Winners Plus 2 Plan wynikowy *na podstawie układu lekcji w podręczniku

38  Download (0)

Full text

(1)

Winners Plus 2

Plan wynikowy *na podstawie układu lekcji w podręczniku

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 1*

Środki językowe

Słownictwo związane z podawaniem danych osobowych Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu zewnętrznego Nazwy członków rodziny

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy hobby i zainteresowań

Nazwy zwierząt Nazwy miesięcy Nazwy kolorów Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu Pisanie: opisywanie ludzi, przedstawianie swoich upodobań

Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.5; II 2.3 3.1 3.2; III 5.1 5.3; IV 6.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje pokazane na obrazkach osoby do przeczytanych wypowiedzi tych osób

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wybrane wyrażenia za nagraniem

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanych wypowiedzi

 uzupełnia luki w tekście informacjami na swój temat

 wyszukuje wyrazy w kratownicy (WB)

 uzupełnia luki w tabeli, dopasowując wyszukane wcześniej wyrazy do odpowiednich kategorii i dopisując inne wyrazy (WB)

 pisze prawdziwe zdania z podanych wyrazów i wyrażeń na podstawie przeczytanych wypowiedzi (WB)

Uczeń:

 łączy wyrazy i wyrażenia, tworząc prawdziwe i fałszywe zdania na podstawie przeczytanych wypowiedzi i gra w grę True/False

Lekcja 2 Środki językowe

Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu Nazwy ubrań

Czas present simple: forma pełna i skrócona czasownika to be Czasownik have/has got: forma pełna i skrócona

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Pisanie: opisywanie ludzi

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową i powtarza kwestie dialogów za nagraniem

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej i sprawdza poprawność wykonania zadania z nagraniem

 opisuje wygląd wskazanego bohatera historyjki w formie pisemnej

 zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej

 odpowiada na pytania dotyczące własnej osoby,

Uczeń:

 gra w grę, w której opisuje wygląd wybranych osób i zgaduje imiona opisywanych przez kolegę/koleżankę osób

 rysuje siebie i pisze zdania na temat swojego wyglądu (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1

(2)

Mówienie: opisywanie ludzi

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.1 5.1; 9 10 12 13

dopasowując krótkie odpowiedzi do podanych pytań

 zapisuje nazwy ubrań i przedmiotów pokazanych na obrazku (WB)

 dopasowuje połówki zdań do siebie na podstawie historyjki obrazkowej (WB)

 opisuje wygląd osób pokazanych na obrazkach (WB)

 uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB)

Lekcja 3 Środki językowe Nazwy zabawek Czasownik have/has got

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: mówienie o posiadaniu, proszenie o informacje

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.4 6.5; V 8.2;9 10 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w tekście piosenki nazwami zabawek pokazanych na obrazkach, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę

 podpisuje obrazki odpowiednimi imionami osób na podstawie przeczytanego tekstu

 odpowiada na usłyszane w nagraniu pytania na podstawie przeczytanego tekstu i obrazków

 uzupełnia luki w tabeli na podstawie informacji uzyskanych z rozmowy z kolegą/koleżanką

 pisze tekst na temat posiadanych przez kolegę/koleżankę zabawek na podstawie uzupełnionej tabeli

 zakreśla wyrazy niepasujące do pozostałych spośród podanych list wyrazów (WB)

 podpisuje obrazki przedstawiające różne zabawki ich nazwami (WB)

 dopasowuje imiona osób do podanych zdań na podstawie analizy informacji zawartych w tabeli (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach informacjami na temat osób uwzględnionych w tabeli i wskazuje właściwe osoby opisane w ten sposób [przez kolegę/koleżankę (WB)

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie obrazka (WB)

Uczeń:

 pisze tekst na temat posiadanych przez siebie zabawek

 poprawia błędy w podanych zdaniach (WB)

Lekcja 4 Środki językowe Liczebniki 1-100 Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: podawanie miejsca zamieszkania, proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

Uczeń:

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza rymowankę za nagraniem

 uzupełnia brakujące informacje w kartach

informacyjnych na podstawie wysłuchanego nagrania

 pyta i odpowiada na pytania o adres i numer telefonu

 czyta podane wyrazy o podobnej wymowie na głos

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy

 uzupełnia brakujące informacje w karcie na

Uczeń:

 uzupełnia luki w rymowance odpowiednimi

liczebnikami w formie słownej na podstawie własnych obliczeń

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową

 uzupełnia luki w tabeli liczbowej podanymi nazwami liczebników zgodnie z własnymi obliczeniami (WB)

 pisze dialog rozszyfrowując kod liczbowy na podstawie podanego klucza (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

(3)

I 1.1; II 2.3 2.4; IV 6.2 6.5; 9 10 12 13 podstawie dialogu (WB)

 poprawia błędy w cyfrowym zapisie podanych w formie słownej numerów telefonów (WB)

 zakreśla wyrazy niepasujące do pozostałych zgodnie z ich wymową (WB)

Lekcja 5 Środki językowe Liczebniki 1-10 Powitania

Czas present simple Czasownik have/has got

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 uzupełnia luki w wypowiedziach przedstawiających się osób, występujących w przeczytanej i

wysłuchanej historyjce ich imionami na podstawie obrazków (WB)

 uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

Uczeń:

 uzupełnia luki w tabeli z kodami (WB)

 odszyfrowuje podane kody liczbowe, podając właściwe wyrazy (WB)

 pisze własne kody i odgaduje kody napisane przez kolegę/koleżankę (WB)

 wypowiada się na temat lubianych przez siebie postaci z historyjki (WB)

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 8

Środki językowe Czas present simple

Nazwy czynności dnia codziennego Nazwy dni tygodnia

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań

Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2 4.3 5.2 5.3; 9 10 12 13

Uczeń:

 numeruje obrazki na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu oraz powtarza tekst za nagraniem

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 reaguje właściwe na różnice pomiędzy przeczytanym a słuchanym tekstem

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi informacjami na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu oraz na podstawie własnych doświadczeń

 opisuje swój ulubiony dzień, uzupełniając podane zdania

 podpisuje obrazki (WB)

 układa podane zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc opis dnia (WB)

 opisuje sposób, w jaki spędza soboty na podstawie podanych wyrazów, uzupełniając luki w zdaniach (WB)

Uczeń:

 opowiada o swoim ulubionym dniu na podstawie napisanych wcześniej zdań

 uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczną (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3

(4)

Lekcja 9 Środki językowe

Nazwy obowiązków domowych Nazwy dni tygodnia

Czas present simple Przysłówki częstotliwości

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 4.2; IV 6.5; V 8.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w rozkładzie obowiązków domowych umieszczonych w tabeli na podstawie wysłuchanych wypowiedzi

 odpowiada na pytania na podstawie analizy informacji umieszczonych w tabeli

 powtarza zdania za nagraniem

 dopasowuje podane przysłówki do podanych pytań na podstawie analizy informacji umieszczonych w tabeli

 pyta i odpowiada na pytania z kwestionariusza o częstotliwość wykonywania różnych czynności

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie przeczytanego dialogu (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi

przysłówkami częstotliwości na podstawie analizy informacji z tabeli (WB)

 pisze zadnia na temat częstotliwości wykonywania przez siebie czynności pokazanych na ilustracjach (WB)

Uczeń:

 zapisuje własne odpowiedzi na pytania kwestionariusza, dotyczącego częstotliwości wykonywania różnych czynności

Lekcja 10 Środki językowe Czas present simple Spójniki and, or i but

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1; III 4.2; IV 6.3 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi symbolami zgodnie ze swoimi upodobaniami, dotyczącymi podanych czynności, pyta i odpowiada na pytania na ten temat

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie informacji z wypełnionej tabeli

 dopasowuje imiona osób pokazanych na obrazkach do podanych zdań (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanych wypowiedzi oraz uzupełnia je nazwami przedmiotów pokazanych na obrazkach (WB)

 uzupełnia luki w tabeli podanymi nazwami czynności zgodnie ze swoimi upodobaniami (WB)

 pisze zdania na temat upodobań kolegi/koleżanki na podstawie podanych symboli (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi spójnikami zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę

 wypowiada się na temat upodobań osoby, której pokazany na ilustracji pokój analizuje przez określony czas

Lekcja 11 Środki językowe Czas present simple

Uczeń:

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania

Uczeń:

 odgrywa dialog z podziałem na role

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4

(5)

Przysłówki częstotliwości

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4; III 4.2; IV 6.3 6.5; 9 10 12 13

 tworzy listę czynności wykonywanych przez siebie po szkole w wolnym czasie

 rozmawia z kolega/koleżanką na temat

wykonywanych przez siebie po szkole w wolnym czasie

 pisze tekst na temat czynności wykonywanych po szkole przez kolegę/koleżankę na podstawie przeprowadzonej wcześniej rozmowy

 powtarza podane wyrazy za nagraniem

kategorii zgodnie z ich wymową

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 zaznacza wyrazy o wskazanej wymowie spośród podanych (WB)

Lekcja 12 Środki językowe Czas present simple Przysłówki częstotliwości

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego

Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 3.1 3.2; III 4.2 5.2; IV 6.5 7.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje błędy na ilustracjach na podstawie przeczytanego listu

 pisze odpowiedzi na podane pytania

 odgrywa dialog na podstawie informacji uzyskanych z przeczytanego tekstu

 podkreśla pytania w przeczytanym e-mailu (WB)

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie przeczytanego e-maila (WB)

 uzupełnia luki w odpowiedzi na przeczytany e-mail (WB)

