• Nie Znaleziono Wyników

Przeglądaj według daty wydania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Przeglądaj według daty wydania"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

poświęca się w niej ocenom czysto lite- rackim, podporządkowaniu poszczegól- nych utworów określonej estetyce itp.

(tu zresztą europejskie kanony nie za- wsze dają się przełożyć na żywy mate- riał twórczy kształtujący się w Ame- ryce w zupełnie odmiennych warun- kach zewnętrznych), gdyż u Autorki temperament historyka literatury gó-

ruje wyraźnie nad „apetytami” natury

historycznej, które jej książka rozbu- dza. Te ostatnie wszakże - należy to przyznać - wielokrotnie zostają usatys- fakcjonowane (np. w bardzo dobrze skonstruowanym rozdziale o Ismaelu Eduardo Acevedo Diaza). Wielokrotnie, ale nie zawsze. Szkoda utraconej przez nią szansy wejścia w światowy obieg hispanistyczny tą, mimo wszystko, god- ną uwagi pracą.

Piotr Sawicki

KATARZYNA

MROCZKOWSKA-BRAND

OVERT THEATRICALITY AND THE THEATRUM MUNDI MATAPHOR IN SPANISH AND ENGLISH DRAMA 1570-1640. „Universitas”. Kraków, 1993.

s. 157+ il.

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” w spo- sób godny pochwały wzbogaca polski rynek wydawniczy. Jedną z książek opublikowanych w roku 1993 była, cze- kającą od lat na druk, rozprawa kom- paratystyczna dr Katarzyny Mro- czkowskiej-Brand o jawnej teatralności i metaforze theatrum mundi w hisz- pańskim i angielskim dramacie wieku XVI i XVII.

Podobieństwa między rzeczywisto- ścią teatralną Anglii i Hiszpanii tego czasu stanowią wyjątkową atrakcję dla komparatysty. W obu krajach w drugiej połowie wieku XVI tętniło bogate życie teatralne o publicznym, masowym cha- rakterze. Ponieważ obie sceny rozwi- jały się całkowicie niezależnie, bardzo zaskakują zbieżności w rozwiązaniach architektonicznych budynków teatral- nych. Otwarta przestrzeń sceniczna corralu oraz teatru elżbietańskiego de- terminowała nieiluzjonistyczną insceni- zację. Jej nieprzemijającym świade- ctwem jest literatura dramatyczna przełomu XVI i XVII wieku, tak hiszpańska jak angielska: dramaturgia świadomie rezygnująca z klasycznej za- sady trzech jedności, gdzie iluzja wy- darzeń scenicznych kreowana jest przez konwencję, którą autorzy ze szczególnym upodobaniem przekracza- ją, tworząc metajęzyk technik drama- tycznych czytelnych dla widzów epoki.

Jawna teatralność bezpośrednio służąca dramatyzacji metafory thea- trum mundi, granie podwójnej roli, roz- maitość technik teatru w teatrze sta- nowi punkt wyjścia komparatystycznej analizy, którą proponuje autorka pracy w oparciu o 20 tytułów hiszpańskich (Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la

Barca, Luios Vćlez de Guevara) i tyleż 20 angielskich (Francis Beaumont €

John Fletcher, Thomas Dekker, John Ford, Ben Jonson, Thomas Kyd, John Marston 6. John Webster, Philip Mas- singerr Thomas Middleton, William

Shakespeare).

Pierwsze dwa rozdziały pracy po- święcone są społecznym i psychologi- cznym uwarunkowaniom grania pod- wójnej roli, bardzo często stosowanej strategii jawnoteatralnej,j gdy drama- turg daje do zrozumienia publiczności,

(2)

że postać na scenie gra więcej niż jedną rolę. Autorka precyzyjnie doku- mentuje przykładami różne zastosowa- nia tej techniki dramatycznej, poczy- nając od sztuk mających tragiczną wy- mowę, w których granie roli wymu- szone zostaje przez autorytatywnego władcę czy też jest jedynym środkiem uzyskania (bądź odzyskania) władzy, po komediowe rozwiązania zawikła- nych wątków romansowych, kiedy na scenie pojawia się dziewczyna w męs- kim przebraniu, egzekwując czystość swego honoru i wierność kochanka.

Zwraca uwagę niezależność z jaką potrafią działać bohaterki sztuk hisz- pańskich. Nie godzą się one z patriar- chalnymi zasadami, każącymi mężczyz- nom decydować o losie córek i sióstr, uciekają się do aktorskich sztuczek, podstępem wywierają wpływ na swój

przyszły los (wybór męża).

Odmienna rzeczywistość history- czno-społeczna obu krajów sprawiła, że sztuki, w których granie podwójnej roli może być interpretowane jako chęć awansu majątkowego czy społecznego, miały w Hiszpanii i Anglii zupełnie od- mienny charakter. Volpone Ben Jonso- na, A Mad World, My Masters Middle- tona to przykłady popularnych w jako- bińskiej Anglii citizen plays, których bohaterami są karykaturalne postaci klasy średniej. W hiszpańskim drama- cie tego typu postaci nie występują, wręcz przeciwnie dramatis personae z niższych warstw społecznych takie jak pasterz Mireno w Nieśmiatym na dwo- rze (El vergonzoso en palacio) Tirso de Moliny, Cyganka Belica w sztuce Cervantesa Pedro de Urdemalas, tytu-

łowa Dziewczyna z dzbanem (La

moza de cóntario) Lope de Vegi, se- kretarz Teodoro w Psie ogrodnika (El perro del hortelano) swoim zachowa- niem zdradzają szlachetne pochodzenie,

którego tajemnicę wyjaśnia w kryty- cznym momencie niespodziewanie ana- gnorisis; tym samym sankcjonując feu- dalne status quo. Zdaniem autorki nie wszystkie społeczne aspekty grania podwójnych ról dają się wyjaśnić od- miennymi warunkami społeczno-gospo- darczymi Anglii i Hiszpanii przełomu wieków XVI i XVII. Angielski dramat ciąży ku ukazywaniu społecznych kon- fliktów, nie uciekając przed ciętą saty- rą, podczas gdy hiszpański służy przedstawianiu społeczeństwa w jego idealnej postaci, w harmonii współżycia wszystkich stanów, którego doskonale teatralny wykład da Pedro Calderón de la Barca w auto sacramental Wiel- ki teatr świata (El gran teatro del mundo). Jednakże Katarzyna Mro- czkowska-Brand, przekonywująco argu- mentując swój sąd, nie chce do końca zgodzić się z hiszpańskim historykiem teatru Josć Maria Diez Borque, który twierdzi, że teatr Złotych Wieków Hi- szpanii, a szczególnie comedias oraz autos wykorzystujące metaforę thea- trum mundi, miał na celu jedynie za- chowawczą propagandę porządku ab- solutystycznego.

Granie podwójnej roli dotykało nade wszystko problemu tożsamości postaci, jej osobowości, dlatego - jak przyznaje autorka pracy - trudno jest oddzielić uwarunkowania społeczne od psycholo- gicznych, toteż w obydwu rozdziałach cytowane są niejednokrotnie te same tytuły. Przytoczenia w języku orygi- nału opatrzone są precyzyjnymi ko- mentarzami, które wprowadzają nie tylko w akcję, ale i nastrój sztuki. Za bardzo wartościowe należy uznać pre- zentacje wielu arcydzieł hiszpańskiej comedia, niedostępnej w tłumacze- niach, takich jak Caballero de Olmedo

(Kawaler z Olmedo), Lo fingido ver-

dadero (Zmyślenie prawdą), El castigo

(3)

sin venganza (Kara bez zemsty), La Noche de San Juan (Noc świętojańska) Lope de Vegi, La venganza de Tamar (Zemsta Tamar), La celosa de si mis- ma (Zazdrosna o siebie samą) Tirso de Moliny, La dama duende (Stra- sząca dama) - komedii - Calderona, Pedro de Urdemalas Cervantesa, a także trochę już zapomnianych sztuk dramaturgów elżbietańskich i jakobiń- skich, których geniusz Shakespeara usunął w cień, The Maid's Tragedy, The Loyal Subject, The Knight oj the Burning Pestle, A Wife for a Month Beaumonta 6. Fletchera, Perkin War- besk Forda, Valpone Bena Jonsona, The Spanish Tragedy Kyda, The Mal- content Marstona 6 Webstera, The Roman Actor, Belive as You Łist Mas- singera, A Mad World, My Masters Middletona.

Analiza komparatystyczna pozwa- la stwierdzić Katarzynie Mroczkow- skiej-Brand, że angielscy dramalurdzy częściej wykorzystywali podwójną grę swych postaci przedstawiając społeczne uwarunkowania, podczas gdy Hiszpa- nie koncentrowali się raczej na proble- mach natury psychologicznej. W come- dia hiszpańskiej, przede wszystkim u Tirso de Moliny, zwracają uwagę bar- dzo bogate emocjonalnie portrety ko- biet. Zdaniem autorki ten fakt wiąże się z odmienną praktyką teatralną obu krajów: w Hiszpanii postaci kobiece były grane przez aktorki, a nie, jak w

Anglii, przez młodych aktorów. Żało-

wać należy, że ten wątek ściśle teatro- logicznych rozważań nie został rozwi- nięty, techniki teatralne, aktorskie, praktyka sceniczna epoki zostały w pracy potraktowane marginalnic. Pe- wną rekompensatę mogą stanowić cie- kawe materiały ikonograficzne zamie- szczone na końcu książki, w tym re-

produkcja planów „odkrytego' przed

paru laty teatru corralowego w Alcalś de Henares. którego budynek jest jedy- nym w swoim rodzaju świadectwem ciągłości kulturowej: corral, zaadopto- wany w XIX wieku na teatr a la ita- liana z owalną widownią, w XX wieku zakończył swą publiczną działalność jako sala kinematografu.

Ostatni trzeci rozdział poświęcony został sztukom, w których dramatyza- cja metafory theatrum mundi stanowi fragment akcji dramatycznej bądź - jak w przypadku The Spanish Tragedy Kyda, Hamleta Shakespcara, The Roman Actor Massingera - „teatr w

teatrze”, sztuka odgrywana w sztuce,

jest jedną z nieodzownych perypetii struktury dramatycznej. Autorka zasto- sowane w poszczególnych dramatach techniki jawnoteatralne przedstawia w kontekście ich moralnego, filozofi- cznego i estetycznego przesłania. Mi- kroanaliza pojedynczych dramatis per- sonae grających podwójne role, ustę- puje szerszej perspektywie, którą na-

rzuca _ „pełnospektaklowy” — wymiar

metateatru.

Szczególnie wiele miejsca zajmuje w pracy Lo fingido verdadero, bowiem Mroczkowska-Brand uważa, że ta sztu- ka jest jedną z wszechstronniejszych dramatyzacji metafory Theatrum Mun- di. W ukazanej przez Lope de Vegę historii nawrócenia i męczeństwa rzymskiego dramaturga i aktora Ge- nczjusza, dwukrotnie zmyślenie odgry- wanej sztuki w sztuce staje się prawdą, przeciwstawione zostają pogańska i chrześcijańska koncepcja ról w świecie:

życie okazuje się być boską komedią, której jedynie prawdziwym autorem jest Bóg. Zdaniem autorki Łe vćritable Saint Genest Jeana Rotrou, francuska adaptacja tej comedia, nie dorównuje jej zapoznanej, oryginalnej wersji, w pełni rozwijającej możliwości interpre-

(4)

tacyjne metafory theatrum mundi w oparciu o bogaty repertuar technik jawnoteatralnych. Wyczerpująca pre- zentacja sztuki, w której Lope de Vega w mistrzowski sposób splótł teatralne udawanie z rzeczywistością rozgrywa- jącej się na scenie akcji, miejmy na- dzieję pozwoli zająć Lo fingido verda- dero należne jej miejsce wśród arcy- dzieł metateatru.

Osobne miejsce poświęcono drama- tom (La vida es sueńo, En esta vida todo es verdad todo mentira, The Temm- pest, A Midsummer's Night Dream), w których pełna dramatyzacja theatrum mundi sprowokowała Shakespeara i Colderona do sięgnięcia po kolejny to- pos - porównanie życia ze snem - a tym samym połączenia ze sobą trzech tematów: teatru, snu, magii. Obydwaj dramaturdzy, aby oddać iluzoryczny charakter życia, użyli w swoich sztu- kach całego szeregu chwytów jawno- teatralnych, wprowadzając postać we- wnętrznego dramaturga (Basilio w Ży- ciu snem, Prospero w Burzy), pod któ- rego dyktando pozostałe dramatis per- sonae zmuszone są grać nieswoje role, na scenie odgrywane są przedstawie- nia, itp. Zbieżności, podobieństwo sto- sowanych środków jednak nie musi oznaczać jedności celu. U Calderona i innych hiszpańskich autorów, dominuje moralny wymiar theatrum mundi pod- kreślający teocentryczną, religijną in- terpretację, jego doskonałym wyrazem jest auto sacramental Wielki teatr świata. Inaczej w teatrze elżbietańskim i jakobińskim, gdzie przeważa antropo- centryczne widzenie tej metafory, a szczególnie u Shakespeara, dla którego tematem wiodącym zdaje się być reflek- sja natury estetycznej, próbująca okreś- lić granice wyobraźni twórczej (Burza, Sen nocy letniej).

Praca Mroczkowskiej-Brand to bar-

dzo interesujące studium komparatysty- czne przede wszystkim dlatego, że do- tyka treści stale obecnych w kulturze;

dramaty Shakespeara, ale także Calde- rona, a czasami Lope de Vegi, wciąż znajdują wdzięcznych aktorów i wi- dzów. Wraz z autorką oglądamy znaną nam dramaturgię w jej szerszym kon- tekście, śledzimy myślenie dramatyczne twórców zmuszonych zaspokajać ludy- czne wymagania widowni. Książka skłania do refleksji nie tylko na temat omawianego okresu w historii teatru angielskiego i hiszpańskiego, ale do przemyśleń o naturze teatru. Bardzo wymierną korzyścią płynącą z lektury jest poznanie wielu zapomnianych, lub zgoła nieznanych sztuk z repertuaru hiszpańskich corrali oraz wielu „nie-

szekspirowskich” tytułów epoki elżbie-

tańskiej.

Praca napisana jest po angielsku bardzo osobistym i zaangażowanym tonem. Autorka, pragnąc, aby czytelnik nie zorientowany w realiach Anglii elżbietańskiej, Hiszpanii Habsburgów czy wręcz nie na co dzień obcujący z kulturą baroku, nie pogubił się śledząc myśl przewodnią dysertacji, rekapitu- luje wnioski na początku i końcu każ- dej części wykładu. Pracę zamyka lista cytowanych sztuk, wybór bibliografii oraz ilustracji, które wraz z opisami stanowią wyjątkowo ważną adendę do całości opracowania. Niestety jakość reprodukcji pozostawia dużo do ży- czenia, trudno się też zorientować w skali czy wymiarach przedstawianych obiektów. Zainteresowanych porówna- niem materialnej przestrzeni scenicznej corralu z analogiczną teatrów londyń- skich proponowałabym odesłać do pracy znakomitego hispanisty amery- kańskiego Johna J. Allena, Et Corral del Principe (1583-1744). The Reconstru- ction o| a Spanish Golden Age Play-

(5)

house (Gainesville 1983), gdzie można znaleźć stosowne zestawienie. Wydana przez krakowską oficynę naukową

„Universitas” książka niewolna jest od

drobnych niedociągnięć redaktorskich - literówek, stosunkowo częstszych w cytatach i nazwiskach hiszpańskich

(vide Diez i Diaz).

Ta ciekawa praca polskiej kompara- tystki, doskonale znającej nie tylko angielską i hiszpańską literaturę, która włącza się w międzynarodową dyskusję na temat metateatru winna znaleźć wielu czytelników wśród filologów, tea- trologów, badaczy kultury. Należy mieć nadzieję, że język rozprawy nie będzie temu przeszkodą. A sądzę, że win- niśmy sobie życzyć, aby Katarzyna Mroczkowska-Brand zechciała podzie- lić się i po polsku swoimi wiadomościa- mi, entuzjazmem, erudycją, i napisała książkę, może monografię o popular- nym charakterze, na temat teatru Hiszpanii Złotych Wieków, nicznanego, a przez to i niedocenianego w Polsce.

Beata Baczyńska

LAJOS HOPP: .

AZ "ANTEMURALE" ES "CONFORMI-

TAS” HUMANISTA ESZMEJE A

MAGYAR-LENGYEL HAGYOMANYBAN [DIE HUMANISTISCH IDEE DES "AN- TEMURALE" UND DER "CONFORMI- TAS” IN DER UNGARISCH-POLNI-

SCHEN UBERLIEFERUNG], Budapest

Kiadó, 1992. 208 s. (Humanizmus ćs reformóació 19.)

Lajos Hoop beschaftigt sich seit mehreren Jahrzchnten mit der Erschli- essung der Veranderungen in der pol- nisch-ungarischen literarischen Uber-

lieferung. In diesem Band stellt er die zweihundertjahrige Geschichte ciner wichtigen Idee dar, die die Selbstbe- trachtung beider Vólker und das europaische Bild Uber sie langfristig beeinflusste. Die parallele Behandlung wird in erster Linie damit begriindet, dass die ungarische und polnische Geschichtsbetrachtung durch die Ver- teidigung gegen die Tiirken seit dem Ende des 14. Jahrhunderts gepragt wurde. Der "antemurale-Gedanke hat beide Lander, fiir die in mehrerer Hin- sicht eine 3hnliche politisch-gesell- schaftliche Einrichtung und geographi- sche Lage typisch war, mit der selben historischen Rolle bekleidet. Die Tradi- tion der Erkennung der Angewicesen- heit auf gegenseitige Hilfe und der ge- genscitigen Interessen kann man durch eine łange Zeit kontinuierlich nachwei- sen.

Der Ausdruck "propugnaculum Chri-

stianitatis” ist auf Grund der gramma-

tischen Struktur eine Metapher, nach der Uberlicferungsweise cin geflugeltes Wort. Seine praktische Anwendung und ideologische Rolle hing von dem gesellschaftlichen und realpolitischen Faktoren, von dem jeweiligen Kontext und von der ihnen zugedachten Auif- gabe ab und hat sich standig gewan- delt. Die "antemurale"-lIdee ist cin altes Thema der polnischen und derungari- schen Geschichtsschreibung sowie der Kultur - und Literaturgeschichte. Eine gemcinsame Folgerung der friiheren Forschungen ist es, dass das gelliigelte Wort keine historische Fakten oder aufrichtige Gefihle wiedergab, und nicht als Grundlage einer dauerhaften Kooperation dienen konnte. Es war vor allem eine Losung Westens im Inter- essc der Mobilisierung der ungarischen Offentlichkcit und es wurde auch von Ungarn verwendet, wenn das Land um

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydaje się, choć tego już Watson nie mówi, że schlebianie gustom czytelników bez zamysłu i możliwości ich kształto- wania nie tylko ogranicza możliwości

Tak więc opozycja, conditio sine qua non dialogu tradycyj- nego, pojawia się również w omawia- nych dramatach, ale w postaci „opozy- cji czystej”, pozbawionej

W dalszych rozdziałach, będących już rozwinięciem i konsekwencją jak rów- nież dokumentacją owych pierwszych, w analizie cytowanych lub referowanych tekstów

Orlancn. działający raczej jako eloment intrvgi. sni błazen Probierczyk. komentujace drwiaco ludzkie szaleństwa i ksnirvsa Tosa. Postacie działa- jace ne pieruczej

Uzbro- jona w znajomość praw rządzących roz- wojem nauki, nie odrywa się od zasad- niczych podstaw myślenia naukowego, liczy się z nimi i na nich opiera swe

jak powieści Mal- raux; jest dziełem inteligentnym, ale nie intelektualnym, a ogranicza się w jed- nej trzeciej do bełkotu idioty.. W Hiszpanii najbogatszą

Według niego dramat naj- wvższej formy może się obyć bez sceny i znaleźć swój kształt plastyczny na wy- imaginowanej scenie w duszy czytełni- ka..

Na ostatnich kartach swej pracy autor rozpatruje swoistość twórczej metody pisarza i wnioskuje, że w strukturze utworu artystycz- nego znajdują odbicie nie tylko

Nilsson neguje wpływ Ibsena na twórczość Czechowa, wskazując jedynie na pewne podobieństwa natury kompozycyj- nej, o tyle wyraźnie ukazuje znaczenie Ibsena w

Nous trouvons des considćrations au sujet de la cohćrence du texte dans Iarticle clair et concis de Nina Lcontieva ainsi que das le travail d'lrena Bellert (O

Es geht um ein stimulatives Unternehmen im Rahmen der Entwicklung der zeitgenóssischen literarischen Komparatistik sowohl auf dem Gebiete der Literaturgeschichte

Le tableau complet et sug- gestif dessinć par Michałowska nous in- eline 4 apercevoir Iessentiel de I"ancienne poćtique polonaise (ou peut-etre plus largement:

W: minimalnym tylko stopniu użyteczne dla współczesnej teorii literatury są szczegółowe uwagi Ingardena o wyróż- nionych przez siebie czterech warstwach utworu

— fakt materialny istniejący w postaci ko- munikatu językowego — nie stanowi jeszcze wypowiedzi artystycznej, a staje się nią do- piero w procesie odbioru,

Główne zarzuty pod adre- sem Nowej Krytyki dotyczą „uprzedmio- towienia” literatury, oderwania jej od kontekstu społecznego (przez wprowa- dzenie metody tzw.

Jednakże implikowany tytułem i wyrażony expressis verbis cel (badawczy, którym było „prześledzenie przemian gatunku w perspektywie dwu literatur oraz uchwycenie

The structural affinity between the tale and didacticism found its best expression in the eighteenth-century didactic or philosophic tale, in which the

Zresztą Miłosz początkowo myślał podobnie przyjmując, że stolicą poezji światowej jest Paryż, dopiero katastrofa Francji w ML 'wojnie światowej i los Polski

Eugene Vances book shouid be wełcomced by both medievalists and tho- se interested in the history of literary ideas as one of the still rather few stu- dies

Nota Redakcji, podpowiadająca czytanie tej dyskusji jako powieści, nasuwa pomysł, iż gdyby rzeczywiście była ona fikcją powieściową, to otrzymalibyśmy wariant

Przy- toczone przed chwilą objaśnienie jest na tyle mało instruktywne, że cała pu- blikacja mogłaby się doskonale bez niego obejść; jeśli już jednak

with other art domains, science and socio-cultural conditions, was completely forgotten by the author. Trying to show the development of the new theoretic -

Like the novel form in general, Gravitys Rainbow employs a particular approach to the representation ol time: one which accounts in part for this novels formal