OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATAOświadczam, że dziecko

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żywcu ul. Moszczanicka 26

Załącznik nr 4 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żywcu

OŚWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Oświadczam, że dziecko

………..., (imię i nazwisko kandydata)

o którego przyjęcie do klasy pierwszej wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn. w której jest troje i więcej dzieci.

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………

Data

……….………

……….………

Czytelny podpisy rodziców/opiekunów prawnych

zsp1zywiec.edupage.org zsp1zywiec@wp.pl tel.: 33/865-21-97

Figure

Updating...

References

Related subjects :