Zarządzanie zasobami ludzkimi

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów: Zarządzanie Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Z

Stopień studiów: I

Specjalności: Marketing

Gospodarka nieruchomościami Rachunkowość w zarządzaniu Zarządzanie firmą

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kod przedmiotu WZIKS ZA1S B20 16/17

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 30 15 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatI — InneEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania kadrami.

Cel 2 Celem jest nauczenie studentów nie tylko doświadczenia i chęci ponoszenia ryzyka, ale przede wszystkim odpo- wiedniej wiedzy z zakresu realizacji poszczególnych elementów procesu zarządzania kadrami.Celem nauczania jest również rozwój osobowości studenta w kierunku dalszego kształcenia w pracy zawodowej.

4 Wymagania wstępne

1 zaliczenie mikroekonomii.

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczy przedmiot będzie znał proces zarządzania zasobami ludzkimi.

MW2 Student, który zaliczy przedmiot będzie umiał rozpoznać i ocenić problemy w organizacjach związane ze stosunkami międzyludzkimi.

MU3 Student będzie posiadał techniki i metody w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

MK4 Student bedzie posuadac kompetencje w zakresie wartości pracownika takiej jak: moralne, potencjał intelek- tualny, cechy osobowościowe oraz cechy psycho-fizyczne.

MU5 Student będzie posiadał umiejętność budowy zespołów pracowniczych.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Wprowadzenie do zarządzania kadrami, przegląd programu zajęć, literatura

przedmiotu, forma i warunki zaliczenia przedmiotu 2 W2

Miejsce zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zarządzania organizacjami, znaczenie kapitału intelektualnego ludzi obok pozostałych zasobów:

finansowych, kapitałowych, technologicznych i informacyjnych

2 W3 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, rekrutacja i dobór kadr, budowa

zespołów pracowniczych 2

W4 Doskonalenie zawodowe pracowników, rozwój potencjału pracy, szkolenia,

metody doskonalenia, oceny 2

W5 Motywowanie pracowników do pracy, teorie motywacji, zadowolenie

pracowników a efektywność pracy 3

W6 Procedury i techniki zarządzania kadrami 3

W7

Style zarządzania kierowników, style przywódcze, koncentracja kierowników na zadaniach - formalnych celach stojących przed organizacją oraz na podwładnych tworzenie odpowiednich stosunków socjoemocjonalnych

3 W8 Wartościowanie stanowisk pracy, cele wartościowania stanowisk, kryteria, etapy

wartościowania 2

W9 Projektowanie, badanie, normowanie oraz mierniki pracy, mierzenie pracy, czas

faktyczny, normalny i normatywny 2

W10 Systemy wynagrodzeń pracowników. 2

W11 Systemy ocen pracowników, składowe systemu ocen, kryteria ocen, metody ocen

pracowników 2

W12 Rynek pracy, podaż i popyt na pracę, oczekiwania pracodawców i pracowników,

rodzaje rynków pracy 1

W13 Koszty pracy i produktywność pracy, składniki kosztów pracy, efektywność

pracy 1

W14 Bezrobocie, przyczyny, skutki społeczne i ekonomiczne 1

(3)

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych W15

Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji nowe wyzwania;

Zapoznanie studentów z badaniami naukowymi w w/w zakresie pod kątem przyszłego wyboru tematu pracy dyplomowej, własnych badań i włączenia

w badania prowadzone na uczelni.

2

Razem 30

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, rekrutacja i dobór kadr, budowa

zespołów pracowniczych 5

C2

Style zarządzania kierowników, style przywódcze, koncentracja kierowników na zadaniach - formalnych celach stojących przed organizacją oraz na podwładnych tworzenie odpowiednich stosunków socjoemocjonalnych

5 C3 Projektowanie, badanie, normowanie oraz mierniki pracy, mierzenie pracy, czas

faktyczny, normalny i normatywny 5

Razem 15

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M13. Studium przypadku M8. Praca w grupach M1. Burza mózgów M11. Projekty

M9. Praca z podręcznikiem

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 45

Konsultacje przedmiotowe 3

Egzaminy i zaliczenia w sesji 3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 44

Opracowanie wyników 15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 15 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

(4)

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny

I1. zaliczenie na podstawie projektu Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Aby zaliczyć przedmiot student musi opanowac wiedzę z zakresu zasobami ludzkimi i wykazać sie aktywnością na wykładach i ćwiczeniach, złozyc z pozytywna oceną egzamin i zaliczyć ćwiczenia.

Kryteria oceny

Na ocenę 3 Prawidłowa odpowiedź na 50% pytań.

Na ocenę 3.5 Prawidłowa odpowiedź na 60% pytań.

Na ocenę 4 Prawidłowa odpowiedź na 70% pytań.

Na ocenę 4.5 Prawidłowa odpowiedź na 80% pytań.

Na ocenę 5 Prawidłowa odpowiedź na 90% pytań.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W05, K_W06, K_W10, K_W11,

K_W17

W1, W2, C1 M16, M13 P1

MW2 K_W05, K_W10 W4, W5, W7, C2 M16, M13, M9 P1, I1

MU1 K_U01, K_U15,

K_U16 W3, W4, W5, W6, C3 M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MK1 K_K01, K_K04,

K_K09, K_K12

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

W13, W14, W15, C1, C2, C3

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MU2

K_U01, K_U02, K_U06, K_U08,

K_U18

W6, W8, W13 M16, M13, M11,

M9 P1, I1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] H.Król, A. Ludwiczyński — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, 2006, PWN [2] Pocztowski A — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2013, PWE

[3] T Listwan — Zarządzanie Kadrami, Warszawa, 2010, C.H BECK

(5)

Literatura uzupełniająca:

[1] Cz. Zając — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, 2007, Wyd Wyższj Szkoły Bankowej

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Daniel Gach (kontakt: dgach@afm.edu.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Daniel Gach (kontakt: dgach@afm.edu.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :