Pełen tekst

(1)

ST-3390N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

Pojemność D ysk niesform atow any F orm a t (512B na sektor)

całkow ita [M B]

343,30

po w ierzchni [M B]

cylindra [MB]

ś cie żki[B ]

W ym iary zew nętrzne i ciężar

w yso kość [m m ]

25,4

sze ro ko ść [m m ]

102,1

g łę b o k o ś ć [m m ]

146,6

cię żar [k g ]

0,68

Geometria napędu

d yskó w

2

cylin d ró w

2676

g ło w ic danych

3

g ło w ic serwo

1

sum a sektorów

672480

sektście źkę

śr. 82

O późnienia [m s]

Średnio

12

RJW

T R T R

3,5

Max

30

La tency

6,67

Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

p q -

5... 55 -40... 70

D opuszczalne p rz e c ią ż g ra w it [G]

D ysk zaparkow any Praca bez b łę d ó w B łę d y koryg ow aln e

Po], zapas.

ZBR

P ręd kość tra n sm isji fMB/s]

D ysk

<•>

B u fo r

2,63... 4,50

Szyna SCSI: syn c

/

(async)

10/(5)

N iezaw odność B łę d y (xx-> 1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

250 13 7

B u fo r dysku [k B ]

256

P rę d ko ść obr. [1 /m in ]

4500

Sytem kod ow ania

(1.7JRLL

G ęstość za p isu [TP f]

3000

P o zycjo n e r

RVC

S tart / S top [s ] Poz. h a ł. [dBA @ 1m ]

Typowy R/W w v v n Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy [W]

5,750 3,000

lin ia +12V [A ]

1,900

lin ia +5V [A ]

0,600

(2)

Widok z boku na J2-J3

Widok z przodu Widok z boku

na J4-J5 na J1

cg -«r co «o CM-XT «

*— o t ł - n m ł - n i o N — » - n i f l N

¥ tył

1 —

GND DBO

GND DB1

GND DB2

GND DB3

GND DB4

GND DB5

GND DB6

GND DB7

GND DBP

GND GND

GND GND

RES RES

OPN TRM

RES RES

GND GND

GND ATN

GND GND

GND BSY

GND ACK

GND RST

GND MSG

GND s a

GND C/D

GND REQ

GND I/O

LED/SYNC

+ŁED ■ J4/9, J5/8 -LED ■ J4/10, J5/7

+SYN « J4'8, J5/6 -SYN - J4.7, J5/5

O ♦ 12V O GND (12V) O GND (5V) O ♦ 5V

J2/1-2 ^

Rezystory RN-1...RN-3 zasilane są poprzez linię TERMPWR.

J2/1-3 ^

Rezystory RN-1...RN-3 zasilane ze źródła zasilania na dysku.

J2/3-4 ^

Dysk zasila linię TERMPWR.

J2/1-2

8 1

J2/3-4 Dysk zasila zarówno pakiety RN jak i linię TERMPWR.

J Z 2 - ł ^

Dysk rie stanowi obciążenia końców linii magistrali.

J5/1-2(^I Praca bez kontroli

parzystości. J 5 /1 - 2 ^ Praca z kontrolą parzystości.

J 5 / 3 - 4 ^ Natychmiastowy start silnika

dysku. J 5 /3 - 4 ^ Start na rozkaz wysłany przez inicjator.

Zakończenie poprzez aktywne terminatory. Odpowiada to rezyst.

110om połączonym do nap. +5V. Stosować przy FAST-SCSI.

I S *

Standardowe zakończenie lira magistrali SCSI: rezyst 220om i 330om do +5V i GND.

J4: 19-20 11-12,13-14 15-16,17-18

Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

S 3 S

cg •— o Q Q Q

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu ID albo też zwor alternatywnych AD: AD0=J4/5-6, AD1 =J4/3-4, AD2=J4£-6 (nigdy obydwu).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :