MATERIAŁY POMOCNICZE DO KURSU AutoCAD 2016 na poziomie podstawowym

26  Download (0)

Full text

(1)

MATERIAŁY POMOCNICZE

DO KURSU AutoCAD 2016 na poziomie podstawowym

DR INŻ.STANISŁAW MAZOŃ DR INŻ.ANDRZEJ WOLAK

AKTUALIZACJA DO WERSJI 2016: MGR INŻ.BEATA BAZIAK

(2)

str. 2 UWAGI WSTĘPNE DO KURSU NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Wstępne ustawienia programu AutoCAD wymagane na początku kursu:

1. Domyślny obszar roboczy o nazwie Rysowanie i opis.

Zmiana obszaru roboczego za pomocą paska szybkiego wyboru lub po wyborze Przełączania pomiędzy obszarami roboczymi, z prawej strony paska stanu.

2. Przełączniki trybów na pasku stanu - wyłączone (przyciski mają być szare).

3. Włączony wiersz poleceń.

W przypadku braku wiersza poleceń zastosować kombinację klawiszy Ctrl + 9.

(3)

str. 3 TEMAT 1

Utworzenie szablonu rysunkowego (rysunek A4.dwt)

1. Utwórz nowy szablon A4.dwt korzystając z szablonu acadiso.dwt.

[Nowy] wybierz szablon = acadiso.dwt

2. Ustaw wartości dotyczące jednostek na rysunku

[Narzędzia rysunkowe] [Jednostki] JEDN [JED]

Długość:

Typ jednostek - Dziesiętne (notacja dziesiętna) Dokładność – 2

Kąt:

Typ jednostek - Stopnie dziesiętne Dokładność - 0

kierunek mierzenia kąta – zgodnie z układem matematycznym (przeciwnie do kierunku zegarowego)

3. Ustaw granice rysunku o formacie A4: GRANICE

lewy dolny róg: 0,0

prawy górny róg: 297,210

4. Ustaw powiększenie tak aby cały rysunek był widoczny na ekranie

[Widok] [Nawigacja] [Wszystko] ZOOM [Z]/W

W przypadku braku panelu Nawigacja na karcie Widok, należy go włączyć klikając prawym klawiszem myszy na obszarze wstążki (poza panelami) i wybrać Pokaż panele.

5. Ustaw skok kursora co 10 jednostek, ustaw odstęp siatki zgodny ze skokiem kursora.

[Prawy klawisz myszy na przycisku trybu siatka] [Ustawienia siatki…]

Włączanie i wyłączanie skokowego ruchu kursora SNAPMODE [F9]

Włączanie i wyłączanie wyświetlania siatki GRIDMODE [F7]

6. Utwórz warstwy zgodnie z tabelą:

[Narzędzia główne] [Warstwy] [Właściwości warstwy] WARSTWA [WA]

Nazwa warstwy Kolor Rodzaj linii

Rysunek Błękitny Continuous

Przekroje Biały Continuous

Linie_ciagle Zielony Continuous

Wymiary Czerwony Continuous

Linie_kreskowe Fioletowy KRESKOWA

Osie Czerwony KRESKAKROPKA

Kreskowanie Fioletowy Continuous

(4)

str. 4 Brakujące rodzaje linii należy wczytać z pliku acadiso.lin.

Ustaw warstwę Rysunek jako warstwę aktualną.

7. Ustaw globalny współczynnik skali linii na 10 jednostek

[Właściwości] [Rodzaj linii...] [Inny…] [Pokaż szczegóły] RLSKALA [RLS]

8. Zapisz rysunek na dysku jako szablon A4.dwt (nie zmieniając szablonu acadiso.dwt).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(5)

str. 5 TEMAT 2

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt [Nowy] wybierz szablon = A4.dwt

Wyłącz skokowy ruch kursora - F9

2. Za pomocą polecenia LINIA narysuj kwadrat. Jako wierzchołek początkowy przyjmij punkt o współrzędnych 130,80. Współrzędne kolejnych wierzchołków wpisuj jako współrzędne bezwzględne lub względne. Wielobok zamknij podając współrzędne punktu startowego lub używając opcji ZAMKNIJ (Z).

[Rysuj] [Linia] LINIA [L]

3. Za pomocą polecenia PLINIA o szerokości (S) 1 jednostki, narysuj wielobok pokazany na rysunku. Jako punkt startowy przyjmij wierzchołek o współrzędnych 100,40. Kolejne punkty wprowadzaj używając współrzędnych względnych lub współrzędnych biegunowych. Zamknij wielobok używając opcji ZAMKNIJ (Z).

[Rysuj] [Polilinia] PLINIA [PL]

4. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(6)

str. 6 TEMAT 3

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt.

[Nowy] wybierz szablon = A4.dwt

2. Jako warstwę aktualną wybierz warstwę Osie.

[Narzędzie główne] [Warstwy]

3. Za pomocą polecenia LINIA narysuj oś elementu pokazanego na rysunku.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Linia] LINIA [L]

4. Jako warstwę aktualną wybierz warstwę Rysunek. Za pomocą polecenia LINIA narysuj fragment wieloboku znajdujący się powyżej osi.

[Narzędzia główne] [Warstwy]

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Linia] LINIA [L]

5. Za pomocą polecenia LUSTRO odbij narysowany element względem osi.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Lustro] LUSTRO [LUS]

6. Narysuj dwa współśrodkowe okręgi w dolnej części rysunku.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Okrąg] [Środek, promień] OKRĄG (O)

7. Za pomocą polecenia KOPIUJ skopiuj wcześniej narysowane okręgi nad oś.

[Narzędzie główne] [Zmień] [Kopiuj] KOPIUJ [K]

8. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(7)

str. 7 TEMAT 4

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt.

2. Jako warstwę aktualną ustaw warstwę Osie i za pomocą polecenia LINIA narysuj oś elementu pokazanego na rysunku. Zmień warstwę aktualną na Rysunek i za pomocą polecenia LINIA narysuj obrys rzutu elementu (w postaci trójkąta), a następnie linię płaszczyzny przecięcia rzutu stożka.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Linia] LINIA [L]

3. Za pomocą polecenia UTNIJ usuń niepotrzebne odcinki powstałe w wyniku poprowadzenia płaszczyzny przecięcia.

[Narzędzie główne] [Zmień] [Utnij] UTNIJ [UT]

4. Wybierz jako aktualną warstwę Linie_kreskowe, narysuj niewidoczne krawędzie walcowego otworu. Zmień warstwę aktualną na Osie i narysuj oś rzutu stożka ściętego.

[Narzędzie główne] [Warstwy]

5. Za pomocą polecenia OKRĄG narysuj rzut stożka ściętego na prawą płaszczyznę pionową.

Okręgi umieść odpowiednio na warstwie Rysunek i Linie_kreskowe. W celu określenia średnicy okręgu powstałego w wyniku ścięcia stożka skorzystaj z polecenia LINIA z trybem lokalizacji (Punkt przecięcia - PRZ) oraz OKRĄG z opcją 2 punkty (wskazanie końców średnicy okręgu).

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Okrąg] 2 punkty OKRĄG (O)/2P 6. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(8)

str. 8 TEMAT 5

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt.

2. Jako warstwę aktualną przyjmij warstwę Osie i za pomocą polecenia LINIA narysuj oś śruby.

Zmień warstwę aktualną na Rysunek i za pomocą polecenia LINIA narysuj obrys śruby, kreśląc główkę śruby jako prostokąt.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Linia] LINIA [L]

3. Używając polecenia ŁUK z opcją: początek, koniec, promień narysuj zakończenie trzpienia śruby.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Łuk] [Początek, koniec, promień] ŁUK [U]

4. Za pomocą polecenia FAZUJ dokonaj ścięcia odpowiednich wierzchołków główki śruby.

W pierwszej kolejności podaj długości ścięć, a następnie wskaż dwie linie, między którymi należy dokonać fazowania.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Fazuj] [Fazy] FAZUJ [FA]/F [wybierz pierwszą linię, ENTER, wybierz drugą linię]

5. Za pomocą polecenia ZAOKRĄGL dokonaj zaokrąglenia odpowiednich wierzchołków (między trzpieniem a główką śruby). W pierwszej kolejności podaj promień zaokrąglenia, a następnie wskaż dwie linie, między którymi ma być wstawiony łuk.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Zaokrąglij] [pRomień] ZAOKRĄGL [ZA]/R [wybierz pierwszy obiekt, ENTER, wybierz drugi obiekt]

6. Używając polecenia WYDŁUŻ uzupełnij brakujący odcinek (krawędź łba śruby) wskazując łuk jako granicę, do której należy wydłużyć krawędź łba śruby.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Wydłuż] WYDŁUŻ [WYD]

7. Narysuj w sposób uproszczony nagwintowaną część śruby. Skorzystaj z polecenia ODSUŃ podając odległość odsunięcia 3 jednostki.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Odsuń] ODSUŃ [OD]

8. Jako warstwę aktualną ustaw Linie_ciagle. Za pomocą polecenia SZKICUJ narysuj linie urwania. Wybierz Typ – Polilinia i ustal Przyrost równy 1. Rysowanie przerywaj i kontynuuj naciskając klawisz "P" lub lewy klawisz myszki. Zakończ rysowanie linii szkicu naciskając klawisz "Z" lub klawisz "Enter".

 SZKICUJ

Uwaga! Następne operacje będzie łatwiej wykonać, gdy szkic będzie wykonywany jako polilinia a nie zbiór pojedynczych linii. W tym celu należy przed użyciem polecenia SZKICUJ ustawić wartość zmiennej SKPOLY na 1.

9. Usuń linie urwania sięgające poza obrys oraz odcinki obrysu między liniami urwania.

Skorzystaj z polecenia UTNIJ i w razie potrzeby z polecenia WYMAŻ. Wykorzystaj różne stopnie powiększenia (polecenie ZOOM). (Krawędzią tnącą dla polecenia UTNIJ jest w pierwszym przypadku obrys, w drugim linie przerwania).

[Narzędzie główne] [Zmień]] [Utnij] UTNIJ [UT]

[Widok] [Nawigacja] [Wszystko] ZOOM [Z]/W

10. Odpowiednio na warstwach Rysunek i Przekrój narysuj, stosując polecenia LINIA i OKRĄG przekrój przez trzpień śruby.

(9)

str. 9 11. Zmień warstwę bieżąca na Kreskowanie. Zakreskuj narysowany przekrój korzystając z polecenia KRESKUJ, wybierając typ wzoru: Użytkownika, kąt nachylenia linii kreskowych: 45o oraz odległość między liniami: 3 jednostki. Wskaż obwiednię ograniczającą obszar do zakreskowania korzystając z opcji - wybierz obiekty.

[Narzędzia główne [Rysuj] [Kreskuj] KRESKUJ [KRE, GK]

12. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(10)

str. 10 TEMAT 6

Wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę w zakresie tworzenia rysunków płaskich narysuj samodzielnie pokazany powyżej element

(11)

str. 11 TEMAT 7

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt.

Uwaga! Poszczególne elementy rysunku umieść na warstwach jak w poprzednich ćwiczeniach.

2. Za pomocą polecenia OKRĄG narysuj obrys płyty.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Okrąg] OKRĄG (O)

3. Używając polecenia OKRĄG oraz WIELOBOK z opcją WPISANY (wpisany w okrąg o zadanym promieniu) narysuj widzianą w rzucie główkę śruby i podkładkę (element pokazany na rysunku w powiększeniu). Położenie środka elementu wyznacz rysując linię pomocniczą o długości 35 biegnącą poziomo od środka okręgu.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Wielobok] WIELOBOK [WBO]

4. Używając polecenia SZYKBIEGUN (szyk biegunowy) utwórz 8 kopii narysowanego obiektu przy następujących ustaleniach: środek – środek płyty, metoda – liczba elementów i kąt wypełnienia, liczba elementów – 8, kąt wypełnienia - 360.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Szyk] SZYKBIEGUN

SZYK [SZ]/B

5. Za pomocą polecenia PIERŚCIEŃ ze średnicą wewnętrzną 0 i zewnętrzną 3 zaznacz zamocowanie płyty.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Pierścień] PIERŚCIEŃ [PR]

6. Korzystając powtórnie z polecenia SZYKBIEGUN (szyk biegunowy) zrób kopię wybranych elementów (pokrywa oraz okręgi obrazujące otwory w pokrywie) obróconą o 50o względem zamocowania.

7. Zaznacz i umieść obrócone elementy na warstwie Linie_kreskowe.

[Narzędzia główne] [Warstwy]

8. Dopasuj skalę linii do skali rysunku za pomocą polecenia RLSKALA, ustalając nowy współczynnik skali na 3.

[Właściwości] [Rodzaj linii...] [Inny…] [Pokaż szczegóły] RLSKALA [RLS]

9. Prowadząc linie pomocnicze od obrysu płyty narysuj przekrój elementu jak pokazano na rysunku. Skorzystaj z obiektu rysunkowego PÓŁPROSTA.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Półprosta] PÓŁPROSTA 10. Używając polecenia FAZUJ dokonaj fazowania wybranych krawędzi jak pokazano na powiększeniu.

11. Przenieś krawędzie niewidoczne na warstwę Linie_kreskowe, a osie na warstwę Osie.

(12)

str. 12 12. Przerysuj linie przekrojowe korzystając z polecenia PLINIA, ustalając szerokość linii na 0.5.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Polilinia] PLINIA [PL]

13. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(13)

str. 13 TEMAT 8

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt.

2. Za pomocą polecenia TEKST wprowadź dowolny napis korzystając z różnych możliwości wstawienia tekstu, tj. punkt początkowy tekstu oraz wyrównanie.

[Narzędzia główne] [Opis] [Tekst/Jeden wiersz]

[Opisz] [Tekst] [Jeden wiersz] TEKST [T, DT]

3. Utwórz własny styl tekstowy w oparciu o czcionkę Times New Roman ustalając następujące parametry: Wysokość - 0, Współczynnik szerokości - 1, Kąt pochylenia (kąt odchylenia znaku od pionu) - 0, Styl czcionki – Normalny.

[Opisz] [Tekst] [↘] STYL [ST]

4. Wprowadź dwukrotnie tekst "Politechnika". Dla jednego z nich ustal kąt obrotu - 0, dla drugiego - 40 stopni oraz wysokość tekstu - 10 jednostek.

[Narzędzia główne] [Opis] [Tekst][Jeden wiersz] TEKST [T, DT]

5. Utwórz nowy styl tekstu oparty na czcionce Arial i wprowadź dowolny tekst za pomocą pełnego edytora tekstu, ustalając wysokość czcionki - 10 jednostek.

[Opisz] [Tekst] [↘] STYL [ST]

[Rysuj] [Tekst][Tekst wielowierszowy]

[Opisz] [Tekst] [Tekst wielowierszowy] WTEKST

6. Utwórz warstwę Tabela, przypisując jej kolor biały i typ linii Continuous, a następnie ustaw ją jako aktualną.

[Narzędzia główne] [Warstwy] [Właściwości warstwy] WARSTWA [WA]

7. Korzystając z polecenia PLINIA narysuj zewnętrzną ramkę rysunku o szerokości linii 0 (krawędź arkusza A4) oraz wewnętrzną ramkę rysunku (5 jednostek od krawędzi arkusza A4).