Uczeń:

 pisze odpowiedź na e-mail na temat form spędzania wolnego czasu przez siebie

Lekcja 13 Środki językowe Czas present simple Przysłówki częstotliwości

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.3 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 wskazuje właściwy tytuł przeczytanej i wysłuchanej historyjki spośród podanych opcji (WB)

 zaznacza właściwe spośród pokazanych na obrazkach osób na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w wypowiedziach przedstawiających się osób, występujących w przeczytanej i

wysłuchanej historyjce ich imionami na podstawie obrazków (WB)

 uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanej i

Uczeń:

 rozwiązuje rebusy (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

(6)

wysłuchanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach umieszczonych w tabeli na podstawie obrazków (WB)

 uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat własnych upodobań (WB)

 rozmawia na temat wskazanych czynności uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat upodobań kolegi/koleżanki (WB)

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 16

Środki językowe

Nazwy pomieszczeń w domu Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 2.3 2.4; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje części domu na obrazku na podstawie usłyszanych nazw pomieszczeń i powtarza je za nagraniem

 uzupełnia luki w tekście piosenki usłyszanymi wyrazami i śpiewa piosenkę z nagraniem

 zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie analizy ilustracji

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi

czasownikami w formie czasu present continuous na podstawie analizy ilustracji

 pisze nazwy pokazanych na obrazku pomieszczeń (WB)

Uczeń:

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy obrazka (WB)

 rysuje wybrane osoby w pomieszczeniach na obrazku i pisze zdania na temat wykonywanych przez nich czynności i miejsc, w którym przebywają (WB)

Lekcja 17 Środki językowe

Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy czynności

Nazwy mebli i sprzętów domowych

Czas present continuous: pytania i krótkie odpowiedzi Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 2.4; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje właściwe obrazki na podstawie usłyszanych w nagraniu zdań

 odpowiada na pytania na temat pokazanych ilustracji

 pisze pytania na temat obrazka, pyta i odpowiada na pytania kolegi/koleżanki

 podpisuje obrazki przedstawiające różne meble i sprzęty ich nazwami i dopasowuje je do właściwych pomieszczeń (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach na podstawie ilustracji (WB)

 pisze odpowiedzi na pytania o wykonywane w tej chwili czynności (WB)

Uczeń:

 wyszukuje wskazaną liczbę różnic pomiędzy dwoma ilustracjami

 gra w grę kalambury z nazwami czynności

 uzupełnia tabelę z regułą gramatyczną (WB)

Lekcja 18 Środki językowe Czas present continuous Zaimki pytające

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Uczeń:

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania i podpisuje ilustracje odpowiednimi imionami osób

 pisze pytania z podanych wyrazów i wyrażeń, pyta i odpowiada na te pytania

Uczeń:

 planuje i odgrywa krótką rozmowę telefoniczną według własnych pomysłów na podstawie modelowego dialogu

 wskazuje wyrazy niepasujące do pozostałych ze względu na ich wymowę (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

(7)

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

 słucha i powtarza rymowankę za nagraniem

 dopasowuje podane pytania i odpowiedzi do osób pokazanych na ilustracji (WB)

 uzupełnia luki w dialogu ułożonymi w odpowiedniej kolejności zdaniami (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)

 dopasowuje uzupełnione pytania do właściwych fragmentów opisu ilustracji (WB)

Lekcja 19 Środki językowe Nazwy pomieszczeń

Nazwy mebli i sprzętów domowych Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Mówienie: opisywanie miejsc

Reagowanie ustne: podawanie swojego miejsca zamieszkania, mówienie o tym, co posiada, podawanie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 3.1 3.2; III 4.1; IV 6.2 6.3 6.4 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje prawdziwe i fałszywe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu

 dopasowuje podane pytania do odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu

Uczeń:

 rozmawia na temat swojego domu/mieszkania na podstawie podanych pytań

 rozwiązuje krzyżówkę (WB)

Lekcja 20 Środki językowe Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, przedstawianie swoich upodobań i uczuć Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 5.1 5.3; 9 12 13

Uczeń:

 poprawia błędy w przeczytanym tekście, zastępując odpowiednie wyrazy podanymi czasownikami

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 wskazuje zadnia prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 poprawia błędy w zdaniach fałszywych na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu

 dopasowuje przeczytane opisy do odpowiednich obrazków (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób i właściwymi formami czasownika to be na podstawie przeczytanych tekstów (WB)

 uzupełnia luki we wpisie do pamiętnika na podstawie obrazka (WB)

Uczeń:

 pisze tekst na temat swojej idealnej chwili na podstawie podanych pytań i własnych pomysłów

Lekcja 21 Środki językowe Czas present continuous

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 układa podane zdania w odpowiedniej kolejności na

Uczeń:

 odgrywa scenkę rozmowy telefonicznej na podstawie podanych fragmentów dialogu (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7

(8)

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w rozmowie telefonicznej podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)

 rozszyfrowuje podane kody na podstawie podpowiedzi (WB)

Lekcja 22 Środki językowe

Słownictwo związane z podawaniem podstawowych informacji na swój temat Nazwy mebli i sprzętów domowych

Nazwy pomieszczeń Czas present simple Czasownik to be Czasownik have got Czas present continuous Przysłówki częstotliwości Spójniki and, or i but

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Reagowanie ustne: przedstawianie siebie i członków swojej rodziny, proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, dokonywanie samooceny I 1.1 1.2 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.1 6.3 6.5; 9 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w dialogu zgodnie z kontekstem

 wyszukuje zdania w tabeli z wyrazami

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi

przysłówkami częstotliwości na podstawie analizy informacji zawartych w tabeli

 pisze prawdziwe zdania na swój temat, uzupełniając podane zdania właściwymi przysłówkami

częstotliwości

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami w czasie present continuous na podstawie ilustracji

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi spójnikami zgodnie z kontekstem

 układa wyrazy z podanych liter

 uzupełnia luki w zdaniach skróconymi formami czasownika to be zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach skróconymi formami przeczącymi czasownika to be zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach odpowiednią formą czasownika to be (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach skróconymi formami czasownika have got zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach skróconymi formami przeczącymi czasownika have got zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach odpowiednią formą czasownika have got (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach odpowiednimi formami czasowników w czasie present simple (WB)

Uczeń:

 rozwiązuje krzyżówkę

 gra w grę pamięciową na podstawie ilustracji przedstawiającej dom i jego pomieszczenia

 koloruje właściwą liczbę medali w zależności od uzyskanej punktacji w wykonanych zadaniach (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

(9)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach odpowiednimi formami czasowników w czasie present continuous (WB)

 uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami i wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w pocztówce podanymi wyrazami i wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB)

 dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc inne (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach wyrazami utworzonymi w poprzednim zadaniu zgodnie z kontekstem (WB)

 wskazuje wyrazy niepasujące do pozostałych (WB) Lekcja 23

Środki językowe

Nazwy różnych typów domów Nazwy mebli i sprzętów domowych Nazwy pomieszczeń

Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Pisanie: opisywanie miejsc

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 3.1 3.2; III 4.3 5.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych na podstawie przeczytanego tekstu

 wskazuje różnice pomiędzy domami w Polsce a pokazanymi na ilustracjach

 opisuje swój dom/mieszkanie według podanych wskazówek

Uczeń:

 wypowiada się na temat swoich upodobań związanych z opisanymi w tekście domami

 wykonuje pracę projektową w postaci plakatu przedstawiającego różne polskie domy lub projektu wymarzonego domu

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 26

Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy codziennych czynności

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Uczeń:

 słucha, czyta i powtarza kwestie z historyjki obrazkowej za nagraniem

 podpisuje obrazki odpowiednimi określeniami czasu na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami w czasie present simple i present continuous na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 dopasowuje uzupełnione zdania do właściwych obrazków

 wskazuje prawdziwe i fałszywe spośród usłyszanych

Uczeń:

 rozwiązuje krzyżówkę i odpowiada na podane pytanie (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9

(10)

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

w nagraniu zdań na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego dialogu (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasowników, tworząc prawdziwe zdania na swój temat (WB)

Lekcja 27 Środki językowe Nazwy zwierząt Czas present simple Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje właściwe zwierzęta na obrazku i powtarza ich nazwy za nagraniem

 słucha i śledzi tekst z nagraniem

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple lub present continuous

 dopasowuje podane krótkie odpowiedzi do pytań na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu

 układa pytania do tekstu na podstawie podanych wyrazów i podaje odpowiedzi

 podpisuje obrazki przedstawiające cienie różnych zwierząt ich nazwami (WB)

 dopasowuje fragmenty przeczytanego tekstu do właściwych ilustracji (WB)

 układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania do przeczytanego tekstu (WB)

 dopasowuje podane odpowiedzi do ułożonych wcześniej pytań na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Lekcja 28 Środki językowe Nazwy zwierząt Zaimki pytające Czas present simple Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do definicji

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

 układa pytania do przeczytanego tekstu z podanych wyrazów

 pyta i odpowiada na ułożone wcześniej pytania na podstawie przeczytanego tekstu

 dopasowuje obrazki zwierząt do odpowiednich opisów ich zwyczajów (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w pytaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

 pisze odpowiedzi na pytania dotyczące zwyczajów zwierząt

Uczeń:

 opisuje obrazek pod kątem dziwnych czynności wykonywanych przez pokazane na nim zwierzęta

 pisze zagadki w formie zdań opisujących zwyczaje i umiejętności pokazanych na obrazkach zwierząt, zadaje zagadki i odgaduje nazwy zwierząt na podstawie zdań ułożonych przez kolegę/koleżankę (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

(11)

(WB) Lekcja 29

Środki językowe Nazwy zwierząt Zaimki pytające Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.3 2.4; IV 6.5; V 8.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 sprawdza poprawność zaznaczonych odpowiedzi na pytania kwizowe z nagraniem

 uzupełnia luki w tekście na podstawie wysłuchanego nagrania

 słucha i powtarza wyrazy o podobnej wymowie za nagraniem

 słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do odpowiednich kategorii (WB)

Uczeń:

 wskazuje właściwe odpowiedzi w pytaniach kwizowych na temat zwierząt

 pisze wymyślone przez siebie pytania kwizowe na temat zwierząt, pyta i odpowiada na pytania utworzone przez kolegę/koleżankę

 czyta na glos podane wyrazy i zakreśla te, które wymawiane są we wskazany sposób (WB)

Lekcja 30 Środki językowe Nazwy zwierząt Czas present simple Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 3.1 3.2; V 8.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje właściwy tytuł przeczytanego tekstu spośród podanych opcji

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu

 czyta tekst na temat zwierząt domowych (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami zwierząt na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

 wyszukuje nazwy zwierząt w kratownicy (WB)

Uczeń:

 opisuje siebie jako wybrane zwierzątko i ilustruje swój tekst rysunkiem lub zdjęciem

 opisuje swoje lub wybrane spośród opcji zwierzątko na podstawie podanych pytań (WB)

Lekcja 31 Środki językowe Nazwy zwierząt Przysłówki częstotliwości Czas present simple Czas present continuous

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 zaznacza właściwe spośród podanych nazw zwierząt na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w streszczeniu przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej

Uczeń:

 rozmawia na temat zwyczajów zwierząt pokazanych na ilustracjach na podstawie podanych przysłówków częstotliwości i czasowników (WB)

 rozwiązuje rebusy (WB)

 odpowiada na pytanie związane z przeczytaną i wysłuchana historyjką zgodnie z własną opinią (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11

(12)

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

historyjki spośród podanych opcji (WB)

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 34

Środki językowe Nazwy miejsc w mieście Wyrażenie There is/There are

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie miejsc

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 5.1; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 zaznacza pokazane na obrazkach miejsca w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanych odgłosów

 uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi nazwami miejsc zgodnie z kontekstem

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę

 zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie informacji na temat swojego miasta oraz informacji uzyskanych z piosenki

 podaje nazwy miejsc w mieście ma podstawie opisujących je zdań (WB)

 układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania (WB)

 pisze odpowiedzi na pytania, dotyczące swojego miasta (WB)

Uczeń:

 gra w grę True/False na podstawie informacji zawartych w tabeli

 pisze zdania opisujące swoją miejscowość (WB)

Lekcja 35 Środki językowe Nazwy miejsc w mieście Przyimki miejsca

Wyrażenie There is/There are

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie miejsc

Uczeń:

 powtarza zdania opisujące położenie budynków pokazanych na obrazkach za nagraniem

 wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania spośród usłyszanych w nagraniu na podstawie analizy ilustracji

 podpisuje miejsca na ilustracji podanymi nazwami budynków i instytucji i sprawdza

Uczeń:

 tworzy tekst opisujący miasto na podstawie planu pokazanego na ilustracji

 pisze zadnia opisujące wybraną ulicę (WB)

 odgaduje nazwę opisywanej przez kolegę/koleżankę ulicy (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 12

(13)

Czytanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 2.3 2.4 3.1 3.2; III 5.1; IV 6.5; 9 10 12 13

poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 pyta i odpowiada na pytania o położenie różnych miejsc na pokazanym na ilustracji planie miasta

 dopasowuje pytania do podanych odpowiedzi na podstawie analizy ilustracji

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie analizy obrazków (WB)

 pisze zdania z użyciem podanych przyimków na podstawie obrazków (WB)

 uzupełnia obrazek przedstawiający plan ulicy odpowiednimi nazwami miejsc na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

 uzupełnia plan usadzenia gości przy stole imionami wybranych osób (WB)

 pisze zdania określające położenie osób przy stole na podstawie swojego planu (WB) Lekcja 36

Środki językowe

Wyrażenia wskazujące kierunek Nazwy miejsc w mieście Tryb rozkazujący

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: reagowanie na polecenia, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.8; II 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5 6.7; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i powtarza instrukcje ilustrowane znakami za nagraniem

 wykonuje usłyszane w nagraniu polecenia

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania

 wskazuje właściwe miejsca na mapie na podstawie

wysłuchanych dialogów

 zapisuje brakujące wyrazy we wskazówkach na podstawie pokazanych na obrazkach znaków (WB)

 pisze zdania wskazujące drogę do sera umieszczonego na planie miasta na podstawie

Uczeń:

 odgrywa dialog, w którym pyta o drogę i wskazuje drogę

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 13

(14)

podanych wyrazów (WB)

 wskazuje właściwe miejsca na mapie na podstawie

przeczytanych wskazówek (WB)

 uzupełnia luki w dialogach na podstawie analizy mapy (WB) Lekcja 37

Środki językowe

Słownictwo związane z opisywaniem miejsc Nazwy miejsc w mieście

Przyimki miejsca

Wyrażenie There is/There are

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: reagowanie na polecenia, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2 1.8; II 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha i śledzi teksty

pocztówek oraz dopasowuje je do właściwych ilustracji

 wskazuje właściwe elementy ilustracji na pocztówkach

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób na podstawie wysłuchanych i przeczytanych tekstów pocztówek

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych i przeczytanych tekstów pocztówek

 uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)

 zapisuje podane liczby w formie słownej (WB)

Uczeń:

 słucha i powtarza zdania z użyciem podanych dźwięków za nagraniem

Lekcja 38 Środki językowe

Słownictwo związane z opisywaniem miejsc Nazwy miejsc w mieście

Przyimki miejsca

Wyrażenie There is/There are

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Pisanie: opisywanie miejsc

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, dokonywanie samooceny

I 1.2 1.8; II 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2; III 5.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 wskazuje właściwe elementy w przeczytanym tekście

 uzupełnia luki w tabeli porównującej opisane w przeczytanym tekście miasto z własnym miejscem

zamieszkania

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

 czyta podane wyrazy na głos (WB)

Uczeń:

 poprawia błędy w przeczytanym fragmencie opisu miejscowości

 tworzy listę miejsc w swojej miejscowości, pisze tekst opisujący swoje miasto i poprawia błędy w napisanym przez siebie opisie

 dopasowuje przeczytane na głos wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową (WB)

Lekcja 39 Środki językowe

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

Uczeń:

 uzupełnia mapę podanymi nazwami miejsc według własnego uznania i odgrywa scenkę, w której pyta o drogę i wskazuje drogę na podstawie

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 14

(15)

Nazwy miejsc w mieście Przyimki miejsca

Wyrażenie There is/There are

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2 1.8; II 2.3 2.4 3.1 3.2; IV 6.5; 9 10 12 13

 wybiera właściwe nazwy miejsc spośród podanych i układa je w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 zaznacza właściwe nazwy miejsc na mapie na podstawie przeczytanej wskazówki (WB)

uzupełnionej mapy (WB)

 pisze zaszyfrowaną wiadomość na temat swojej miejscowości i odgaduje znaczenie wiadomości kolegi/koleżanki

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 42

Środki językowe Nazwy ubrań

Nazwy przedmiotów codziennego użytku Nazwy kolorów

Zaimki dzierżawcze Dopełniacz ‘s

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, mówienie o posiadaniu

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1; II 2.3 3.1; IV 6.4 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha, śledzi tekst historyjki i powtarza kwestie dialogów za nagraniem

 wskazuje właściwą postać na ilustracji na podstawie pytania z historyjki

 dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc prawdziwe zdania, dotyczące przeczytanej i wysłuchanej historyjki

 pyta i odpowiada na pytania o przynależność przedmiotów pokazanych na obrazkach do osób z historyjki

 pisze zadnia opisujące przynależność wybranych przedmiotów do różnych osób

 wyszukuje wyrazy w wężu wyrazowym (WB)

 pisze zdania na temat przynależności wskazanych przedmiotów do osób pokazanych na obrazkach (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem na podstawie ilustracji (WB)

 uzupełnia zdania brakującymi apostrofami (WB)

Uczeń:

 gra w grę, w której pyta o przynależność różnych przedmiotów do osób i zgaduje właściwe osoby na podstawie pokazywanych przedmiotów do nich należących

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 15

(16)

Lekcja 43 Środki językowe

Regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników Wyrażenie There is/There are

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4; IV 6.5; 9 10 12 13

Uczeń:

 wyszukuje wskazane elementy na obrazkach

 słucha i powtarza podane rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

 wskazuje różnice między dwoma ilustracjami

 odpowiada na pytania o liczbę różnych elementów na widocznych na ilustracjach

 pisze pytania o liczbę różnych elementów na widocznych na ilustracjach, pyta i odpowiada na takie pytania

 obserwuje obrazek przez określony czas (WB)

 wpisuje właściwe cyfry przy nazwach przedmiotów na podstawie zapamiętanych przez siebie informacji podczas obserwacji obrazka (WB)

 sprawdza poprawność swoich odpowiedzi, analizując obrazek (WB)

 pisze zdania opisujące liczbę przedmiotów pokazanych na ilustracji (WB)

Uczeń:

 uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczną

 dopasowuje podane i usłyszane wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową

Lekcja 44 Środki językowe Must i mustn’t

Słownictwo związane z parkami narodowymi

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.3 1.13; II 2.2 2.3 2.4; 9 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w tekście piosenki na podstawie wysłuchanego nagrania i śpiewa piosenkę z nagraniem

 uzupełnia luki w przeczytanym regulaminie parku narodowego odpowiednimi czasownikami must lub musn’t zgodnie z kontekstem

 dopasowuje podane zasady do odpowiednich miejsc

 uzupełnia luki w przeczytanym regulaminie parku

odpowiednimi czasownikami must lub musn’t zgodnie z kontekstem na podstawie

Uczeń:

 tworzy listę zasad obowiązujących na lekcjach języka angielskiego (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 16

(17)

obrazka (WB)

 uzupełnia luki w tabeli zasadami obowiązującymi w szkole na podstawie podanych czasowników i obrazka (WB)

Lekcja 45 Środki językowe

Nazwy elementów krajobrazu Czasownik modalny can Must i mustn’t

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego,

rozpoznawanie rodzajów sytuacji

Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie próśb

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.2 2.3 2.4 2.6; IV 6.5 6.7; 9 10 12 13

