SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

Pełen tekst

(1)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE

ul. Mączna 4, 70 – 780 Szczecin Zaprasza do udziału w przetargu na:

1) Wynajęcie powierzchni 30,81 m

2

w pawilonie nr 19 przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu medycznego badań słuchu oraz dopasowywanie aparatów słuchowych;

2) Wydzierżawienie na okres 10 lat, części terenu o pow. 90,00 m² na działce nr 20, obręb ewidencyjny 4163 Szczecin, z przeznaczeniem na wymiennikownię kontenerową.

I. Opis przedmiotu postępowania

Przedmiotem postępowania jest:

1) wynajęcie powierzchni 30,81m2, w pawilonie nr 19 przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat z przeznaczeniem

na prowadzenie gabinetu medycznego badań słuchu oraz dopasowywanie aparatów słuchowych

;

2) wydzierżawienie na okres 10 lat, części terenu o pow. 90,00 m² na działce nr 20, obręb ewidencyjny 4163 Szczecin, z przeznaczeniem na wymiennikownię kontenerową.

II. Warunki umowne

1. Szczegóły dotyczące przedmiotu najmu/dzierżawy i warunków umowy zawarte są w Rozdziale III Warunki najmu/dzierżawy

oraz we wzorach umów stanowiących załączniki odpowiednio do najmu/dzierżawy do niniejszego zaproszenia:

1) załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia - wzór umowy 30,81 m2 – gabinet medyczny badań słuchu oraz dopasowywanie aparatów słuchowych;

Stawka zaoferowanego w ofercie przez oferenta czynszu miesięcznego za najem nie może być niższa niż : 985,92 zł brutto/1 m-c.

a) obiekt przeznaczony będzie na prowadzenie działalności medycznej – gabinetu medycznego badań słuchu (w tym: Audiometrii tonalnej, Tympanometrii, Otoemisji) oraz dopasowywania aparatów słuchowych;

b) badania wykonywane będą przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania takiej działalności oraz przy użyciu profesjonalnego sprzętu medycznego;

c) opis pomieszczeń:

na powierzchnię 30,81 składają się następujące pomieszczenia:

− łącznik 01 – powierzchnia 4,47 m2 (na planie – zmywalnia);

− łącznik 02 – powierzchnia 23,50 m2 (na planie - bar kawowy);

− łącznik 03 – powierzchnia 1,84 m2 (na planie – wc).

d) dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności będzie w całości obciążało przyszłego najemcę. Prace adaptacyjne mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i sanitarno – higienicznymi i być uzgodnione z SPSZOZ „Zdroje”.

e) wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na prowadzenie działalności będą w gestii przyszłego najemcy. Ewentualne zmiany wymagają uzgodnienia z SPSZOZ

„Zdroje”.

(2)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4 f) poza czynszem Najemca będzie ponosił koszty związane z korzystaniem

z przedmiotu najmu: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za energię cieplną, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków.

2) załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia – wzór umowy na okres 10 lat, części terenu o pow. 90,00 m² na działce nr 20, obręb ewidencyjny 4163 Szczecin, z przeznaczeniem na wymiennikownię kontenerową.

Minimalna stawka z tytułu dzierżawy jaką zobowiązany jest podać w ofercie oferent nie może być niższa niż: 216 000,00 zł brutto, płatna z góry za cały okres trwania dzierżawy

a) Dzierżawca zobowiązany będzie do ustawienia na dzierżawionym terenie obiektu wykonanego w technologii lekkiej (nietrwale związanego z gruntem), spełniającego wymogi i warunki techniczne, sanitarne jakim mają odpowiadać tego rodzaju obiekty oraz wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego.

b) Dzierżawca na własny koszt przyłączy obiekt do istniejącej infrastruktury – woda, kanalizacja sanitarna. Miejsca przyłączenia mediów zostaną wskazane przez Wynajmującego. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążać będą w całości Dzierżawcę. Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy.

2. Wydanie Najemcy/Dzierżawcy przedmiotu najmu/dzierżawy nastąpi po podpisaniu przez obie strony umowy. Na okoliczność wydania przedmiotu najmu/dzierżawy Strony sporządzą protokół przekazania.

3. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający warunki określone w uchwale nr 1269/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r.;

w Uchwale 178/12 z dnia 3 lutego 2012 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1269 oraz w Uchwale 609/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1269, z zastrzeżeniem, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć oferenci, z którymi SPSZOZ „Zdroje”

rozwiązał albo wypowiedział umowę zawartą w wyniku postępowania przetargowego albo odstąpił od umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego, z powodu okoliczności, za które oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie krótszym niż 3 lata przed wszczęciem niniejszego postępowania.

Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie najmu/dzierżawy:

Krystyna Gajzler - Inspektor ds. Inwestycji i Remontów - 91 88 06 207

Kinga Sobiechowska - Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego - 91 88 06 508 III. Informacje dotyczące przetargu

1. Przetarg jest przeprowadzany przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SPSZOZ „Zdroje”.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) złożenie oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami;

b) wpłata wadium.

(3)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4 3. Na ofertę składają się: wypełniony odpowiednio załącznik nr 1 „Oferta cenowa”, a także

wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWP i załącznikami do niej.

4. Ofertę składa się poprzez wypełnienie załącznika nr 1 „Oferty cenowej” w następujący sposób:

a) wpisując imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby, numer NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej,

b) uzupełniając prawidłowo tabelę (należy wypełnić odpowiednią część zamówienia, na którą składana jest oferta),

c) wpisując wysokość wniesionego wadium oraz formę jego wniesienia,

d) składając podpis w miejscu przewidzianym dla osób uprawnionych do reprezentacji Najemcy/Dzierżawcy.

5. „Oferta cenowa” musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Jeżeli upoważnienie do podpisania nie wynika ze złożonych dokumentów, do umowy powinno być załączone pisemne pełnomocnictwo do jej podpisania.

6. Do wypełnionego odpowiednio załącznika nr 1 „Oferta cenowa”, należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną,

b) kopię dowodu osobistego – dotyczy osoby fizycznej,

c) upoważnienie do podpisania umowy (w razie takiej potrzeby – patrz powyżej).

d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

7. Wadium:

a) Warunkiem uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu jest wniesienie wadium;

b) Wadium w kwocie:

Lp. Nazwa Kwota

1.

Wynajęcie powierzchni 30,81 m² z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu medycznego badań słuchu oraz dopasowywanie aparatów słuchowych

197,00 zł

2.

Wydzierżawienie na okres 10 lat, części terenu o pow. 90 m² na działce nr 20, obręb ewidencyjny 4163 Szczecin, z przeznaczeniem na wymiennikownię kontenerową

10 800,00 zł

można wpłacić w kasie SPSZOZ „Zdroje” lub na konto PKO BP S.A. O/Szczecin Nr 15 1020 4812 0000 0102 0048 6886 z odpowiednim dopiskiem – nazwa części na którą składane jest wadium. (1.Wynajęcie powierzchni 30,81 m2 w pawilonie nr 19 przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu medycznego badań słuchu oraz dopasowywanie aparatów słuchowych;

2. Wydzierżawienie na okres 10 lat, części terenu o pow. 90,00 m² na działce nr 20, obręb ewidencyjny 4163 Szczecin, z przeznaczeniem na wymiennikownię kontenerową.)

Kasa czynna: od pn. do pt. od godziny 8:30 do 14:30. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach skarbu państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu prawnego.

c) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.01.2019 r. Decyduje data wpływu środków do SPSZOZ „Zdroje”.

(4)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4 d) W przypadku odwołania, unieważnienia lub innego zakończenia przetargu wynikiem

negatywnym, wadium zwrócone (z zastrzeżeniem lit. f) będzie niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zawiadomienia o odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.

e) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert, a oferentowi, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet czynszu najmu/dzierżawy.

f) Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz SPSZOZ „Zdroje” w przypadku, gdy:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

oferenta.

8. Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul.

Mączna 4 w Szczecinie, Kancelaria – Pawilon 5, w terminie do dnia 25.01.2019 r. do godz. 11:00.

10. Dokumenty składające się na ofertę powinny być umieszczone w zamkniętej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w sposób następujący:

„Oferta na najem/dzierżawę powierzchni na terenie SPSZOZ

„Zdroje” w Szczecinie”

Nie otwierać przed 29.01.2019 r. przed godz. 11:00

11. SPSZOZ „Zdroje” może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących wymaganych dokumentów.

12. Za termin złożenia oferty uważa się termin dotarcia oferty do Kancelarii SPSZOZ „Zdroje”.

Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną oferentom zwrócone bez ich rozpatrywania.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Przy wyborze oferty SPSZOZ „Zdroje” będzie się kierować kryterium:

1) w zakresie pakietu nr 1: wysokość czynszu za jeden miesiąc najmu, 2) w zakresie pakietu nr 2: wysokość czynszu za cały okres trwania umowy

dzierżawy (10 lat).

14. Jeżeli Wynajmujący/Wydzierżawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Wynajmujący/Wydzierżawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym do złożenia ofert dodatkowych. Najemcy/Dzierżawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. SPSZOZ „Zdroje” zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

16. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

17. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29.01.2019 r., o godz. 11:00 w siedzibie SPSZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie.

18. Z oferentem, który zaoferował najwyższą łączną stawkę czynszu, zostanie podpisana umowa

(5)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu/dzierżawy oferent traci na rzecz SPSZOZ

„Zdroje” wpłacone wadium. Pozostałym oferentom, SPSZOZ „Zdroje” przekaże informację, kto wygrał przetarg i jaką stawkę czynszu zaproponował.

19. Zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu w sprawie zasad przeprowadzenia postępowań przy wydzierżawieniu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości w SPSZOZ „Zdroje”, od otrzymania wyników postępowania Oferentom przysługuje skarga w terminie 7 dni od ich otrzymania. Skargę wnosi się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.

20. Bliższe informacje na temat przetargu oraz zaproszenie do składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 w Dziale Administracyjno-Technicznym (tel:

091 88-06-581) oraz w Dziale Organizacyjnym i Zamówień Publicznych SPSZOZ „Zdroje”

ul. Mączna 4, Szczecin, budynek Administracji, (tel.: 091 88-06-227).

IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje", z siedzibą: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,

Dane kontaktowe:

- kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, - kontakt telefoniczny: 91 88 06 250

- kontakt e-mail: sekretariat@zoz-zdroje.pl

inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje" jest Pani/Pani: Beata Remecka

Dane do kontaktu:

listownie: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin adres e-mail: iod@zoz-zdroje.pl

telefon: 91 88 06 305

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na:

1) „Wynajęcie powierzchni 30,81 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu medycznego badań słuchu oraz dopasowywanie aparatów słuchowych w pawilonie nr 19 przy ul.

Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat”

2) „Wydzierżawienie na okres 10 lat części terenu o pow. 90,00 m² na działce nr 20 obręb ewidencyjny 4163 Szczecin, z przeznaczeniem na wymiennikownię kontenerową”

prowadzonym w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasady udostępniania informacji publicznej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

(6)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy gabinet medyczny badań słuchu Załącznik nr 3 – Wzór umowy wymiennikownia kontenerowa

Załącznik nr 4 – Wyposażenie pomieszczeń – gabinet medyczny badań słuchu Załącznik nr 5 – Plan łącznika

Załącznik nr 6 – Skan mapy terenu wskazujący miejsce dzierżawy

Przewodnicząca Komisji Przetargowej Kinga Sobiechowska

Zatwierdzam

dr n. med. Paweł Gonerko Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :