Kartaprzedmiotu KrakowskaAkademiaim.AndrzejaFryczaModrzewskiego

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne Profil: Praktyczny

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: RatMed

Stopień studiów: I

Specjalności: bez specjalności

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Dydaktyka medyczna

Kod przedmiotu WLINZ RatMedP1N PNOZ1 17/18

Kategoria przedmiotu Przedmioty Nauk o Zdrowiu

Liczba punktów ECTS 1

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Zp Pz Sk

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — ĆwiczeniaK — KonwersatoriumS — SeminariumL — LaboratoriumI — Zp,pz,sk Zp — Zajęcia PraktycznePz — Praktyka ZawodowaSk

— Samokształcenie

(2)

Cel 1 Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: - samodzielnego kształcenia za- wodowego ratowników - samodzielnego określania celów kształcenia

Cel 2 Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: - samodzielnego określania celów kształcenia zawodowe- go - samodzielnego planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego Kształtowanie postawy studenta do: - aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu dydaktyki medycznej - przekonania o znaczeniu wiedzy z dydaktyki medycznej w praktyce zawodowej

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 charakteryzuje warunki organizowania i planowania działalności dydaktycznej MW2 omawia cele i zadania dydaktyki ogólnej oraz kształcenia medycznego

MW3 wyjaśnia genezę, rozwój i cechy nowoczesnego modelu nauczania-uczenia się

MW4 wymienia cele kształcenia zawodowego (klasyfikacja, taksonomia i operacjonalizacja celów kształcenia zawo- dowego

MW5 objaśnia znaczenie treści kształcenia

MW6 wyjaśnia klasyfikację i zastosowanie metod nauczania w kształceniu medycznym MW7 wymienia zasady pomiaru dydaktycznego, kontroli i oceny w procesie dydaktycznym

MU8 dobiera, ocenia i wdraża formy i metody nauczania w procesie dydaktycznym MU9 planuje proces dydaktyczno-wychowawczy

MU10 dostosowuje treści kształcenia medycznego do wymagań programowych, ukierunkowując to kształcenie na rozwój kompetencji

MU11 Realizuje zadania dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych strategii kształcenia, w zależności od przewi- dzianych form kształcenia i z zastosowaniem zróżnicowanych metod nauczania

MK12 przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych

MK13 przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej MK14 dba o wizerunek własnego zawodu

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Podstawowe pojęcia z dydaktyki ogólnej. 1

W2 Dydaktyka medyczna - jako dydaktyka zawodowa - zakres i zadania. 1 W3 Cele i zadania dydaktyki ogólnej i kształcenia medycznego. 1 W4 Proces kształcenia- warunki organizowania i planowania działalności

dydaktycznej. 1

W5 Wybrane nowoczesne strategie kształcenia 2

W6 6Cele kształcenia zawodowego (klasyfikacja, taksonomia, operacjonalizacja

celów kształcenia zawodowego). 1

W7 Formy organizacyjne nauczania. 1

W8 Układy treści kształcenia oraz teorie ich doboru. 1

W9 Klasyfikacja, charakterystyka, dobór i zastosowanie metod nauczania

w kształceniu medycznym 1

W10 Zasady dydaktyczne: podziały, interpretacja. 1

Strona 2/5

(3)

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W11 Środki dydaktyczne: podziały, uwarunkowania zastosowania , wymagania

stawiane środkom dydaktycznym. 1

W12 Pomiar dydaktyczny: definicje, zasady, funkcje, metody, formy. 1

W13 Planowanie pracy nauczyciela. 2

Razem 15

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M10. Prezentacje multimedialne

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 15

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 0

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 5

Przygotowanie do zaliczenia 5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny P17. Projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Ocena końcowa na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadań indywidualnych oraz pozytywnej oceny z egzaminu. Dodatkowe kryteria oceny stanowi wykonanie zadań zgodnie z obowią- zującymi procedurami i wymaganiami określonymi przez prowadzącego zajęcia. każdy student przygotuje indywidualny projekt zajęć na zadany przez prowadzącego temat

Kryteria oceny

Na ocenę 3

Ocenę dostateczną (3,0) otrzymuje student, który: posiada podstawową wiedzę skupiającą się na umiejętności pamiętania i przywoływania z pamięci pojęć,

(4)

Na ocenę 3.5

Ocenę dostateczny plus (3,5) otrzymuje student, który: dodatkowo posiada umiejętność wytłumaczenia i interpretacji znaczenia pojęć, porównywania i wnioskowania na bazie zapamiętanych informacji

Na ocenę 4

Ocenę dobrą (4,0) otrzymuje student, który: dodatkowo koncentruje się na użyciu informacji ich zastosowaniu do rozwiązania znanych problemów, poprzez

wybór rozwiązania z zamkniętej listy

Na ocenę 4.5

Ocenę dobrą plus (4,5) otrzymuje student, który: dodatkowo posiada umiejętności rozpoznania elementów składowych, a także powiązań i relacji między elementami struktury, co prowadzi do wnioskowania i rozwiązywania problemów poprzez podanie własnej odpowiedzi

Na ocenę 5

Ocenę bardzo dobrą (5,0) otrzymuje student, który: dodatkowo dobiera i zestawia elementy składowe w nową strukturę, tworzy nową informację, nowe odpowiedzi i w sposób unikalny rozwiązuje problemy oraz ocenia i wartościuje informacje z uwagi na odpowiednie kryterium, czy cel, a także tworzy własne kryteria oceny i argumentuje swoje stanowisko

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1 K_W14

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MW2 K_W13

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MW3 K_W13, K_W14

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MW4 K_W13

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MW5 K_W13

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MW6 K_W13

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MW7 K_W13

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MU1 K_U12

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

(5)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MU2 K_U12

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MU3 K_U12

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W12, W13

M16, M10 P1, P17

MU4 K_U12

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MK1 K_K04, K_K08

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MK2 K_K04, K_K09

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

MK3 K_K01

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13

M16, M10 P1, P17

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Ciechaniewicz W. (red.) — Pedagogika, Warszawa, 2008, PZWL

[2] Mazurkiewicz G. (red.) — Jakość edukacji, różnorodne perspektywy, Kraków, 2012, UJ [3] Kruszewski K. (red.) — Sztuka nauczania, Warszawa, 2009, PWN

[4] Wasyluk J. — Podstawy dydaktyki medycznej, Warszawa, 1998, PZWL Literatura uzupełniająca:

[1] Galloway Ch. — Psychologia uczenia się i nauczania, Warszawa, 1998, PWN [2] Kwiatkowska H. — Pedeutologia, Warszawa, 2088, WAiP

[3] Kupisiewicz Cz. — Dydaktyka ogólna, Warszawa, 2000, Oficyna Wydawnicza GRAFF PUNKT [4] Niemierko B. — Pomiar wyników kształcenia, Warszawa, 2002, WSiP

[5] Day Ch. — Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, Gdańsk, 2008, GWP

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk (kontakt: teresaolearczyk1@gmail.com)

Figure

Updating...

References

Related subjects :