Uczeń:

 wyszukuje podane elementy krajobrazu na obrazkach

 powtarza nazwy elementów krajobrazu za nagraniem

 wskazuje właściwe ilustracje na podstawie wysłuchanych rozmów

 zakreśla właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanych rozmów

 słucha i powtarza rymowankę za nagraniem

 odgrywa dialog, w którym pyta o pozwolenie i udziela pozwolenia pod pewnymi warunkami na podstawie podanego scenariusza

 układa podane zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika can zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie obrazków (WB)

Uczeń:

 pisze dialog na podstawie obrazka (WB)

 rozwiązuje krzyżówkę (WB)

Lekcja 46 Środki językowe

Słownictwo związane z farmą Nazwy zwierząt w gospodarstwie Czasownik modalny can Must i mustn’t

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Pisanie: opisywanie miejsc

Uczeń:

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej ulotki

Uczeń:

 wypowiada się na temat chęci zwiedzenia opisanego w ulotce muzeum

 tworzy ulotkę na temat muzeum w swoim domu

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 17

(18)

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 3.1 3.2; III 5.1; 9 12 13 Lekcja 47

Środki językowe

Słownictwo zawiązane z przyrodą Nazwy elementów krajobrazu Must i mustn’t

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 układa obrazki z historyjki w odpowiedniej kolejności (WB)

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

Uczeń:

 zapisuje znaczenie pokazanych na obrazkach znaków (WB)

 zapisuje zasady obowiązujące we własnym pokoju (WB)

 rysuje znaki na podstawie zapisanych wcześniej zasad (WB)

 podaje odpowiedzi na podane zagadki (WB)

 odpowiada na pytanie związane z historyjką zgodnie z własną opinią (WB)

Lekcja 48 Środki językowe

Nazwy elementów krajobrazu Nazwy zwierząt

Nazwy miejsc Przyimki miejsca Czasownik modalny can Czas present simple Czas present continuous Dopełniacz ‘s

Must i mustn’t

Regularna i nieregularna liczba mnoga Wyrażenie There is/There are Zaimki pytające

Zaimki dzierżawcze

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Reagowanie ustne: proszenie o informacje

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, dokonywanie samooceny I 1.2 1.12; IV 6.5; 9 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem na podstawie podanych pierwszych liter

 wyszukuje nazwy zwierząt w kratownicy

 uzupełnia luki w opisie obrazka podanymi czasownikami

 zaznacza właściwe miejsca na mapie na podstawie podanych zdań

 zakreśla właściwe zdania i wyrażenia w dialogu spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem

 wstawia apostrofy we właściwych miejscach podanych wyrażeń

 uzupełnia luki w tabeli rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej na podstawie obrazków

 dopasowuje znaki do połączonych fragmentów zdań

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi formami

Uczeń:

 odpowiada na pytania na temat siebie i swoich znajomych

 koloruje właściwą liczbę medali w zależności od uzyskanej punktacji w wykonanych zadaniach (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 18

(19)

czasowników w czasach present simple i continuous (WB)

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami wyrażenia There is/There are (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi zaimkami pytającymi na podstawie podanych odpowiedzi (WB)

 zakreśla właściwe zaimki w zdaniach zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia luki w tabeli must i mustn’t (WB)

 uzupełnia luki zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasach present simple i continuous (WB)

 pisze odpowiedzi na pytania na temat swojej miejscowości (WB)

 uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach na podstawie obrazków (WB)

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii w tabeli (WB)

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji (WB) Lekcja 49

Środki językowe

Nazwy miejsc w Wielkiej Brytanii i Polsce Słownictwo związane z opisywaniem miejsc Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Pisanie: opisywanie miejsc

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.2; II 3.1 3.2;III 5.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 dopasowuje przeczytane opisy miejsc w Wielkiej Brytanii do właściwych ilustracji

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie

przeczytanych opisów

Uczeń:

 tworzy listę znanych mu/jej miejsc w Wielkiej Brytanii

 tworzy listę znanych mu/jej miejsc w Polsce i robi notatki na ich temat

 tworzy projekt w postaci plakatu na temat ulubionego miejsca w Polsce lub wymyślonego przez siebie miasta według podanych wskazówek

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 19

(20)

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 52

Środki językowe

Wyrażenia służące proponowaniu Słownictwo związane z uroczystościami Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Reagowanie ustne: wyrażanie emocji

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2;IV 6.6; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha, śledzi i powtarza tekst dialogów za nagraniem oraz dopasowuje je do właściwych obrazków

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie przeczytanych i wysłuchanych dialogów

 tworzy zdania z podanych wyrażeń

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

 uzupełnia liki w zdaniach właściwymi imionami osób i układa je w odpowiedniej kolejności (WB)

 uzupełnia luki w dialogu (WB)

Uczeń:

 uzupełnia luki w piosence odpowiednimi wyrazami na podstawie nagrania i śpiewa piosenkę z nagraniem

 rozwiązuje krzyżówkę (WB)

Lekcja 53 Środki językowe Liczebniki porządkowe Nazwy miesięcy

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 uzupełnia luki w tabeli z liczebnikami porządkowymi, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza liczebniki za nagraniem

 wskazuje brakujące w wysłuchiwanym nagraniu liczebniki przez podniesienie ręki

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi liczebnikami porządkowymi zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 zapisuje podane daty w formie słownej i sprawdza

poprawność wykonanego zadania z nagraniem

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami osób na podstawie przeczytanego tekstu

 łączy i zapisuje w formie

Uczeń:

 pisze zdania na temat daty urodzin wybranych osób

 rozwiązuje zagadkę z nazwą miesiąca (WB)

 układa zagadkę o wybranym miesiącu (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 20

(21)

liczbowej liczebniki porządkowe (WB)

 zapisuje podane nazwy w formie słownej (WB)

 zapisuje podane daty w formie liczbowej, wskazuje błędną datę oraz dni świąteczne (WB)

 wypowiada na głos zapisaną datę (WB)

Lekcja 54 Środki językowe

Nazwy warunków pogodowych Nazwy miesięcy

Nazwy pór roku Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu

Pisanie: przedstawianie swoich upodobań

Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.1 1.12; II 2.2 2.3 3.1 3.2; III 5.3; IV 7.1; 9 10 12 13

Uczeń:

 słucha, czyta i powtarza zdania opisujące pogodę pokazaną na ilustracjach za nagraniem

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi nazwami miesięcy

 pisze zdania z podanych wyrazów

 podpisuje obrazki zdaniami opisującymi pokazaną na nich pogodę (WB)

 pisze dialog, w którym składa propozycję i reaguje na nią na podstawie obrazków (WB)

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej pocztówki (WB)

 pisze pocztówkę według podanych wskazówek (WB)

Uczeń:

 gra w grę, w której pokazuje pogodę za pomocą gestów i opisuje pogodę pokazywaną przez kolegę/koleżankę

 pisze tekst na temat swojej ulubionej pory roku

 wypowiada podane daty najszybciej, jak potrafi

Lekcja 55 Środki językowe

Słownictwo związane z obchodzeniem zwyczaju Cheese Rolling Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.9; II 3.1 3.2; 9 12 13

Uczeń:

 dopasowuje podpisy do właściwych ilustracji na podstawie przeczytanego tekstu

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu

 dopasowuje połówki zdań do siebie, tworząc prawdziwe zdania na podstawie przeczytanego tekstu

Uczeń:

 wyszukuje niezgodności w obrazku na podstawie przeczytanego tekstu i zapisuje je

Lekcja 56 Środki językowe

Uczeń:

 zastępuje błędne wyrazy w

Uczeń:

 sprawdza poprawność poprawionych wersów piosenki i śpiewa piosenkę z

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 21

(22)

Nazwy pór roku

Słownictwo związane z opisywaniem pogody Czas present simple

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.12; II 2.2 2.3 2.4; 9 10 12 13

piosence o porach roku odpowiednimi wyrazami

 dopasowuje podane wyrazy do wskazanych wydarzeń

 dopasowuje podane wyrazy i wyrażenia do odpowiednich nazw pór roku (WB)

 dopisuje wyrazy do nazw pór roku (WB)

 pisze krótkie teksty na temat pór roku w Polsce na

podstawie informacji zawartych w tabeli (WB)

nagraniem

 pisze wiersz na podstawie podanych wskazówek

Lekcja 57 Środki językowe Liczebniki porządkowe

Wyrażenia służce składaniu propozycji

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu czytanego i słuchanego

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

I 1.5; II 2.3 2.4 3.1 3.2; V 8.2; 9 10 12 13

Uczeń:

 czyta i słucha historyjkę obrazkową

 uzupełnia luki w streszczeniu historyjki obrazkowej (WB)

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie

przeczytanej i wysłuchanej historyjki (WB)

 uzupełnia luki w

wypowiedziach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki odgrywa scenkę (WB)

 układa propozycje i uzupełnia luki w reakcjach na nie na podstawie obrazków (WB)

Uczeń:

 czyta zdania będą ce łamańcami językowymi (WB)

 układa własne łamańce językowe (WB)

 odpowiada na pytanie związane z historyjką zgodnie z własną opinią (WB)

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Lekcja 60

Środki językowe

Nazwy produktów spożywczych Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Słuchanie: rozumienie ogólnego znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

Uczeń:

 słucha, śledzi wersy dialogów i powtarza je za nagraniem

 zaznacza właściwe spośród podanych nazw produktów na podstawie przeczytanych i wysłuchanych dialogów

 dopasowuje podpisy do obrazków, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrażenia za nagraniem

Uczeń:

 dopasowuje podane nazwy produktów spożywczych do odpowiednich kategorii w zależności od pochodzenia tych produktów (WB)

 uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczną (WB)

Winners Plus 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 22

Figure

Updating...

References

Related subjects :