• Nie Znaleziono Wyników

Tourism space of the students of Geography of Tourism and Tourism and Recreation at Polish universities

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tourism space of the students of Geography of Tourism and Tourism and Recreation at Polish universities"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

Marta Maro-Kulczycka

Tourism space of the students of Geography of Tourism and Tourism and

Recreation at Polish universities

The main goal of presented thesis is to identify tourism space of the students of Geography of Tourism and Tourism and Recreation at Polish universities and to determine the relation between this space and the demographic characteristics of respondents, their place of study (city, university), program of studies, as well as their place of origin and permanent residence. In order to achieve that objective three hypotheses were formulated:

1. Tourism space of surveyed students is diverse and highly dependent on the university, at which they study. This is influenced by geographic location of university and by programme of studies conducted there.

2. Places and regions known from obligatory field trips included in study programmes are more often visited by students during their tourist trips and better rated than other regions.

3. The perception of the city, in which respondents study depends on their place of origin and permanent residence. People who study in their hometown have lesser knowledge of its tourism space than incomers.

The subject of this research were students of the last year of second degree studies (both full-time and part-time) of Geography of Tourism or Tourism and Recreation, conducted in 16 selected Polish universities: 9 classical universities, 3 universities of physical education (AWFs), 3 pedagogical universities and 1 university of economics. Those universities were located in 11 cities – Bydgoszcz, Kraków, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Słupsk, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Above-mentioned universities were deliberately chosen in order to determine whether there is a differentiation between various types of schools in terms of students’ tourism space and profiles of education.

The main research methods were based on questionnaires and analysis of source materials (e.g. programmes of studies offered in surveyed universities). As a result it was found that, as for the models of tourism, among surveyed students of Geography of Tourism and Tourism and Recreation from various types of universities there were significant differences. Furthermore, study programmes were different, which resulted from, inter alia, the location of the studies in the organizational structure of universities, as well as from historical factors. Hence it can be stated that – despite conducting similar courses of study – various types of universities offer diverse approach to the field of tourism.

(2)

2

The respondents were generally actively involved in tourism (both domestic and foreign). They organized their trips on their own, but in terms of reception places and form of tourism activities, their journeys did not go beyond the standard offers of travel agencies. The most active in terms of tourism were students from classical universities and university of economics, to a lesser extent – those from universities of physical education; the least active were respondents from pedagogical universities.

Regarding the perception of tourism space of Poland, in students’ opinion the most attractive regions were: Baltic coast (especially Gdańsk Bay), lake districts (especially Masurian Lake Dirtrict) and in southern parts of the country: the Sudetes, the Cracow-Silesian Upland, the Tatras, Pieniny and Bieszczady Mountains.

It was also found that certain regions of Poland can be defined as non-touristic in terms of students’s trips and their perception of tourism space, as they represent terra incognita of respondents’ tourism space. This problem affected in particular three provinces: Łódź, Masovian and Opole voivodeships.

The results of empirical studies allowed to confirm hypotheses 1st and 2nd, regarding the differentiation of respondents’ tourism space and the factors of such differentiation. Hence it can be stated that the universities that conduct studies in the field of geography of tourism/tourism and recreation are the creators of their students’ tourism space, both direct (places of obligatory field trips) and non-direct – as they influence students’ perception of tourism space as well as their choices of tourist destinations. The third hypothesis can be confirmed only partially. Studies have shown that the perception of urban tourism space indeed depends on the place of origin. However, the relationship is opposite than assumed – people who study in their hometown have a better knowledge of its tourism space and have a better opinion about it than incomers.

The conducted research allowed to achieve the main goal of the thesis, which was to identify tourism space of students and to determine the relation between this space and the demographic characteristics of respondents, their place of study (city, university), program of studies, as well as their place of origin and permanent residence.

In author’s opinion the differences between certain types of universities (regarding study programmes as well as students’ tourism space) should be considered as positive situation and may be used by the universities as their trump card e.g. in the context of establishing a cooperation with tourist industry or during the recruitment process.

Cytaty

Powiązane dokumenty

There are no works which would discuss exhaustively the profile of temperature changes inside the bioreactor on its different levels during the biostabilization process of

Innowacyjność przedsiębiorstwa determinowana jest w znaczący sposób przez aktywność uczestników organizacji – warunkowaną wewnętrznie przez akt woli – oraz przez

Wskazuje się w nich na złożonośó czynników określających atrakcyjność pracy, ich sub- stytucyjność i komplementarność, Jak również podkreśla się

Jednym z celów było wskazanie przez respondentów latotnośol czynników stanowiących o atrakcyjności pracy, jak również określenia na tym tle luk, których likwidowanie

[r]

Przedstawione w  publikacji badania uwidaczniają niedoskonałości polskiego programu kredytów studenckich, czego potwierdzeniem jest bardzo niska i stale malejąca

[r]

Dlatego korzystają one z usług Łódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownlotwa - w zakresie średniego i olężkiego sprzętu budowlanego - oraz

Celem istnienia przedsiębiorstwa jest zapewnianie wartości określonym od- biorcom, dlatego istotne znaczenie na kondycję i możliwości rozwoju przedsię- biorstw gastronomicznych

Zachowania problemowe młodzieży można wyjaśniać i opisywać po- przez czynniki ryzyka i czynniki chroniące.. Czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia

Research interests: geo­ graphy of religion, religious tourism, 'environ- ment-man-religion’ relations with emphasis on pilgrimages, the geography of religion in

Tabela nr XI przedstawia porównanie ekspresji genów BAX, Bcl-2, Ki-67, TERT w II etapie eksperymentu, w eutopowym endometrium u szczurów z grupy II bez endometriozy oraz

Kluczowy jest natomiast fakt, że jedyną rewolucją naukową w geografii polskiej była rewolucja neostalinowska z połowy lat pięćdziesiątych, wtedy bowiem dokonała się

ski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1998, s. Budziński, Sprawność zarządzania miastem, [w:] Rozwój miast i regionów w

Ustalono plan dalszych badań kompleksowych w 1969 roku oraz prao konserwatorskich przy zabezpleozenlu oraz udostępnie­ niu zwiedzająoym odsłoniętych fragmentów podziemi

For school trips to serve their purpose (educational, educational, health), it is necessary to involve young people not only in the process of trip planning but also in

Na końcu słownika zamieszczono spis astronimów w porządku alfabetycznym, wykaz źródeł słownika oraz opracowań z zakresu

Dzięki Juliuszowi A. Mrozowi, jednemu z uczestników internetowej Aka- demii Lemologicznej, nawet ci z nas, którzy są słabiej oczytani w klasyce rosyjskiej, mogli się dowiedzieć,

STRESZCZENIE Współczesne społeczeństwo w Polsce coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że jest również odpowiedzialne za życie gospodarcze i społeczne, szczególnie

Ocena sytuacji na rynku pracy jest jednak bardziej wszechstronna i pogłębiona, jeśli analizy bezrobocia nie są ograniczone do pokazania rozmiarów i stóp bezrobocia,

The result is a new cultural phenomena, which are called “civilization“ and “ the modern way of life.” To change the values and ideological climate in today’s

Autor już we wprowadzeniu do tej pracy podkreśla, że jej głównym celem jest prezentacja współczesnej roli Chin w gospodarce światowej oraz próba określenia pozy- cji, jaką

Przedstawione i porównane zostanie również wyko- rzystanie bazy noclegowej w hotelu Villa Pacoldi w latach 2007 i 2010, liczba grup zorganizowanych korzystających z usług KVG &