Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Pełen tekst

(1)

Kim jest INNY?

Czy INNY to ten,

który się ode mnie różni?

Czy INNY to nie ja?

Czy temat INNEGO

można potraktować INACZEJ?

konkurs plastyczny INNY

format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia 2014 roku

organizator: Instytut Edukacji Artystycznej

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

więcej na stronie: iea.edu.pl

(2)

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Regulamin Konkursu „Inny“

Organizator Konkursu§1

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

2. Decyzje w imieniu Organizatora podejmuje Dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

3. Temat konkursu jest nawiązaniem do misji organizatora. Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej przygotowuje studentów do pracy z drugim człowiekiem zarówno w roli nauczyciela, jak i arteterapeuty oraz do działalności artystycznej.

Temat konkursu§2

1. Tematem Konkursu jest dowolnie rozumiany przez Uczestników tytułowy „Inny”.

2. Jury Konkursu będzie brało pod uwagę wszelkie sposoby rozumienia przez Uczestników słowa „Inny”, w szczególności może ono dotyczyć osób, grup, zbiorowości, których obecność w społeczeństwie oraz przestrzeni publicznej jest marginalizowana i wypierana.

3. Oczekiwaniem Organizatora jest by słowo „Inny“ stanowiło punkt wyjścia do artystycznych rozważań.

Przedmiot i cel Konkursu§3

1. Konkurs służy wybraniu najlepszych prac artystycznych poświęconych tematowi Konkursu.

2. Celem konkursu jest:

• zwalczanie dyskryminacji osób, grup, zbiorowości, których obecność w społeczeństwie jest marginalizowana i wypierana. Propagowanie tolerancji i akceptacji dla „inności“,

• uwrażliwienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności przyszłych studentów Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Uczestnicy Konkursu§4

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce (liceów, techników, studium podyplomowych, także szkół i klas o profilu artystycznym itp.).

2. W momencie zgłoszenia Uczestnik musi posiadać status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Nagrody i wyróżnienia§5

1. Dla Laureatów Konkursu przewidziane są Nagrody i Wyróżnienia:

a. I nagroda rzeczowa (tablet graficzny i aparat do fotografii natychmiastowej);

b. II nagroda rzeczowa (tablet graficzny);

c. III nagroda rzeczowa (aparat do fotografii natychmiastowej);

d. 3 wyróżnienia o charakterze honorowym.

(3)

2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień dla uczestników.

Warunki uczestnictwa§6

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie do Sekretariatu IEA APS, na adres:

ul. Spiska 16, 02-302 Warszawa, pracy konkursowej w terminie do 30 kwietnia 2014 roku, do godz.

15.00, z dopiskiem „Konkurs INNY”. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data otrzymania przesyłki przez Sekretariat IEA APS. Data nadania przesyłki nie będzie brana pod uwagę przy kierowaniu prac konkursowych pod obrady Jury.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do opatrzenia opakowania z pracą konkursową trwałym i czytelnym godłem (składającym się z 9 znaków – zarówno cyfr jak i liter). Opakowanie z pracą konkursową nie może zawierać jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację autora.

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć osobną zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem.

Koperta powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu:

• imię i nazwisko,

• adres zamieszkania,

• numer telefonu kontaktowego,

• datę urodzenia,

• adres mailowy,

• nazwę i adres szkoły.

4. Złożenie pracy artystycznej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie projektu oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych.

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w trakcie Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tym konkursie.

7. W wypadku nadesłania przez Uczestnika pracy konkursowej, co do której istnieje podejrzenie naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, jego udział w Konkursie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia sprawy.

8. Prace plastyczne będzie można odebrać w wyznaczonych terminach w siedzibie Instytutu Edukacji Artystycznej przy ulicy Spiskiej 16 w Warszawie. Terminy odbioru prac (dni i godziny) będą podane na stronie internetowej organizatora iea.edu.pl.

Ogłoszenie wyników Konkursu§7

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 14 maja 2014 roku.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.iea.edu.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

3. Sposób przekazania nagrody zostanie indywidualnie ustalony z Uczestnikiem przez Sekretariat Organizatora.

Jury Konkursu§8

1. Wyboru prac, których autorzy otrzymają nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 5 dokonuje Jury powołane przez Organizatora.

(4)

2. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.

3. W przypadku stwierdzenia przez Jury Konkursu, iż żadna ze złożonych prac nie spełnia wystarczających kryteriów do wyłonienia laureata, Jury ma prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia.

4. Ocena jury ma charakter subiektywny.

Warunki techniczne projektów§9

1. Każdy z Uczestników może złożyć do trzech projektów.

2. Format pracy i technika wykonania są dowolne (np. prace malarskie, rysunkowe, graficzne, fotograficzne).

Zobowiązania końcowe§10

1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

2. Koszty dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

Uczestnik może jedynie odebrać przesłaną pracę osobiście lub przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo Uczestnika w terminie podanym przez Sekretariat Organizatora.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z jakichkolwiek przyczyn.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.

5. Obsługę konkursu, w tym prac Jury prowadzi Sekretariat IEA APS, tel. 22/4191801, e-mail:

mwroblewska@aps.edu.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania jego treści na stronie internetowej www.iea.edu.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie jego trwania.

Warszawa, 25 stycznia 2014 r.

Sekretariat IEA APS ul. Spiska 16 02-302 Warszawa

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :