ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące

Pełen tekst

(1)

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące

"Opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w oparciu o wyniki wartościowania stanowisk pracy”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”, Priorytetu V, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2)

Zapytanie składa się z następujących części:

I. Ogólne informacje dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego... 2

1. Warunki wstępne... 2

2. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej ... 3

3. Termin przesłania ofert i osoba wyznaczona do kontaktów ... 4

4. Ważność obowiązywania koncepcji ... 4

5. Ocena zgodności złożonej oferty cenowej z zapisami określonymi w zapytaniu ... 4

6. Przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu ofertowym i kryterium oceny oferty. ... 4

7. Harmonogram przedsięwzięć objętych zapytaniem ... 6

II. Informacja o wartościowaniu stanowisk pracy z ZUS ... 6

(3)

I. Ogólne informacje dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaprasza do przedłożenia oferty

cenowej na opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o wyniki wartościowania stanowisk pracy.

2) Każdy może przesłać jedną ofertę cenową.

3) Szczegółowe wymagania dotyczące oferty cenowej są przedstawione w dalszej części niniejszego zapytania.

4) Treść dokumentu, wszelkie informacje do których się odwołuje oraz prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Składający jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z zapytaniem ofertowym bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony ZUS.

1. Warunki wstępne

1) ZUS zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru usługodawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową realizacji świadczenia usługi. Informacje zawarte w wybranej ofercie cenowej będą podstawą do dalszych negocjacji oraz sformułowania ostatecznych warunków realizacji usługi w uzgodnionej umowie.

2) ZUS zastrzega sobie prawo do:

 unieważnienia procesu wyboru oferty cenowej realizacji usługi,

 nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert cenowych,

 pozostawienia bez rozpatrzenia oferty cenowej niezgodnej z opisem niniejszego zapytania,

bez podawania przyczyny.

(4)

2. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

2.1 Prezentacja Składającego

 opis działalności,

 dane teleadresowe (adres, telefon, faks, email),

 wykaz osób uprawnionych do kontaktu z ZUS wraz z danymi do kontaktu (adres, telefon, faks, email),

2.2 Warunki niezbędne do uwzględnienia w przesłanej ofercie cenowej

Przesłane oferty cenowe powinny spełniać poniższe warunki, które dotyczą:

1) zapewnienia, że Składający, posiada kompetencje i środki zapewniające skuteczne i terminowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego i po wybraniu oferty weźmie udział w negocjacjach dotyczących realizacji przedmiotu oferty i podpisze umowę na uzgodnionych warunkach,

2) przedstawienia koncepcji usługi będącej przedmiotem zapytania (w tym:

metodologię i metodykę oraz organizację przedsięwzięcia) ze wskazaniem przedsięwzięć, możliwych do zastosowania w sposób opcjonalny,

3) szczegółowego harmonogramu przedsięwzięć w ramach przedmiotu niniejszego zapytania (z podziałem na etapy), uwzględniającego tok realizacji prac, z zaznaczeniem, które prace mają być realizowane w określonym porządku (kolejności), a które mogą być realizowane inaczej (wariantowo, równolegle)1,

4) informacji na temat dotychczasowych doświadczeń oraz osiągnięć w zakresie opracowywania tabeli wynagrodzeń zasadniczych,

5) zestawienia wszystkich przewidywanych kosztów2.

1 W harmonogramie jako moment startowy należy przyjąć termin podpisania umowy

2 Wszystkie koszty winny być podane w PLN, w wartościach netto i brutto (z wyszczególnieniem kwoty podatku).ZUS nie będzie pokrywał żadnych kosztów Składającego, związanych z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie, ewentualnych prezentacji, odpowiedzi, spotkań czy negocjacji.

(5)

3. Termin przesłania ofert i osoba wyznaczona do kontaktów

3.1 Oferta cenowa wraz z wszystkimi załącznikami, powinny być przesłane w języku polskim, w formie elektronicznej (format pliku kompatybilny z Microsoft Word 2003 albo Adobe Acrobat Reader) w terminie do dnia 04 grudnia 2009 roku do godziny 16.00 na poniższy adres mailowy:

petelickaa@zus.pl (do wiadomości: buzuku@zus.pl).

UWAGA 1. W przypadku wyboru oferty cenowej, jej zapisy zostaną uznane za wiążące.

UWAGA 2. Strony uszczegółowią ostateczny sposób realizacji usługi w negocjacjach, które odbędą się w jednym z terminów przypadających między 07 a 11 grudnia 2009 roku)

3.2 Osoba wyznaczona do kontaktów: Anna Petelicka; e-mail: petelickaa@zus.pl;

tel +22 667 15 92, faks +22 667 15 90 (w godz. 8-16).

4. Ważność obowiązywania koncepcji

Składający będzie związany przedstawioną ofertą przez 60 dni licząc od terminu wskazanego na jej przesłanie.

5. Ocena zgodności złożonej oferty cenowej z zapisami określonymi w zapytaniu

5.1 ZUS dokona oceny zgodności przedstawionej oferty cenowej z zapisami określonymi w niniejszym zapytaniu.

5.2 W przypadku niezgodności przesłanej oferty cenowej z treścią niniejszego zapytania, przesłana oferta cenowa pozostanie bez rozpatrzenia.

6. Przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu ofertowym i kryterium oceny oferty.

6.1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o wyniki wartościowania stanowisk pracy.

6.2 Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:

O zamówienie mogą ubiegać się Składający, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają kompetencje i środki zapewniające skuteczne i terminowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego,

b) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem opublikowania zapytania ofertowego (a jeżeli okres prowadzenia

(6)

opracowania tabeli wynagrodzeń zasadniczych w oparciu o wyniki wartościowania stanowisk pracy, w tym przynajmniej dwóch projektów dla firm, które zatrudniają powyżej 1.000 osób i posiadają sieć oddziałów / placówek składającą się z przynajmniej 10 oddziałów / placówek), c) dysponują lub będą dysponować zespołem projektowym, gwarantującym

skuteczne i terminowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

6.3 Kryterium oceny oferty:

- cena – 60%;

- jakość – 30%, mierzona ilością przynajmniej 5 referencji (w tym minimum dwóch referencji wystawionej przez firmę, która zatrudnia powyżej 1.000 osób i posiada sieć oddziałów / placówek składającą się z przynajmniej 10 oddziałów / placówek), potwierdzających należyte wykonanie usługi w zakresie tworzenia tabeli wynagrodzeń zasadniczych, zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat od daty opublikowania zapytania;

- doświadczenie zespołu projektowego – 10%, mierzone ilością projektów w zakresie wartościowania stanowisk pracy (przynajmniej 1 projekt) oraz w zakresie opracowania tabeli wynagrodzeń zasadniczych w oparciu o wyniki wartościowania (przynajmniej 1 projekt), w realizacji których uczestniczył każdy z członków zespołu projektowego.

(7)

7. Harmonogram przedsięwzięć objętych zapytaniem

7.1 Ewentualne pytania dotyczące kwestii podanych w niniejszym zapytaniu można kierować na poniższy adres mailowy petelickaa@zus.pl do dnia 02 grudnia 2009 roku do godz. 16.00.

Odpowiedzi na przesłane pytania zostaną rozesłane do dnia 03 grudnia 2009 roku do godz. 16.00.

7.2 Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, powinny być przesłane w języku polskim, w formie elektronicznej (format pliku kompatybilny z Microsoft Word 2003 albo Adobe Acrobat Reader) w terminie do dnia 04 grudnia 2009 roku 2009 roku do godziny 16.00, na poniższy adres mailowy: petelickaa@zus.pl (do wiadomości: buzuku@zus.pl).

7.3 Negocjacje z firmą, której oferta cenowa zostanie wybrana, odbędą się w jednym z terminów uzgodnionych, przypadających między 07 a 11 grudnia2009 roku.

O konkretnym terminie negocjacji, Składający, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony.

7.4 Planowany termin podpisania umowy: grudzień 2009 roku.

7.5 Rozpoczęcie prac określonych w niniejszym zapytaniu przewiduje się na grudzień 2009 roku.

Szczegółowy termin rozpoczęcia zostanie określony w umowie.

7.6 Wszelkie prace związane z podpisaną umową muszą zostać zakończone do dnia 28 lutego 2010 roku.

UWAGA: ZUS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów niniejszego harmonogramu.

II. Informacja o metodzie wartościowania stanowisk pracy w ZUS

1.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wartościuje stanowiska pracy metodą

analityczno-punktową, metodą wartościowania stanowisk służby cywilnej, zmodyfikowaną na potrzeby Zakładu.

1.2. Wyniki wartościowania stanowisk pracy w ZUS zostaną udostępnione Wykonawcy, po dokonaniu wyboru oferty.

/…/

Dyrektor Departamentu Spraw pracowniczych

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :