• Nie Znaleziono Wyników

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn. „Dostawa skrzynek pocztowych wieloskrytkowych w budynkach stanowiących własność oraz zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6bw Szczecinku .

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiającym jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Cieślaka 6b, 78-400 Szczecinek. REGON 330582529, NIP 673-15-97-062, tel. 0-94 37412-12, faks 0-94 37412-12, adres internetowy:

www.zgm-tbs.szczecinek.pl adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, SIWZ oraz złożyć oferty: zgodny z adresem jak wyżej.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 / w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa skrzynek pocztowych wieloskrytkowych w budynkach stanowiących własność oraz zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6b w Szczecinku .

Dostawa 3.619 skrytek w skrzynkach pocztowych wieloskrytkowych w budynkach stanowiących własność oraz zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

ul. Cieślaka 6b w Szczecinku.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia planuję się dostawę : - skrzynki 2 skrytkowe w ilości - 53 szt.

- skrzynki 3 skrytkowe w ilości - 244 szt.

- skrzynki 4 skrytkowe w ilości - 214 szt.

- skrzynki 5 skrytkowe w ilości - 385 szt.

- dostarczenie kompletu 2 kluczy do każdej skrytki.

Skrzynki pocztowe wieloskrytkowe objęte zamówieniem muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r w sprawie dodawczych skrzynek pocztowych ( Dz. U. Nr. 177, poz.1731 z późn. zm. ) Przedmiotem zamówienia jest - dostawa

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 28.51.29.20-9 – Skrzynki na listy IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia: tj 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

1. Rozpoczęcie : kwiecień 2008 r.

2. Zakończenie : 30 czerwca 2008 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych :

1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 umowy na dostawę skrzynek pocztowych obejmujących co najmniej 1000 szt. skrytek w skrzynkach pocztowych wieloskrytkowych, wraz z dokumentami przez poprzednich zamawiających potwierdzającymi, że wymienione dostawy były wykonane należycie .

(2)

4. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

5. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 170.000,00 zł. w tym :

a) OC z tytułu nienależytego wykonania umowy ( kontraktu ) oraz niewykonania umowy ( kontraktu ) , b) OC produktu.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia-nie spełnia. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich warunków.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz , że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na temat karalności urzędujących członków władz Wykonawcy.

Potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączenia dokumentów

potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.

Potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

6 . Polisa lub inny dokument ubezpieczenia wraz z dołączonymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 170.000,00 zł. w tym :

a) OC z tytułu nienależytego wykonania umowy ( kontraktu ) oraz niewykonania umowy ( kontraktu ) , b) OC produktu.

A. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Wypełniony formularz ofertowy.

2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, jeżeli takie jest konieczne .

3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom z podaniem nazw i adresów podwykonawców.

4. Opis i fotografia skrzynki.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / konsorcjum, spółka cywilna / zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów zobowiązany jest spełniać art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych i każdy musi osobno złożyć dokumenty wymienione w 1,2,3,4. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

Umowa regulująca współpracę - umowa konsorcjum musi w szczególności zawierać poniższe warunki:

1. Strony umowy z oznaczeniem lidera.

2. Cel zawarcia umowy.

3. Okres obowiązywania umowy konsorcjum /obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji/.

(3)

4. Solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywać się może w formie pisemnej lub faksem .

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest Danuta Polcyn, w godz. 0800-1400, tel. (0-94) 37 412 12.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2.800,00 zł.

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert .

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm./.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Kredyt Bank S.A. I Oddział w Koszalinie Filia nr. 7 w Szczecinku ul. A. Krajowej 6 , 78-400 Szczecinek numer rachunku 50 1500 1096 1210 9006 3329 0000. Oznacza to, że przed terminem składania ofert na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem wadium.

5. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp z o.o. zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione.

IX. Termin związania ofertą.

Zamawiający określa dla wykonawcy termin związania ofertą na 30 dni od daty terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

5. Wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę.

7. Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób uniemożliwiający rozłączenie się kartek.

8. W ofercie należy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ dołączając na początku spis treści. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracji podlegają wyłącznie strony zapisane.

9. Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona napisem „dostawa skrzynek pocztowych wieloskrytkowych w budynkach stanowiących własność oraz zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6bw Szczecinku ” oraz identyfikacją wykonawcy.

10. Wszelkie zmiany do już złożonych ofert lub wycofanie oferty mogą być wniesione w zamkniętej kopercie oznaczonej „dostawa skrzynek pocztowych wieloskrytkowych w budynkach stanowiących własność oraz zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

ul. Cieślaka 6bw Szczecinku” – zmiana/wycofanie”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp . z o.o., ul.

Cieślaka 6b , 78-400 Szczecinek ( SEKRETARIAT ) w terminie do dnia 14 – 03 - 2008r do godz. godz. 900. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 6 w dniu 14 – 03 – 2008r , godz. 1100.

(4)

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty , jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia . Wykonawca podaje ceny jednostkowe, ryczałtowe netto na rodzaje dostaw ( skrzynek pocztowych - 2 skrytkowe, 3 skrytkowe , 4 skrytkowe , 5 skrytkowe ) a następnie przemnaża je przez ilości podając cenę ostateczną zgodnie z formularzem ofertowym.

W przypadku nie podania którejkolwiek z cen w wyszczególnionych w formularzu ofertowym, oferta zostanie odrzucona.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

2. Do wyliczenia ceny służą:

- niniejsza specyfikacja, projekt umowy , wykaz nieruchomości , formularz ofertowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena ryczałtowa za wykonanie zadania - 100%

Cena brutto oferty : - najwyższą ocenę punktową otrzymuje oferta z najniższą ceną brutto w zł - pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto Cena --- x 100 pkt Cena badanej oferty brutto

Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dopełni ustalone warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia ( wynagrodzenia ryczałtowego ).

2. Zabezpieczenie będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dni po wykonaniu zamówienia.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – –Kredyt Bank S.A. I Oddział w Koszalinie Filia nr. 7 w Szczecinku ul. A. Krajowej 6 , 78-400 Szczecinek numer rachunku 50 1500 1096 1210 9006 3329 0000. Oznacza to, że przed terminem podpisania umowy na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem zabezpieczenia.

5. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu zabezpieczenia

nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie, odnośnie nie wykonania umowy , nie terminowego wykonania umowy jak i sposobu jakości wykonania.

6. Po wykonaniu zamówienia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wartość w wysokości 30 % zabezpieczenia do wygaśnięcia okresu gwarancji jakości.

XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

(5)

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej:

Wniesienie protestu do zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty warian­

towe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza poro­

zumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonaw­

cą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów za udział w postępowaniu.

XXVI. Wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z określeniem rodzaju, zakresu, ilości i wartości robót.

W takim przypadku:

1. Wykonawca przedstawi w ofercie zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z określeniem rodzaju, zakresu, ilości i wartości robót.

2. Podmiot zawierający umowę z podwykonawcą ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

3. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego oraz udzielenie przez wykonawcę cesji płatności dla podwykonawcy.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.

______________________________________

Zatwierdzam

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

wykonawcy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 4. 1, muszą być dokonywane z

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego

- postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej umowy. b) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

Rozdział V – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się