1. <<opiekun1>> .......................................................................... numer i seria dokumentu tożsamości 2. <<opiekun2>> ......................................................................... numer i seria dokumentu tożsamości Oświ

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1. <<opiekun1>>

...

numer i seria dokumentu tożsamości 2. <<opiekun2>>

...

numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie

Świadoma/y podjętej decyzji niniejszym wyrażam wolę zapisania od 1 września 2020 r.

mojego dziecka ……….………..…………w poczet wychowanków,

(imię i nazwisko dziecka)

……….

(nazwa przedszkola)

do którego zostało zakwalifikowane jako kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Jednocześnie deklaruję godziny pobytu dziecka od ………...

do ……….……..i korzystanie z posiłków - śniadania, obiadu, podwieczorku.

(właściwe podkreślić)

.

1. Bytom,……… ...

(data) czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

2. Bytom,……… ...

(data) czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Figure

Updating...

References

Related subjects :