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Polilinia] PLINIA [PL]

(14)

str. 14 8. Za pomocą polecenia LINIA narysuj tabelkę według wymiarów podanych poniżej. Przy rysowaniu szeregu odcinków równoległych użyj polecenia ODSUŃ.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Odsuń] ODSUŃ [OD]

9. Używając polecenia TEKST z odpowiednimi opcjami wyrównania oraz stylu tekstu opartego na czcionce simplex.shx wypełnij tabelkę jak pokazano na poniższym rysunku, wpisując w odpowiednim miejscu swoje nazwisko oraz aktualną datę (wykorzystaj wielokrotne kopiowanie). Wysokości tekstów wynosi odpowiednio 3.5 i 5 jednostek.

[Narzędzia główne] [Opis] [Tekst] [Jeden wiersz] TEKST [T, DT]

Uwaga! Do wypełniania tabelki nie używać edytora wielowierszowego!

10. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

Uwaga! Znaki specjalne:

znak średnicy „” - %%c np. 50 = %%c50 znak stopnia „

” - %%d np. 45= 45%%d znak plus/minus „±” - %%p np. ±0.00= %%d 0.00

(15)

str. 15 TEMAT 9

1. Otwórz plik cw09_do_wymiarowania.dwg i korzystając z wiadomości podanych na wcześniejszych z ćwiczeniach zwymiaruj zamieszczone rysunki. Wymiary należy umieścić na warstwie Wymiary.

2. W celu dostosowania wymiarowania do potrzeb rysunku utwórz styl tekstowy o nazwie wymiary z czcionką simplex.shx i zmień styl wymiarowania STANDARD wprowadzając ustawienia zgodne z podanymi na poniższych rysunkach.

[Opisz] [Wymiary] [↘] WYMSTYL [WST]

(16)

str. 16

(17)

str. 17 TEMAT 10

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt.

2. Za pomocą polecenia LINIA narysuj (zachowując wymiary) następujące elementy: zawór, kołnierz, piezometr.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Linia] LINIA [L]

3. Używając polecenia BLOK utwórz bloki o nazwach odpowiadających nazwom elementów, przyjmując jako punkty bazowe wstawienia bloków punkty zaznaczone na rysunku.

[Wstaw] [Definicja bloku] [Utwórz blok] BLOK [B]

4. Za pomocą polecenia LINIA narysuj oś elementu zachowując wymiary podane na rysunku, a następnie obrys zbiornika i układu rurociągów. Pomocne jest stosowanie polecenia ODSUŃ, a następnie UTNIJ i WYDŁUŻ.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Odsuń] ODSUŃ [OD]

[Narzędzia główne] [Zmień] [Utnij] UTNIJ [UT]

[Narzędzia główne] [Zmień] [Zaokrąglij] ZAOKRĄGL [ZA]

5. Używając polecenia WSTAW umieść w miejscach podanych na rysunku wcześniej zdefiniowane bloki, pamiętając o prawidłowym ustaleniu skali wzdłuż osi X i Y. Dla zaworu należy przyjąć skalę zmniejszającą do 7 jednostek wzdłuż osi X oraz skalę zwiększającą do odpowiednio 12 jednostek lub 16 jednostek wzdłuż osi Y. Dla kołnierza należy zmienić skalę wzdłuż osi Y do odpowiednio 12 lub 16 jednostek. Pomocne jest zastosowanie polecenia LINIA w celu ustalenia punktu wstawienia bloku.

[Wstaw] [Blok][Wstaw] WSTAW [W]

6. Za pomocą polecenia UTNIJ usuń niepotrzebne fragmenty linii powstałe wskutek wstawienia zaworów i kołnierzy.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Utnij] UTNIJ [UT]

- punkt wstawienia

(18)

str. 18 7. Używając polecenia PODZIEL z opcją BLOK podziel odpowiedni fragment rurociągu na pięć części i w miejscach podziału wstaw blok o nazwie PIEZOMETR, zachowując skalę wzdłuż osi X i Y.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Podziel] PODZIEL [POD]

8. Zmień warstwę bieżąca na Kreskowanie. Narysuj poziom zwierciadła wody i zakreskuj pokazany na rysunku obszar korzystając z polecenia KRESKUJ i wybierając standardowy typ kreskowania MUDST ze skalą 0.3. Wybierz obszar do zakreskowania korzystając z opcji - wskaż punkty (wewnątrz obwiedni).

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Kreskuj] KRESKUJ [KRE, GK]

9. Zwymiaruj rysunek. Ustawienia wymiarowania przyjmij takie jak w Temacie 9.

10. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(19)

str. 19 TEMAT 11

1. Otwórz istniejący rysunek z ćwiczenia 7.

[Otwórz]

Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę RZUTNIE.

2. Przejdź do obszaru papieru wybierając z dolnego paska „Układ1” i wykonaj odpowiednio ustawienia strony:

Drukarka/ploter: DWG to PDF

Rozmiar papieru: ISO A3 420x297 mm Orientacja rysunku: poziomo

[Drukuj] [Ustawienia strony] lub

[prawy klawisz myszy na Układ1] [Menedżer ustawień strony…]

3. Zmień wielkość i położenie powstałej rzutni w obszarze papieru korzystając z uchwytów (wg rysunku zamieszczonego poniżej).

4. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę RAMKA. Narysuj ramkę zewnętrzną rysunku w postaci prostokąta o rozmiarze arkusza A3 (420x297 mm) i ramkę wewnętrzną o szerokości linii 0.5.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Prostokąt] PROSTOK [PRO]

5. Korzystając z polecenia WSTAW, umieść w prawym dolnym rogu tabelkę (blok o nazwie TABELA). Następnie używając polecenia ROZBIJ, rozbij blok TABELA i uzupełnij tabelkę wpisując nazwisko i datę.

[Wstaw] [Blok][Wstaw] WSTAW [W]

[Narzędzia główne][Zmień] [Rozbij] ROZBIJ [R]

6. Korzystając z polecenia WWIDOK utwórz w obszarze papieru dwie nowe prostokątne rzutnie.

[Układ] [Rzutnie układu] [Prostokąt] WWIDOK [WW]

7. W obszarze papieru przejdź dokonaj edycji rzutni (dwukrotne kliknięcie wewnątrz obszaru rzutni). W pierwszej rzutni ustaw widok na całość elementu, w drugiej na śrubę, w trzeciej na otwór w płycie. Ustal skalę dla poszczególnych rzutni odpowiednio: 1:1, 20:1, 10:1.

Zmień wielkości i położenie wszystkich trzech rzutni w obszarze papieru dopasowując je do wolnego miejsca w ramkach rysunku.

(20)

str. 20 8. Wyłącz warstwę rzutnie. Uaktualnij warstwę RAMKA i wykonaj opisy elementów jak na rysunku.

9. Przygotuj rysunek z obszaru papieru Układ1 do wydruku, a następnie wydrukuj.

[Drukuj] KREŚL [KR

Ustaw: Drukarka/ploter: DWG to PDF

Rozmiar papieru: ISO A3 420x297 mm

Skala wydruku: Skala: 1:1

Co wydrukować: Układ

Tab. stylów wydruku (przyp. pisaków): edytuj plik acad.ctb i przypisz wszystkim używanym w rysunku kolorom (w zależności od zawartości warstw) szerokości linii:

wymiary, opisy, kreskowania: 0.2 rysunek, linie kreskowe, osie: 0.6

przekroje: 1.2

10. Przygotuj obszar papieru - Układ2, zgodnie z rysunkiem poniżej.

format papieru: A4 dwie rzutnie prostokątne skala obu rzutni: 4:1

11. Pierwszą rzutnię obróć tak, aby oba widoczne otwory leżały na tym samym poziomie.

[Układ] [Rzutnie układu] [Prostokąt] WWIDOK [WW]

[Narzędzia główne] [Zmień] [Obróć] OBRÓĆ [OB]

(21)

str. 21 12. Powtórz punkt 10 dla nowego obszaru papieru.

13. Zapisz rysunek na dysku

[Zapisz] ZAPISZ

(22)

str. 22 TEMAT 12

W ćwiczeniu zostaną wykorzystane dwa zeskanowane fragmenty mapy w skali 1:10 000 (format TIF, czarno-biały).

1. Utwórz nowy rysunek korzystając z szablonu A4.dwt.

2. Utwórz nową warstwę SIATKA i narysuj na niej pomocniczą siatkę o oczku 1000x1000 (zakładamy, że 1 jednostka w obszarze modelu równa się 1 m w terenie).

3. Utwórz nową warstwę PODKLAD1 nadając jej tymczasowo kolor fioletowy (6). Wybierz tę warstwę jako aktualną.

4. Wstaw do rysunku obraz PODKLAD1 (pierwszą cześć mapy) z ustawieniami jak na rysunku poniżej:

[Wstaw] [Odniesienie] [Dołącz] DOŁĄCZ

5. Dopasuj 2 wybrane węzły siatki z obrazu PODKLAD1 do węzłów siatki pomocniczej (wskaż w powiększeniu pierwszy i drugi punkt źródłowy i docelowy, bez trzeciego, skalować - tak).

[Narzędzia główne] [Zmień] [Wyrównaj] WYRÓWNAJ 6. Ustaw przezroczystość dwukolorowego obrazu rastrowego (po kliknięciu na obraz). Sprawdź poprawność dopasowania siatki obrazu rastrowego do siatki pomocniczej.

[Obraz] [Opcje] [Przezroczystość tła]

7. Utwórz nową warstwę PODKLAD2, nadając jej tymczasowo kolor błękitny (4). Wybierz tę warstwę jako aktualną.

8. Wstaw do rysunku obraz PODKLAD2 (drugą cześć mapy) z takimi ustawieniami jak poprzednio.

9. Połącz obydwa fragmenty mapy za pomocą polecenia WYRÓWNAJ (dopasowanie siatki z obrazu PODKLAD2 do odpowiednich węzłów siatki obrazu PODKLAD1).

[Narzędzia główne] [Zmień] [Wyrównaj] WYRÓWNAJ 10. Ustaw przezroczystość obrazu PODKLAD2. Sprawdź jakość dopasowania obu części mapy.

[Obraz] [Opcje] [Przezroczystość tła]

(23)

str. 23 11. Przytnij obrazy rastrowe (po jednym) narysowanym wcześniej prostokątem tak, aby otrzymać prostokątny obszar mapy.

[Obraz] [Przycinanie] [Utwórz obwiednię tnącą] [Polilinia] PRZYTOBR 12. Przypisz kolor 8 (ciemnoszary) warstwom: PODKLAD1 i PODKLAD2. Usuń obramowania fragmentów map za pomocą polecenia _IMAGEFRAME z wartością 0.

 _IMAGEFRAME

13. Utwórz, a następnie ustaw jako aktualną warstwę ZBIORNIK w kolorze błękitnym (4).

Obrysuj za pomocą polecenia POLILINIA o szerokości 5 istniejący zbiornik wodny.

[Narzędzia główne] [Rysuj] [Polilinia] PLINIA [PL]

14. Znajdź pole powierzchni obrysowanego zbiornika. Podaj wynik w arach i km kwadratowych.

[Narzędzia główne] [Narzędzia] [Zmierz][Obszar] ZMIERZGEOM/OBSZAR 15. Utwórz i ustaw jako aktualną warstwę ZBIORNIK_KRESKOWANIE w kolorze błękitnym (4). Zakreskuj obszar zbiornika, wybierając wzór kreskowania SOLID. Ustal kolejność rysowania wypełnienia „Na spód”.

[Narzędzia główne] [Zmień] [Przesuń na spód] PORZWYŚ/SPÓD 16. Na nowej warstwie RZEKA i RZEKA_KRESKOWANIE dokonaj wektoryzacji rzeki.

17. Przejdź do obszaru papieru (Układ1). Zmień nazwę zakładki "Układ1" na "Wydruk na A3"

Utwórz warstwę RZUTNIE w kolorze fioletowym (6). W ustawieniach strony wybierz rozmiar papieru: A3 (poziomo).

[Drukuj] [Ustawienia strony] lub

[prawy klawisz myszy na Układ1] [Menedżer ustawień strony…]

18. Przeskaluj zawartość rzutni za pomocą skali rzutni tak, aby 1 mm na papierze odpowiadał 10 m w terenie (skala 1:10000). Dopasuj za pomocą uchwytów wielkość rzutni do jej zawartości.

19. Przytnij rzutnię tak, aby w prawej górnej części kartki powstało wolne miejsce.

[Układ][Rzutnie układu][Przytnij][Wielobok] PRZYTRZUT

20. Narysuj okrąg. Utwórz nową rzutnię dopasowaną do narysowanego okręgu i ustal skalę:

1:5000. Dopasuj wyświetlanie zawartości rzutni tak, aby widoczny był w niej obrysowany zbiornik.

[Układ] [Rzutnie układu] [Obiekt] WWIDOK [WW]/OBIEKT 21. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(24)

str. 24

(25)

str. 25 TEMAT 13

Uwaga! Tylko dla AutoCAD pochodzącego z AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D 1. Wstaw na warstwę TOPO poleceniem MAPIINSERT arkusze mapy topograficznej M34_89_Cb2, M34_89_Cb4, M34_89_Da1, M34_89_Da3, M34_89_Da4.

 MAPIINSERT

2. Przytnij arkusze ukrywając białe kliny na złączach arkuszy.

[Obraz] [Przycinanie] [Utwórz obwiednię tnącą] PRZYTOBR 3. Wstaw na warstwę ORTO poleceniem MAPIINSERT arkusze ortofotomapy M34_89_Cb2, M34_89_Cb4, M34_89_Da1, M34_89_Da3, M34_89_Da4.

 MAPIINSERT

4. Rozjaśnij i popraw kontrast arkuszy ortofotomapy.

[Obraz] [Dopasuj] DOPASUJ

5. Na warstwie BRZEG zwektoryzuj za pomocą polilinii o szerokości 5 północny brzeg zbiornika na obszarze arkusza M34_89_Da3 ortofotomapy. Znajdź różnice między brzegiem zbiornika na ortofotomapie a mapie topograficznej.

6. Przygotuj pierwszy obszar papieru (Układ1) z mapą topograficzną zbiornika i okolic w skali 1:20000 na formacie A2.

7. Przygotuj drugi obszar papieru (Układ2) z ortofotomapą zbiornika i okolic w skali 1:20000 na formacie A2 (skopiuj pierwszy obszar papieru z mapą topograficzną i ustaw widoczność odpowiednich warstw w rzutni).

8. Przygotuj trzeci obszar papieru (Układ3) z ortofotomapą zbiornika w skali 1:20000 i dodatkowymi dwoma rzutniami w skali 1:5000, pokazującymi różnicę między linią brzegową na ortofotomapie i na mapie topograficznej u ujścia potoku Kluszkowianka.

9. Wydrukuj przygotowane trzy obszary papieru na drukarce DWGtoPDF.

[Drukuj] KREŚL [KR]

10. Zapisz rysunek na dysku (zgodnie z podanym sposobem zapisywania plików).

[Zapisz jako] ZAPISZ

(26)

str. 26

Figure

Updating...

References

Related subjects :