Pełen tekst

(1)

ST-31220A Seagate 3,5" EIDE

P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo m a t o w a n y F o r m a t (5 1 2 B n a s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 1 0 3 7 ,7

p o w ie r z c h n i [M B ] c y lin d ra [M B ]

ś c ie ż k i [B ]

W y m ia ry z e w n ę tr z n e i c ię ż a r

w y s o k o ś ć [ m m ] 2 5 ,4

s z e ro k o ś ć [ m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [ m m ] 14 6 ,6

c ię ż a r [k g ] 0 ,6 8

O r g a n iz a c ja F iz y c z n a L o g ic z n a

d y s k ó w 3 8

c y lin d r ó w 3 8 7 6 2 0 9 9

g ło w ic d a n y c h 6 16

g ło w ic s e rw o

s u m a s e k to ró w 2 1 1 5 7 9 2

s e k t/ś c ie ż k ę 6 3

O p ó ź n ie n ia [m s ] Ś r e d n io

F m 1 2 /1 4

TFLT R 3 ,5 . .. 4 ,5

M a x 2 7

L a te n c y 6 ,6 7 O v e rh e a d

D op. tem p . P r a c y S p o c z.

PC]

5 . . . 5 5 - 4 0 ... 70

D o p u s z c z a ln e p r z e c ią ż g r a w it [ G ] D y s k z a p a r k o w a n y

P ra c a b e z b łę d ó w B łę d y k o r y g o w a ln e

W r tp r e . R e -w rt c u r r L a n d , z o n e C M O S -ty p

n/d n/d a u to u se r

P o j. z a p a s . Z B R P r ę d k o ś ć tra n s m is ji M B /s ] D y s k <■> B u fo r 6 ,9 8 ...5 ,9 0

B u fo r <■> H o s t 16,6

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y ( x x - > 1 n a E x x )

M T B F [* 1 0 0 0 h ] M T T R [m in ] C D L [la ta ] O N /O F F [*1 0 0 0 ] R E R U E R S E R

3 0 0 5 40 13 7

B u fo r d y s k u [k B ] 25 6

P rę d k o ś ć o b r. [1 /m in ] 4 5 0 0 S y te m k o d o w a n ia (1 ,7 )R L L G ę s to ś ć z a p is u [ T P I] 4 2 5 0

P o z y c jo n e r

S ta r t / S to p [s ] 2 0 /1 5

P o z. h a ł. [d B A @ 1 m ] 33

T y p o w y R W v v v n M a x S p in -u p Id le S ta n d -b y S le e p

p o b ó r m o c y [W ] 4 ,5 0 0 6 ,6 0 0 2 ,7 5 0 1 ,0 0 0

lin ia * 1 2 V [A ] 0 ,1 8 5 0 ,3 9 8 1,900 0 ,1 1 8 0 ,0 1 2

lin ia + 5 V [A ] 0 ,4 0 4 0 ,3 6 0 0 ,2 2 5 0 ,1 6 4

(2)

{o 0 0 o j

1

S

...i

1 S1 ...

J8: EXT. LED

1 2

1 3 - L E D -

1 4 - L E D +

1 3 1 4

« 1 > .

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

S I ^ S2

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

S1

$3

S2Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

S1 S2

Wybór Master/Slave dokonywany przez magistralę. Uwaga • trzeba również zewrzeć końcówki 6 i 8 w złączu J8.

S 3 # S .

Dostępna jest całkow ita pojemność dysku.

S 3 ^ f P S4

Dysk emuluje pracę dwóch dysków w układzie Master/Slave.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :