• Nie Znaleziono Wyników

KAŻDY MOŻE MIEĆ PRZYJACIELA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KAŻDY MOŻE MIEĆ PRZYJACIELA"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

opracowany w ramach projektu

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Warszawa 2019

SCENARIUSZ LEKCJI

Program nauczania wychowania przedszkolnego

ANNA GŁADYSIAK-KALINOWSKA BARBARA MARKIEWICZ

ELŻBIETA OSUCH

KAŻDY MOŻE

MIEĆ PRZYJACIELA

(2)

Redakcja merytoryczna – Agnieszka Karczewska-Gzik Recenzja merytoryczna – dr Anna Kienig

Jadwiga Iwanowska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska Urszula Borowska

Redakcja językowa i korekta - Editio Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna - Editio

Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

(3)

3

Tytuł zajęć:

Każdy może mieć przyjaciela.

Cele

Cel ogólny:

Rozbudzanie zainteresowań światem roślin i zwierząt. Dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę.

Kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Cele operacyjne Dziecko:

„

„ wykazuje chęć pielęgnowania roślin i zwierząt,

„

„ odczytuje globalnie wyrazy i dobiera do nich odpowiednie obrazki,

„

„ odczytuje obrazy schematyczne/instruktażowe,

„

„ korzysta z nowoczesnej technologii,

„

„ wykonuje czynności pielęgnacyjne w otoczeniu zwierząt,

„

„ szuka wsparcia w sytuacjach trudnych,

„

„ uczestniczy w zabawach ruchowych,

„

„ nazywa emocje: radość, smutek, zadowolenie, żal,

„

„ szuka wsparcia w sytuacjach trudnych,

„

„ używa zwrotów grzecznościowych,

„

„ współdziała w grupie, w parze.

Metody/Techniki/Formy pracy:

Rozmowa problemowa, sytuacyjna, zajęcia praktyczne, praca zbiorowa, grupowa, w parach, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Instrukcje obrazkowe, nagrane głosy zwierząt.

Zastosowanie narzędzi ICT:

Aparat cyfrowy, dyktafon, odtwarzacz CD.

Opis przebiegu zajęć:

Zaplanowane zajęcia odbywają się w części hodowlanej zwierząt oraz w części ogrodu kwiatowego.

1. Zabawy ruchowe na placu zabaw: różne odmiany berka: kucany, zaczarowany oraz zabawy z elementem czworakowania, w tym poruszanie się z woreczkiem trzymanym w zgiętym kolanie (kulawy piesek).

2. Wprowadzeniem do zajęć: Co jest potrzebne roślinom do życia oraz jakiej opieki oczekują od nas zwierzęta. Które znajdują się w obejściach domowych? – psy, koty,

(4)

4

konie, krowy, świnie, kaczki, kury – zastosowana metoda: „burza mózgów” pozwala na spontaniczne włączenie się każdego dziecka.

3. Ćwiczenia aparatu mowy: naśladowanie głosów różnych zwierząt – szczekanie psa, miauczenie kota, pianie koguta, muczenie krowy itp. Odgadywanie, czyj to głos.

Wysłuchiwanie głoski w nagłosie i wygłosie wyrazu w wyrazach – kot, pies, koza, krowa, byk, koń, kura, kaczka, głoskowanie prostych wyrazów: kot, kura, koza…

4. Przydział zadań dla baz – nagrane instrukcje głosowe:

„

„ hodowców: Proszę sprawdź czy zwierzęta mają posprzątane w swoich domkach.

Jeśli trzeba, posprzątaj.

„

„ ogrodników: Proszę podlej kwiaty i usuń zeschnięte części rośliny oraz chwasty.

„

„ lingwistyczna: Proszę dopasuj wyraz do obrazka i zaproponuj podział obrazków (np. na rośliny i zwierzęta lub kto co lubi).

„

„ muzyczna: Wykorzystując instrumenty perkusyjne, ułóż utwór relaksacyjny dla zwierząt.

5. Podsumowanie: rozmowa o roślinach i zwierzętach, które są w przedszkolu i określenie, jakiej wymagają opieki od dzieci. Ustalenie, jakim opiekunem powinien być człowiek (wyszukiwanie cech charakteru, jakimi powinien odznaczać się

odpowiedzialny opiekun). Ustalenie, że decyzja o posiadaniu psa, musi być bardzo odpowiedzialna i przemyślana. Jeśli nie mogę mieć psa, to może rodzice się zgodzą na akwarium z rybkami.

6. Zabawa ruchowa na placu zabaw ze skakankami (przeskoki obunóż, jednonóż).

7. Ewaluacja: dzieci przyczepiają na tablicy zadań buźki, które są odpowiedzią na pytanie: Czy jestem zadowolony z dzisiejszych zabaw i zajęć w ogrodzie.

Komentarz metodyczny

Scenariusz przewidziany jest dla grupy dzieci pięcio- i sześcioletnich. Cała grupa została podzielona na bazy z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i możliwości dzieci. Scenariusz przewidziany jest do realizacji w ciągu czterech dni (cztery razy po 25–30 minut), tak aby wszystkie dzieci mogły podjąć działania w każdej bazie i mogły o tym decydować samodzielnie – np. ile czasu potrzebują. Ilość celów szczegółowych jest wynikiem realizacji przydzielonych zadań w bazach właśnie przez czworo kolejnych zajęć. Stworzone warunki umożliwiają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie czuć się ani

„wyróżnionymi” ani inaczej traktowanymi. Dzieci mają możliwość podejmowania decyzji z uwzględnieniem własnych potrzeb – troska o rośliny, opieka nad

zwierzętami.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Góry to obszary o wysokości bezwzględnej powyżej 300 m n.p.m., gdzie wysokości względne przekraczają 300 m.. Wyróżniamy góry niskie,

Jeżeli jednak tak określoną „treść” i „formę” uważa się za treść i formę całego dzieła sztuki literackiej, a nie tylko jednej jego warstwy, wówczas bierze się

Wszystko to jsdnak uzależnione jest od historycznie zmiennych norm obyczajowych i ten typ zależności literatury od dziejów społscznych wydaje się ciekawy choćby

Pierwsze kontrakty gazowe zostały także pozytywnie skomentowane przez Departament Stanu USA: „Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują reali- zację pierwszej dostawy

Do generowania rozwiązań, podobnie jak w eksperymentach obliczeniowych, stosowana jest szeregowa procedura dekodująca (ang. serial SGS) [12], która na pod- stawie listy

Od niedawna rozwijane są także formy aktywności turystycznej, polegające na podróżowaniu do miejsc charakteryzujących się wyjątkowością akustyczną lub

W związku z pismem mieszkańców Borszowic w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż drogi prowadzącej do składowiska odpadów komunalnych informujemy, że przeprowadzono rozmowę

Na pewno dobrze by by³o, gdyby ksi¹¿ka ta ukaza³a siê w jêzyku polskim i ¿yczyæ tego mo¿na wydawcom, studentom, urzêdnikom rz¹dowym i samorz¹dowym oraz wszystkim, którym le¿y

Jeśli samorządy lokalne funkcjonują często w warunkach ograniczonych zasobów oraz dodatkowo starają się zaspokoić potrzeby zróżnicowa- nych grup interesariuszy, to czy osiągana

Samych kardiologów jest za mało, żeby zajmować się wszystkimi pacjentami.. Nie

4. Towarzystwo nie wypłaci świadczenia osobie, która swoim umyśl- nym działaniem lub zaniechaniem przyczyniła się do śmierci Ubez- pieczonego. W  takim przypadku prawa do

Ich zakres obejmował: zagadnienia dotyczące aktualnego stanu oraz możliwo- ści rozwoju edukacji geograficznej w tym kraju, stanu zatrudnienia w zawodzie oraz szans podjęcia pracy

1) warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby został dostosowany do

temat praw praw wyborczych wyborczych osób osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych –– 99 października października 2007 pp 2007

Zabujałam się w obłokach to kolejny wiersz, o którym mówi Karolina Chyła. Film dostępny na portalu epodreczniki.pl O utworze Zabujałam się w obłokach mówi autorka

Trzeba jednak zauważyć, że ta niekorzystna tendencja nie dotknęła w jednako- wy sposób wszystkich państw członkowskich Wspólnoty, bowiem w niektórych z nich (głównie w

W czwartej wybranej przeze mnie do omówienia pracy autorzy powracają do przypomnianego w ar- tykule, dziś już rutynowego, wskazania do stosowa- nia iwabradyny, choć będącego

W każdym razie wydaje mi się niewątpliwe, że wysuwanie tezy o logicz- nym pierwszeństwie motywacji w stosunku do osądu praktycznego lub działania jest uzasadnione nie tylko na

- informacja zawierająca dane dotyczące rachunku bankowego, na który będą przekazywane transze grantu, zawierająca: nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres

Główne tezy badaczek można opisać według następujących parametrów. Po pierwsze, poszukiwanie metafory konceptualnej powinno korespondować z rze- telnym badaniem danych

It will have to incorporate the analysis of algorithms underlying computation, the understanding of the micro-archival temporal regime, and the understanding of the

Mil- liken – przyjęli również założenie odnoszące się do rady nadzorczej jako grupy interesariuszy, która jest społecznym systemem wewnętrznych interakcji realizu-

Wątpić należy wszak, by kult pątniczy ogniskował się od początku wokół obrazu Matki Boskiej Byszewskiej, adorowanego publicznie w manierystycznym kościele z