szt 39 15. Lampa sodowa wysokoprê¿na SON Plus 100-E . . . szt 44 16. Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . kg 64,8 17. Objemka . . . szt 70 18. Ogranicznik przepiêã GXO 06/03 . . . szt 30 19. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . szt 901,8 20. Opùata geodezyjna . . . kpl 2 21. Opùata za wyù¹czenie sieci i dopuszczenie do prac . . . szt 16 22. Oprawa MAGNOLIA 100W . . . SZT 44 23. Oprawa OWS 50W . . . szt 39 24. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . m3 224 25. Pùyty stropowe 0.3x0.3x0.1·m . . . szt 6 26. Pùyty ¿elbetowe ustojowe typu U . . . szt 3,6 27. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x70·mm2 . . . m 4,5 28. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x25·mm2 . . . m 120 29. Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 . . . m 16 30. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 . . . m 605 31. Rozdzielnica szafowa 6 polowa- RS-W - . . . szt 2 32. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno . . . kg 8,28 33. Rura AROT - A 75 . . . m 42,9 34. Rura AROT -SV 50 . . . m 832 35. Rura SRS -110 . . . m 1 508 36. Sùup SAL-5e- WZMOCNIONY -ZMODYFIKOWANY . . . szt 45 37. Tablica bezpiecznikowa sùupowa- NTB-2 . . . szt 45 38. Transport materiaùu z demonta¿u - do utylizacji -2 . . . kpl 1 39. Uchwyt odci¹gowy SO 34.95, linia 4x70-95mm2 . . . szt 2,1 40. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16·mm2 . . . szt 208 41. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 120·mm2 . . . szt 88 42. Uchwyty koñcowe typ SO . . . szt 8,804 43. Uchwyty odstêpowe . . . szt 860 44. Uchwyty œrubowo-kabù¹kowe . . . szt 30,6 45. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . kg 135,586 46. Wkùadki gumowe typu PK, do uchwytów przelotowych . . . szt 1,608 47. Wsporniki z uchwytem bezœrubowym . . . szt 121,2 48. Wysiêgnik rurowy . . . szt 4 49. Wysiêgnik WA-8/1 . . . szt 2 50. Wysiêgnik WA-15-1U . . . szt 7 51. Wysiêgnik WA-15/2 . . . szt 37 52. Zacisk odgaùêêny œrubowy o przekroju 16-150·mm2 . . . szt 28,56 53. Zacisk odgaùêêny typ SL . . . szt 68,124 54. Zù¹cze kablowe- ZK-3 - wg P.T. . . kpl 12 55. Zù¹cze kablowe- ZK-4 - wg P.T. . . kpl 18 56. Zù¹cze kablowe- ZK-5 - wg P.T. . . kpl 5 57. Zù¹cze kablowe - ZKP-2L-wg.P.T . . . kpl 1 58. Zù¹cze kablowe ZK-1- wg PT . . . KPL 5 59. Ýerdê strunobetonowa wirowana dla sùupów, E-10.5/4.3 . . . szt 1 60. Ýerdê strunobetonowa wirowana dla sùupów, E-10.5/6 . . . szt 3 61. Ýerdê strunobetonowa wirowana dla sùupów, E-10.5/10 . . . szt 2

(6)

Zestawienie sprzêtu

Lp. Nazwa sprzêtu Jedn. Iloœã

1. Ci¹gnik koùowy (1) . . . m-g 32,9932 2. Koparka (1) . . . m-g 9,612 3. Koparka podsiêbierna 0.15·m3 (1) . . . m-g 0,54 4. Koparko-ùadowarka na podwoziu ci¹gnika koùowego 0.15·m3 (1) . . . m-g 3,6 5. Podnoœnik monta¿owy PHM samochodowy (2) . . . m-g 140,5044 6. Przyczepa dùu¿ycowa . . . m-g 48,66 7. Przyczepa do przewo¿enia kabli . . . m-g 32,77 8. Przyczepa do przewo¿enia kabli do 4·t . . . m-g 0,2232 9. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t . . . m-g 10,71 10. Samochód samowyùadowczy (1) . . . m-g 32 11. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . m-g 10,71 12. Samochód wie¿owy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) . . . m-g 63,308 13. Spawarka . . . m-g 11,64 14. Úrodek transportowy (1) . . . m-g 203,89568 15. Ýuraw samochodowy (1) . . . m-g 199,4732 Razem m-g (z dokùadnoœci¹ do zaokr¹gleñ): 800,63968

(7)

Sprawdzaj¹cy: ...

Zamawiaj¹cy: Wykonawca:

... ...

Przedmiar

Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim .

Data: 2009-05-15 Budowa:

Obiekt:

Zamawiaj¹cy: Urz¹d Gminy Cheùm Úl¹ski ,

Jednostka opracowuj¹ca kosztorys: mgr in¿. Huber Wùadysùaw

id16536307 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

(8)

Przedmiar

Podstawa nakùadu, opis pozycji, wyliczenie iloœci robót Iloœã Krot. Jedn.

1 LINIA NAPOWIETRZNA NN - PRZEBUDOWA 2 DEMONTAÝ LINII NAPOWIETRZNEJ NN.

1 KNNR 9/901/11

Sùupy ¿elbetowe linii NN, demonta¿ sùupa rozkracznego 15 szt

2 KNNR 9/901/10

Demontaz slupów ¿elbetowych linii NN, bliêniaczych 10,5m 15 szt

3 KNNR 9/901/8

Sùupy ¿elbetowe linii NN, demonta¿ sùupa pojedynczego z ustrojami 3 szt 4 KNNR 9/901/10

p.a-Sùupy ¿elbetowe linii NN, demonta¿ sùupa wirowego typu-E 3 szt

5 KNNR 9/1005/3

Demontaz opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na trzpieniu sùupa lub wysiêgnika 20 kpl 6 KNNR 9/1002/6

Demontaz wysiêgników rurowych,o ciê¿arze do 30kg mocowanych na sùupie lub œcianie, 24 szt 7 KNNR 9/703/8

Demontaz konstrukcji wsporczych dla kabli zasilaj¹cych 5 szt

8 KNNR 5/903/4 (1)

Demontaz haków , uchwytów przelotowych i koñcowych R=1 = 1,000 M= 1,000*0 = 0,000

S= 1.000 = 1,000 120 szt

9 KNNR 9/903/4

Przewody nieizolowane linii NN, demonta¿ linii, przekrój przewodów do 95·mm2 z

przeznaczeniem na zùom (uwaga: nakùady na 1km/1·przewód) 4,0 km

10 KNNR 9/702/6

Przyù¹cza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, demonta¿ z

udziaùem podnoœnika samochodowego, przewód do 4x10·mm2 58 szt

11 KNNR 9/902/5

Demonta¿ osprzêtu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN,- bezpiecznik

lub odgromnik na sùupie stoj¹cym. 40 szt

12 KNNR 9/101/8

Zù¹cza kablowe i urz¹dzenia samoczynnego zaù¹czania rezerwy- demonta¿ rozdzielnica

NN PRZzù¹cza kablowego potrójnego 2 kpl

13 KNR 512/603/8

P.A-Demonta¿ napowietrznych rozdzielnic szafowych, - przy slupach Stacji Trafo (M=0;RS=0,7)

R= 1,000*0,7 = 0,700 M= = 0,000

S= = 0,700 2 kpl

14 KNZ 1/101/1 (1)

-KALKULACJA W£ASNA-Transport materiaùów z demonta¿u do utylizacji-wskazane miejsce

deponowania 1,000 kpl

3 MONTAZ LINII NAPOWIETRZNEJ NN 15 KNNR 5/903/1 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-pojedynczy od

ùugoœci do 10,5·m, ,E-10,5/10 krañcowy 2,000 sùup

16 KNNR 5/903/1 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-pojedynczy od

ùugoœci do 10,5·m, ,E-10,5/6 3 sùup

17 KNNR 5/903/1 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-pojedynczy od

ùugoœci do 10,5·m, ,E-10,5/4,3 1 sùup

18 KNNR 5/1415/2

Zabezpieczenie podziemnej czêœci sùupów 12 m2

19 KNNR 5/903/4 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów linii napowietrznej NN z ¿erdzi wirowanych,-hak

wieszakowy z uchwytem, 2,000 szt

20 KNNR 5/905/4

Demontaz i ponowny monta¿ przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x70+25mm2(rx1,8;sx1,8

R= 1,800 M= 1,000 S= 1,800 0,080 km

21 KNNR 5/906/3

Monta¿ ogranicznika przepiêã w liniach napowietrznych nn z przewodów

izolowanych-ogranicznik przepiêã typu GXO-0,28/5 30 szt

22 KNNR 5/603/6

Przewody uziemiaj¹ce i wyrównawcze na sùupach, (bednarka do 200·mm2) 120 m 23 KNNR 5/1002/1

Monta¿ wysiêgników rurowych Wo-1 z obejmami na sùupie 4 szt

24 KNNR 5/717/7 (1)

Ukùadanie kabli na sùupach betonowych, do rur osùonowych mocowanych na sùupie, masa

do 2,0·kg/m, w uchwytach- YAKY 4x35 60 m

25 KNNR 5/717/8 (2)

Ukùadanie kabli na sùupach betonowych, do rur osùonowych mocowanych na sùupie, masa

do 3,0·kg/m, na objemki-YAKY 4x120 70 m

26 KNNR 5/1004/2

Monta¿ opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na wysiêgniku - z demonta¿u do ponownego

monta¿u 4 szt

27 KNNR 5/1003/3 (1)

Monta¿ przewodów do opraw oœwietleniowych, 4 kpl prz

(9)

ELZUP-chsl-nn+osw-k Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11389) strona nr: 3

Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim . Podstawa nakùadu, opis pozycji, wyliczenie iloœci robót Iloœã Krot. Jedn.

28 KNNR 5/906/2

Monta¿ skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodow

izolowanych- z demonta¿u do ponownego monta¿u 4 szt

29 KNNR 5/803/4

Monta¿ przyù¹czy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, o przekroju do

4x16mm2 z udziaùem podnoœnika samochodowego, 4 szt

4 LINIE KABLOWE NN ORAZ Z£¥CZA KABLOWE 30 KNNR 5/719/8

Rêczne rozebranie nawierzchni i chodników, pùyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na

podsypce piaskowej, 300 m2

31 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii III

1000*0,4*0,8 = 320,0

320,0 ~320,000 m3

32 KNNR 5/705/1

Uùo¿enie rur osùonowych PCW- SRS 110 w wykopie 650 m

33 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoœã do 0,4·m- Krotnoœã=2 1 000 2,00 m 34 KNNR 5/713/3

Ukùadanie kabli w rurach, pustakach lub kanaùach zamkniêtych, kabel do 3,0·kg/m

YAKY 4x120 760 m

35 KNNR 5/707/4 (1)

Ukùadanie kabli w rowach kablowych - rêcznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli¹ 1 200 m 36 KNNR 5/717/6 (1)

P.A-Ukùadanie kabli na elewacji budynku do rur osùonowych mocowanych na scianie

masa do 1,0·kg/m, w uchwytach- kabel YKY 5x10 800 m

37 KNNR 5/707/2 (1)

Ukùadanie kabli w rowach kablowych - rêcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli¹-

YKY 5x10 2 430 m

38 KNNR 5/702/3

Zasypanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii IV

1000*0,4*0,6 = 240,0

240,0 ~240,000 m3

39 KNNR 5/726/9

Obróbka na sucho kabli na napiêcie do 1kV o izolacji i powùoce z tworzyw

sztucznych, kabel 5-¿yùowy, do 16·mm2 116 szt

40 KNNR 5/726/11

Obróbka na sucho kabli na napiêcie do 1kV o izolacji i powùoce z tworzyw

sztucznych, kabel 4-¿yùowy, do 120·mm2 88 szt

41 KNNR 5/907/6

Ukùadanie uziomów 30x4mm w rowach kablowych 300 m

42 KNR 510/904/2

Monta¿ mostków, rozù¹cznych, (przekrój przewodów do 120·mm2 ) dla linii niskiego napiêcia - napiêcie kabli YAKY 4x120mm2 do przewodów linii napow.nn

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28 szt

43 KNNR 5/701/2

Wykopy pod fundamenty zl¹cz ZK

1*0,6*0,8*41 = 19,68

19,68 ~19,680 m3

44 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK-1-zgodnie z P.T. 5 kpl

45 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK- 3-zgodnie z P.T. 12 kpl

46 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK- 4-zgodnie z P.T. 18 kpl

47 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZK- 5-zgodnie z P.T. 5 kpl

48 KNNR 5/401/6

p.a- Monta¿ urz¹dzeñ ZKP-2L- zgodnie z P.T. 1 kpl

49 KNR 512/603/8

Monta¿ napowietrznych rozdzielnic szafowych, - przy slupach Stacji Trafo - 6-polowa -RS-W

R= 1,000*0,7 = 0,700 M=1 = 1,000

S=1 = 1,000 2 kpl

50 KNP 1813/1349/1

Pomiar Zù¹czy kablowych 43 szt

51 KNP 1813/1349/4

Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3-fazowym do 5 odpùywów 3 szt 52 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej niskiego napiêcia - kabel 4-¿yùowy 132 odcinek

53 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 40 pomiar

54 KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 92 pomiar

55 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiaj¹cej, piorunochronnej i skutecznoœci

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 43 szt

56 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -Dopuszczenia GZE 10 szt

57 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -OPLATY GEODEZYJNE 1 kpl

(10)

Podstawa nakùadu, opis pozycji, wyliczenie iloœci robót Iloœã Krot. Jedn.

5 OÚWIETLENIE ULICZNE 58 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii III

1000*0,4*0,8 = 320,0

320,0 ~320,000 m3

59 KNNR 5/705/1

Uùo¿enie rur osùonowych PCW- SRS 110 w wykopie 800 m

60 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoœã do 0,4·m- Krotnoœã=2 1 000 2,00 m 61 KNNR 5/713/2

Ukùadanie kabli w rurach, pustakach lub kanaùach zamkniêtych, kabel do 1,0·kg/m-YKY

5X16 900 m

62 KNNR 5/707/2 (1)

Ukùadanie kabli w rowach kablowych - rêcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli¹-

YKY 5x16 1 100 m

63 KNNR 5/702/3

Zasypanie rowów dla kabli, rêcznie, grunt kategorii IV

1000*0,4*0,6 = 240,0

240,0 ~240,000 m3

64 KNNR 5/726/9

Obróbka na sucho kabli na napiêcie do 1kV o izolacji i powùoce z tworzyw

sztucznych, kabel 5-¿yùowy, do 16·mm2 92 szt

65 KNNR 5/701/2

PA-Wykopy POD SLUPY, grunt kategorii III

46*0,5 = 23,0

23,0 ~23,000 m3

66 KNNR 5/1001/2 (1)

Monta¿ i stawianie sùupów oœwietleniowych, sùup SAL-5e - ZMODYFIKOWANY -NA

FUNDAMENCIE 45 szt

67 KNNR 5/1002/1

Monta¿ wysiêgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na sùupie, wysiêgnik do

15·kg-WA-15/1 7 szt

68 KNNR 5/1002/1

Monta¿ wysiêgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na sùupie, wysiêgnik do

15·kg-WA-8/1 2 szt

69 KNNR 5/1002/2

Monta¿ wysiêgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na sùupie, wysiêgnik do

30·kg-WA15/2 37 szt

70 KNNR 5/1004/2

Monta¿ opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na wysiêgniku- MAGNOLIA 100W 44 szt 71 KNNR 5/1004/2

Monta¿ opraw oœwietlenia zewnêtrznego, na wysiêgniku- OWS-50W 39 szt

72 KNNR 5/1003/2 (2)

Monta¿ przewodów do opraw oœwietleniowych, wci¹ganych w sùupy, rury osùonowe i

wysiêgniki, wysokoœã latarñ do 7·m, przewody kabelkowe 83 kpl

73 KNP 1813/1327/2

KNP18/1327-01.02 - Pomiar linii kablowej 4-¿yùowej . 46 szt

74 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -Dopuszczenia GZE 6 szt

75 KNZ 1/101/1 (1)

Kalk. wlasna -OPLATY GEODEZYJNE 1 kpl

(11)

ELZUP-chsl-nn+osw-k Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11389) strona nr: 5

Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim . Zestawienie materiaùów

Lp. Nazwa materiaùu Jedn. Iloœã

1. Bednarka ocynkowana . . . m 436,8 2. Beton zwykùy z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . m3 4,2 3. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gruboœci 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . m2 1 986,6 4. Fundament betonowy FBW 80 . . . szt 45 5. Haki wieszakowe SOT klasa 2 Fi·16 . . . szt 2 6. Haki wieszakowe typu SOT . . . szt 8 7. Kabel YAKY-¿o 0,6/1kV 4x35 SE . . . m 62,4 8. Kabel YAKY-¿o 0,6/1kV 4x120 SE . . . m 2 111,2 9. Kabel YKY-¿o 0,6/1kV 5x10·mm2 RE . . . m 3 359,2 10. Kabel YKY-¿o 0,6/1kV 5x16·mm2 RE . . . m 2 080 11. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urz¹dzeñ elektrycznych . . . kg 100 12. Koñcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na ¿yùach Cu 16·mm2 . . . szt 1 040 13. Koñcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na ¿yùach Cu 120·mm2 . . . szt 440 14. Lampa sodowa wysokoprê¿na SON 50-E,-T Plus 50-E,50-I . . . szt 39 15. Lampa sodowa wysokoprê¿na SON Plus 100-E . . . szt 44 16. Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . kg 64,8 17. Objemka . . . szt 70 18. Ogranicznik przepiêã GXO 06/03 . . . szt 30 19. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . szt 901,8 20. Opùata geodezyjna . . . kpl 2 21. Opùata za wyù¹czenie sieci i dopuszczenie do prac . . . szt 16 22. Oprawa MAGNOLIA 100W . . . SZT 44 23. Oprawa OWS 50W . . . szt 39 24. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . m3 224 25. Pùyty stropowe 0.3x0.3x0.1·m . . . szt 6 26. Pùyty ¿elbetowe ustojowe typu U . . . szt 3,6 27. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x70·mm2 . . . m 4,5 28. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x25·mm2 . . . m 120 29. Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 . . . m 16 30. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 . . . m 605 31. Rozdzielnica szafowa 6 polowa- RS-W - . . . szt 2 32. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno . . . kg 8,28 33. Rura AROT - A 75 . . . m 42,9 34. Rura AROT -SV 50 . . . m 832 35. Rura SRS -110 . . . m 1 508 36. Sùup SAL-5e- WZMOCNIONY -ZMODYFIKOWANY . . . szt 45 37. Tablica bezpiecznikowa sùupowa- NTB-2 . . . szt 45 38. Transport materiaùu z demonta¿u - do utylizacji -2 . . . kpl 1 39. Uchwyt odci¹gowy SO 34.95, linia 4x70-95mm2 . . . szt 2,1 40. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16·mm2 . . . szt 208 41. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 120·mm2 . . . szt 88 42. Uchwyty koñcowe typ SO . . . szt 8,804 43. Uchwyty odstêpowe . . . szt 860 44. Uchwyty œrubowo-kabù¹kowe . . . szt 30,6 45. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . kg 135,586 46. Wkùadki gumowe typu PK, do uchwytów przelotowych . . . szt 1,608 47. Wsporniki z uchwytem bezœrubowym . . . szt 121,2 48. Wysiêgnik rurowy . . . szt 4 49. Wysiêgnik WA-8/1 . . . szt 2 50. Wysiêgnik WA-15-1U . . . szt 7 51. Wysiêgnik WA-15/2 . . . szt 37 52. Zacisk odgaùêêny œrubowy o przekroju 16-150·mm2 . . . szt 28,56 53. Zacisk odgaùêêny typ SL . . . szt 68,124 54. Zù¹cze kablowe- ZK-3 - wg P.T. . . kpl 12 55. Zù¹cze kablowe- ZK-4 - wg P.T. . . kpl 18 56. Zù¹cze kablowe- ZK-5 - wg P.T. . . kpl 5 57. Zù¹cze kablowe - ZKP-2L-wg.P.T . . . kpl 1 58. Zù¹cze kablowe ZK-1- wg PT . . . KPL 5 59. Ýerdê strunobetonowa wirowana dla sùupów, E-10.5/4.3 . . . szt 1 60. Ýerdê strunobetonowa wirowana dla sùupów, E-10.5/6 . . . szt 3 61. Ýerdê strunobetonowa wirowana dla sùupów, E-10.5/10 . . . szt 2

(12)

Zestawienie sprzêtu

Lp. Nazwa sprzêtu Jedn. Iloœã

1. Ci¹gnik koùowy (1) . . . m-g 32,9932 2. Koparka (1) . . . m-g 9,612 3. Koparka podsiêbierna 0.15·m3 (1) . . . m-g 0,54 4. Koparko-ùadowarka na podwoziu ci¹gnika koùowego 0.15·m3 (1) . . . m-g 3,6 5. Podnoœnik monta¿owy PHM samochodowy (2) . . . m-g 140,5044 6. Przyczepa dùu¿ycowa . . . m-g 48,66 7. Przyczepa do przewo¿enia kabli . . . m-g 32,77 8. Przyczepa do przewo¿enia kabli do 4·t . . . m-g 0,2232 9. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t . . . m-g 10,71 10. Samochód samowyùadowczy (1) . . . m-g 32 11. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . m-g 10,71 12. Samochód wie¿owy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) . . . m-g 63,308 13. Spawarka . . . m-g 11,64 14. Úrodek transportowy (1) . . . m-g 203,89568 15. Ýuraw samochodowy (1) . . . m-g 199,4732 Razem m-g (z dokùadnoœci¹ do zaokr¹gleñ): 800,63968

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :